REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
DEPARTAMENTULUI PRESA SCRISA

- Aprobat la data de 28.11.2018 -
 
 
 

Cuprins

PREAMBUL
Având în vedere:
a. Hotărârea Adunării Generale BRAT din 29.03.2018, de înființare a Departamentului Presa Scrisa („DPS”) in cadrul BRAT prin cumularea Departamentului de Audit Tiraje (DAT ) si a Departamentului pentru Studii de Audienta (DSA);

s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Departamentului Presa Scrisa.

Toate referirile la Departamentul pentru Studii de Audienţă, respectiv la Departamentul de Audit Tiraje facute anterior datei de 28.11.2018, in orice tip de document întocmit, vor fi considerate făcute la Grupul Departamental pentru Studii de Audienţă, respectiv la Grupul Departamental pentru Auditul Tirajelor

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 În vederea aducerii la îndeplinire a scopului BRAT, obiectivul Departamentului Presa Scrisa în cadrul BRAT reprezintă stabilirea de către membrii departamentului a unor definiții comune privind indicatorii de performanță ai produselor de presa scrisa si conexe și crearea unui set de reguli, standarde și proceduri de auditare, evaluare, masurare si realizare a studiilor referitoare la performanțele produselor de presa scrisa si conexe.

Convențional, în textul regulamentului, Departamentul Presa Scrisa va fi denumit „Departamentul“ sau „DPS“.

Art. 2 Departamentul Presa Scrisa se constituie din membrii BRAT care, la data de 28.11.2018, fac parte din cel putin unul dintre urmatoarele Departamente:

1. Departamentul pentru Auditul Tirajelor
2. Departamentul pentru Studii de Audienta

Art. 3 Departamentul Presa Scrisa va funcţiona în cadrul BRAT potrivit Statutului asociaţiei, Regulamentului de Organizare si Funcționare a BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociaţiei şi dispoziţiilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Capitolul II. ORGANIZAREA ACTIVITATII DEPARTAMENTLUI IN GRUPURI DEPARTAMENTALE SI RAPORTURILE CU ACESTEA

Art. 4 Activitatea DPS este organizata si structurata in grupuri departamentale. Un Grup Departamental este reuniunea acelor membri ai DPS care decid realizarea si finanțarea in comun a unui studiu, a unui proiect sau a unei activitati legate de produse de presa scrisa sau conexe, conforme obiectivelor DPS. 

Art. 5 Înființarea unui Grup Departamental in cadrul DPS poate fi decisa de catre 20% din membrii DPS sau de catre Adunarea Generala a membrilor DPS, in conformitate cu interesele Departamentului. O astfel de decizie va fi supusa validarii Consiliului Director BRAT.

Art. 6 In cadrul DPS, Grupurile Departamentale funcționează in mod independent si efectuează propriile studii/activități, conform propriilor Regulamente de Organizare si Funcționare si Regulamente Tehnice. 

Art. 7 Membrii DPS decid efectuarea in comun de noi studii/activități sau participarea la noi proiecte de interes la nivelul Departamentului.

Capitolul III. RAPORTURILE DEPARTAMENTULUI PRESA SCRISA CU BRAT

Art. 8 Departamentul Presa Scrisa funcționează in cadrul BRAT ca departament specializat pentru realizarea standardelor si procedurilor de auditare, evaluare, masurare si monitorizare a produselor de presa scrisa si conexe.

Raporturile juridice ale departamentului cu terţii se vor realiza prin intermediul BRAT.

Art. 9 Potrivit prezentului Regulament şi în vederea realizării obiectului de activitate, Departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:

a) Adunarea Generala a membrilor Departamentului Presa Scrisa;
b) Grupul Operațional al Departamentului Presa Scrisa;
c) Vicepresedintele Departamentului Presa Scrisa.

Grupurile Departamentale ale DPS vor avea organe proprii de conducere la nivel de Grup, conform regulilor descrise in Regulamentele de Organizare si Funcționare aferente si regulilor din prezentul Regulament.

Art. 10 Cheltuielile necesare funcționarii Grupurilor Departamentale vor fi suportate doar de către membrii acestor Grupuri, iar cheltuielile comune necesare funcționarii întregului Departament Presa Scrisa vor fi suportate de către toți membrii DPS. 

Capitolul IV. MEMBRII DEPARTAMENTULUI PRESA SCRISA

Art. 11 Dobândirea calității de membru al DPS se realizează prin aderarea la cel putin unul dintre Grupurile Departamentale ale DPS sau prin aderarea directa la DPS. 

