REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL GRUPULUI DEPARTAMENTAL PENTRU AUDITUL TIRAJELOR

- Aprobat la data de 03.02.2022 -

Cuprins

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art.1 Activitatea privind stabilirea standardelor şi procedurilor de realizare a auditului publicaţiilor se desfăşoară în cadrul BRAT, prin intermediul Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor.

Convenţional, în textul regulamentului, Grupul Departamental pentru Auditul Tirajelor va fi denumit „Grupul Departamental“ sau „Grupul DAT“ sau „GDAT”.

Grupul Departamental pentru Auditul Tirajelor se constituie din membri BRAT care se afla in una din categoriile de mai jos:

a) editori care au calitatea de:
- membri editori care la data 12.11.2007 editeaza cel putin o publicatie tiparita sau
- membri editori ce adera prin completarea unei cereri de aderare la Grupul DAT, dupa data de 12.11.2007 sau,
b) agentie de publicitate sau,
c) regie de publicitate sau ,
d) client de publicitate sau 
e) difuzor de presa.

si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) se angajează să susţină financiar funcţionarea Grupului Departamental;
b) se angajează să participe la auditul cifrelor de difuzare, în condiţiile stabilite de Regulamentul de control al Cifrelor de Difuzare şi prezentul regulament;
c) îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT şi de prezentul Regulament.

Art.2 Activitatea privind auditul tirajelor se desfăşoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unor instituţii agreate de BRAT.

Efectuarea auditului tirajelor prin intermediul unei instituţii agreate de BRAT obligă membrii să realizeze auditul tirajelor cu firma agreată, în condiţiile stabilite de BRAT, Regulamentul de control al cifrelor de Difuzare, prezentul Regulament si orice alte dispozitii aplicabile.

Contractul BRAT cu instituţii agreate in vederea realizarii auditului este negociat de Comisia Tehnica GDAT şi este accesibil  membrilor GDAT.

Art.3 Grupul Departamental pentru Auditul Tirajelor va funcţiona în cadrul BRAT potrivit Statutului asociaţiei, Regulamentului de organizare si Functionare al BRAT, Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului Presa Scrisa, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociaţiei şi dispoziţiilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Prevederile prezentului regulament se completeaza cu cele din Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului Presa Scrisa.

Art.4 Rezultatele verificarii cifrelor de difuzare vor fi puse la dispoziţia membrilor Grupului Departamental sau a tertilor potrivit prevederilor prezentului regulament.

Capitolul 2. Raporturile Departamentului de audit al tirajelor cu BRAT

Art.5 Grupul Departamental pentru Auditul Tirajelor funcţionează în cadrul BRAT ca un grup in cadrul Departamentului Presa Scrisa, specializat pentru realizarea standardelor si procedurilor de auditare a cifrelor de difuzare a produselor media.

Raporturile juridice ale Grupului Departamental cu terţii se vor realiza prin intermediul BRAT.

Art.6 Potrivit prezentului Regulament şi în vederea realizării obiectului de activitate, Grupul Departamental va avea organe proprii de conducere reprezentate de:

a) Adunarea Generala a membrilor GDAT;
b) Comisia Tehnică a GDAT;
c) Grupul Operațional al GDAT;
d) Vicepresedintele Departamentului Presa Scrisa.

Grupul Operational al GDAT este acelasi cu Grupul Operational al Departamentului Presa Scrisa.

Art.7 Cheltuielile necesare funcţionării GDAT şi realizarii auditului tirajelor vor fi suportate de catre membrii Grupului Departamental.

Capitolul 3. Membrii Grupului Departamental pentru auditul tirajelor

Art.8 Pot fi membri ai Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor numai acei membri BRAT care sunt agenţii de publicitate, regii de publicitate, clienţi de publicitate editori sau difuzori de presa.

Art.9 Dobândirea calităţii de membru  se face în baza unei cereri tip de aderare şi prin asumarea obligaţiilor de respectare a regulamentelor Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor.

