Biroul Roman de Audit Transmedia
Statutul Asociatiei

Aprobat in AG BRAT din 29.03.2018  -
 

Capitolul I 
FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI
 

Art.1
FORMA JURIDICA

Asociația „Biroul Român de Audit Transmedia“ (denumită în acest statut asociația sau BRAT) este înființată și funcționează ca persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial (nonprofit), neguvernamentală, fără caracter politic și fără scopuri religioase.
Asociația este o asociație de persoane juridice reunite pentru realizarea unui scop unitar.
Asociația a dobândit personalitate juridică prin Sentința civilă nr.69 PJ/07.04.1998 a Tribunalului  București – Secția a III a civilă și prin înscrierea în Registrul Persoanelor Juridice ținut de Grefa Tribunalului București.
Asociatia va functiona potrivit legislatiei romane, a prezentului Statut si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Asociatiei.
 
Art.2
DENUMIREA
Asociația va purta denumirea de „BIROUL ROMÂN DE AUDIT TRANSMEDIA“. Denumirea asociației va fi înscrisă în toate documentele și actele pe care aceasta le întocmește, cu menționarea numărului de înregistrare în registrul persoanelor juridice, a sediului, a codului fiscal și a conturilor asociației.
Asociatia isi poate schimba denumirea cu aprobarea Adunarii Generale a asociatilor.
 

Art.3
SEDIUL

Asociația are sediul în București, Calea Grivitei Nr. 6-10, Et. 3, Sector 1, Bucuresti.
Asociația va putea înființa filiale și sucursale pe întreg teritoriul țării, precum și în străinătate.
Adresa poate fi schimbată prin decizia Consiliului Director.
 
Art.4
DURATA
Asociația va funcționa pe perioadă nelimitată

Capitolul II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI
 
Art.5
SCOPUL ASOCIATIEI
Asociația este constituită în scopul masurarii si verificării independente și obiective a indicatorilor de performanta a diverselor produse media în funcție de criterii convenționale, standardizate la nivel național, stabilite de membrii asociației. Informațiile obținute sunt destinate în special industriei de publicitate.
 
Masurarea si verificarea independentă se va realiza prin stabilirea de către membrii asociației a unor definiții comune privind indicatorii de performanta și prin crearea unui set de reguli si standarde, metodologii de masurare si de verificare acceptate de membrii asociatiei.
 
Rezultatele masuratorilor si verificărilor independente urmăresc să devină o sursă de date corecte și credibile privind diversele produse media.
 
Astfel, editorii de presă, agențiile de publicitate, clienții de publicitate precum si tertii interesati vor beneficia de un control independent al indicatorilor de performanta ai produselor media, de compararea lor pe bază de standarde unanim acceptate de industria de publicitate, standarde care vor fi stabilite de comun acord de către membrii asociației.
 
În vederea realizării scopurilor propuse, asociația se va putea asocia cu alte asemenea organizații române sau străine, respectând dispozițiile legale.
 
Art.6
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI

Asociația își va realiza scopul propus prin:
a)   stabilirea unor metode si standarde comune privind modul de masurare a indicatorilor de performanta a produselor media;
b)    crearea unui standard pentru verificarea independentă a diferitilor indicatori de performanta ai produselor media, stabilit de comun acord de către membrii asociației;
c)   sprijinirea activității industriei de publicitate prin punerea la dispoziție a rezultatelor masurarilor si verificarilor efectuate;
d)  efectuarea de masuratori si verificari ale diversilor indicatori specifici diverselor produse media, la cererea membrilor asociației, în condițiile regulamentelor asociației;
e)   colaborarea cu asociații și alte persoane juridice cu profil asemănător, în vederea realizării scopului propus;
f)    participarea la toate evenimentele industriei de publicitate, organizarea de seminarii, simpozioane, colocvii și alte manifestări in domeniul industriei de publicitate, în tară și străinătate,
g)   editarea, tipărirea și difuzarea, prin mijloace proprii sau prin colaborare, de reviste, cataloage, publicații informative, material publicitar și documentar pentru realizarea și cunoașterea activităților proprii sau privind activitățile altor instituții aflate în legătură cu scopul asociației;
h)   oferirea către membrii asociației de servicii de marketing complementare scopului asociației, pe bază de standarde stabilite de membrii asociației;
i)     activitati economice care conduc la indeplinirea obiectivelor enuntate mai sus;
j)     organizarea de cursuri de formare profesionala in beneficiul industriei de media si publicitate.
 
