MMS Communications Romania SRL

www.zenithmedia.ro
Membru inDPD: Agentie media |Membru inOOH: Agentie media |Membru inRADIO: Agentie media |Membru inBRAT: Agentie media |Membru inDI: Agentie media |Membru inDAT: Agentie media |Membru inDSA: Agentie media
Director Executiv: Loredana Niculescu Telefon: 021-326.88.20
Adresa sediu social: Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr 13, Corp A, Et. 4, Camera 1, Sector 1, CP 10432 Fax: 021-326.88.29
Adresa puncte de lucru: Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr 13, Corp A, Et. 4, Camera 1, Sector 1, CP 10432 E-mail general:
C.U.I.: RO 28659878
Persoane de contact in relatia cu BRAT
Reprezentanti Nume Functie Email Telefon
BRAT Loredana Niculescu Director Executiv 021-326.88.20
DSA Raluca Zancu Research Manager 021-326.88.20
DI Gabriel David Digital Communications Manager 021-326.88.20
DAT Loredana Niculescu Director Executiv 021-326.88.20
OOH Gheorghe Floricel OOH Lead 021-326.88.20
RADIO Loredana Niculescu Director Executiv 021-326.88.20
DPD Gabriel David Digital Communications Manager 021-326.88.20