Art. 12 Dobândirea calității de membru a DPS se realizeaza prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) solicitantul detine calitatea de membru BRAT;
b) solicitantul depune o cerere de aderare la DPS sau la cel putin unul din Grupurile Departamentale, in formatul standard care se gaseste pe site-ul BRAT;
c) solicitantul se angajează să susțină financiar funcționarea Departamentului si a Grupurilor Departamentale la care adera;
d) solicitantul se angajează să participe la realizarea obiectivelor Departamentului si a Grupurilor Departamentale la care adera, în condițiile stabilite de prezentul regulament si regulamentele de organizare si functionare ale Grupurilor Departamentale aferente;
e) solicitantul îndeplineste toate condițiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, prezentul Regulament si regulamentele de organizare si functionare ale Grupurilor Departamentale la care adera;
f) solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor DPS sau Grupurilor Departamentale la care adera.

Aderarea la cel putin un Grup Departamental atrage implicit calitatea de membru al Departamentului Presa Scrisa. Aderarea la Departamentul Presa Scrisa nu atrage implicit calitatea de membru al unui Grup Departamental, daca nu exista cerere de aderare expresa la respectivul Grup.

Art. 13 Pot fi membri ai Departamentului Presa Scrisa numai acei membri BRAT care au una dintre calitatile de mai jos, conform definitiilor din Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT:

a. Agentiile de media
b. Agentiile de PR sau Creatie
c. Editorii si regiile de publicitate
d. Clientii de publicitate
e. Difuzorii de presa
f. Tertii interesati

Art. 14 Calitatea de membru DPS se pierde la momentul la care membrul DPS nu mai indeplineste oricare dintre conditiile mentionate la art 12 sau in cazul in care compania respectiva nu este membra a niciunui Grup Departamental pentru mai mult de 1 an. Decizia de retragere a calitatii de membru DPS apartine Adunarii Generale a DPS.
inapoi la cuprins

Capitolul V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR DEPARTAMENTULUI PRESA SCRISA

Art. 15 Membrii Departamentului Presa Scrisa au urmatoarele drepturi:

a. de a fi informati cu privire la desfasurarea activitatii in cadrul departamentului,
b. sa faca recomandari si propuneri cu privire la modul de desfasurare al activitatii DPS, al realizarii activitatilor/studiilor/proiectelor DPS sau in vederea amendarii regulamentelor aplicabile,
c. sa utilizeze siglele Grupurilor Departamentale ale DPS la care au aderat, in conditiile regulamenelor aplicabile,
d. sa solicite si sa primeasca de la DPS documente care sa ii sprijine in desfasurarea activitatii proprii, in conformitate cu regulile, regulamentele aplicabile si deciziile Consiliului Director BRAT sau altor foruri de conducere si/sau functionare a BRAT.

Art.16 Membrii Departamentului Presa Scrisa au urmatoarele obligatii:

a. sa respecte scopul si obiectivele BRAT si DPS,
b. sa sprijine direct sau prin actiunile proprii activitatea BRAT si a Departamentului,
c. sa nu initieze sau desfasoare actiuni care sa prejudicieze in mod direct sau indirect activitatea BRAT sau DPS,
d. sa nu aduca la cunostinta nici unui tert informatiile care le sunt puse la dispozitie, in orice forma, ca urmare a calitatii de membru BRAT sau DPS, cu exceptia rezultatelor activitatilor/studiilor/proiectelor DPS pentru care se aplica prevederile prezentului regulament sau ale Regulamentelor de Organizare si Funcționare ale Grupurilor Departamentale aferente,
e. sa faca demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila a oricarui posibil diferend cu BRAT sau DPS,
f. sa cunoasca si sa respecte regulamentele BRAT, DPS si ale Grupurilor Departamentale aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociatiei si pe site-ul oficial al acesteia.

Capitolul VI. FUNCTIONAREA DEPARTAMENTULUI PRESA SCRISA

Art. 17 Conducerea DPS va fi asigurata de:

a) Adunarea Generala a membrilor Departamentului Presa Scrisa;
b) Grupul Operațional al Departamentului Presa Scrisa;
c) Vicepresedintele Departamentului Presa Scrisa.


Art. 18 Adunarea Generala a membrilor DPS este formată din reprezentanţii membrilor departamentului şi are următoarele atribuţii, la nivel de Departament, altele decat cele aplicabile la nivel de Grup Departamental:

1. stabileste obiectivele Departamentului;
2. decide infiintarea de noi Grupuri Departamentale
3. decide realizarea de proiecte legate de produsele de presa scrisa sau conexe;
4. aproba toate costurile legate de realizarea obiectivelor Departamentului;
5. discută şi aprobă proiectul anual de activitate al Departamentului;
6. elaborează Regulamentul Departamentului Presa Scrisa şi modificările acestuia, pe care le supune apoi validarii Consiliului Director al BRAT;
7. desemnează membri in vederea alegerii lor in cadrul Consiliului Director si Grupului Operational Presa Scrisa, ca reprezentanți ai DPS, conform procedurii din ROF BRAT.