Pentru realizarea obiectivelor sale, asociatia a creat propriul set de reguli de organizare, functionare si realizare a standardelor, metodelor si procedurilor, care se materializeaza in regulamente proprii

Obiectele de activitate corespunzatoare clasificarii CAEN in care se circumscrie activitatea asociatiei sunt urmatoarele:
 
9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și a activităților conexe
6312 Activități ale portalurilor web
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
9412 Activități ale organizațiilor profesionale.
 
Asociatia va putea decide oricand modificarea obiectelor de activitate, pentru realizarea obiectivelor acesteia.
Capitolul III
PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Art.7
Patrimoniul inițial al asociației se constituie prin contribuția în cote egale în numerar a membrilor fondatori.

Art.8
Patrimoniul asociației se va completa prin noi contribuții ale membrilor asociației, prin cotizațiile membrilor asociației, cotizații ce se vor stabili și se vor modifica de Consiliul Director, precum și prin alte bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, sume de bani dobândite de asociație sau provenite din donații, legate, subvenții,dividende, sponsorizări și alte fonduri colectate din țară sau străinătate, de la persoane fizice, persoane juridice sau instituții bugetare, alte instituții.
 
Cotizația anuala datorată de fiecare membru este stabilită de catre Consiliul Director într-un cuantum inițial care poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale. Cotizatia se plateste conform conditiilor stabilite de Consiliul Director.
 
Patrimoniul asociației se completează cu veniturile realizate din exploatarea proprietăților acesteia, din sumele percepute pentru serviciile angajate pe bază de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și din sumele percepute pentru participarea la manifestări organizate de asociație.

Art.9
Asociația va ține evidența tuturor donațiilor.
Bilanțul contabil se întocmește în conformitate cu legile în vigoare în materie.

Art.10
Patrimoniul va fi folosit în vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei.
 
Mijloacele asociației nu pot fi folosite decât în scopurile determinate în Statut. Membrii asociației nu au voie să aibă cota parte din veniturile asociației și este interzisă favorizarea acestora prin cheltuieli de administrare străine scopului asociației
Capitolul IV
MEMBRI. DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art.11
Sunt membri fondatori persoanele juridice care au participat la constituirea patrimoniului inițial al organizației și la înființarea acesteia, figurând ca atare în actele de constituire.

Lista actualizata a membrilor BRAT poate fi gasita accesand link-ul www.brat.ro/membri.
 
Art.12
Pot fi membri de onoare persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină activitatea asociației sau pe baza unor merite deosebite în relația cu asociația.
 
Calitatea de membru de onoare se acordă si se retrage de către Președintele asociației, la propunerea Consiliului Director.
 
Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală, nu sunt obligați la plata cotizației și nu pot fi aleși în organele de conducere ale asociației.
 
Art.13
Membru al asociației poate fi orice persoană juridică română sau străină care, cunoscând și acceptând Statutul, este de acord cu scopul asociației și înțelege ca prin propria activitate să contribuie la realizarea lui, indeplinand cumulativ urmatoarele conditii:
a.       Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de aderare la BRAT, in formatul standard care se gaseste la sediul asociatiei sau pe website-ul BRAT,
b.      Solicitantul trebuie sa faca dovada inregistrarii persoanei juridice la organele competente si sa prezinte alte acte pe care consilierul juridic sau avocatul BRAT le consideră necesare în cazul unor membri cu statut juridic atipic (persoane juridice străine, asociații etc.),
c.      Solicitantul trebuie sa achite cotizatia BRAT pe anul in curs, in conditiile stabilite de Consiliul Director BRAT,
d.      Solicitantul cunoaste si este de acord să participe la realizarea obiectului de activitate al BRAT,
e.     Solicitantul indeplineste și respecta condiții si obligații prevăzute în Statutul BRAT și în Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, disponibile la sediul asociatiei sau pe website-ul BRAT
f.      Solicitantul susține financiar funcționarea BRAT si a departamentelor din care solicita sa faca parte, si isi asuma obligațiile de respectare a regulamentelor proprii fiecarui departament la care adera,
g.       Solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor BRAT.
 
