Documente:Regulamentul de organizare si functionare
al Grupului Departamental pentru Monitorizarea Investitiilor in Publicitate – Presa Scrisa (GDMIPPS)

- Aprobat la data de 01.10.2019 -

Cuprins

Capitolul 1. Dispozitii Generale

Art.1 Activitatea privind stabilirea standardelor şi procedurilor de realizare a monitorizarii investitiilor in publicatiile tiparite (MIPPS) se desfăşoară în cadrul BRAT, prin intermediul Grupului Departamental pentru Monitorizarea Investitiilor in Presa Scrisa din cadrul Departamentului pentru Presa Scrisa.

Convenţional, în textul regulamentului, Grupului Departamental pentru Monitorizarea Investitiilor in Presa Scrisa va fi denumit „Grupul“ sau „GD MIPPS“.

GD MIPPS se constituie din membri Departamentului de Presa scrisa care se afla in una din categoriile de mai jos:

a) editor,
b) agentie de publicitate sau,
c) regie de publicitate sau ,
d) client de publicitate sau 

si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) se angajează să susţină financiar funcţionarea GD MIPPS;
b) se angajează să participe la MIPPS in condiţiile stabilite de Regulamentul de tehnic MIPPS şi de prezentul regulament;
c) îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT şi de prezentul Regulament.

Art.2 Activitatea privind monitorizarea investitiilor in publicatiile tiparite se desfăşoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unei instituţii agreate de BRAT.

Efectuarea monitorizarii investitiilor in publicatiile tiparite prin intermediul unei instituţii agreate de BRAT obligă membrii să realizeze MIPPS cu firma agreată, în condiţiile stabilite de BRAT, Regulamentul tehnic, prezentul Regulament si orice alte dispozitii aplicabile.

Capitolul 2. Rapoartele GD MIPPS cu BRAT

Art.1 GD MIPPS funcţionează în cadrul BRAT ca grup departamental in cadrul Departamentului Presa Scrisa, specializat pentru monitorizarea investitiilor in publicitate pentru publicatiile tiparite.

Raporturile juridice ale Grupului Departamental cu terţii se vor realiza prin intermediul BRAT.

Art.2 Potrivit prezentului Regulament şi în vederea realizării obiectului de activitate, Grupul Departamental va avea organe proprii de conducere reprezentate de:
a) Adunarea Generala a membrilor GD MIPPS;

Art.3 Cheltuielile necesare funcţionării GD MIPPS şi realizarii monitorizarii investitiilor in publicitate vor fi suportate de catre membrii Grupului Departamental.

Capitolul 3. Membri GD MIPPS

Art.1 Dobândirea calitatii de membru GD MIPPS se face în baza unei cereri tip de aderare şi prin asumarea obligaţiilor de respectare a regulantelor aplicabile.

Art.2 Fiecare membru GD MIPPS va desemna reprezentantul sau in relatia cu GD MIPPS, persoana fizica, in conditiile prevazute de statutul asociatiei si Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT. Acesta se va numi “Reprezentantul MIPPS”. 

Datele de contact ale “Reprezentantului MIPPS” vor fi transmise catre Directorul MIPPS o data cu cererea de aderare la asociatie.

Membrii GD MIPPS sunt obligaţi să anunţe directorul de proiect, în scris, în termen de 7 zile de la data producerii oricarei modificari care ar interveni cu privire la, cu titlu exemplificativ, inlocuirea reprezentantului GD MIPPS sau datele de contact ale acestuia.

Toate informarile/solicitarile/comunicarile si alte asemenea actiuni, facute in cadrul GD MIPPS se vor efectua catre “Reprezentantul GD MIPPS” în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale vor fi transmise de catre asociatie la datele de contact ale acestuia si vor fi considerate primite in termen de 3 zile de la transmitere.

In lipsa desemnarii de catre membrul GD MIPPS a unui Reprezentant GD MIPPS sau in cazul in care acesta este indisponibil, locul acestuia in relatia cu GD MIPPS va fi preluat de catre reprezentantul unic al membrului in relatia cu asociatia BRAT.

Art.3 In cadrul Grupului, suma voturilor exercitate de către editorii prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.

In cadrul Grupului, fiecare editor va avea un număr de voturi, calculat după cum urmează:

- editorii ce monitorizeaza 1 singura publicatie: 1 vot;
- editorii ce monitorizeaza 2 – 5 publicatii: 2 voturi;
- editorii ce monitorizeaza 6 sau mai multe publicatii 4 voturi;

Suma voturilor exercitate de agenţiile, regiile si clienţii de publicitate prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezinta 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor. Fiecare agentie / regie / client de publicitate prezent in adunarea generala legal consitutita va avea cate 1 vot.