Art.10 Fiecare membru GDAT va desemna reprezentantul sau in relatia cu GDAT, persoana fizica, in conditiile prevazute de statutul asociatiei si Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT. Acesta se va numi “Reprezentantul GDAT”. 

Datele de contact ale “Reprezentantului GDAT” vor fi transmise catre Directorul GDAT o data cu cererea de aderare la asociatie.

Membrii GDAT sunt obligaţi să anunţe directorul GDAT, în scris, în termen de 7 zile de la data producerii oricarei modificari care ar interveni cu privire la, cu titlu exemplificativ, inlocuirea reprezentantul GDAT sau datele de contact ale acestuia.

Toate informarile/solicitarile/comunicarile si alte asemenea actiuni, facute in cadrul GDAT se vor efectua catre “Reprezentantul GDAT” în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale vor fi transmise de catre asociatie la datele de contact ale acestuia si vor fi considerate primite in termen de 3 zile de la transmitere.

In lipsa desemnarii de catre membrul GDAT a unui Reprezentant GDAT sau in cazul in care acesta este indisponibil, locul acestuia in relatia cu GDAT va fi preluat de catre reprezentantul unic al membrului GDAT in relatia cu asociatia BRAT.

Art.11 In cadrul Grupului Departamental, suma voturilor exercitate de către editorii, regiile de publicitate si difuzorii de presa prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.

In cadrul Grupului Departamental, fiecare editor, regie sau difuzor de presa va avea un număr de voturi, calculat după cum urmează:

- difuzorii de presa: 1 vot
- editorii care au cifre de difuzare publicate pentru o publicatie aferente ultimului trimestru: 1 vot;
- editorii care au cifre de difuzare publicate pentru 2-5 publicatii aferente ultimului trimestru: 2 voturi;
- editorii care au cifre de difuzare publicate pentru cel putin 6 publicatii aferente ultimului trimestru: 4 voturi;
- editorii care nu au cifre de difuzare publicate aferente ultimului trimestru, nu au drept de vot;
- regiile de publicitate: 1 vot.

Suma voturilor exercitate de agenţiile si clienţii de publicitate prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezinta 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor. Fiecare agentie / client de publicitate prezent in adunarea generala legal consitutita va avea cate 1 vot

Capitolul 4. Conducerea departamentului (organizarea departamentului)

Art.12 Conducerea Grupului Departamental va fi asigurată de:

a) Adunarea generala a membrilor GDAT;
b) Comisia Tehnică a GDAT;
c) Grupul Operational al GDAT;
d) Vicepresedintele Departamentului Presa Scrisa.

Grupul Operational al GDAT este acelasi cu Grupul Operational al Departamentului Presa Scrisa.

Art.13 Atributiile Adunarii Generale a membrilor Grupului Departamental sunt urmatoarele:

1. Stabilirea conditiilor, standardelor, metodologiilor si criteriilor de realizare a verificarii cifrelor de difuzare;
2. aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al Grupului Departamental şi modificările acestuia, pe care, dupa aprobare, le supune validarii Consiliului Director;
3. aprobarea anuala a componenţei membrilor Comisiei Tehnice;
4. aprobarea formelor generale de contracte de prestări servicii, ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT in vederea realizării auditului tirajelor, daca este cazul;
5. modul de publicare a cifrelor de difuzare

Art.14 Adunarea Generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor ce au cel putin un vot, in conditiile prevazute de art. 11 al prezentului regulament.

Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform art.12.

Art.15 Comisia Tehnică a Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor este formata din:

a) 4 agenţii sau clienţi de publicitate, membri GDAT;
b) 4 editori sau regii, membri GDAT;
c) Directorul de proiect / Directorul GDAT/ Directorul General BRAT.

Componenta Comisiei Tehnice este decisa de catre AG GDAT anual.

In modul de alegere al editorilor se va avea in vedere reprezentarea, pe cat posibil, a tuturor categoriilor de publicatii ale editorilor membri GDAT.