Art.14
Poate deveni membru al asociației orice persoană juridică dacă îndeplinește condițiile articolului precedent și își manifestă expres, prin cerere scrisă, această dorință, achitând la data inaintarii cererii de aderare si cotizația pe anul in curs, in conditiile stabilite de Consiliul Director BRAT.
 
Cererea de aderare la asociație se face de către fiecare persoană juridică, cu aprobarea organelor de conducere proprii, prin reprezentantul lor legal.
 
Calitatea de membru este inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.
 
Art.15
Decizia asupra acordării calității de membru o are Consiliul Director al asociației sau Directorul General al asociatiei, decizie ce nu trebuie motivată.
Față de această decizie se poate face contestație, care va fi discutată în prima Adunare Generală ordinară a asociației. Decizia asupra acordării calității de membru are caracter definitiv după aprobarea ei de către Adunarea Generală.
 
Art.16
Calitatea de membru se pierde:
a) prin excludere, în următoarele cazuri:
-   producerea de prejudicii morale sau materiale asociației prin activitatea proprie desfășurată;
-   angajarea persoanei juridice respective în acțiuni ce contravin scopului asociației;
-   angajarea persoanei juridice respective în acțiuni contrare legii și ordinii de drept;
-   încălcarea Statutului și a normelor recunoscute de asociație în regulamentele proprii, faptele fiind sanctionate cu excluderea membrilor;
-   neplata cotizației la termenele și în condițiile stabilite de Consiliul Director si de prezentul Statut;
-   nu are calitatea de membru al niciunui departament al BRAT pentru o perioada mai mare de 6 luni;
-   membrul a fost exclus dintr-un departament al BRAT, ca urmare a aplicarii unor sanctiuni grave, de natura sa aduca atingere intereselor sau imaginii asociatiei.
b) prin retragere la cerere, care este oricând la latitudinea oricărui membru și se face printr-o declarație scrisă adresată Consiliului Director, respectând prevederile legale;
c) prin dizolvarea persoanei juridice membre.
Decizia asupra excluderii din asociatie a unui membru, in baza literei a) o are Consiliul Director al asociației.
 
Art.17
Membrii asociației ori membrii excluși sau retrași din asociație nu pot revendica întoarcerea veniturilor aduse asociației.
 
Art.18
Membrii BRAT au urmatoarele drepturi:
a.       de a participa la toate activitățile asociației, precum și dreptul de a vota în Adunarea Generală, conform Statutului;
b.      de a fi informati cu privire la desfasurarea activitatii in cadrul asociatiei si a departamentelor sale;
c.       de a face recomandari si propuneri cu privire la modul de desfasurare al activitatii BRAT sau in vederea amendarii regulamentelor aplicabile;
d.      de a utiliza rezultatele puse la dispozitie de BRAT, cu respectarea prevederilor regulamentelor aplicabile;
e.       de a utiliza sigla BRAT in conditiile regulamentelor aplicabile;
f.       de a solicita si a primi de la BRAT documente care sa ii sprijine in desfasurarea activitatii proprii, in conformitate cu regulile, regulamentele aplicabile si deciziile Consiliului Director BRAT sau altor foruri de conducere si/sau functionare a BRAT.
 
