Instructiuni cu privire la aderare la asociatie

În conformitate cu prevederile Statutului BRAT şi ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare BRAT, calitatea de membru BRAT este acordată (Art. 6.7 ROF BRAT) prin decizia luata de către:
„i) Directorul General, in situația in care solicitantul nu a mai avut calitatea de membru BRAT sau daca nici unul dintre produsele editate de acesta nu a mai apartinut oricarui membru BRAT.
ii) Consiliul Director in cazul in care solicitantul aparține categoriei „terți interesați”, așa cum este ea definita in prezentul Regulament,
iii) Consiliul Director, in celelalte situatii."
  
Pentru solicitarea calităţii de membru, orice instituţie care activează în industria de publicitate va înainta biroului BRAT următoarele documente:
 1. cererea tip de aderare; (vezi document dreapta sus);
 2. dovada inregistrarii persoanei juridice la organele competente (copie a certificatului de înmatriculare, a certificatului de înregistrare fiscala etc);
 3. copie de pe documentul prin care se face dovada ca s-a achitat cotizaţia BRAT pe anul în curs.   
Documentele vor fi transmise pe adresa: Calea Grivitei, nr.6, et.3, Sector 1, Bucureşti, Cod postal: 010731
Valoarea cotizatiei BRAT pentru anul 2024 este:
 
Pentru membrii cu drepturi depline, valoarea cotizatiei BRAT este de 5.650 lei, cu urmatoarele exceptii:
  1. pentru editorii ce sunt membri ai Grupului Departamental de Audit Tiraje, valoarea cotizatiei BRAT se calculeaza in functie de perioada pentru care solicita servicii de audit, numarul de publicatii auditate si categoria acestora.
  2. pentru membrii exclusiv ai Departamentului Evenimente, valoarea cotizatiei BRAT pentru 2024 este de 0 lei;
  3. pentru membrii exclusiv ai Departamentului Social Media, valoarea cotizatiei BRAT pentru 2024 este de 2.500 lei
  4. pentru membrii din categoriile: editori web, companii OOH, organizatori de evenimente sau radio difuzori ce fac parte doar dintr-unul dintre urmatoarele departamente: Departamentul Internet, Departamentul Radio sau Departamentul OOH, valoarea cotizatiei BRAT pentru 2024 este de 4.100 lei
 1. Pentru membrii afiliati, valoarea cotizatiei BRAT este de 2.000 lei pentru toate categoriile de membri, cu exceptia editorilor membri ai Grupului DAT, pentru care cotizatia este diferentiata in functie de perioada pentru care solicita servicii de audit, numarul de publicatii auditate si categoria acestora.
Cuantumul cotizatiei este calculat la inceputul fiecarui an calendaristic, sau la aderarea la asociatie, in functie de situatia companiei de la respectiva data. In situatia aderarii ulterioare la Grupul DAT, cotizatia va fi modificata, pentru intreg anul in curs, cu valoarea cotizatiei aferenta noii calitati. In orice alta situatie, valoarea calculata a cotizatiei de la inceputul anului nu va fi modificata pe parcursul anului calendaristic.
 
Pentru detalii suplimentare legate de calculul cotizatiei precum si suport pentru aderarea la organizatie/departamente, echipa BRAT va sta la dispozitie.
Cotizatia se va achita în contul BRAT nr: RO87 BACX 0000 0000 3036 4310, deschis la Banca Comerciala Unicredit SA, sucursala Millennium. Solicitantul poate achita cotizatia conform datelor de mai sus, urmand ca factura fiscala sa o primeasca odata cu raspunsul la cererea de aderare, sau poate solicita catre BRAT emiterea unei facturi pentru valoarea cotizatiei.
Odata cu aderarea la BRAT, solicitantul trebuie sa opteze pentru Departamentul/ele sau Grupul Departamental/Grupurile Departamentale din cadrul BRAT in cadrul carora doreste sa devina membru, prin respectarea regulamentelor in vigoare. Ulterior aderarii, membrul poate decide aderarea la noi Departamente/Grupuri Departamentale sau renuntarea la calitatea de membru al unui Departament/ Grup Departamental, in conditiile regulamentelor specifice.
In cadrul BRAT functioneaza in prezent urmatoarele departamente/grupuri departamentale, prin intermediul carora sunt desfasurate proiectele asociatiei:

Departamentul Presa Scrisa (DPS), in cadrul caruia se stabilesc definiții comune privind indicatorii de performanță ai produselor de presa scrisa si conexe și se creeaza reguli, standarde și proceduri de auditare, evaluare, masurare si realizare a studiilor referitoare la performanțele produselor de presa scrisa si conexe. Se va completa si Anexa 5 din Cererea de Aderare. In cadrul DPS functioneaza 3 Grupuri Departamentale:

Grupul Departamental de Audit Tiraje (GDAT), in cadrul caruia se realizeaza auditul de tiraje pentru presa scrisa. Toti membrii clienți, agenții sau regii de publicitate (cu exceptia celor exclusiv online), precum si toti editorii care au in portofoliu cel putin un titlu de presa scrisa vor face parte din acest grup departamental, prin aderarea la BRAT. Se va completa si Anexa 6 din Cererea de Aderare.

Grupul Departamental pentru Studii de Audienta (GDSA), in cadrul caruia se realizeaza Studiul National de Audienta (SNA FOCUS) – studiul de masurare a audientei publicațiilor, a profilelor cititorilor si a consumului de produse si servicii, inclusiv marci. Membrii GDSA trebuie sa fie si membri DAT. Se va completa si Anexa 7 din Cererea de Aderare.

Grupul Departamental pentru Monitorizarea Investitiilor in Publicitate pentru Presa Scrisa (GDMIPPS), in cadrul caruia se realizeaza monitorizarea investitiilor in publicitate pentru presa scrisa. Se va completa si Anexa 8 din Cererea de Aderare.

- Departamentul Internet (DI), in cadrul caruia se realizeaza Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI) si Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea Online (MIPO). Se va completa si Anexa 9 din Cererea de Aderare.
- Departamentul Radio, in cadrul caruia se realizeaza Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea Radio. Se va completa si Anexa 10 din Cererea de Aderare.
Departamentul OOH, in cadrul caruia se realizeaza Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea OOH si Studiul de Audienta OOH (SAO). Se va completa si Anexa 11 din Cererea de Aderare.
Departamentul de Monitorizare, in cadrul caruia se realizeaza Monitorizarea Investitiilor in Publicitate, si care cuprinde toti membrii care realizeaza cel putin 1 proiect de monitorizare: presa scrisa, online, radio, OOH. Se va completa si Anexa 12 din Cererea de Aderare.
- Departamentul de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (DPD), in cadrul caruia se realizeaza coduri de conduita si bune practici privind prelucrarea datelor cu caracter personal in domeniul marketingului si publicitatii online. Se va completa si Anexa 13 din Cererea de Aderare.
- Departamentul Evenimente, in cadrul caruia se realizeaza proiectul de auditare a evenimentelor. Se va completa si Anexa 14 din Cererea de Aderare.
- Departamentul Social Media, in cadrul caruia se realizeaza proiectul de monitorizare a investițiilor in publicitate din influencer marketing. Se va completa si Anexa 15 din Cererea de Aderare.
- Departamentul Furnizorilor, in cadrul caruia se realizeaza proiecte in beneficiul membrilor departamentului si care privesc exclusiv categoria de membri furnizori (editori de presa scrisa, editori online, radiodifuzori, companii OOH)
- Departamentul Beneficiarilor, in cadrul caruia se realizeaza proiecte in beneficiul membrilor departamentului si care privesc exclusiv categoria de membri cumpărători de spațiu media (agenții de media, agenții de PR sau creație, clienți de media)
 

Extras din Regulamentul de Organizare si Funcționare al BRAT

 
 