Art.16 Atribuţiile Comisiei Tehnice a GDAT sunt următoarele:

1. supraveghează derularea activitatii de verificare a cifrelor de difuzare
2. propune adunării membrilor Grupului Departamental modificări ale Regulamentului de Organizare si Functionare al GDAT;
3. propune adunării membrilor Grupului Departamental strategii de lucru şi condiţii tehnice generale pentru realizarea auditului tirajelor;
4. decide metodologia, standardele, definitiile şi conditiile pentru realizarea auditului tirajelor;
5. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Grupului Departamental;
6. supune aprobării Adunării Generale GDAT măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost prevazute de prezentul Regulament;
7. prezintă Adunării membrilor Grupului Departamental şi Consiliului Director al BRAT informari asupra desfasurarii activităţilor in cadrul GDAT, a evolutiilor şi problemelor apărute în activitatea Grupului Departamental;
8. aproba si modifica Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare.
9. Analizeaza situatiile atipice intalnite in cadrul procesului de audit al tirajelor si dispune luarea masurilor care se impun.

Art.17 Comisia Tehnică lucrează în prezenţa a cel puţin jumătate dintre membrii săi. Comisia tehnică ia decizii cu majoritate simplă.

Directorul Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor sau Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.

Comisia Tehnica poate lua decizii in scris, cu majoritate calificata a membrilor Comisiei Tehnice.

Art.18 Functia unui membru al Comisiei Tehnice GDAT poate inceta in urmatoarele situatii: 

• prin revocare de catre Adunarea Generala GDAT, 
• prin pierderea calitatii de reprezentant al membrului asociatiei, 
• prin retragere motivata in scris, adresata Comisiei Tehnice GDAT / Directorului General BRAT
• in cazul neparticiparii la 3 sedinte consecutive ale Comisiei Tehnice GDAT, sau la 5 sedinte pe parcursul unui an calendaristic
• in conditile in care membrul asociatiei nu mai are drept de vot in cadrul Departamentului, in conditiile prevazute de prezentul regulament.

Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnice GDAT locul acestuia devine vacant pana la intrunirea valabila a urmatoarei Adunari Generale GDAT.

Art. 19 Grupul Operational al GDAT functioneaza in cadrul GDAT conform prevederilor ROF BRAT si are urmatoarele atributii:

1. organizeaza licitatiile in vederea identificarii furnizorilor pentru contractele Grupului Departamental, cu respectarea prevederilor regulamentelor;
2. negociaza contractele Grupului Departamental cu prestatorii;
3. supraveghează derularea contractelor Grupului Departamental;
4. propune schimbarea prestatorilor şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
5. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Grupului Departamental către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor BRAT;
6. colaborează cu directorul de proiect al Grupului Departamental si Directorul General BRAT la realizarea obiectului de activitate al Grupului Departamental;
7. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Grupului Departamental;
8. colaboreaza cu directorul de proiect al Grupului Departamental si Directorul General BRAT la elaborarea strategiei şi a modalităţilor de finanţare ale Grupului Departamental;

Art.20 Vicepreședintele BRAT al Departamentului Presa Scrisa activează in cadrul Grupului DAT conform prevederilor ROF BRAT si ale ROF GDAT si GDSA.

Art.21 Atribuţiile Directorului Grupului DAT al BRAT sunt următoarele:

1. convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2. elaborează şi pregăteşte materialele supuse analizei Comisiei Tehnice şi le transmite membrilor Comisiei Tehnice cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei;
3. organizează şi conduce sedintele Comisiei Tehnice;
4. prezintă directorului general al BRAT şi Comisiei Tehnice rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în derularea activitatii de verificare a cifrelor de difuzare;
5. consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a verificarii cifrelor de difuzare
6. stabileşte şi modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice şi procedurale de verificare a cifrelor de difuzare în vederea aplicării şi respectării prevederilor incluse in Regulamentul de Control ale Cifrelor de Difuzare GDAT ;
7. informează membrii editori GDAT cu privire la obligaţiile si drepturile ce le revin in urma adoptării calitatii de membru GDAT;
8. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Grupului Departamental către Directorul General BRAT, Consiliul de Director BRAT şi către adunarea membrilor;
9. pregateste si trimite materialele pentru sedinta Adunarii Generale a GDAT cu minim 3 zile calendaristice înaintea datei sedintei;
10. Pentru interpretarea oricăror articole din prezentul regulament, Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare ori pentru clarificarea oricărui aspect al întregului proces de verificare a cifrelor de difuzare, membrii GDAT vor lua legătura cu directorul GDAT/Directorul general BRAT.