Art.19
Membrii BRAT au urmatoarele obligatii:
a. sa sprijine direct sau prin actiunile proprii interesele si activitatea BRAT si a departamentelor sale din care acesta face parte;
b. sa nu initieze sau desfasoare actiuni care sa prejudicieze in mod direct sau indirect activitatea BRAT sau a departamentelor sale din care acesta face parte;
c. să nu întreprindă nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul asociatiei;
d. să respecte Statutul și hotărârile organelor de conducere ale asociației, precum și regulamentele asociației, cum ar fi: Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului de Audit Tiraje, Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare etc.;
e. sa cunoasca si sa respecte regulamentele BRAT si ale departamentelor sale aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociatiei si pe site-ul oficial al acesteia;
f. sa nu aduca la cunostinta niciunui tert informatiile care le sunt puse la dispozitie, in orice forma, ca urmare a calitatii de membru BRAT sau a departamentelor sale din care acesta face parte, cu exceptia rezultatelor auditului tirajelor sau studiilor realizate de BRAT, care sunt reglementate de prevederi speciale ale regulamentelor BRAT;
g. sa faca demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila a oricarui posibil diferend cu BRAT sau departamentele sale;
h. sa actioneze si sa sustina cu buna credinta activitatea BRAT, votand in consecinta deciziile asociatiei si departamentelor sale;
i. sa anunte in scris Directorul General BRAT de lansarea sau retragerea de pe piata a propriilor produse media tiparite sau online, in termen de 7 zile de la producerea evenimentului;
j. sa anunte in scris Directorul General BRAT asupra oricarei modificari ce a avut loc asupra produselor media detinute, cum ar fi de exemplu: periodicitate, arie de distributie, tipul (platit/gratuit), continutul editorial, categoria de site din care face parte etc., in termen de 7 zile de la producerea evenimentului;
k. sa achite cotizatia de membru in cuantumul stabilit de Consiliul Director si in conditiile stabilite prin Statut sau alte sume nascute din desfasurarea activitatilor BRAT sau a departamentelor sale, in conditiile stabilite prin regulamentele aplicabile si forurile competente;
l. membrii BRAT vor realiza recomandarile cu privire la tranzactionarea spatiului publicitar si luarea deciziilor referitoare la aceasta pe baza rezultatelor furnizate de asociatie;
m. membrii asociației care beneficiază de serviciile acesteia sunt obligați să pună la dispoziția persoanelor desemnate de Consiliul Director toate documentele și informațiile stipulate în regulamentele asociației.
n. fiecare membru BRAT, indiferent de clasa de membri din care face parte, se obliga ca, in orice manifestare in cadrul obiectului sau de activitate, sa respecte legislatia romana si a Uniunii Europene din domeniul concurentei, sa se abtina de la orice actiune sau inactiune considerate acte sau fapte ori practici care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea in orice fel a liberei concurente (cum ar fi dar fara a se limita la politici de monopol, preturi de produse sau servicii, costuri generate de obiectul de activitate, valori de productie a serviciilor sau produselor, strategii de afaceri si marketing, ori politici comerciale, politici de recrutare de orice natura sau programe ori strategii de investitii, indicii privind contractele derulate sau in curs de derulare sau aspecte in legatura cu procedura de licitatie la care au calitatea de parti).

BRAT nu poate fi tinut sa raspunda in nicio situatie de incalcare a legislatiei concurentei de catre vreunul dintre membrii sai.

Art.20
Membrii asociației vor fi reprezentați la Adunările Generale sau în organele de conducere ale asociației printr-un reprezentant unic persoană fizică, desemnat de catre organele competente ale persoanei juridice membre a asociației.

Art.21
Reprezentantul unic ales de persoana juridică membră a asociatiei ia parte la Adunările Generale ale asociației, votează în numele persoanei juridice pe care o reprezintă si este singura persoana care asigura relatia cu asociatia, cu exceptia situatiilor prevazute in prezentul articol. Datele de contact ale reprezentantului unic vor fi transmise catre Directorul General al asociatiei o data cu cererea de aderare la asociatie.
 
Membrii asociației sunt obligați să anunțe Directorul General al asociației, în scris, în termen de 7 zile de la data producerii oricarei modificari care ar interveni cu privire la, cu titlu exemplificativ, inlocuirea reprezentantul unic în Adunarea Generală sau datele de contact ale acestuia.
 
Toate informarile/solicitarile/comunicarile si alte asemenea facute catre reprezentantul unic în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale vor fi transmise de catre asociatie la datele de contact ale acestuia si vor fi considerate primite in termen de 3 zile de la transmitere.
 
Membrii asociatiei, persoane juridice, pot sa isi numeasca in departamentele asociatiei alti reprezentanti, diferiti de reprezentantul unic, care vor avea doar drept de vot in cadrul departamentului pentru care au fost desemnati. Cu exceptia acestei situatii, membrii asociatiei vor fi reprezentati in relatia cu asociatia doar de catre reprezentantul unic.
 