Capitolul 4. Conducerea Departamentului

Art.1 Conducerea Grupului Departamental va fi asigurată de:
a) Adunarea generala a membrilor Grupului Departamental;

Art.2 Atributiile Adunarii Generale a membrilor Grupului Departamental sunt urmatoarele:

1. Stabilirea conditiilor, standardelor, metodologiilor si criteriilor de realizare a monitorizarii investitiilor in publicitate;
2. aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Grupului Departamental şi modificările acestuia, pe care, dupa aprobare, le supune validarii Consiliului Director;
3. Aprobarea componenţei membrilor Comisiei Tehnice;
4. Aprobarea formelor generale de contracte de prestări servicii, ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT in vederea realizării monitorizarii investitiilor in publicitate;
5. Validarea licitaţiei şi rezultatul acesteia pentru desemnarea companiilor ce vor efectua monitorizarea investitiilor in publicitate; aprobarea costurilor legate de realizarea monitorizarii investitiilor in publicitate;
6. Modul de publicare al rezultatelor monitorizarii investitiilor in publicitate.

Art.3 Adunarea generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor ce au cel putin 1 vot, in conditiile prevazute de articolul 3 al prezentului regulament.

Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform art.3.

Art.4 Atribuţiile directorului MIPPS al BRAT sunt următoarele:

1. convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2. elaborează şi pregăteşte materialele supuse analizei Comisiei Tehnice şi le transmite membrilor Comisiei Tehnice cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei;
3. organizează şi conduce sedintele Comisiei Tehnice;
4. prezintă directorului general al BRAT şi Comisiei Tehnice rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în derularea contractului de prestări servicii;
5. păstrează legătura directa cu reprezentantii companiilor externe in vederea rezolvarii situatiilor exceptionale 
6. Consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare ale monitorizarii investitiilor in publicitate;
7. stabileşte şi modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice şi procedurale de realizare ale monitorizarii investitiilor in publicitate în vederea aplicării şi respectării prevederilor regulamentare;
8. informează membrii editori GD MIPPS cu privire la obligaţiile si drepturile ce le revin in urma adoptării calitatii de membru;
9. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Grupului Departamental către Directorul General BRAT, Consiliul de Director BRAT şi către adunarea membrilor;
10. pregateste si trimite materialele pentru sedinta Adunarii Generale a GD MIPPS cu minim 3 zile calendaristice înaintea datei sedintei;
11. Pentru interpretarea oricăror articole din prezentul Regulament, Regulamentul Tehnic, ori pentru clarificarea oricărui aspect al  întregului proces de monitorizare, membrii GD MIPPS vor lua legătura cu directorul MIPPS/Directorul general BRAT.

Capitolul 5. Drepturile si obligatiile membrilor GDMIPPS

Art.1 Editorii membrii BRAT au dreptul de a inscrie oricare dintre publicatiile editate in vederea monitorizarii investitiilor in publicitate pentru o perioada de minim 1 an.

Art.2 Editorii care nu sunt membrii BRAT pot inscrie publicatiile editate in vederea monitorizarii investitiilor in publicitate pentru o perioada de minim 1 an, prin respectarea urmatoarelor conditii:
- depunerea formularului de inscriere si semnarea contractului de monitorizare
- achitarea contravalorii taxei de monitorizare stabilita prin prezentul regulament

Art.3 Retragerea publicatiilor din cadrul monitorizarii poate avea loc la inceputul fiecarui an de monitorizare, dar nu mai dverme de un an de la includerea in studiu.

Exceptie de la alineatul anterior o constituie publicatiile care si-au incetat aparitia, care pot fi retrase din studiul de monitorizare de la data incetarii aparitiei.

Art.4 Agentiile, regiile, clientii de publicitate si tertii interesati membri GD MIPPS au dreptul de a beneficia de rezultatele monitorizarii cu respectarea urmatoarelor conditii:
- semnarea contractului de monitorizare
- achitarea contributiei la studiu prevazuta de prezentul regulament

Art.5 Tertii interesati care nu sunt membri GD MIPPS pot beneficia de rezultatele studiului de monitorizare cu respectarea urmatoarelor conditii
- semnarea contractului de monitorizare
- achitarea obligatiilor financiare, prevazute prin prezentul regulament.

Art.6 Editorii care au inscris publicatiile in vederea monitorizarii investitiilor in publicitate in conditiile prevazute de prezentul regulament au urmatoarele obligatii:
- declararea tuturor campaniilor cu respectarea prevederilor prezentului regulament
- facilitarea accesului BRAT la toate informatiile si documentele nefiscale necesare verificarii datelor declarate in cadrul studiului de monitorizare

Art.7 In cazul in care un editor care si-a inscris publicatiile in studiul de monitorizare refuza sa declare campaniile in conformitate cu prevederile prezentului regulament, CT poate hotari:

1. Monitorizarea de catre BRAT a publicatiei/ publicatiilor in cauza cu suportarea costurilor suplimentare de catre editor, daca acesta agreeaza acest lucru.

2. Excluderea editorului din studiul de monitorizare si incetarea monitorizarii publicatiilor in cauza.

Art.8 Editorii au obligatia de a trimite catre BRAT un exemplar fizic al fiecarei editii tiparite a publicatiilor monitorizate insotit de un exemplar din fiecare categorie de esantioane de produs/ suplimente/alte publicatii/ ce au fost distribuite impreuna cu acesta, in termen de cel mult 2 zile de la aparitie. 