Capitolul 5. Drepturile membrilor GDAT

Art.22 Membrii GDAT au dreptul de a realiza auditul publicatiilor editate conform prevederilor ROF BRAT si GDAT.

Art.23 Membrii GDAT au dreptul de a se folosi in mod public de rezultatele auditului tirajelor realizat de BRAT, in conditiile prezentului Regulament.

Art.24 Membrii GDAT au dreptul de a solicita informatii in legatura cu desfasurarea procesului de audit.

Capitolul 6. Obligatiile membrilor GDAT

Art.25 Membrii Grupului Departamental au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament in forma sa curenta, prevederile Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare si orice alte dispozitii incidente.

Art.26 Membrii GDAT au obligaţia de a informa Directorul Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor cu privire la orice situaţie excepţionala care ar duce la imposibilitatea realizarii procesului de audit in conditiile prevazute de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare GDAT.

Art.27 Difuzorii de presa membri GDAT au obligatia de a permite in timp util accesul BRAT si de a facilita accesul BRAT la toate documentatia relevanta procesului de verificare a cifrelor de difuzare.

De asemenea, tertilor desemnati de BRAT in vederea efectuarii controlului pe teren li se va permite in timp util accesul, si le va fi facilitat accesul la toate documentatia relevanta procesului de verificare a cifrelor de difuzare a publicatiilor auditate BRAT, detinuta de catre difuzorul de presa.

Art.28 Difuzorii de presa membri GDAT au obligativitatea de a oferi sprijin consultativ BRAT, ori de cate ori BRAT il va solicita. 

Capitolul 7. Obligatii si sanctiuni privind auditul tirajelor

A. PROCESUL DE AUDIT

Art.29 Orice membru GDAT are dreptul de a inscrie la audit, in orice moment dupa aderarea la GDAT, oricare dintre publicatiile editate in conditiile prezentului regulament si cu respectarea Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare.

Solicitarea de audit pentru orice produs media se face în scris de către membri GDAT către directorul GDAT.

Art.30 Orice editor membru GDAT are obligatia de a respecta, cumulativ, urmatoarele conditii referitoare la titlurile editate:

1. Orice membru editor GDAT are obligatia de a audita cel putin una dintre publicatiile editate, indiferent de periodicitatea, tirajul brut sau alte caracteristici ale acesteia.

2. Orice editor membru GDAT are obligatia inscrierii la audit a tuturor publicaţiilor editate si care indeplinesc cel putin una dintre conditiile de mai jos:

 - au un tiraj brut mediu pe apariţie mai mare de plafonul de 2.500 de exemplare pentru publicaţiile naţionale sau
 - au un tiraj brut mediu pe apariţie mai mare de plafonul de 1.000 pentru publicaţiile locale şi regionale.

Exceptie de la Art 30. alineatul 2, fac urmatoarele 2 categorii de publicatii:

- publicaţiile cu mai puţin de 6 apariţii pe an,
- suplimentele si produsele derivate ale unei publicatii de baza
- publicaţiile care nu au ca obiectiv realizarea de încasări din vânzarea de spaţiu publicitar, in conditiile in care Comisia Tehnica aproba solicitarea scrisa a editorului in acest sens. 

Art.31 Pentru stabilirea caracterului opţional al efectuării auditului ca urmare a situării sub plafonul stabilit de art.30, BRAT poate să solicite editorului acte care să suţină acest lucru. La solicitarea BRAT, editorul va transmite BRAT copii ale facturilor emise de tipografie şi ale notelor de livrare ale tipografiei, pentru trei ediţii ale publicaţiei din perioada standard de audit aferenta.

Ediţiile pentru care se vor transmite aceste documente vor fi stabilite în mod aleator de BRAT.  Pentru cotidiane, ediţiile trebuie să fie stabilite în zile diferite ale săptămânii. Cel puţin două din cele trei ediţii verificate trebuie să se situeze sub plafonul stabilit, în caz contrar auditul devenind obligatoriu.

Datele furnizate de editor prin această procedură sunt confidenţiale.

Art.32 Orice editor membru GDAT are obligaţia de a înscrie produsele sale media pentru a le fi verificate cifrele de difuzare, in conditiile art. 31, in maxim 6 luni de la data la care a dobandit calitatea de membru GDAT.

Art.33 Un editor membru GDAT care, după scurgerea unei perioade de audit in care a avut calitatea de membru GDAT, nu a inscris la audit toate produsele sale media, in conditiile art.30, poate fi exclus din Grupul DAT al BRAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru GDAT in baza acestui articol, va putea readera la GDAT dupa o perioada de minim 3 luni de la data excluderii.

Editorii care depasesc 6 luni fara a inscrie toate produsele media la audit, pot prezenta catre Comisia Tehnica a GDAT dovezile excepţionale care să justifice acest lucru. Comisia Tehnica va decide daca sanctiunea excluderii din GDAT va fi aplicata membrului editor sau daca pentru publicatia/publicatiile respective, termenul va fi extins.

Art.34 Un editor ce a auditat o publicatie tiparita sau digitala pentru o perioada de audit are obligatia să continue auditarea respectivei publicatii în mod regulat, pentru toate perioadele de audit urmatoare.

Un editor membru GDAT care nu respecta prevederile alineatului anterior poate fi exclus din Grupul DAT al BRAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru GDAT in baza acestui articol, va putea readera la GDAT dupa o perioada de minim 3 luni de la data excluderii.

Editorii care sar o perioada de audit de un trimestru pentru una dintre publicatiile lor, pot prezenta catre Comisia Tehnica a GDAT dovezile excepţionale care să justifice acest lucru. Comisia Tehnica va decide daca sanctiunea excluderii din GDAT va fi aplicata membului editor. In conditiile in care sanctiunea nu va fi aplicata, Comisia Tehnica poate decide:
- amanarea auditului pentru publicatia respectiva, pentru perioada in cauza pana la o data stabilita de Comisia Tehnica
- nerealizarea verificarilor pentru publicatia respectiva. In situatia in care verificarile nu sunt realizate pentru respectiva perioada, BRAT va face publice urmatoarele: „Cifre de difuzare declarate de editor care nu vor fi verificate de BRAT, datorita imposibilitatii realizarii verificarilor”.

În cazul acceptării dovezilor excepţionale de către Comisia Tehnica, acestea pot fi făcute publice

Pentru publicatiile care au fost transferate de la editorul A la editorul B pe parcursul unei perioade de audit, si pentru care nu se poate audita perioada pentru care publicatia a apartinut editorului A, editorul B poate solicita realizarea verificarilor pentru o perioada de minim 3 luni pentru care publicatia i-a apartinut.

Art.35 Toate publicatiile editorilor membri GDAT vor efectua auditul in conformitate cu prevederile Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare GDAT, efectuând în acelaşi timp si Declaraţiile de difuzare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art.36 Comisia tehnica GDAT poate exclude de la audit, pentru o perioada de audit un produs media, în urma constatării încălcării prevederilor prezentului regulament, Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare, sau a oricaror alte dispozitii incidente.

Excluderea prin sancţiune a unui produs media din cadrul verificarilor cifrelor de difuzare nu este considerată neauditare intenţionată a respectivului produs media.

Un editor poate face către Comisia Tehnica contestaţie în scris împotriva sancţiunii prevăzute de alineatul anterior. Comisia Tehnica va analiza contestaţia în şedinţa imediat următoare depunerii ei şi poate decide păstrarea sau ridicarea sancţiunii, iar directorul GDAT transmite în scris editorului decizia Comisiei Tehnice, prin scrisoare recomandată, în termen de 7 zile de la luarea deciziei.

Art.37 Directorul GDAT si Directorul General BRAT au dreptul de a participa la orice fază a procesului de verificare a cifrelor de difuzare.

Art.38 Dacă BRAT descoperă o intenţie a unui editor de denaturare a rezultatelor auditării pentru oricare dintre publicatii, acest lucru va fi analizat in cadrul primei inalniri a Comisiei Tehnice, Comisia Tehnica putând propune Adunării Generale GDAT excluderea pe termen nelimitat din GDAT a membrului editor respectiv.

B. PUBLICAREA REZULTATELOR

Art.39 Editorii membri GDAT au obligatia să întocmească declaraţiile de difuzare trimestrial, pentru trimestrele ianuarie-martie, aprilie-iunie, iulie-septembrie şi octombrie-decembrie ale fiecărui an. 

Completarea declaraţiilor de difuzare va fi făcută pe luni calendaristice, editorii fiind obligaţi să completeze toate cifrele corespunzătoare termenilor de difuzare, pentru intreaga luna.

Declaratiile de difuzare se vor face in ordine cronologica, nefiind admise perioade lipsa in declararea cifrelor. 

Art.40 Declaraţiile vor fi întocmite şi transmise către BRAT în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

Art.41 Editorul va intocmi si transmite catre BRAT declaratia de difuzare trimestriala, insotita de toate documentele necesare realizarii verificarilor cifrelor de difuzare prevazute de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare

Art.42 BRAT va publica pe site-ul BRAT toate declaratiile de difuzare depuse si verificate de catre BRAT in conditiile prevazute de prezentul regulament si de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare, la termene fixe, dupa cum urmeaza:

• 15 martie (cifrele de difuzare pentru oct-dec)
• 15 iunie (cifrele de difuzare pentru ian – mar)
• 15 septembrie (cifrele de difuzare pentru apr-iun) 
• 15 decembrie (cifrele de difuzare pentru iul -sept)

Art.43 Dupa primirea declaratiilor de difuzare de la editori aferente unui trimestru, BRAT poate decide nepublicarea cifrelor de difuzare pentru o publicatie, in urmatoarele cazuri:

- in cazul in care declaratia de difuzare aferenta respectivei publicatii este incompleta, contine greseli de calcul sau de inregistrare a datelor (ex: nume editor, pret de coperta, numar de aparitii, etc),
- in conditiile in care declaratia de difuzare aferenta publicatiei respective nu a fost transmisa in termenele prevazute de prezentul regulament,
- in conditiile in care documentele justificative necesare auditarii cifrelor de difuzare ale respectivei publicatii nu au fost transmise in termenele prevazute de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare, sau nu sunt suficiente pentru justificarea cifrelor de difuzare declarate,
- in conditiile in care se inregistreaza diferente peste marja de eroare admisa intre tirajele declarate de editor si cele rezultate in urma verificarii documentelor justificative, 
- in cazul in care declaratia de difuzare depusa de editor inregistreaza diferente fata de cifrele constatate de BRAT in urma controlului in teren, mai mari de 10% (intre cifrele de difuzare declarate de editor si cele inventariate in cadrul controlului in teren),
- in cazul in care exista intarzieri mai mari de 6 luni la plata cotizatiei anuale la BRAT,
- in conditiile in care editorul publicatiei pentru care a fost depusa declaratia nu detine calitatea de membru BRAT la data publicarii declaratiei de difuzare,
- orice alta situatie descrisa in prezentul regulament sau Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare.

Art.44 Declaratiile de difuzare care nu respecta conditiile de publicare prevazute de prezentul regulament sau de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare vor putea fi publicate la primul termen de publicare ulterior trimestrului pentru care declaratia nu a fost publicata, adica pentru primul trimestru pentru care indeplinesc aceste conditii. Publicarea cifrelor de difuzare va fi realizata continuu in ordine cronologica.  

Art.45 Datele din declaraţiile de difuzare depuse nu pot fi modificate ulterior de către editor şi vor fi auditate in termenele prevazute de prezentul regulament si Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare.