Art. 22
Orice reprezentant al persoanelor juridice membre ale asociației poate fi ales membru în Consiliul Director al asociației, la propunerea oricărei persoane juridice membre sau pe baza candidaturii depuse si prin votul și cu aprobarea Adunării Generale a asociației, acordată în condițiile acestui Statut.

Capitolul V
CONDUCEREA ASOCIATIEI

Art.23
Organele de conducere, administrare și control ale asociației sunt:
- Adunarea Generală,
- Consiliul Director,
- Cenzorul asociatiei sau, dupa caz, Comisia de Cenzori.
 
ADUNAREA GENERALA
 
Art.24
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociației. Adunarea Generală este constituită din totalitatea reprezentanților membrilor asociației, hotărăște asupra tuturor problemelor legate de activitatea asociației și stabilește termenii mandatului ce va fi dat Consiliului Director pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.
 
Art.25
Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară o dată pe an sau în ședință extraordinară, convocată de Președintele asociației sau de catre Directorul General al asociatiei, la solicitarea Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 1/5 din membrii cu drept de vot.
 
Art.26
Atât pentru Adunarea Generală ordinară, cât și pentru cea extraordinară, toți membrii vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale, sub semnătura Președintelui sau a Directorului General, cu cel puțin sapte zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generala.
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței.
 
Art.27
La Adunările Generale participă toți membrii asociației prin reprezentanții unici sau prin delegarea unei alte persoane fizice pe calea unei împuterniciri scrise.
 
Fiecare membru are dreptul la un singur vot în Adunarea Generală, voturile fiind egale. Membrii de onoare nu au drept de vot.
 
Votul în Adunarea Generală este oral. Majoritatea membrilor prezenți poate decide votul secret.
 
Votul poate fi exprimat si in scris, chiar daca membrul care transmite astfel votul nu este prezent sau reprezentat in Adunarea Generala.
 
Adunarea Generală se consideră constituită la prima convocare dacă majoritatea simplă (jumătate plus unu) a numărului total de membri cu drept de vot este prezentă/reprezentata sau a transmis votul in scris. Dacă la ora stabilită Adunarea Generală nu este numeric capabilă să ia decizii atunci, ea va avea loc 10 zile mai târziu cu aceeași ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră constituită indiferent de numărul membrilor prezenți/reprezentati sau care si-au exprimat in scris votul, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți/reprezentati la ședință sau care si-au exprimat in scris votul.
 
Art.28
Deciziile în adunarea generală se iau cu majoritate simplă de voturi din numarul membrilor prezenti/ reprezentati sau care si-au exprimat in scris votul, iar deciziile prin care se hotărăște dizolvarea acesteia necesită votul a două treimi din numărul total al membrilor asociației.
 
Art.29
În Adunarea Generală conducerea îi revine Președintelui, iar în absența lui, unui membru al Consiliului Director.
 
Art.30
Adunării Generale îi revin următoarele atribuții:
a) stabilește prestațiile și poate modifica cotizațiile datorate de membrii asociației;
b) primește și aprobă darea de seamă a Consiliului Director și bilanțul financiar;
c) decide asupra formelor de convocare a Adunării Generale și asupra modului de votare (quorumului și majorității cu care se iau hotărârile);
d) decide cu caracter definitiv admiterea unui membru in asociație, potrivit Statutului;
e) numește și revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director și al Cenzorului sau ale membrilor Comisiei de Cenzori și stabilește atribuțiile acestor organe;
f) hotaraste si aproba infiintarea de societati comerciale in conditiile legii si desemneaza prin hotarare organele de conducere si de administratie ale acestora;
g) aproba structura organizatorica a asociatiei;
h) alege presedintele consiliului de administratie;
i) hotărăște modificarea Statutului asociației, cu exceptia schimabrii sediului sau a oricarei alte modificari de Statut care este prevazuta de prezentul document sau de catre lege in seama Consiliului Director sau a altui organ;
j) hotărăște dizolvarea asociației, potrivit legii si Statutului;
k) obligațiile asociației, în calitate de asociat sau asociat unic al unei societăți comerciale înființate de asociație vor fi duse la îndeplinire de către Comitetul de reprezentare al asociației, care va avea aceeași componență ca și Consiliul Director BRAT. Aceste obligatii sunt:
i) sa aprobe bilanțul contabil și sa stabileasca repartizarea profitului brut;
ii) sa desemneze pe administratori și pe cenzori, să-i revoce și să le dea descărcare de activitatea lor;
iii) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
iv) să modifice actul constitutiv.
Adunarea Generală hotărăște asupra punctelor enumerate la art. 30, alin. 1, litera k), iar hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Comitetul de reprezentare al asociației, prin decizii.
 