Pentru publicatiile locale, exemplarele tiparite ale publicatiilor vor fi trimise saptamanal, in fiecare zi de luni, pentru saptamana calendaristica trecuta.

In cazul in care pentru mai mult de 2 editii nu se vor trimite catre BRAT exemplarele tiparite solicitate, BENEFICIARUL va fi penalizat cu o suma egala, cu pretul unui abonament pe o perioada de un an pentru publicatia pentru care nu a fost pusa la dispozitie editia tiparita, dar nu mai mica de 100 LEI.  

Art.9 BRAT va pastra exemplarele tiparite ale publicatiilor monitorizate in cadrul MIPPS o perioada de timp, dupa cum urmeaza:
- pentru cotidiene:  ultimele 20 - 28 editii monitorizate (aferente a o luna de zilei)
- pentru restul publicatiilor: ultimele 1 - 10 editii monitorizate (dar nu mai mult de 1 an, adica pentru lunare – 5 editii, pentru bianuale – 2 editii, etc)

Art.10 Agentiile de publicitate vor lansa campaniile publicitare (cu exceptia campaniilor  de tip “Teasing”) catre editori cu specificarea urmatoarelor informatii:

- Numele campaniei (descriere in cuvinte)
- Marca
- Model si submodel (in cazul in care acesta exista)
- Numele clientului de publicitate

In cazul in care o campanie ruleaza si pe alte medii (TV, Radio, etc) se va folosi acelasi nume de campanie pentru toate mediile unde este difuzata.

Art.11 La solicitarea BRAT, agentiile de publicitate au obligatia de a comunica orice informatie relevanta in vederea realizarii MIPPS, cum ar fi dar nu limitat la: numele clientului, marcii, modelului, tipul campaniei, cobranding, etc. 

Exceptie de la aceasta regula o fac camapniile de tip “Teasing”,  pentru care agentiile au obligatia de a comunica catre BRAT informatiile mentionate anterior in maxim 30 de zile de la finalizarea campaniei.

Art.12 In cazul in care o companie nu respecta prevederile prezentului Capitol, Directorul BRAT va prezenta o analiza a situatiei in cadrul urmatoarei sedinte a Consiliul Director BRAT, care poate decide incetarea contractului de monitorizare cu respectivul membru, in conditiile stabilite contractual cu acesta.

Capitolul 6. Contributiile financiare

Costul total al studiului este format din următoarele componente:

1. Costuri de realizare a studiului.
2. Servicii şi costuri de control al calităţii studiului.
3. Costuri de publicare a studiului şi costuri de marketing.
4. Costuri administrative.

Art.2 Preturile aferente MIPPS, pentru fiecare categorie de beneficiari ai studiului in parte, vor fi decise la inceputul fiecarui an de studiu de catre Adunarea Generala a GD MIPPS. In cazul regiilor de publicitate contributia la studiu va descreste procentual comparat cu contributia regiilor de publicitate.

Art.3 Editorii care inscriu publicatiile proprii in MIPPS dupa inceputul anului de studiu (1 ianuarie a fiecarui an), vor achita contributia la studiu proportional cu numarul de editii monitorizate din totalul editiilor aparute in cadrul unui an de studiu.

Art.4 Agentiile, clientii si regiile de publicitate care adera la GD MIPSS dupa inceputul anului de studiu, vor achita contributia la studiu proportional cu numarul de luni din anul de studiu pentru care au acces la rezultatele monitorizarii.

Art.5 Companiile care vor semna contractele aferente studiului MIPPS dupa data de 1 iulie 2011 vor achita o taxa de aderare la studiu, in valoare de 400 EURO. Valoarea taxei de aderare va fi decisa anual de catre Adunarea Generala a GD MIPPS. Aceste sume se vor colecta intr-un cont special al BRAT, si vor fi la dispozitia membrilor Grupului Departamental.

Capitolul 7. Sigla

Art.1 Sigla GD MIPPS este următoarea:

Art.2 Sigla poate fi utilizată de către orice membru GD MIPPS, cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

Art.3 Sigla poate fi folosită de orice agenție, regie sau client de publicitate care este membru al GD MIPPS, în cadrul comunicărilor sale referitoare la MIPPS, cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

Art.4 Sigla poate fi folosită de editorul oricarei publicatii monitorizate in cadrul MIPPS.

Art.5 Sigla nu poate fi folosită de un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau GD MIPPS.
intoarcere la cuprins.

Capitolul 8. Dispozitii finale

Art.1 Orice membru al grupului poate renunţa la calitatea de membru al grupului în condiţiile transmiterii unei cereri in scris de renunţare la respectiva calitate.

Art.2 Încetarea calitatii de membru va opera in termen de 10 zile de la data transmiterii, obligaţiile asumate pana la data încetării calitatii de membru urmând a fi aduse la îndeplinire pana la finalizarea acestora.

Art.3 In cazul in care un membru GD MIPPS isi pierde calitatea de membru, indiferent din ce cauza, Directorul MIPPS va transmite Consiliului Director BRAT o informare in acest sens, care va conţine si cauzele ce au dus la acest fapt.