Art. 19 Pentru ședințele adunării generale a membrilor DPS, fiecare membru va fi reprezentat de către reprezentantul sau in relația cu Departamentul Presa Scrisa, desemnat in condițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare BRAT, reprezentant care prin votul său va exprima poziţia membrului care l-a desemnat. Reprezentantul unui membru in DPS poate fi acelasi, sau diferit de reprezentantul membrului intr-un Grup Departamental.

Art. 20 La adunarea generală toţi membrii vor fi convocaţi în scris, inclusiv pe fax sau mijloace electronice, sub semnătura directorului de departament sau a directorului general, cu cel puţin șapte zile înainte de data stabilită pentru adunarea generala. 

În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.

Materialele in vederea susținerii ordinii de zi pot fi consultate de către membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizând un mod de acces personalizat. Materialele ședinței vor fi disponibile cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței.

Art. 21 Adunarea generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot, in condițiile prevăzute de art. 22 al prezentului regulament. După trecerea a 30 de minute de la ora convocata pentru ședința, adunarea generala va fi considerata valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot din categoriile de membri editori si agenții.

Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate în adunarea generală valabil constituită. 

Terții interesați nu au drept de vot si nu pot desemna reprezentanți in organele de conducere ale Departamentului. 

Art. 22 In cadrul Departamentului, suma voturilor exercitate de către membrii editori de presa scrisa, regii de publicitate si difuzori de presa prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor. 

In cadrul Departamentului, voturile editorilor de presa scrisa, regiilor de publicitate si difuzorilor de presa se vor calcula prin adunarea voturilor la care acestia au dreptul in Grupurile DAT si DSA, conform ROF aferente acestor Grupuri. De exemplu, daca un membru are 1 vot in AG GDAT si nu este membru in GDSA, va avea 1 vot in AG DPS; daca un membru are 4 voturi in AG GDAT si 1 vot in AG GDSA va avea in total 5 voturi in AG DPS.

In cadrul Departamentului, suma voturilor exercitate de către membrii agenții de media, agenții de PR sau creație si clienți de publicitate, prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.

In cadrul Departamentului, voturile agentiilor si clientilor se vor calcula prin adunarea voturilor la care acestia au dreptul in Grupurile DAT si DSA, conform ROF aferente acestor Grupuri. De exemplu, daca un membru are 1 vot in AG GDAT si nu este membru in GDSA, va avea 1 vot in AG DPS; daca un membru are 1 vot in AG GDAT si 1 vot in AG GDSA va avea in total 2 voturi in AG DPS.

Art. 23 Grupul Operational al Departamentului Presa Scrisa functioneaza in cadrul DPS conform prevederilor ROF BRAT. Membrii DPS desemnati in vederea alegerii in cadrul Consiliului Director BRAT/Grupului Operational DPS fac parte, in mod obligatoriu, din Grupul DAT si din Grupul DSA.

Art. 24 Grupul Operational al DPS are atributii la nivel de Departament conform prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Functionare si la nivel de Grupuri Departamentale, conform prevederilor ROF ale Grupurilor Departamentale respective. Atributiile Grupului Operational al DPS la nivel de Departament:

1. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei DPS către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor BRAT;
2. colaborează cu directorul de proiect al Departamentului si Directorul General BRAT la realizarea obiectului de activitate al DPS;
3. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii departamentului;
4. colaborează cu directorul de proiect al Departamentului si Directorul General BRAT la elaborarea strategiei şi a modalităţilor de finanţare ale DPS.

Art. 25 Vicepreședintele BRAT al Departamentului activează in cadrul DPS conform prevederilor ROF BRAT si ale ROF GDAT si GDSA. 

Capitolul VII. DISPOZITII FINALE

Art. 26 Versiunea tipărita actuala si aprobata de Adunarea Generala a membrilor DPS se găsește in permanenta la sediul asociației si poate fi consultata oricând de către membri DPS. O varianta electronica a regulamentului poate fi accesata pe site-ul asociației.

Art. 27 Orice membru al departamentului poate renunța la calitatea de membru la cerere, obligațiile in curs la data renunțării ramanand in vigoare pana la data executării lor in totalitate.