Art.31
Hotarârile luate de Adunarea Generala, în limitele legii, ale Actului Constitutiv si/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care, prin reprezentantii lor, nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva.
 
CONSILIUL DIRECTOR

Art.32
Consiliul Director este organul de conducere al asociației și este format dintr-un număr de 7 până la 19 membri din care un președinte.
 
La constituirea Consiliului Director, Adunarea Generală va avea în vederea reprezentarea, pe cât posibil, a tuturor categoriilor de membri si a departamentelor functionale.
 
Art.33
Consiliul Director se numește de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani. Membrii Consiliului Director pot fi realeși.
Membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală dintre reprezentanții fiecarei persoane juridice membră a asociației.
 
Art.34
Sedinta Consiliului Director este convocata în scris, inclusiv pe fax sau prin mijloace electronice, de către Președinte sau Directorul General cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării acesteia.
 
Art.35
Funcția unui membru al Consiliului Director poate înceta in urmatoarele situatii:
a)    prin revocare de către Adunarea Generală;
b)   prin pierderea calității de reprezentant al membrului asociatiei;
c)    in cazul pierderii calitatii de membru activ (sau membru pentru departamentele care nu impart membri in activi si observatori) al tuturor Departamentelor BRAT pe care le reprezinta in cadrul CD BRAT;
d)   prin retragere motivată în scris, adresată Consiliului Director sau Directorului General;
e)    in cazul neparticipării la 3 ședințe consecutive ale Consiliului Director sau la 5 ședințe pe parcursul unui an calendaristic.
 
Art.36
In cazul in care in cadrul Consiliului Director un loc devine vacant, indiferent din ce cauza, ocuparea acestuia se va face astfel:
a)   daca locul vacant provine dintr-un loc care apartinea unui Departament BRAT, pozitia va fi ocupata de catre urmatorul reprezentant nominalizat de catre Adunarea Generala a respectivului Departament, care la Adunarea Generala BRAT nu a ocupat una dintre cele 4 pozitii aferente Departamentului, in conditiile in care acest reprezentant nu face deja parte dintre membrii Consiliului Director, statutul de membru al companiei pe care o reprezinta nu a suferit modificari, reprezentantul in BRAT al companiei nu s-a modificat de la data Adunarii Generale la care a fost desemnat Consiliul Director, iar respectiva persoana accepta sa preia pozitia din Consiliul Director.
b)   Daca locul vacant provine dintr-un loc care apartinea unui Departament BRAT, dar respectand criteriile prevazute la punctul a) al prezentului articol nu este posibila desemnarea unui nou membru al CD BRAT dintre cei nominalizati de respectivul Departament, Adunarea Generala a Departamentului de la care provine locul vacant va desemna, in urmatoarea sa Adunare Generala, prin vot, un candidat pentru a ocupa locul vacant. Candidatul va fi apoi validat in cadrul urmatoarei Adunari Generale BRAT.
c)   daca locul vacant nu provine dintr-un loc al unui Departament BRAT, in urmatoarea Adunare Generala BRAT se va desemna prin vot un reprezentant care sa ocupe respectivul loc.
 
Art. 37
Dacă un membru al Consiliului Director își pierde această calitate, poziția sa în Consiliul Director este considerată vacantă. Dacă numărul pozițiilor vacante este mai mare de jumătate din numărul total al membrilor Consiliului Director, Președintele asociației sau, în lipsa acestuia, Directorul General convoacă in termen de 1 luna Adunarea Generală extraordinară a asociației, pentru organizarea de alegeri pentru ocuparea pozițiilor vacante din Consiliul Director.
 