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către BRAT

BRAT, cu sediul social în Bucureşti, Calea Griviței nr. 6, etaj 3, Sector 1, cod fiscal RO 10500569, reprezentat de dna Arina Iulia Ureche, în calitate de Director General, tel. 021.311.77.40/41, fax 0372.87.30.39, e-mail: arina@brat.ro, este operator de date cu caracter personal, in sensul definit de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”). Responsabilul cu protecția datelor (DPO) in cadrul BRAT este dna Andreea Irina Dragoi, care poate fi contactata la tel. 021.311.77.40/41, fax 0372.87.30.39, e-mail: dpo@brat.ro.
In calitate de operator, BRAT prelucrează, in cuprinsul Cererii de Aderare la BRAT si/sau al Anexelor acesteia, date cu caracter personal ale reprezentanților/angajaților solicitanților, fie in temeiul unei obligații legale (aceea de a colecta numele, prenumele, funcția si semnătura reprezentantului legal al solicitantului), fie in temeiul interesului legitim al BRAT de a menține funcționalitatea asociației si a Departamentelor/Grupurilor Departamentale ale sale si de a putea comunica cu membrii asociației/membrii acestor Departamente/Grupuri Departamentale (in acest sens BRAT prelucrând nume, prenume, funcția, număr de telefon, adresa de e-mail ale reprezentantului unic al societății in BRAT, ale reprezentanților societății in Departamentele/ Grupurile Departamentale ale BRAT din care dorește sa facă parte solicitantul, ale Directorului departamentului de publicitate si Directorului departamentului de difuzare in cazul editorilor de presa scrisa, etc). Datele reprezentanților/angajaților solicitanților sunt prelucrate de către BRAT in scopul comunicării cu membrii asociației, in scopul realizării proiectelor asociației, in scopul asigurării accesului beneficiarilor la rezultatele studiilor asociației si/sau la aplicațiile de pe www.brat.ro, după caz, prelucrarea fiind realizata într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare.
Datele personale ale reprezentanților/angajaților solicitanților cuprinse in Cererea de Aderare la BRAT si/sau in Anexele acesteia vor fi folosite de către BRAT strict (i) în măsura necesară pentru realizarea scopurilor sus-menționate fără divulgare către terțe părți (cu excepția subcontractanților BRAT, inclusiv dar nelimitat la prestatori de servicii IT, contabilitate, servicii juridice, DPO, cu condiția ca aceștia să fie ținuți de obligații de confidențialitate), sau (ii) astfel cum este cerut de lege. BRAT va prelucra aceste date cu caracter personal in Zona Economica Europeana, acestea neputând fi transferate către o țară terță sau o organizație internațională decât cu respectarea condițiilor exprese prevăzute de GDPR cu privire la asigurarea unor garanții adecvate si cu informarea aferenta a solicitanților in acest sens.
BRAT va prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților/angajaților solicitanților in scopurile sus-menționate, pe perioada in care solicitanții sunt membri BRAT si membri ai cel puțin unui Departament BRAT, cu excepția cazurilor când ar exista o obligație legala de a le stoca pe o perioada mai îndelungata (i.e. întrucât exista o obligație legala de a păstra timp de 10 ani documentele contabile, iar acestea trebuie însoțite de documente-suport, cererile de aderare vor fi păstrate pe o perioada de 10 ani de la cel mai recent document contabil întocmit de către BRAT pentru solicitantul respectiv). Ulterior, datele personale vor fi șterse de către BRAT.
Pe toata durata prelucrării datelor lor personale de către BRAT, reprezentanții/angajații solicitanților au drepturi specifice legate de datele lor, astfel:
- dreptul de a solicita BRAT accesul la acestea (de a cunoaște in orice moment detalii despre toate datele personale care le sunt prelucrate);
- dreptul de a solicita BRAT rectificarea acestora, in cazul in care au intervenit modificări;
- dreptul de a solicita BRAT ștergerea acestora (cu precizarea ca acesta nu este un drept absolut si se va putea pune in practica doar daca nu contravine unei obligații legale a BRAT de a continua prelucrarea sau interesului legitim al BRAT de a isi putea desfășura activitatea);
- dreptul de a solicita BRAT restricționarea prelucrării (putând solicita BRAT sa nu fie șterse unele date, pentru motive ce țin de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța);
- dreptul de a se opune prelucrării (cu precizarea ca acesta nu este un drept absolut si se va putea pune in practica doar in situațiile in care temeiul prelucrării îl constituie interesul legitim al BRAT si doar daca pot demonstra ca interesul lor legitim prevalează in situații exprese, după caz);
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor personale.
Solicitantul care transmite către BRAT date cu caracter personal ale reprezentanților/angajaților săi, in cuprinsul Cererii de Aderare la BRAT si/sau al Anexelor acesteia, confirmă că (i) are autoritatea și împuternicirile necesare acordate de toate persoanele vizate, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, pentru ca BRAT să utilizeze și să dezvăluie astfel de date cu caracter personal conform scopului prelucrării acestora, (ii) acestor persoane vizate le-au fost furnizate in prealabil toate informațiile necesare privind prelucrarea datelor lor personale de către BRAT, cuprinse in prezenta Informare, și (iii) transmiterea acestor date către BRAT nu va cauza încălcarea, de către BRAT sau de către terțele parți căreia acesta poate divulga, in mod legal, datele, a vreunei reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
Prezenta informare făcuta de către BRAT solicitanților este considerata făcuta direct persoanelor vizate (reprezentanților/ angajaților solicitanților), in conformitate cu art. 13 din GDPR.