Art.46 Marjele de eroare admise dintre cifrele de difuzare cuprinse in Declaraţia de Difuzare si cele rezultate in urma verificarii documentelor justificative, pentru aceeaşi perioada, sunt plus sau minus 2% fata de datele rezultate din procesul de verificare pentru fiecare dintre cifrele lunare pentru termenul de tiraj brut din Declaratia de Difuzare.

Art.47 Daca un editor observa ca a efectuat o declaraţie de difuzare ce conţine date eronate, acesta are obligaţia de a sesiza BRAT si de a transmite către BRAT o explicaţie a cauzelor ce au dus la efectuarea unei declaraţii ce conţine date eronate de difuzare.

Daca BRAT observa ca un editor a efectuat o Declaratie de difuzare ce conţine date eronate, BRAT are obligaţia de a sesiza editorul cu privire la acest aspect si de a solicita acestuia o explicaţie cu privire la cauzele ce au dus la aceasta situaţie.

Decizia asupra sanctionarii editorului este luată de Comisia Tehnica GDAT, dupa analizarea fiecarui caz in parte

Art.48 Editorul are dreptul de a utiliza public declaratia de difuzare dupa verificarea cifrelor de difuzare si publicarea acestora de catre BRAT, in conditiile prevazute de prezentul Regulament si de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare. 

Art.49 Editorul care se foloseşte în mod public de datele din declaraţia de difuzare a unui produs media fara a respecta prevederile articolului anterior, va fi sancţionat prin excluderea din GDAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru GDAT in baza acestui articol, va putea readera la GDAT dupa o perioada de minim 6 luni de la data excluderii.

Art.50 Editorul care refuză să auditeze respectivul produs media pentru o perioada de audit pentru care a făcut declaraţie de Difuzare, va fi sancţionat prin excluderea din GDAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru GDAT in baza acestui articol, va putea readera la GDAT dupa o perioada de minim 6 luni de la data excluderii.

Art.51 Cifrele de difuzare corespunzătoare unuia din termenii de difuzare ai declaratiei de difuzare publicate într-o ediţie a unei publicaţii verificate sunt considerate ca făcând parte din Declaraţia de difuzare a editorului. 

Aceste cifre pot fi verificate aleator de BRAT în cursul procesului de verificare a cifrelor de difuzare aferente perioadei la care s-au referit şi sunt supuse prevederilor aplicabile din prezentul regulament si din Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare.

Art.52 Un editor nu are dreptul sa intocmeasca Declaratii de Difuzare aferente unui trimestru daca nu a avut calitatea de membru BRAT pentru trimestrul respectiv.

Art.53 Editorul care refuză să supuna procesului de verificare toate publicaţiile editate conform prevederilor prezentului capitol va fi sancţionat prin excluderea din GDAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru GDAT in baza acestui articol, va putea readera la GDAT dupa o perioada de minim 6 luni de la data excluderii.

Art.54 Citarea integrală sau parţială a cifrelor corespunzătoare termenilor de difuzare se poate face numai cu menţionarea perioadei de audit căreia îi corespund.

Capitolul 8. Contributii financiare

Art.55 Contributiile financiare specifice calitatii de membru al GDAT sunt:

a) costurile aferente procesului de verificare a cifrelor de difuzare;
b) taxa de aderare la Grupul Departamental.

Valoarea taxei de aderare la Grupul Departamental este stabilita anual de către Adunarea Generala a GDAT.

Costurile procesului de verificare vor fi stabilite de catre Consiliul Director al BRAT si vor fi suportate de fiecare membru editor al Grupului Departamental pentru Auditul Tirajelor.

Capitolul 9. Publicarea datelor

Art.56 Membrii GDAT pot face publice cifrele de difuzare aferente oricarei perioade pentru care au depus declaratii de difuzare si care au fost verificate si publicate in termenele si conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare si orice alta dispozitie incidenta.

Art.57 In cazul in care un membru GDAT face publice date de difuzare ale publicatiilor detinute, date care nu au fost incluse in declaratiile de difuzare publicate conform prevederilor prezentului regulament si ale Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare, acestea vor fi considerate ca facand parte din declaratia de difuzare a publicatiei respective si vor fi supuse verificarilor 

Art.58 In cazul in care un membru GDAT nu respecta prevederile articolelor 55 si 56 ale prezentului regulament, situatia va fi discutata in cadrul urmatoarei sedinte a Comisiei Tehnice GDAT care poate hotari excluderea respectivului membru din GDAT pentru o perioada de maxim 6 luni
Inapoi la cuprins

Capitolul 10. Sigla

Art.59 Sigla Grupului Departamental Audit al Tirajelor este următoarea:

Art.60 Orice membru GDAT poate utiliza sigla Grupului Departamental pe orice document emis in legătura cu apartenenţa lor la asociaţie, cu următoarele excepţii:

i) editorii nu pot publica sigla GDAT in continutul produselor media editate decat cu respectarea urmatoarelor conditii suplimentare:

a. pentru publicatiile ce sunt inscrise pe lista de audit si care au cifre de difuzare publicate pentru cel putin un trimestru in ultimele 12 luni, sigla GDAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţie cu cifre de difuzare verificate pe perioada _____’’, menţionându-se ultimul trimestru pentru care a avut cifre de difuzare publicate.
b. pentru publicatiile locale si regionale care au un tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 1000 de exemplare si nu s-au inscris in cadrul procesului de verificare a cifrelor de difuzare, sigla GDAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţie cu tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 1000 exemplare”.
c. pentru publicatiile nationale care au un tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 2.500 exemplare si nu s-au inscris in cadrul procesului de verificare a cifrelor de difuzare, sigla GDAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţie cu tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 2.500 exemplare’’.
d. pentru publicatiile care au declarat ca nu au ca obiectiv realizarea de incasari din vanzarea de spatiu publicitar si nu s-au inscris in cadrul procesului de verificare a cifrelor de difuzare, sigla GDAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţia nu are ca obiectiv realizarea de incasari din vanzarea de spatiu publicitar’’.

Alte publicatii decat cele de mai sus nu pot utiliza sigla GDAT.

ii) Editorii nu pot publica alte informaţii asupra cifrelor de tiraj neverificate pe aceeaşi pagină unde este publicata sigla GDAT.

iii) membrii nu vor integra/incorpora/utiliza sigla GDAT in/ca parte componenta a niciunei alte sigle/marci.

Art.61 In cazul in care un membru BRAT nu respecta prevederile acestui capitol, situatia va fi discutata in cadrul urmatoarei sedinte a CD BRAT care poate hotari excluderea respectivului membru din BRAT pentru o perioada de maxim 6 lunii.

Capitolul 11. Dispoziții finale

Art.62 În cazul în care un editor aduce la cunoştinţă publică date eronate în legătură cu cifrele de difuzare publicate a unuia din produsele media ale unui membru BRAT, acesta trebuie să facă publice datele corecte folosind aceleaşi canale de comunicare şi aceleaşi condiţii de vizibilitate (pagină, spaţiu alocat, corp de literă) ca şi pentru comunicarea iniţială.
Corectarea publică a datelor eronate prezentate public se va face imediat după autosesizarea editorului sau în termen de 3 zile de la sesizarea scrisă a BRAT. Refuzul se sancţionează cu excluderea din GDAT.

Art.63 Orice membru al Grupului Departamental poate renunţa la calitatea de membru GDAT în condiţiile transmiterii unei cereri in scris de renunţare la respectiva calitate.

Art.64 Încetarea calitatii de membru va opera in termen de 10 zile de la data transmiterii cererii către GDAT, obligaţiile asumate pana la data încetării calitatii de membru GDAT urmând a fi aduse la îndeplinire pana la finalizarea acestora.

Art.65 In cazul in care un membru GDAT isi pierde calitatea de membru, indiferent din ce cauza, Directorul GDAT va transmite Consiliului Director BRAT o informare in acest sens, care va conţine si cauzele ce au dus la acest fapt.