Art.38
Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot în cadrul sedintelor Consiliului Director, voturile fiind egale. In caz de egalitate, votul Presedintelui este decisiv.
 
Votul poate fi exprimat si in scris, chiar daca membrul care transmite astfel votul nu este prezent in sedinta Consiliului Director. Votul exprimat in scris este valabil exprimat.
 
Sedinta Consiliul Director se consideră constituita dacă cel putin jumatate din numarul total de membri sunt prezenti sau si-au exprimat votul in scris si cel putin 3 dintre ei fiind prezenti la sedinta. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate din numarul total de membri ai Consiliului Director, indiferent de numarul membrilor prezenti la sedinta. Independent de majoritatea rezultata in urma exprimarii votului, Presedintele are drept de veto cu privire la orice hotarare despre care ar considera ca ameninta iminent sau pune in pericol unitatea, scopul, interesele si obiectivele ori imaginea publica a Asociatiei.
 
Art. 39
Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea puterea de decizie, dacă vor fi semnate de unanimitatea membrilor Consiliului Director.
 
Art.40
Atribuțiile Consiliului Director:
a) schimba sediul asociatiei;
b) urmărește, supraveghează și controlează aplicarea și respectarea Statutului asociației;
c) asigură conducerea operativă a asociației între Adunările Generale și realizează actele de administrare a patrimoniului asociației, urmărind îndeplinirea scopului acesteia;
d) hotărăște asupra excluderii membrilor din asociație;
e) asigură întocmirea bilanțului și bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;
f) stabileste cotizatiile membrilor si conditiile in care acestea sunt achitate;
g) primeste de la Directorul General informarile cu privire la standardele si procedurile aprobate in cadrul fiecarui Departament al asociatiei;
h) verifica conformarea standardelor si procedurilor stabilite de catre Departamentele asociatiei cu principiile fundamentale si scopurile acesteia, precum si cu obiectivele respectivelor Departamente ale asociatiei. In cazul in care acestea nu se dovedesc a fi conforme, le returneaza catre respectivele Departamente in vederea conformarii lor, iar, in situatia in care, in continuare nu se conformeaza cu cerintele enuntate, Consiliul Director va supune aprobarii Adunarii Generale aceste standarde si proceduri ale Departamentelor;
i) aproba regulamentul de functionare al asociatiei precum si regulamentele de functionare ale fiecarui Departament din cadrul asociatiei;
j) întocmește regulamentul de organizare si funcționare al asociației și urmărește aplicarea și respectarea acestuia;
k) hotărăște convocarea Adunării Generale ordinare și extraordinare, conform prevederilor Statutului;
l) angajează personalul necesar funcționării asociației (director general, contabil, avocat și alte categorii de personal în funcție de necesități) și stabilește și asigură condițiile de lucru ale acestuia;
m) angajeaza patrimonial asociatia ca urmare a derularii proiectelor Departamentelor prin negocierea contractelor necesare aducerii la indeplinire a proiectelor Departamentelor;
n) decide asupra aspectelor necesare functionarii unitare a proiectului de Monitorizare a Investitiilor in Publicitate realizat de asociatie;
o) orice alte atribuții și sarcini stabilite de Adunarea Generală.
 
Art.41
Președintele conduce sedintele Adunarii Generale și ale Consiliului Director.
Președintele reprezintă asociația în relațiile cu terții. În lipsa Președintelui, asociația este reprezentată de Directorul General.
Președintele este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani. La expirarea mandatului, Președintele poate fi reales.
Președintele Consiliului Director este Președintele asociatiei.
Presedintele are obligatia de a veghea permanent si de a dispune si implementa de urgenta orice masuri pe care le considera necesare pentru indeplinirea scopului BRAT, inclusiv prin exercitarea, dupa caz, a dreptului de veto in sedintele Consiliului Director al Asociatiei, conform prevederilor art. 38.
 
CENZORUL/COMISIA DE CENZORI
 
Art.42
Comisia de Cenzori este compusă din maxim trei reprezentanți a trei dintre persoanele juridice membre ale asociației, desemnați de Adunarea Generală, alții decât membrii Consiliului Director.
 
Art.43
Cenzorul sau Comisia de Cenzori este obligat/ă să examineze cel puțin o dată la 6 luni conturile și registrele asociației, să informeze Consiliul Director și Adunarea Generală despre acestea și să verifice bilanțul și raportul de gestiune înaintea prezentării acestora în ședința Adunării Generale.

Capitolul VI
ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.44
BRAT este organizat si functioneaza avand structura departamentala. Adunarea Generala BRAT decide infiintarea Departamentelor in cadrul BRAT in conformitate cu interesele asociatiei, la initiativa Consiliului Director sau a 10% dintre membrii BRAT.
 
Departamentele se vor desfiinta de catre Adunarea Generala in urmatoarele conditii :
a)      la propunerea Consiliului Director;
b)      pe baza hotararii adunarii membrilor Departamentului;
c)      ca urmare a imposibilitatii realizarii scopurilor propuse.
 
Art. 45
Departamentele sunt constituite ca urmare a apartenentei/exprimarii interesului de catre o parte a membrilor BRAT cu privire la una sau mai multe activitati desfasurate de catre asociatie sau care urmeaza a fi realizate in cadrul asociatiei.
 
Art. 46
Pot fi membri ai Departamentelor numai membrii BRAT care îndeplinesc următoarele condiții cumulativ:
a) si-au exprimat dorinta de apartenenta la un Departament;
b) nu au obligații neonorate către BRAT;
c) respecta procedura de aderare conform regulamentului propriu fiecarui Departament.
 
Art. 47
Principala activitate a Departamentelor va consta in elaborarea standardelor si procedurilor specifice acestora, fiind urmarite scopurile comune Departamentului si ale asociatiei . Prin activitati specifice membrii Departamentelor urmaresc atingerea obiectivelor comune asumate prin regulamentele proprii si regulamentele si Statutul asociatiei.
Activitatea Departamentelor se va desfasura potrivit regulamentelor elaborate de membrii Departamentelor, in conformitate cu prevederile Statutului si ale Regulamentului de Functionare si Organizare BRAT.
 
Art. 48
Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a obiectivelor proprii fiecarui Departament vor fi suportate de membrii Departamentului, din contributii separate de cotizatia BRAT si/sau prin cotizatii diferentiate stabilite in functie de apartenenta la diferite departamente ale asocatiei, in conditiile stabilite de Consiliul Director. Fiecare Departament va functiona prin eforturile financiare ale membrilor sai, dupa un buget propriu aprobat de membrii Departamentului si inclus in bugetul BRAT.
 
Art. 49
De beneficiile obtinute ca urmare a derularii de proiecte de catre fiecare Departament vor profita numai membrii respectivelor Departamente, conform prevederilor regulamentelor proprii fiecarui Department, fara ca asociatia sa aiba un scop patrimonial.
 
Art. 50
Pentru desfasurarea activitatilor specifice fiecarui Departament, fiecare adunare a membrilor Departamentului va avea propriile regulamente, propriile organe de conducere, aprobate de Consiliul Director.

Capitolul VII
LITIGII

Art.51
Litigiile apărute între membrii asociației în legătură cu activitatea asociației sau între membri și asociație, precum și litigiile asociației cu terțe persoane fizice sau juridice se vor soluționa pe cale amiabilă, în conformitate cu prevederile regulamentelor asociației. În caz de nesoluționare litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești competente.

Capitolul VIII
DIZOLVAREA ASOCIATIEI

Art.52
Dizolvarea asociației se poate efectua fie prin hotărârea Adunării Generale luată cu majoritatea calificată, fie în alte cazuri prevăzute de lege.
 
Art.53
În cazul dizolvării asociației, în urma lichidării bunurile rămase vor fi atribuite unei persoane juridice de drept public, reprezentând în statul român interesele servite de asociație sau unei persoane juridice de drept privat din România, cu scop similar.
Art.54
Statutul si regulamentele asociatiei, cuantumul cotizatiei si conditiile de plata ale cotizatiei, sunt disponibile la sediul asociatiei, precum si pe website-ul asociatiei (www.brat.ro) .

Art.55
Prezentul Statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare