Regulamentul de organizare și funcționare al
Departamentului Internet

- Modificat în ședința AG DI din 28.09.2023 -
 

 

 

Cuprins

Având în vedere:

a. prevederile Statutului Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT), potrivit cărora intră în obiectul de activitate al Asociației și „oferirea către membrii Asociației de servicii de marketing, complementare scopului Asociației“;
b. Hotărârea Adunării Generale din data de 30.11.2001 prin care s-a aprobat demararea acestei activități în cadrul BRAT prin constituirea unui Departament Internet;
c. Acordul de constituire din data de 05.09.2006 prin care mai mulți membri ai BRAT au convenit să pună bazele Departamentului Internet din cadrul BRAT și s-au angajat să susțină financiar funcționarea acestui departament;
d. Acordul de constituire a Grupului de Inițiativă din data de 17.02.2016, prin care s-a decis lansarea unei platforme de management a datelor online (SATI DMP)

s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Departamentului Internet.

Capitolul 1. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 În vederea aducerii la îndeplinire a scopului BRAT, obiectivul Departamentului Internet în cadrul BRAT reprezintă stabilirea de către membrii departamentului a unor definiții comune privind indicatorii de performanță ai produselor media online și crearea unui set de reguli, standarde și proceduri de realizare a studiilor referitoare la performanțele site-urilor web desfășurate în cadrul BRAT, precum si derularea oricaror altor servicii sau studii, ce contribuie la sustinerea si standardizarea activitatilor din industria de media si publicitate online si au scopul de a facilita activitatile membrilor DI, precum si realizarea acestora intr-un cadru legal, interpretat si aplicat unitar in cadrul specific al sectorului de media si publicitate, prin intermediul Departamentului Internet. 

Convențional, în textul regulamentului Departamentul Internet va fi denumit „Departamentul“ sau „DI“. 

Departamentul Internet se constituie din membri BRAT care îndeplinesc condițiile prezentului regulament. 

Art.2 Activitatea privind studiile pentru măsurarea performanțelor site-urilor web, a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online, prelucrări și/sau exploatări specifice de date online, precum si a oricaror altor servicii se desfășoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unei instituții agreate de BRAT.

Pentru a participa la oricare dintre studiile si serviciile Departamentului Internet și/sau pentru a avea acces la rezultatele acestora, toți membrii Departamentului trebuie să semneze cu societatea/ile desemnată/e de AG DI un contract pentru realizarea studiilor si a serviciilor desfășurate în cadrul DI, contractul având aceeași formă și urmând același model de finanțare, in funcție de categoria corespunzătoare din care fac parte membrii DI, conform prevederilor prezentului regulament.

Art.3 Departamentul Internet va funcționa în cadrul BRAT potrivit Statutului asociației, Regulamentului de Organizare și Funcționare a BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociației, Acordului și dispozițiilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. 

Art.4 Rezultatele Studiilor si ale Serviciilor Departamentului vor fi puse doar la dispoziția membrilor activi ai Departamentului, potrivit procedurilor stabilite de prezentul regulament și prevederilor contractelor semnate de membri pentru realizarea studiilor si a serviciilor, desfășurate în cadrul DI.

Art.5 Termenii, definițiile și noțiunile din prezentul regulament se completează cu cele din Regulamentul Tehnic al DI și Regulamentul de Organizare și Funcționare al BRAT.

Art.6 Prevederile prezentului regulament se completează cu cele din Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare și Funcționare al BRAT și Regulamentul Tehnic al DI.

Art.7 Sistemul de Audiență și Trafic Internet (SATI) este denumirea convențională a Sistemului de măsurare desfășurat de Departamentul Internet al BRAT, ce permite:

- furnizarea rezultatelor de performanță a site-urilor web cu privire la audiență și trafic (Studiul de Audienta si Trafic Internet – SATI), care include realizarea unei platforme de management a datelor online (SATI DMP);
- furnizarea unei platforme de management al consimtamantului utilizatorilor tuturor site-urilor si aplicațiilor de mobil detinute de membrii DI, cu privire la fisierele de tip „cookie” pe care site-urile respective solicita sa le stocheze pe terminalele utilizatorilor, respectiv sa le acceseze ulterior de pe aceste terminale (SATI PMC);
- monitorizarea investițiilor în publicitatea online (SATI MIPO).

Art.8 Membrii cunosc și acceptă faptul că SATI poate înregistra erori sau greșeli, care nu sunt produse cu intenție de către BRAT sau furnizorii săi. 

Capitolul 2. RAPORTURILE DEPARTAMENTULUI CU BRAT

Art.9 Departamentul Internet funcționează în cadrul BRAT ca un Departament specializat pentru realizarea standardelor și procedurilor de efectuare a Sistemului SATI.

Raporturile juridice ale Departamentului cu terții se vor realiza prin intermediul BRAT.

Art.10 Potrivit prezentului Regulament și în vederea realizării obiectului de activitate, Departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:
a) Adunarea membrilor Departamentului;
b) Comisia Tehnică;
c) Grupul Operațional al DI

Părțile componente ale Sistemului (SATI si SATI DMP, SATI MIPO), pot avea propriile adunări generale în cadrul Departamentului, formate din membrii activi ai Departamentului Internet ce au contracte în vigoare pentru realizarea respectivelor componente ale Sistemului SATI.

Art.11 Cheltuielile necesare funcționării Departamentului și realizării Sistemului pentru măsurarea performanțelor site-urilor web sau altor studii sau servicii decise de Adunarea Generala a membrilor vor fi suportate de membrii Departamentului.

Art.12 Membrii oricărora dintre organele de conducere din cadrul DI (fie la nivel general, fie la nivel de părți componente ale Sistemului SATI) sau membrii oricăror comisii înființate ad-hoc pentru diverse obiective se obligă să păstreze confidențiale, atât pe parcursul deținerii calității de membru al unui organ de conducere, cât și după încetarea, în orice mod, a acestei calități, toate informațiile (scrise sau verbale) referitoare la afacerile BRAT, informații cu care vor fi intrat în contact prin prisma respectivei calități de membru. De asemenea, aceștia se obligă să păstreze secretul comercial și să nu dezvăluie, fără aprobarea scrisă a BRAT, niciun fel de informații confidențiale, totale sau parțiale, către oricare persoană, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic BRAT. Informațiile confidențiale nu vor fi furnizate niciunui terț, inclusiv dar nu limitat la ceilalți membri BRAT. 

Orice încălcare a obligației de confidențialitate sus-menționată va avea ca efect imediat:

a. pierderea calității de membru al organului de conducere din cadrul DI (precum și din cadrul oricărui alt departament BRAT, dacă este cazul);
b. pierderea calității de membru al oricărui organ general de conducere BRAT (dacă este cazul);
c. informarea societății membre BRAT al cărei reprezentant este asupra încălcării clauzei și solicitarea schimbării reprezentantului.

Orice reprezentant al unei societăți membre BRAT care ia la cunoștință ca se află în conflict de interese în raport cu obiectivul organului de conducere sau comisiei la care vrea să acceadă este obligat să nu accepte desemnarea în cadrul acestui organ de conducere/comisii, sau, respectiv, să renunțe la această calitate.

Capitolul 3. MEMBRII DEPARTAMENTULUI INTERNET

Art.13 Dobândirea calității de membru a Departamentului se realizează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a. Solicitantul trebuie să dețină calitatea de membru BRAT,
b. Solicitantul trebuie să depună o cerere de aderare la DI, în formatul standard care se găsește pe site-ul BRAT,
c. Solicitantul trebuie să achite taxa de aderare la DI, în condițiile stabilite de adunarea membrilor DI,
d. Solicitantul se angajează să participe la realizarea Sistemului de măsurare și a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online, sau a altor servicii desfasurate în cadrul DI, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Departamentului Internet, prin semnarea contractelor aferente,
e. Solicitantul îndeplinește și celelalte condiții ori obligații prevăzute în Statutul BRAT și în prezentul Regulament,
f. Solicitantul susține financiar funcționarea Departamentului și își asumă obligațiile de respectare a regulamentului Departamentului Internet,
g. Solicitantul nu desfășoară acțiuni care contravin obiectivelor Departamentului.

Art.14 Directorul de Departament sau Directorul General BRAT constată îndeplinirea condițiilor menționate mai sus și certifică calitatea de membru a Departamentului.

Art.15 În situația în care Directorul de Departament/Directorul General apreciază că solicitantul nu îndeplinește ultima condiție (g), cererea de aderare la DI va fi discutată cu ocazia următoarei ședințe a Consiliului Director BRAT, care va lua o decizie cu privire la acordarea sau nu a calității de membru DI.

Art.16 Calitatea de membru DI se pierde la momentul la care membrul DI nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile menționate la Art.13, cu excepția condiției d., care este reglementată de articolul următor.

Art.17 Departamentul Internet este compus din membri activi și membri observatori.

Membrii activi ai DI sunt acei membri care au în vigoare un contract pentru Sistemul de Audienta și Trafic Internet, încheiat în conformitate cu Art.13. Prin semnarea unui contract pentru Sistem se înțelege semnarea contractului pentru studiile/serviciile SATI si SATI DMP, SATI PMC și SATI MIPO. În situația în care un membru DI activ nu are un contract în vigoare, încheiat în conformitate cu Art.13, pentru o perioada de 30 de zile, membrul DI activ devine membru observator.

La momentul în care membrul observator are în vigoare un contract în condițiile Art.13, membrul observator devine membru activ.

Membrul observator ce nu devine membru activ pentru o perioadă mai lungă de 3 luni, calculat de la data la care a devenit membru observator, își pierde calitatea de membru al Departamentului Internet.

În cadrul Departamentului Internet, membrii activi au drept de vot, iar membrii observatori nu au drept de vot.

La momentul la care un membru activ devine membru observator, acesta își pierde și calitatea de membru al Grupului Operațional al DI, precum și pe cea de membru al Comisiei Tehnice DI. În situația în care membrul respectiv nu mai este membru al unui alt departament BRAT, acesta va pierde calitatea de membru al Consiliului Director BRAT. 

Capitolul 4. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR DEPARTAMENTULUI

Art.18 Membrii Departamentului Internet au următoarele obligații:

a. respectă scopul și obiectivele BRAT și DI,
b. sprijină direct sau prin acțiunile proprii activitatea BRAT și a Departamentului Internet,
c. nu inițiază sau desfășoară acțiuni care să prejudicieze în mod direct sau indirect activitatea BRAT sau DI,
d. semnează și mențin în vigoare contractul pentru realizarea SATI, în forma să decisă de către Adunarea Generala a membrilor DI,
e. nu aduc la cunoștința nici unui terț informațiile care le sunt puse la dispoziție, în orice formă, ca urmare a calității de membru BRAT sau DI, cu excepția rezultatelor studiului pentru care se aplică prevederile prezentului regulament,
f. fac recomandări și propuneri cu privire la modul de desfășurare al activității BRAT sau DI, al realizării SATI sau în vederea amendării regulamentelor aplicabile,
g. nu realizează și nu participă la alte studii, în afara de cele realizate de BRAT, de măsurare a performantelor site-urilor care utilizează metodologia utilizată de BRAT pentru realizarea studiilor proprii, așa cum a fost ea stabilită de membrii Departamentului Internet la desemnarea contractului cu furnizorii soluției tehnice pentru realizarea SATI
h. fac demersurile necesare soluționării pe cale amiabilă a oricărui posibil diferend cu BRAT sau DI,
i. cunosc și respectă regulamentele BRAT și DI aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociației și pe site-ul oficial al acesteia;
j. respecta legislatia in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modul de folosire a fisierelor de tip „cookie” sau colectarea consimtamantului pentru folosirea acestor fișiere, in ceea ce priveste utilizarea Sistemului SATI.

Capitolul 5. FUNCȚIONAREA DEPARTAMENTULUI

Art.19 Conducerea Departamentului va fi asigurată de:

a) Adunarea Generala a membrilor;
b) Comisia Tehnică;
c) Grupul Operațional al Departamentului.

Art.20 Adunarea Generala a membrilor Departamentului este formată din reprezentanții membrilor Departamentului.

20.a) Adunarea Generala a membrilor DI are următoarele atribuţii:

a. validează licitația și rezultatul acesteia pentru desemnarea instituției/instituțiilor cu sprijinul căreia/cărora va fi efectuat Sistemul, cu excepția celor care se refera exclusiv la părți ale Sistemului ale căror beneficiari nu sunt toți membrii DI. Acestea din urma vor fi validate de adunările generale proprii respectivelor componente ale Sistemului;
b. aprobă toate costurile legate de realizarea Sistemului, obținerea și publicarea rezultatelor, cu excepția celor care se refera exclusiv la părți ale Sistemului ale căror beneficiari nu sunt toți membrii DI. Acestea din urmă vor fi aprobate de adunările generale proprii respectivelor componente ale Sistemului;
c. stabilește modalitatea de finanțare si politica de preturi a Sistemului, cu excepția celor care se referă exclusiv la părți ale Sistemului ale căror beneficiari nu sunt toți membrii DI. Acestea din urmă vor fi stabilite de adunările generale proprii respectivelor componente ale Sistemului;
d. stabileste conditiile in care membrii DI sau tertii pot accesa Sistemul SATI sau oricare dintre partile sale componente;
e. aprobă proiectele de contracte ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT în vederea realizării Sistemului, cu fiecare categorie de membri DI
f. discută și aprobă proiectul anual de activitate al Departamentului;
g. elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Departamentului Internet, Regulamentul Tehnic al Departamentului de Internet și modificările acestora, pe care le supune aprobării Consiliului Director al BRAT;
h. aprobă anual componența membrilor Comisiei Tehnice;
i. aprobă forma acordului de reprezentare a unui site de către un editor sau regie de publicitate, care nu este proprietarul site-ului;
j. desemnează membri în vederea alegerii lor în cadrul Consiliului Director, ca reprezentanți ai DI;
k. formuleaza recomandari (fara caracter obligatoriu) cu privire la modul de utilizare standardizata a formularelor de inregistrare a consimtamantului utilizatorilor online, modul de redactare pertinenta a solicitarii de consimtamant, precum si modul de incadrare corecta a diferitelor tipuri de fisiere cookie, in functie de care se va solicita un consimtamant implicit sau explicit al utilizatorilor, conform prevederilor legale in vigoare, in cadrul SATI PMC.

20.b) In cazul deciziilor aferente următoarelor subiecte, in cadrul AG a DI au drept de vot doar membrii care au calitatea de editori sau regii de publicitate:

a. stabilirea standardelor, metodologiei și condițiilor tehnice generale de realizare a Sistemului de Audienta și Trafic Internet (SATI);
b. stabilirea obiectivelor SATI;
c. modul de realizare si utilizare a facilitatilor specifice SATI DMP din cadrul studiului sau a aplicatiilor de raportare;
d. validarea metodei de calcul a traficului și audienței site-urilor web;
e. aprobarea proiectelor de contracte ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT în vederea realizării Sistemului, cu diversi furnizori;
f. aprobarea strategiei de securitate, a masurilor generale si/sau a procedurilor interne ce vor fi implementate de BRAT (in calitate de Persoana Împuternicita de Operator), in vederea respectării prevederilor GDPR cu privire la activitatea Departamentului Internet și a studiilor realizate în cadrul acestuia;
g. aprobarea componenţei Acordului Operatorilor Asociați (AOA) aferent studiilor realizate in cadrul Departamentului Internet, părțile componente ale AOA urmând a fie decise după caz, de forurile competente conform regulamentelor aplicabile.

Agențiile si/sau clienții de publicitate pot exprima o opinie cu privire la deciziile menționate la art. 20.b), la solicitarea grupului editorilor si regiilor sau din proprie inițiativa, opinie ce va fi justificata si susținuta in cadrul AG a DI.

In situația sus-menționata, daca opinia agențiilor si clienților de publicitate este diferita de decizia editorilor si a regiilor, editorii si regiile vor relua votul asupra respectivului subiect. O noua opinie pentru același subiect poate fi solicitata de grupul editorilor si regiilor sau poate fi oferita din proprie inițiativa de catre grupul agențiilor si clienților de publicitate. In cazul acesta, procedura se va relua. Indiferent de rezultatul celui de-al doilea vot, acesta va ramane valabil, iar noua opinie a agențiilor si clienților de publicitate nu va mai genera un nou vot in cadrul grupului editorilor si regiilor.

Art.21 La adunarea generală toți membrii vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de Departament sau a Directorului General, cu cel puțin șapte zile înainte de data stabilită pentru adunarea generală. 

În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței.

Materialele în vederea susținerii ordinii de zi pot fi consultate de către membri la sediul BRAT și pe site-ul BRAT. Materialele ședinței vor fi disponibile cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței. 

Art.22 Adunarea generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor activi cu drept de vot, conform Art 23. După trecerea a 30 de minute de la ora convocata pentru ședința, adunarea generala va fi considerata valabil întrunită cu prezenta a minimum 30% din membrii cu drept de vot din cadrul Departamentului Internet. 

Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către membrii activi în adunarea generală valabil constituită, cu excepția aprobării conținutului și semnării contractului pentru măsurarea performanțelor site-urilor web, care se aprobă cu votul a două treimi din numărul total de voturi exprimat de membri activi în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform Art.23.

La adunarea generală pot lua parte toți membrii DI, dar au drept de vot numai membrii activi.

Art.23 Votul în cadrul ședințelor adunării membrilor Departamentului va fi exercitat de către membrii activi astfel:

• suma voturilor exercitate de către regiile și editorii prezenți în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor;
• suma voturilor exercitate de către agențiile de media și clienții prezenți în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.

Agențiile și clienții de publicitate membri activi și prezenți în adunarea generală legal constituită împart în mod egal cele 50% voturi care le revin, respectiv un vot fiecărei agenții, un vot fiecărui client.

Editorii și regiile de publicitate membri activi și prezenți în adunarea generală legal constituită împart în mod proporțional cele 50% voturi care le revin, astfel:

• Editorii sau regiile ce plătesc sub 1% din totalul bugetului pentru un an de studiu – 1 vot 
• Editorii sau regiile ce plătesc 1% sau peste 1% din totalul bugetului pentru un an de studiu, dar nu mai mult de 5% - 2 voturi 
• Editorii sau regiile ce plătesc 5% sau mai mult din totalul bugetului pentru un an de studiu – 4 voturi

Suma tuturor voturilor editorilor/regiilor de publicitate prezenți la o adunare generală va reprezenta 50% din voturi, procentul fiecărui vot fiind calculat ca raportul dintre 50% și suma tuturor voturilor editorilor sau regiilor prezente.
Un membru DI BRAT din categoria “terți interesați” nu are drept de vot în ședințele Adunării Generale a membrilor DI BRAT și nu poate fi ales în Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a Departamentului.

In ceea ce privește deciziile menționate la art. 20.b), luate de membrii DI care au calitatea de editori si regii de publicitate, suma voturilor exercitate de către editorii si regiile prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 100% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor. Modalitatea de calcul a voturilor este identica celei de mai sus, privind editorii si regiile de publicitate.

Art.24 Pentru ședințele adunării membrilor, fiecare membru va fi reprezentat de către reprezentantul său în relația cu Departamentul Internet, desemnat în condițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare BRAT, reprezentant care prin votul său va exprima poziția membrului care l-a desemnat. 

Art.25 Comisia Tehnică a Departamentului Internet este formată din reprezentanții membrilor activi DI, astfel:

a) 5 agenții sau clienți de publicitate, membri activi ai DI;
b) 5 editori sau regii de publicitate, membri activi ai DI;
c) Directorul de proiect/Directorul General BRAT.

Art.26 Calitatea de membru al Comisiei Tehnice a Departamentului Internet poate înceta în următoarele situații:

a. prin revocare de către Adunarea Generală a Departamentului Internet al BRAT,
b. prin pierderea calității de reprezentant în Departamentul Internet al BRAT al membrului asociației, 
c. prin retragere motivată în scris, adresată directorului de Departament,
d. în cazul neparticipării la 3 ședințe consecutive ale Comisiei Tehnice, sau la 5 ședințe pe parcursul unui an calendaristic.

Prin încetarea calității de membru în Comisia Tehnică a Dep Internet al BRAT locul acestuia va deveni vacant, până la data următoarei ședințe a Adunării Generale a Dep Internet BRAT.

Art.27 Membrii Comisiei Tehnice DI vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de Departament sau a directorului general, cu cel puțin trei zile înainte de data stabilită pentru ședința. 

În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței.

Materialele în vederea susținerii ordinii de zi pot fi consultate de către membri la sediul BRAT și pe site-ul BRAT.

Materialele ședinței vor fi disponibile cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței.

Art.28 Comisia Tehnică este valabil constituită în prezența a cel puțin jumătate dintre membrii săi, minim 2 reprezentanți ai fiecărei categorii editori/regii, respectiv agenții/clienți, și a directorului de proiect internet al BRAT, membrii care și-au exprimat votul în scris fiind considerați prezenți. Ședințele pot fi ținute dacă cel puțin 3 membri sunt fizic prezenți, în caz contrar, pentru validitatea constituirii fiind necesar ca toți membrii să-și fi exprimat votul în scris. 

Comisia Tehnică ia decizii cu majoritate simplă a voturilor exprimate, luându-se în considerare și voturile exprimate în scris, inclusiv prin mijloace electronice.

Directorul de proiect /Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.

Art.29 Atribuțiile Comisiei Tehnice se clasifica astfel:

29.a) Atribuţiile comune tuturor membrilor Comisiei Tehnice:

1. supraveghează derularea contractului semnat de asociație pentru îndeplinirea SATI și îndeplinirea obiectivelor acestuia;
2. propune schimbarea furnizorului/furnizorilor și organizarea unei noi licitații pentru această schimbare;
3. propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare DI și ale Regulamentului Tehnic SATI ;
4. colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la realizarea obiectului de activitate al Departamentului;
5. propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității Departamentului;
6. supune aprobării adunării membrilor măsurile ce trebuie luate în situații care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
7. urmărește aplicarea regulamentului;
8. colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la elaborarea strategiei și a modalităților de finanțare a Sistemului;
9. inițiază și organizează licitația pentru contractarea serviciilor de realizare a Sistemului;
10. negociază costurile legate de realizarea Sistemului SATI, de obținerea și publicarea rezultatelor și modalitatea de acoperire a acestor costuri;
11. prezintă Adunării membrilor și Consiliului Director BRAT rapoarte asupra activității și problemelor apărute în activitatea Departamentului;

29.b) In cazul stabilirii următoarelor subiecte, in cadrul Comisiei Tehnice a DI au drept de vot doar membrii care au calitatea de editori sau regii:

1. propunerea de standarde, metodologii, strategii de lucru, metode de calcul şi condiţii tehnice generale pentru realizarea studiului, catre adunarea generala a membrilor DI;
2. elaborarea şi supunerea aprobării adunării membrilor a caietului de sarcini în baza căruia se efectuează licitaţia şi/sau Sistemul, precum şi a modificărilor acestuia;
3. aprobarea stabilirii şi modificarii detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a Sistemului SATI, pe baza propunerilor directorului de proiect internet al BRAT;
4. stabilirea de masuri si modalități de punere in aplicare a AOA aferent studiilor sau serviciilor realizate in cadrul DI si a strategiilor stabilite de Adunarea Generala a membrilor DI in vederea respectării GDPR in cadrul prelucrării de date cu caracter personal de către BRAT (ca Persoana Împuternicita de Operator).

Agențiile si clienții de publicitate membri ai CT a DI pot exprima o opinie cu privire la deciziile menționate la art. 29.b), la solicitarea grupului editorilor si regiilor membri ai CT a DI sau din proprie inițiativa, opinie ce va fi justificata si sustinuta in cadrul Comisiei Tehnice a DI.

In situatia sus-menționata, daca opinia agențiilor si clienților de publicitate este diferita de decizia editorilor si regiilor, grupul editorilor si regiilor va relua votul asupra respectivului subiect. O noua opinie pentru același subiect poate fi solicitata de editori si regii sau poate fi oferita din proprie inițiativa de catre agențiile si clienții de publicitate. In cazul acesta, procedura se va relua. Indiferent de rezultatul celui de-al doilea vot, acesta va ramane valabil, iar noua opinie a agențiilor si clientilor de publicitate nu va mai genera un nou vot in cadrul grupului editorilor si regiilor.

Art.30 Grupul Operațional funcționează în cadrul DI conform prevederilor ROF BRAT și are urmatoarele atributii:

1. initiaza și organizeaza licitatiile în vederea identificarii furnizorilor pentru contractele DI, cu respectarea prevederilor regulamentelor;
2. negociaza contractele DI cu prestatorii;
3. supraveghează derularea contractelor DI;
4. propune schimbarea prestatorilor şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
5. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei departamentului către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor BRAT;
6. colaborează cu directorul de proiect al DI și Directorul General BRAT la realizarea obiectului de activitate al Departamentului;
7. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii DI;
8. colaboreaza cu directorul de proiect al DI și Directorul General BRAT la elaborarea strategiei și a modalităţilor de finanţare ale Departamentului;
9. negociază costurile legate de realizarea studiului, de obţinerea şi publicarea rezultatelor și modalitatea de acoperire a acestor costuri;
10. ia decizii, în timp util, în numele Operatorilor Asociati din cadrul DI, în privinta unor aspecte privind prelucrarea de date cu caracter personal (DCP) de catre BRAT (în calitate de Persoana Imputernicita de Operator), astfel:

10.1 decide solutionarea cererilor sau plângerilor primite de către BRAT de la Persoanele Vizate sau de la terți, cu excepția cererilor la care BRAT poate formula în mod direct un răspuns, în baza legii;
10.2 evaluează orice încălcare a securității DCP în legatura cu studiile sau serviciile desfasurate in cadrul DI și stabileste măsurile de remediere și corecție ce urmeaza a fi puse în aplicare de BRAT. 
10.3 evaluează riscul privind incalcarea drepturilor și libertăților Persoanelor Vizate în baza respectarii GDPR și decide notificarea autoritatii de supraveghere competenta și/sau a Persoanelor Vizate;
10.4 decide orice alte masuri în situații excepționale și care impun masuri de urgenta.

Art.31 Vicepresedintele BRAT al DI activeaza în cadrul Departamentului conform prevederilor ROF BRAT și are urmatoarele atributii:

1. preia partial atributiile Presedintelui BRAT, în chestiunile ce privesc strict activitatile DI, fara a-l inlocui pe Presedintele BRAT;
2. în privinta prelucrarii de catre BRAT de DCP (în calitate de Persoana Imputernicita de Operator), are urmatoarele atributii specifice:
2.1 notifica în scris, în timp util, autoritatea de supraveghere competenta, în situația în care Grupul Operational al DI a decis notificarea;
2.2 notifica prompt Persoanele Vizate, în situația în care Grupul Operational al DI a decis notificarea;
2.3 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai DI cu autoritatea de supraveghere competenta, 
2.4 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai DI cu Persoanele Vizate;
2.5 colaboreaza cu responsabilul cu protectia datelor din cadrul BRAT cu privire la indeplinirea obligatiilor specifice GDPR

În situații excepționale, în care Vicepreședintele BRAT al DI nu își poate exercita oricare dintre atribuțiile legate de prelucrarea de DCP de catre BRAT, în caz de urgenta, atribuțiile sale vor fi preluate, temporar, de către un membru al Grupului Operațional al DI.

Art.32 Atribuțiile directorului Departamentului Internet al BRAT

1. convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2. elaborează și pregătește materialele supuse analizei Comisiei Tehnice și Adunării Generale a membrilor DI și le pune la dispoziția membrilor în condițiile prezentului regulament;
3. organizează și conduce ședințele Comisiei Tehnice;
4. prezintă directorului general BRAT și organelor de conducere a Departamentului sau BRAT, rapoarte asupra activității și problemelor apărute în derularea contractului;
5. urmărește colectarea fondurilor necesare efectuării Sistemului și a obținerii și publicării rezultatelor;
6. supraveghează derularea contractului de realizare a Sistemului, păstrând în permanență legătura cu furnizorul/furnizorii;
7. consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea și modificarea detaliilor metodologice și procedurale de realizare ale Sistemului SATI;
8. stabilește și modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice și procedurale de realizare ale Sistemului SATI;
9. actualizarea listei de site-uri ce face obiectul SATI și SATI DMP;
10. prezintă rapoarte periodice asupra situației Departamentului către Consiliul Director BRAT și către adunarea membrilor.  

Capitolul 6. SANCȚIUNI

Art.33 Directorul DI BRAT urmărește respectarea de către membrii DI BRAT a Regulamentului de organizare și funcționare DI BRAT și a Regulamentului Tehnic al DI BRAT. În cazul în care se observă nerespectarea prevederilor regulamentare, directorul DI BRAT va sesiza organele competente, pentru a lua măsuri asupra nerespectării regulamentelor și a cauzelor care a dus la acestea.

Art.34 Penalizări în cazul unei implementări neconforme a tagului de măsurare pentru proprietatile online.

34a. În situația în care un editor implementează tagul de măsurare al studiului de măsurare al performantelor site-urilor web fără respectarea revederilor prezentului regulament sau ale Regulamentului Tehnic pentru măsurarea site-urilor web, Directorul DI va sesiza membrul editor cu privire la nerespectarea regulamentelor în vigoare și va suspenda publicarea rezultatelor până la clarificarea situației și remedierea problemei.

Dacă, după primirea sesizării de la directorul DI, editorul nu modifica, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sesizării, implementarea tagului în sensul respectării regulamentului, directorul DI va informa membrii DI BRAT de nerespectarea prevederilor regulamentare privind implementarea tagului, și, începând cu a doua zi lucrătoare, sau imediat ce tehnic acest lucru este posibil, va efectua următoarele:

a. rezultatele site-ului în care a fost observata neregula nu vor mai fi publicate în aplicația specializată de raportare a rezultatelor de trafic si nici in cadrul altor aplicatii cu acces public sau destinat beneficiarilor Sistemului și
b. in cadrul aplicatiilor destinate afisarii rezultatelor cu acces public, rezultatele de trafic ale site-ului respectiv vor fi înlocuite cu un avertisment referitor la problema identificată.

Indiferent dacă editorul remediază sau nu problema în termen de 3 zile lucrătoare, la urmatoarea ședință a Comisiei Tehnice se va lua în discuție situatia masurarii neconforme a respectivului site, analizandu-se raportul directorului DI, rezultatele site-ului si pozitia, explicatiile editorului site-ului fata de respectiva situatie. Comisia Tehnica poate stabili una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:

1. Eliminarea din toate datele cu acces public sau disponibile mai multor companii a rezultatelor site-ului pentru intreaga perioada in care exista posibilitatea ca rezultatele sa fi fost afectate de masurarea neconforma, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului Regulament sau a Regulamentului Tehnic al DI sau efectuarea corecturilor necesare datelor afectate, in masura in care acest lucru este tehnic posibil, iar modalitatea si rezultatul corecturii este agreat de catre editorul site-ului. In cazul in care editorul nu este de acord cu rezultatul propus de Comisia Tehnica in vederea corectarii rezultatelor afectate sau editorul nu formuleaza niciun raspuns catre BRAT in acest sens in termen de 3 zile de la primirea informarii in vederea corectarii rezultatelor, rezultatele site-ului in cauza vor fi eliminate complet pentru perioada in care acestea au fost afectate de masurarea neconforma. Aplicarea masurii va fi efectuata la maxim 5 zile lucratoare dupa decizia CT DI.

2. Includerea pe site-ul BRAT in sectiunea destinata rezultatelor SATI, pentru site-ul in cauza, a unui mesaj de avertisment prin care se face cunoscuta masurarea neconforma si perioada pentru care rezultatele au fost afectate, precum si o trimitere catre o pagina de explicatii suplimentare cu privire la masurarea neconforma. Mentinerea anuntului pentru o perioada intre 15 zile si 3 luni de la data publicarii lui. Publicarea anuntului pe site-ul BRAT va fi efectuata la maxim 5 zile lucratoare dupa decizia CT DI. 

3. Transmiterea unei propuneri catre Consiliul Director al BRAT privind sanctionarea site-ului in culpa, prin nepublicarea rezultatelor site-ului pentru o perioadă ulterioara. Consiliul Director BRAT va decide asupra perioadei de nepublicare a datelor, care poate fi cuprinsă între 15 zile și 3 luni de la data luarii deciziei de nepublicare.

4. Publicarea de catre BRAT, pe site-ul asociatiei, a unui comunicat de presa, intr-o forma standardizata pentru astfel de situatii, ce va informa asupra masurarii neconforme a performantelor site-ului prin incalcarea regulamentului si a sanctiunilor aplicate. Publicarea anuntului pe site-ul BRAT va fi efectuata la maxim 5 zile lucratoare dupa decizia CT DI, sau dupa decizia Consiliului Director, in cazul in care CT DI transmite catre CD o propunere de sanctionare a site-ului in culpa.

5. Stabilirea unei obligatii a editorului site-ului in culpa de a publica in cadrul site-ului respectiv, intr-o zona cu vizibilitate (cum ar fi homepage, primul ecran al sectiunilor impotante, etc.) a comunicatului de presa emis de BRAT si mentinerea anuntului pentru o perioada de 5 zile de la data publicarii.

În cazul în care editorul remediază situația care a dus la nerespectarea regulamentului pentru implementarea tagului, rezultatele site-ului vor începe să fie publicate în termen de 2 zile lucrătoare, de la momentul la care membrul respectă prevederile regulamentare, dar nu și pentru perioada în care tagul nu a fost implementat corect.

34b. În situația în care un editor realizeaza prin orice mijloc tehnic posibil (IP, user agent etc.) blocarea unui crawler, aplicatie, parte a sistemului de masurare al furnizorului SATI, Directorul DI va sesiza membrul editor cu privire la nerespectarea regulamentelor în vigoare.

Dacă, după primirea sesizării, editorul nu realizează modificările tehnice necesare remedierii situatiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării, directorul DI va informa membrii DI BRAT de nerespectarea prevederilor regulamentare, iar pentru perioada afectată nu o să mai fie publicate rezultatele de trafic, respectiv rezultatele de audiență și profilele socio-demografice ale site-ului pentru care au fost observate aceste probleme în aplicația specializată de raportare a rezultatelor trafic, respectiv a rezultatelor de audiență și a profilelor socio-demografice in cadrul altor aplicatii cu acces public sau destinat beneficiarilor Sistemului. In plus, pentru perioada afectată, editorul care se gaseste in situatia blocarii unei parti a sistemului de masurare pentru cel putin 1 site, nu va mai avea acces în aplicația specializată de raportare a rezultatelor de trafic, respectiv a rezultatelor de audiență și a profilelor socio-demografice dedicata exclusiv beneficiarilor proiectului SATI.

În cazul în care editorul remediază situația, rezultatele site-ului vor începe să fie publicate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la momentul remedierii. BRAT nu va publica si rezultatele excluse din raportare pe perioada afectata de aplicarea sanctiunii.

Nepublicarea rezultatelor site-ului se realizează prin nepublicarea lor în aplicația specializata de raportare a traficului, nepublicarea lor pe www.brat.ro/sati/rezultate sau orice alte aplicatii similare și netransmiterea rezultatelor sub nici o alta forma către membri sau terți.

Art.35 Orice alterare, directa sau indirecta, a indicatorilor de performanta ai site-urilor web masurati in cadrul SATI prin incalcarea prevederilor Regulamentului Tehnic privind sistemul de masurare SATI va fi sanctionata conform prevederilor Art 34. din ROF DI. Exemple de modalitati tehnice care pot conduce la alterarea indicatorilor de performanta se regasesc in lista urmatoare, fara a fi limitate la aceasta lista: modificarea tag-ului script si/sau adaugarea de linii de cod suplimentare; blocarea/limitarea/evitarea utilizarii oricarui crawler/aplicatii ce colecteaza informatii necesare realizarii SATI conform metodologiei agreate, implementarea/executarea tag-ului de masurare de mai multe ori intr-o pagina prin mecanisme tehnice ce tin de functionarea site-ului, etc.

Art.36 Penalizări în cazul unei implementări neconforme a tagului de măsurare pentru campaniile publicitare.

În situația unei implementări neconforme a tagului de măsurare SATI MIPO, în funcție de gravitatea neconformității, penalizările aplicate celui responsabil cu implementarea vor fi:
a. dacă tagul nu a fost implementat intr-o campanie, pentru mai mult de 4 zile, sau tagul nu a fost implementat în 2 campanii pentru mai mult de 2 zile, operatorul ad-server (dacă acesta este participant la studiu, dacă nu - editorul site-ului pe care este livrată campania) nu va mai avea acces la rezultatele studiului pentru o perioada de o lună;
b. dacă tagul implementat intr-o campanie are identificatorul greșit (al altei campanii) sau dacă sunt implementate 2 sau mai multe taguri pentru o campanie, rezultatele pentru segmentul de campanie corespunzător operatorului ad-server care a implementat campania nu vor mai fi publicate.

Art.37 Penalizări în cazul nedeclarării campaniilor publicitare la BRAT

Pentru societățile ce depășesc media lunară a campaniilor nedeclarate în sistemul SATI MIPO per societate, societatea responsabilă cu declararea va fi penalizată prin restricționarea accesului la rezultatele studiului SATI MIPO pentru o lună. În cazul campaniilor ce nu au fost declarate nici de către agenție și nici de către editor (în cazul în care agenția este membru BRAT), sancțiunea va fi aplicata agenției ce nu a declarat Campania, suplimentar față de sancțiunea aplicata editorului.

Capitolul 7. FINANȚARE

 SECȚIUNEA 1. FINANȚARE

Art.38 Contribuțiile financiare ale membrilor Departamentului sunt:

a) costurile studiilor si serviciilor din cadrul Sistemului la care au acces;
b) taxa de aderare.

Taxa de aderare se va plăti de către membrii BRAT care doresc să adere la Departament și este cel puțin egală cu valoarea contribuției plătite de membrii fondatori începând cu data semnării acordului și până la data aprobării inițiale a prezentului regulament. Cuantumul taxei va fi stabilit anual de către adunarea membrilor.

Taxa de aderare va fi colectată în fondul special al Departamentului.

Taxa de aderare va fi plătită o singură dată, la aderarea la DI.

Art.39 Membrii Departamentului internet al BRAT vor constitui, pe baza hotărârii Adunării Membrilor, un fond special, evidențiat separat în bugetul BRAT. Fondul special este la dispoziția Adunării Membrilor Departamentului.

Art.40 În afara respectării reglementărilor legale cu privire la evidența contabilă a unei instituții, veniturile și cheltuielile Departamentului vor fi înregistrate și evidențiate și separat de celelalte cheltuieli efectuate de BRAT, pentru facilitarea controlului de către membrii Departamentului.

SECȚIUNEA 2. COSTURILE STUDIILOR SATI SI SATI MIPO SI AL SERVICIULUI SATI PMC

Modelul de finanțare a studiilor/serviciilor

Art.41 Costul total al studiilor/serviciilor este format din următoarele componente:

1. Costuri de realizare a studiilor/serviciilor.
2. Servicii și costuri de control al calității studiilor/serviciilor.
3. Costuri de publicare a studiilor și costuri de marketing.
4. Costuri administrative.

Costul total al studiilor va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii Departamentului Internet, după cum urmează:

41 a) COSTUL STUDIULUI SATI
A. 
Agențiile de media, agențiile de PR, regiile de publicitate, și terții interesați vor acoperi un procent de 10% din costul total al studiului SATI (notat cu COSTUL 1), în condiții specificate în prezentul regulament.

Agentiile de media vor fi impartite in 2 categorii, anual, prin decizia Consiliului Director BRAT, in functie de cifra de afaceri si alte criterii obiective stabilite in cadrul CD BRAT. Agentiile de media din categoria 1 vor fi cele cu o cifra de afaceri semnificativ mai mare decat cele din categoria 2.

O agenție de media din categoria 2 va plati 50% din costul platit de o agentie de media din categoria 1.

Agențiile de PR pot opta la aderare pentru achiziționarea unui singur tip de rezultate din cadrul Sistemului SATI, fie rezultatele SATI, fie rezultatele SATI MIPO. Contribuția agențiilor de PR va fi egală cu cea plătită de agențiile de media din categoria 1 pentru tipul de date achiziționat.

Regiile de publicitate care includ în studiu spre măsurare 2 sau mai puține site-uri, vor plăti o contribuție egală cu cea a unei agenții de media din categoria 2.

Contribuția agențiilor și regiilor de publicitate care includ în Sistem 2 sau mai puține site-uri va fi calculată prin împărțirea COSTULUI 1 (procentul de 10% din costul total al studiului) astfel:

a) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 70% din COSTUL 1 la numărul total al agențiilor și regiilor din aceasta categorie si aplicarea ponderei aferente fiecarei agentii, in functie de categoria in care aceasta se incadreaza.

b) O componentă variabilă în funcție de numărul de segmente, rezultată prin înmulțirea unui procent de 30% din COSTUL 1 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de segmente ale agenției/regii de publicitate, din totalul numărului de segmente din categoria agențiilor/regiilor de publicitate. Calculul contribuției se va realiza trimestrial, cu respectarea numărului de segmente aferent fiecărei luni.

Numărul de segmente al unei agentii sau a unei regii de publicitate care include în Sistem 2 sau mai puțune site-uri, se calculează ca suma lunară a tuturor segmentelor (de raportare, targetare sau incluse în conexiuni, individual pentru fiecare conexiune separat) dintr-un trimestu. BRAT verifică lunar, la o dată aleasă de acesta, toate segmentele din platforma specializată, din contul fiecărei agenții sau regie de publicitate.

În situația în care mai puțin de 50% din totalul agențiilor și regiilor de publicitate care includ în Sistem 2 sau mai puține site-uri contribuie la componenta variabilă în funcție de numărul de segmente, atunci COSTUL 1 se va imparti  astfel:

a) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 90% din COSTUL 1 la numărul total al agențiilor și regiilor din aceasta categorie si aplicarea ponderei aferente  fiecarei agentii, in functie de categoria in care aceasta se incadreaza.

b) O componentă variabilă în funcție de numărul de segmente, rezultată prin înmulțirea unui procent de 10% din COSTUL 1 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de segmente ale agenției/regii de publicitate, din totalul numărului de segmente din categoria agențiilor/regiilor de publicitate. Calculul contribuției se va realiza trimestrial, cu respectarea numărului de segmente aferent fiecărei luni.

Costul fix si costul variabil la mia de afisari va fi stabilit anual, prin decizia Adunarii Generale DI.

Contribuția SATI a unui membru al Departamentului Internet din categoria "Terți interesați" este egală cu contribuția unei agenții de media din categoria 1. În baza contribuției de mai sus, o societate din categoria „terți interesați” are acces direct numai la rezultate de trafic și audiență ale SATI. Accesul la rezultatele SATI MIPO va fi realizat conform prețurilor specifice SATI MIPO decise de AG DI. Un terț interesat nu poate opta pentru achiziționarea SATI MIPO integrală.

Regiile de publicitate care includ în Sistem spre măsurare 3 sau mai multe site-uri vor plăti o contribuție calculată pentru fiecare site separat, conform prevederilor de la art. 41 a) punctul C, similar unui editor.

B.
Clientii de publicitate care opteaza pentru accesarea rezultatelor SATI vor plati contributia la bugetul SATI, in mod diferentiat, in functie de optiunea acestora de a include sau nu propriul site in studiul SATI, pe langa drepturile specifice agentiilor, în condiții specificate în prezentul regulament. Astfel:

- contribuția la bugetul SATI a unui client de publicitate care nu opteaza si pentru includerea site-ului propriu in studiul SATI va fi fixă, în cuantum de 1.000 EUR/an de studiu. Clientii ce acceseaza astfel rezultatele nu vor avea acces la studiul SATI MIPO, pentru care pot achizitiona separat rapoarte de rezultate. 

- contribuția la bugetul SATI a unui client de publicitate care opteaza si pentru includerea site-ului propriu in studiul SATI va fi calculata conform prevederilor art. 41 a) punctul C (editori) de mai jos, la care se adauga contributia fixă, în cuantum de 1.000 EUR/an de studiu, daca clientul doreste acces la rezultatele SATI pentru toate site-urile masurate, in aplicatiile specializate.

Contributiile încasate de la clienții de publicitate se vor acumula în rezervele studiilor și vor rămâne la dispoziția Departamentului Internet.

Indiferent de masurarea sau nu a propriilor site-uri in cadrul SATI, clientilor de publicitate care opteaza pentru accesarea rezultatelor SATI li se aplica toate prevederile specificate în prezentul regulament cu privire la categoria „clienti” (drepturi si obligatii specifice, modalitatea de vot in Adunarile Generale ale DI, etc.).

C. 
Editorii și regiile de publicitate care înscriu în Sistem 3 sau mai multe site-uri sau aplicații de mobil spre a fi măsurate, vor acoperi prin contribuțiile lor un procent de 90% din costul total al studiului SATI, notat cu COSTUL 2.

Un editor sau o regie care include mai multe site-uri sau aplicații de mobil în Sistem, va plăti suma contribuțiilor calculate separat pentru fiecare.

Aceste contribuții vor fi calculate separat pentru fiecare site sau aplicație de mobil, după modelul de mai jos, fiecare contribuție având următoarele componente:

a) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 20% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiului SATI) la suma ponderată a numărului de site-uri și aplicații de mobil, utilizând următoarele ponderi (procentual): 

• Pondere 100%, pentru site-uri cu trafic mai mare de 500.000 afisari/luna 
• Pondere 50%, pentru site-uri cu trafic mai mic de 500.000 afișări/lună, dar mai mare de 50.000 afișări/lună și pentru aplicațiile de mobil.
• Pondere 25%, pentru site-uri cu trafic mai mic de 500.000 afișări/lună, începând cu al 11-lea site de acest tip inclus în SATI de un editor sau o regie și pentru toate site-urile cu trafic mai mic de 50.000 afișări/lună. 
• Pondere 10%, pentru site-uri cu trafic mai mic de 50.000 afișări/lună, începând cu al 11-lea site de acest tip inclus în SATI de un editor sau o regie.

Ca excepție de la această regulă:

- în cazul în care toate site-urile unei companii au un trafic lunar mai mic de 500.000 de afișări, pentru primul site/unul dintre site-urile introduse în SATI se menține ponderea de 100%.
- în cazul în care toate site-urile unei companii au un trafic lunar mai mic de 50.000 de afișări, pentru primul site/unul dintre site-urile introduse în SATI se menține ponderea de 100%.

b) O componentă variabilă de trafic:

- pentru site-uri, rezultată prin înmulțirea unui procent de 60% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiului SATI) cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pentru cele mai recente 3 luni al site-ului, din totalul traficului site-urilor și aplicațiilor înscrise.
- pentru aplicatii de mobil, rezultată prin înmulțirea unui procent de 60% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiului SATI) cu un coeficient egal cu 30% din procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe cele mai recente 3 luni al aplicației, din totalul traficului site-urilor și aplicațiilor înscrise.

Traficul mediu lunar este plafonat superior la 30.000.000 afișări pe lună.

c) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 10% din COSTUL 2 la suma ponderată a numărului total de membri ce au setate mai mult de 5 segmente/trimestru (număr total de segmente, atât de raportare, targetare, cât și în conexiuni, pentru fiecare conexiune calculat individual), din categoria editorilor/regiilor de publicitate, utilizând următoarele ponderi:

• Pondere 100%, pentru editorii/regiile de publicitate cu mai mult de 15 segmente/trimestru;
• Pondere 50%, pentru editorii/regiile de publicitate 15 sau mai puține segmente/trimestru.

d) O componentă variabilă în funcție de numărul de segmente, rezultată prin înmulțirea unui procent de 5% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de segmente ale editorului/regiei de publicitate, din totalul numărului de segmente din categoria editorilor/regiilor de publicitate. Calculul contribuției se va realiza trimestrial, pentru respectarea numărului de segmente aferent fiecărei luni.

e) O componentă variabilă de trafic la nivelul fiecarui editor sau regie, rezultată prin înmulțirea unui procent de 5% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pentru cele mai recente 3 luni pentru toate site-urile proprii pentru care are un contract SATI in vigoare si pentru toate siteurile pentru care are un acord de masurare sau reprezentare (fie editor sau regie),, din totalul traficului site-urilor înscrise, aplicabil doar editorilor/regiilor de publicitate ce au setate minim un segment. 

Numărul de segmente al unui editor sau a unei regii de publicitate se calculează ca suma tuturor segmentelor (de raportare, targetare sau incluse în conexiuni pentru fiecare conexiune calculata separat) setate lunar, pentru toate lunile dintr-un trimestu. BRAT verifică lunar, la o dată aleasă de acesta, toate segmentele din platforma specializată, din contul fiecărui editor sau regie de publicitate.

D. 
Adunarea Generala a DI va stabili anual criterii de calificare pentru editorii care doresc sa inscrie site-uri in Sistemul SATI, beneficiind de o contributie de tip „cost fix anual”. De asemenea, AG DI va stabili contributia pe care acesti editori/regii o vor plati pentru site-urile înscrise în Sistem, precum si conditiile tehnice si administrative in care vom participa la masurare si publicarea rezultatelor. Sumele astfel colectate vor contribui la acoperirea costului sistemului SATI pentru editori sau regii.

E. 
Un editor sau o regie poate opta pentru integrarea de date private în cadrul SATI, fara ca pentru acestea sa beneficieze de rezultatele SATI,  conditiile si prin plata unei contributii calculata astfel:

a) in situatia in care datele private provin din masurarea integrala a unui singur site si volumul total masurat pentru respectivul site nu depaseste in medie 500.000 afișări/lună pentru perioade de 1 an de studiu, iar editorul sau regia are cel puțin un site inclus în SATI pentru aceeasi perioada contractuala, editorul va avea dreptul sa includa respectivele date in SATI platind o contributie calculata conform procedeului descris la Art. 41 pct. C (platind exclusiv componenta variabila a costului SATI pentru traficul provenind din respecitvul site). Site-ul ale carui date sunt incluse astfel in SATI nu va beneficia de rezultatele SATI sau publicarea acestora, dar va respecta toate regulile aplicabile privind modul de implementare a tagurilor.  

b) in situatia in care datele private provin de pe mai multe site-uri sau aplicatii, cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la: sectiuni din diferite site-uri web, aplicații, diferite tipuri de pagini etc, masurarea unor evenimente, fie ca acestea sunt pe site-uri incluse in SATI sau altele, costul includerii acestor date fiind de 0.0115 EUR la mia de afișări ce au fost generate de integrarea datelor private în SATI. Costul va fi aplicat doar in situatia in care volumul maxim de afisari incluse in SATI depaseste plafonul maxim negociat cu furnizorul Sistemului SATI sau daca volumul total de date private incluse in SATI de catre editor depaseste volumul de trafic al site-urilor incluse in SATI.

În cazul în care există o limită de afișări incluse în pretul fix al contractului dintre BRAT și furnizorul soluției SATI, distribuirea costurilor suplimentare generate de depășirea acestei limite de afișări se face după următoarea regulă: în perioadele în care BRAT înregistrează o depășire a limitei totale de afișări contractuală, suma suplimentară va fi distribuită exclusiv site-urilor ce beneficiază de limitarea superioară de trafic de 30 mil afișări/lună, costul suplimentar ce revine fiecărui site fiind calculat proporțional cu traficul fiecărui website din totalul depașirii de afișări, procent aplicat sumei suplimentare.

La includerea unui site in SATI prin semnarea contractului de editor/regie de publicitate, suplimentar fata de sumele calculate conform algoritmului anterior, va fi adaugata suma de 50 euro, pentru realizarea tuturor activitatilor necesare includerii respectivului site in Sistemul SATI. Ca excepție de la această regulă, suma de 50 eur nu se va adauga in cazul primei includeri in SATI a unui site de catre acelasi editor/regie de publicitate.

Atat in cazul siteurilor cat si a aplicatiilor de mobil, traficul mediu calculat pe cele mai recente 3 luni va fi exprimat în număr de afișări pe lună și este calculat ca medie a ultimelor 3 luni, sau a perioadei de existență a siteului sau aplicației de mobil din ultimele 3 luni calendaristice. 

Site-urile și aplicațiile de mobil care nu au fost măsurate prin SATI în ultimele 3 luni vor înainta către BRAT, la momentul solicitării semnării contractului pentru studii si servicii, o declarație pe proprie răspundere, într-un format decis de BRAT, prin care vor declara traficul mediu lunar, în ultimele 3 luni sau pe perioada anterioară de funcționare a site-ului/aplicației de mobil, cu un conținut similar. 

Pentru site-urile și aplicațiile de mobil pentru care s-a utilizat în calculul costurilor declarația pe propria răspundere, odată cu următoarea calculare a contribuției, aceasta va fi recalculată și pentru perioada anterioară, în conformitate cu rezultatele de trafic măsurate de SATI pentru site-ul/aplicația de mobil în cauză. Editorul sau regia va accepta ca și cost al studiului pentru perioada deja măsurată suma rezultată prin recalcularea contribuției conform traficului măsurat în studiu.

Calculul contribuțiilor membrilor DI se efectuează pentru fiecare lună de măsurare și este facturat membrilor pentru un număr de luni de măsurare. 

41 b) COSTUL STUDIULUI SATI MIPO
A. 
Agențiile de media, agențiile de PR, regiile de publicitate, și terții interesați vor acoperi un procent de 75% din costul total al studiului SATI MIPO (notat cu COSTUL 1), în condiții specificate în prezentul regulament.

O agenție de media din categoria 2 va plati 50% din costul platit de o agentie de media din categoria 1. 

Agențiile de PR pot opta la aderare pentru achiziționarea unui singur tip de rezultate din cadrul Sistemului SATI, fie rezultatele SATI, fie rezultatele SATI MIPO. Contribuția agențiilor de PR va fi egală cu cea plătită de agențiile de media din categoria 1 pentru tipul de date achiziționat.

Regiile de publicitate care includ în studiu spre măsurare 2 sau mai puține site-uri, vor plăti o contribuție egală cu cea a unei agenții de media din categoria 2.

Contribuția agențiilor și regiilor de publicitate care includ în Sistem 2 sau mai puține site-uri va fi calculată prin împărțirea COSTULUI 1 (procentul de 75% din costul total al studiului SATI MIPO) la numărul total al agențiilor și regiilor din aceasta categorie si aplicarea ponderei aferent fiecarei agentii, in functie de categoria in care aceasta se incadreaza.

Accesul la rezultatele SATI MIPO ale unui membru din categria „terti interesati” va fi realizat conform prețurilor specifice SATI MIPO decise de AG DI. Un terț interesat nu poate opta pentru achiziționarea SATI MIPO integrală.

Regiile de publicitate care includ în Sistem spre măsurare 3 sau mai multe site-uri vor plăti o contribuție calculată pentru fiecare site separat, conform prevederilor de la art. 41 b) punctul C.

B.
Clientii de publicitate care opteaza pentru achizitia unei licente generale la MIPO si accesarea rezultatelor curente, vor plati o contributie diferentiata, in functie de marimea categoria din care fac parte, astfel:
- un client categorie mare (ex: retail (cumparaturi), produse alimentare/ dulciuri; bauturi; ingrijire personala; farmaceutice/ servicii medicale; electronice/ electrocasnice; auto; servicii financiar bancare; telefonie/ posta/ curierat; lifestyle; tutun, media): va plati 50% din costul MIPO al unei agentii media;
- un client categorie medie (ex:produse de casa/ curatat/ uz curent/ mobilier; timp liber; vacante/ servici hoteliere): va plati 30% din costul MIPO al unei agentii media;
- un client categorie mica (ex: produse pentru copii 0-3 ani; animale de casa; vestimentatie/ accesorii; mijloace de transport): va plati 15% din costul MIPO al unei agentii media, insa va avea acces doar la categoria acestuia de interes.

Contributiile încasate de la clienții de publicitate se vor acumula în rezervele studiilor și vor rămâne la dispoziția Departamentului Internet.

C. 
Editorii și regiile de publicitate care înscriu în Sistem 3 sau mai multe site-uri spre a fi măsurate, vor acoperi prin contribuțiile lor un procent de 25% din costul total al studiului SATI MIPO, notat cu COSTUL 2.

Un editor sau o regie care include mai multe site-uri în Sistem, va plăti suma contribuțiilor calculate separat pentru fiecare site.

Aceste contribuții vor fi calculate separat pentru fiecare site, după modelul de mai jos, având următoarele componente:

a) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 35% din COSTUL 2 (25% din costul total al studiului SATI MIPO) la numărul de site-uri.

b) O componentă variabilă de trafic, rezultată prin înmulțirea unui procent de 65% din COSTUL 2 (25% din costul total al studiului SATI MIPO) cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pentru cele mai recente 3 luni al site-ului, din totalul traficului site-urilor înscrise.

Traficul mediu calculat pe cele mai recente 3 luni va fi exprimat în număr de afișări pe lună și este calculat ca medie a ultimelor 3 luni, sau a perioadei de existență a site-ului din ultimele 3 luni calendaristice.

Traficul mediu lunar este plafonat superior la 30.000.000 afișări pe lună.
Site-urile care nu au fost măsurate prin SATI MIPO în ultimele 3 luni vor înainta către BRAT, la momentul solicitării semnării contractului pentru studii si servicii, o declarație pe proprie răspundere, într-un format decis de BRAT, prin care vor declara traficul mediu lunar, în ultimele 3 luni sau pe perioada anterioară de funcționare a site-ului, cu un conținut similar.

Pentru site-urile pentru care s-a utilizat în calculul costurilor declarația pe propria răspundere, odată cu următoarea calculare a contribuției, aceasta va fi recalculată și pentru perioada anterioară, în conformitate cu rezultatele de trafic măsurate de SATI pentru site-ul în cauză. Editorul sau regia va accepta ca și cost al studiului pentru perioada deja măsurată suma rezultată prin recalcularea contribuției conform traficului măsurat în studiu.

Calculul contribuțiilor membrilor DI se efectuează pentru fiecare lună de măsurare și este facturat membrilor pentru un număr de luni de măsurare. 

41 c) COSTUL SERVICIULUI SATI PMC

Costul total al serviciului SATI PMC va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii Departamentului Internet, conform deciziei Adunarii Generale a DI, fiind stabilit anual pentru siteuri sau aplicatii de mobil.

Achizitionarea serviciului SATI PMC este obligatorie pentru editori si regii de publicitate, fiind optionala pentru agentii, editorii ce opteaza pentru o contributie de tip „cost fix” si alte categorii de membri DI.

Achizitionarea serviciului SATI PMC este obligatorie pentru editori si regii de publicitate si in cazul in care acestia opteaza pentru integrarea, în cadrul SATI, de date private care provin din masurarea unor siteuri care nu sunt inscrise in SATI, conform prevederilor Art. 82 pct. C. a).

ADAUGAREA UNUI SITE NOU IN SISTEMUL SATI

Art.42 Editorii sau regiile de publicitate membri ai DI ce doresc să includă un site sau o aplicație de mobil în Sistemul SATI, după momentul calculului contribuțiilor pentru o perioadă, trebuie să plătească o contribuție ce va fi calculată, pornind de la modul de calcul descris in Art. 41 a) pct. C pentru SATI, respectiv in Art. 41 b) pct. C pentru SATI MIPO, astfel:

a) O componentă fixă egală cu contribuția fixă a site-urilor/aplicatiilor incluse în studiul respectiv pentru perioada pentru care se efectuează calculul.

b) O componentă variabilă de trafic:

- pentru site-uri, rezultată prin înmulțirea unui procent de 60% din COSTUL 2 al studiului SATI, respectiv 65% din COSTUL 2 al studiului SATI MIPO cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pentru cele mai recente 3 luni al site-ului (sau perioada de existență), din totalul traficului site-urilor și aplicațiilor înscrise.

- pentru aplicatii de mobil, rezultată prin înmulțirea unui procent de 60% din COSTUL 2 al studiului SATI cu un coeficient egal cu 30% din procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe cele mai recente 3 luni al aplicației, din totalul traficului site-urilor și aplicațiilor înscrise.

c) O componentă variabilă în funcție de numărul de segmente, rezultată prin înmulțirea unui procent de 5% din COSTUL 2 al studiului SATI cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de segmente ale editorului/regiei de publicitate, din totalul numărului de segmente din categoria editorilor/regiilor de publicitate. Numarul de segmente ale editorului o sa fie estimat prin atribuirea unui segment pentru fiecare 1.000.000 afisari aferente site-ului incluse dupa momentul calculului contributiilor. 

d) O componentă variabilă de trafic pentru site-uri, rezultată prin înmulțirea unui procent de 5% din COSTUL 2 al studiului SATI cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pentru cele mai recente 3 luni al site-ului (sau perioada de existență), din totalul traficului site-urilor și aplicațiilor înscrise, aplicabil doar în cazul editorilor/regiilor de publicitate ce au estimat minim un segment.

Traficul mediu calculat pe ultimele 3 luni va fi exprimat în număr de afișări pe lună și este calculat ca medie a ultimelor 3 luni, sau a perioadei de existență a aplicației de mobil din ultimele 3 luni calendaristice.
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 30.000.000 afișări pe lună.

În funcție de momentul includerii unui site sau unei aplicații de mobil în Sistemul SATI față de momentul începerii unui an de studiu, editorul sau regia de publicitate care include site-ul/aplicația de mobil în Sistemul SATI va plăti o contribuție la studiile din Sistemul SATI proporțională cu numărul de luni pentru care beneficiază de măsurare din totalul de 12 luni aferent.

INCLUDEREA UNEI NOI AGENTII IN SISTEMUL SATI

Art.43 Agențiile membre ale DI care doresc să devină beneficiari ai Sistemului SATI după momentul calculului contribuțiilor pentru o anumită perioadă trebuie să plătească o contribuție care va fi calculată după cum urmează:

O contribuție egală cu cea plătită de agențiile de media care au luat parte la calculul inițial al contribuțiilor pentru respective perioadă, pentru fiecare livrare de rezultate de audiență pe care o contractează. 

În funcție de momentul includerii unei agenții în Sistemul SATI față de momentul începerii unui an de studiu, agenția va plăti o contribuție la studiile din Sistemul SATI proporțională cu numărul de luni pentru care beneficiază de rezultate din totalul de 12 luni aferent.

Art.44 În cazul site-urilor/aplicațiilor de mobil pentru care acest lucru este permis, dacă un editor membru DI BRAT optează să nu facă publice rezultatele respectivului site, conform Art. 60, dar deține în același timp și calitatea de client de publicitate, sau terț interesat în relație cu BRAT, și dorește să poată accesa rezultatele tuturor site-urilor din Sistemul SATI, acesta va achita pentru studiile din Sistemul SATI suma celor două contribuții calculate pentru cele două servicii de care beneficiază: contribuția pentru măsurarea site-ului in cadrul studiului SATI si SATI MIPO + contribuția de client de publicitate sau terț interesat. În cadrul Adunării Generale, va avea drept de vot prin calitatea sa de client de publicitate sau terț interesat.

Art.45 Toate contribuțiile pentru realizarea studiilor si serviciilor vor fi achitate către instituția agreată de Adunarea membrilor Departamentului și de către CD BRAT, în tranșe, conform eșalonării convenite contractual cu societatea/ile cu care membrii au semnat un contract pentru realizarea studiilor si serviciilor.

Capitolul 8. DESFĂȘURAREA SISTEMULUI DE AUDIENȚĂ ȘI TRAFIC INTERNET

Cadru regulamentar

Art.46 Pentru ca un site să fie inclus în SATI, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiții:

1. site-ul trebuie inclus în studiu de către un editor sau o regie de publicitate membru DI BRAT;
2. pentru fiecare site în parte pe care îl include în studiu, editorul sau regia trebuie să prezinte dovada proprietății sau a dreptului de administrare asupra site-ului. În cazul regiilor de publicitate care includ în SATI site-uri pentru care nu au nici drept de proprietate, nici drept de administrare, dovada se face cu un acord de reprezentare semnat de către proprietarul site-ului, acord care este parte din Contractul SATI;
3. editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care a inclus site-ul în studiu trebuie să suporte costurile studiului calculate conform Secțiunii 2 a Capitolului VII al prezentului regulament;
4. Site-ul trebuie să respecte condițiile tehnice stabilite de DI BRAT;
5. editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care a inclus site-ul în studiu trebuie să respecte prevederile regulamentelor în vigoare aplicabile.

Art.47 Prin publicarea rezultatelor de trafic,  audiență sau utilizare a materialelor audio/video ale unui site măsurat în cadrul SATI se înțelege punerea la dispoziția membrilor sau terților, conform prevederilor prezentului regulament, a rezultatelor de trafic, audiență sau utilizare a materialelor audio/video obținute pentru respectivul site ca urmare a realizării SATI.

Art.48 Pentru prima publicare a rezultatelor de trafic pentru un site inclus în SATI, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiții:

a. la data publicării rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să fie membru al BRAT și să nu existe nici un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia;
b. la data publicării rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT și să nu existe nici un litigiu între BRAT și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să aibă un contract în vigoare pentru realizarea SATI;
d. rezultatele studiului pentru un site au fost măsurate continuu timp de cel puțin o lună de la data începerii măsurării oficiale a site-ului, adică de la punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice de măsurare;
e. editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu să respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT și DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
f. editorul sau regia care a inclus site-ul în SATI a achitat deja factura aferentă măsurării rezultatelor site-ului respectiv;
g. pentru perioada în care a fost efectuată măsurarea datelor ale căror rezultate urmează a fi publicate, editorul sau regia care a inclus site-ul în SATI a respectat prevederile Regulamentului Tehnic DI.

Art.49 După prima publicare a rezultatelor de trafic pentru un site inclus în SATI, BRAT are obligația de a efectua periodic verificări cu privire la respectarea condițiilor de publicare a rezultatelor. În cazul nerespectării unora dintre condiții, BRAT va întrerupe publicarea rezultatelor, după cum urmează:

a. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu are calitatea de membru al BRAT și/sau există un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
b. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu are calitatea de membru activ DI și/sau există un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și acesta cu privire la calitatea de membru DI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
c. în cazul în care editorul sau regia nu mai are un contract în vigoare pentru realizarea SATI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
d. în cazul în care se constată o nerespectare a prevederilor Regulamentului Tehnic DI pentru oricare dintre site-urile aflate în măsurare, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru respectivul site până la remedierea situației;
e. în cazul în care, la începutul fiecărui trimestru de măsurare, BRAT constata ca editorul sau regia înregistrează restanțe la plata contribuției SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plată, BRAT va întrerupe publicarea rezultatelor tuturor site-urilor incluse de respectiva societate în SATI. Rezultatele vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la plata restantelor.

Art.50 Pentru a avea acces la rezultatele de trafic furnizate de SATI, membrul DI trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a. trebuie să fie membru al BRAT și să nu existe nici un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia;
b. trebuie să fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT și să nu existe nici un litigiu între BRAT și aceasta cu privire la calitatea acestuia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. să respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT și DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
d. trebuie să aibă un contract în vigoare pentru realizarea SATI;
e. la momentul publicării rezultatelor membrul DI nu înregistrează restante la plata contribuției SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plată.

Art.51 Prin nepublicarea rezultatelor de trafic ale unui site inclus în studiu, se înțelege nepublicarea acestora în aplicația specializata de exploatare a rezultatelor de trafic, în măsura în care acest lucru este posibil, și în orice alte comunicări publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la site-urile web ale asociației.

Art.52 Pentru prima publicare a rezultatelor de audiență pentru un site inclus în SATI, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiții:

a. la data publicării rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să fie membru al BRAT și să nu existe nici un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia;
b. la data publicării rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT și să nu existe nici un litigiu între BRAT și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să aibă un contract în vigoare pentru realizarea SATI;
d. editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu să respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT și DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
e. la data publicării rezultatelor de audiență SATI, site-ul să fi fost măsurat pe toata perioada valului de măsurare;
f. pe parcursul întregii perioade a valului de măsurare a audientei de care a beneficiat, site-ul să fi avut măsurat traficul continuu;
g. site-ul să înregistreze un minim 50 de chestionare SATI completate pe perioada de măsurare.

Art.53 După prima publicare a rezultatelor de audiență pentru un site inclus în SATI, BRAT are obligația de a efectua periodic verificări cu privire la respectarea condițiilor de publicare a rezultatelor. În cazul nerespectării unora dintre condiții, BRAT va întrerupe publicarea rezultatelor, după cum urmează:

a. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu are calitatea de membru al BRAT și/sau exista un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile membrului DI respectiv până la remedierea situației;
b. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu are calitatea de membru activ DI și/sau exista un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și acesta cu privire la calitatea de membru DI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
c. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu mai are un contract în vigoare pentru realizarea SATI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
d. în cazul în care se constată o nerespectare a prevederilor Regulamentului Tehnic DI pentru oricare dintre site-urile aflate în măsurare, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru respectivul site până la remedierea situației;
e. în cazul în care, la începutul fiecărui trimestru de măsurare, BRAT constată că editorul sau regia înregistrează restanțe la plata contribuției SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plată, BRAT va întrerupe publicarea rezultatelor tuturor site-urilor incluse de respectivul membru DI în SATI. Rezultatele vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la plata restanțelor;
f. în cazul în care site-ul nu a înregistrat un minim 50 de chestionare SATI completate pe perioada de măsurare, BRAT nu va publica rezultatele aferente respectivului val de măsurare.

Art.54 Pentru a avea acces la rezultatele de audiență furnizate de SATI, membrul DI trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a. trebuie să fie membru al BRAT și să nu existe nici un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia;
b. trebuie să fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT și să nu existe nici un litigiu între BRAT și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. să respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT și DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
d. trebuie să aibă un contract în vigoare pentru realizarea SATI;
e. la momentul publicării rezultatelor membrul DI nu înregistrează restante la plata contribuției SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plată.

Art.55 Prin nepublicarea rezultatelor de audiență ale unui site inclus în studiu, se înțelege nepublicarea acestora în aplicația specializată de exploatare a rezultatelor de audiență și în orice alte comunicări publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la site-urile web ale asociației.

Art.56 Pentru prima publicare a rezultatelor utilizării materialelor audio/video pentru un site inclus în SATI, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiții:

a. la data publicării rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să fie membru al BRAT și să nu existe nici un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia;
b. la data publicării rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT și să nu existe nici un litigiu între BRAT și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu trebuie să aibă un contract în vigoare pentru realizarea SATI;
d. editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu să respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT și DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
e. la data publicării rezultatelor utilizării materialelor audio/video SATI, site-ul să fi fost măsurat pe toata perioada valului de măsurare;
f. pe parcursul întregii perioade a valului de măsurare a utilizării materialelor audio/video de care a beneficiat, site-ul să fi avut măsurat traficul continuu;
g. pentru perioada în care a fost efectuată măsurarea datelor ale căror rezultate urmează a fi publicate, editorul sau regia care a inclus site-ul în SATI a respectat prevederile Regulamentului Tehnic DI.

Art.57 După prima publicare a rezultatelor utilizării materialelor audio/video pentru un site inclus în SATI, BRAT are obligația de a efectua periodic verificări cu privire la respectarea condițiilor de publicare a rezultatelor. În cazul nerespectării unora dintre condiții, BRAT va întrerupe publicarea rezultatelor, după cum urmează:

a. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu are calitatea de membru al BRAT și/sau exista un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile membrului DI respectiv până la remedierea situației;
b. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu are calitatea de membru activ DI și/sau exista un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și acesta cu privire la calitatea de membru DI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
c. în cazul în care editorul sau regia care a inclus site-ul în studiu nu mai are un contract în vigoare pentru realizarea SATI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societății respective până la remedierea situației;
d. în cazul în care se constată o nerespectare a prevederilor Regulamentului Tehnic DI pentru oricare dintre site-urile aflate în măsurare, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru respectivul site până la remedierea situației;
e. în cazul în care, la începutul fiecărui trimestru de măsurare, BRAT constată că editorul sau regia înregistrează restanțe la plata contribuției SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plată, BRAT va întrerupe publicarea rezultatelor tuturor site-urilor incluse de respectivul membru DI în SATI. Rezultatele vor fi publicate în termen de 5 zile lucrătoare de la plata restanțelor.

Art.58 Pentru a avea acces la rezultatele utilizării materialelor audio/video furnizate de SATI, membrul DI trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a. trebuie să fie membru al BRAT și să nu existe nici un litigiu între Asociația Biroul Român de Audit Transmedia și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociației Biroul Român de Audit Transmedia;
b. trebuie să fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT și să nu existe nici un litigiu între BRAT și aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. să respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT și DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
d. trebuie să aibă un contract în vigoare pentru realizarea SATI;
e. la momentul publicării rezultatelor membrul DI nu înregistrează restante la plata contribuției SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plată.

Art.59 Prin nepublicarea rezultatelor utilizării materialelor audio/video ale unui site inclus în studiu, se înțelege nepublicarea acestora în aplicația specializată de exploatare a rezultatelor și în orice alte comunicări publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la site-urile web ale asociației.

Art.60 Rezultatele de trafic aferente site-urilor incluse în Sistem ale unui editor ce opteaza pentru sistemul de contributie „cu cost fix” sunt accesibile editorului exclusiv în aplicația cu acces public al BRAT. Rezultatele site-ului accesibile din aplicația specializată de raportare a rezultatelor de trafic vor fi utilizate de catre BRAT exclusiv in scopul de verificare si audit. Rezultatele de audiență ale acestor site-uri nu vor fi calculate si nu vor fi disponibile editorilor aflati in aceasta situatie. 

Art.61 Opțiunea de a nu publica rezultate pentru site-urile fără interes direct în publicitatea online

• În cazul site-urilor pentru care editorul sau Contractorul SATI nu are ca obiectiv direct încasarea de venituri din publicitatea online, Contractorul SATI are dreptul să solicite nepublicarea rezultatelor de trafic și/sau audiența. În această situație, Contractorul SATI va avea posibilitatea de a opta pentru publicarea rezultatelor proprii doar pe sati.ro, intr-un mod diferențiat, astfel: publicare completă (în toate cele 7 secțiuni ale aplicației sati.ro)
• Publicare parțială (doar în primele 2 secțiuni ale sati.ro, Trafic global și Geolocatie).

În cazul în care Contractorul optează pentru nepublicarea rezultatelor proprii dar dorește să facă publice aceste rezultate prin alte canale decât cele ale BRAT, rezultatele trebuie validate în prealabil de BRAT.

În cazul în care un editor include în SATI doar site-uri pentru care optează pentru nepublicarea rezultatelor (conform paragrafului anterior), calculul contribuției SATI pentru site-urile respective se va realiza fără aplicarea plafoanelor de trafic, nici cele superioare, nici cele inferioare, iar editorul nu va avea drept de vot în cadrul Adunării Generale DI.

Editorul unui astfel de site, fără interes direct în publicitatea online, trebuie să trimită către BRAT o motivație scrisă în care justifică lipsa interesului în publicitate și opțiunea de nepublicare a rezultatelor, evidențiind motivele pentru care publicarea rezultatelor ar intra în conflict cu propriile interese. Decizia finala cu privire la acceptare a cererii acestuia va fi luată de Comisia Tehnică.

Art.62 Retragerea unui site din SATI
Un site poate fi retras din măsurarea SATI în una din următoarele situații:

a. site-ul a fost închis, nu mai funcționează, situație în care site-ul va fi exclus din studiu începând cu prima perioadă de 3 luni de măsurare, ulterioară închiderii site-ului. Contribuția site-ului la studiu va fi achitată de către editor sau regia care l-a inclus în studiu pentru întreaga perioadă de 3 luni de măsurare, pe parcursul căreia site-ul a fost închis;
b. editorul sau regia membru BRAT care a inclus site-ul în SATI anunță BRAT de intenția de a retrage site-ul din măsurarea SATI. În aceasta situație, dacă anunțul are loc cu cel puțin 1 luna înaintea încheierii unei perioade de măsurare de 3 luni, retragerea își va produce efectele începând cu următoarea perioadă de 3 luni de măsurare, editorul sau regia achitând contribuția financiară la realizarea SATI pentru perioade de 3 luni în curs. În situația în care anunțul nu se realizează cu respectarea termenului prevăzut anterior, editorul sau regia va continuă plata contribuției financiare la realizarea SATI, aferentă respectivului site, și pentru următoarele 3 luni de măsurare, ulterioare perioadei de 3 luni în care s-a efectuat anunțul de retragere.

In cazul retragerii unui site din SATI, editorul sau regia poate opta pentru utilizarea in continuare a SATI PMC, in conditiile stabilite contractual.

Editorul sau regia care prin retragerea unui dintre site-urile sale din SATI nu mai are nici un site inclus în SATI, devine membru observator al SATI, conform prevederilor Art.17, cu toate consecințele aferente, indiferent de accesarea serviciului SATI PMC in conditiile stabilite de AG pentru membrii observatori.

Regia care prin retragerea unuia dintre site-urile sale își modifică numărul de site-uri sub pragul menționat în Art.41 a), pct A, va plăti o contribuție financiară la realizarea SATI pentru următoarea perioadă de 3 luni de măsurare aplicabilă în funcție de criteriile menționate la paragrafele anterioare, calculata după modelul prezentat în cap VII.

Art.63 În situația în care site-ul care se dorește a fi retras de către un membru DI este preluat de către un alt membru BRAT, care dorește măsurarea în continuare a respectivului site în SATI, plata contribuției financiare la SATI pentru perioada de 3 luni ulterioară perioadei în care s-a exercitat dreptul de retragere, potrivit articolului anterior, va fi efectuată de către membrul care preia măsurarea site-ului în SATI, prin semnarea documentului de măsurare a site-ului respectiv în SATI.

Art.64

a) Grupurile de site-uri

Grup de site-uri – un număr de site-uri aparținând aceluiași membru DI BRAT sau pentru care există acordul editorului fiecărui site în parte de a forma un grup. Numele unui grup de site-uri va fi ales de către societatea membru DI BRAT care îl definește, dar nu poate fi același cu numele de domeniu al oricăruia din site-urile care îl compun.

Pe site-ul BRAT grupul editorilor va fi separat de grupul regiilor, în 2 taburi separate. Pentru ca o societate membra BRAT să poată include un grup în grupul regiilor, societatea trebuie să aibă inclus în grup cel puțin un site care nu îi aparține (societatea sau un terț afiliat nu deține domeniul site-ului).

Este permis ca un site să facă parte în același timp din mai multe grupuri de site-uri. Numărul maxim de grupuri din care poate face parte un site este 5.

La solicitarea unui Contractor SATI membru BRAT (care poate fi sau nu editorul site-ului), prin cumularea unuia sau mai multora dintre site-urile înscrise în studiu (proprii sau acord de reprezentare semnat). Contractorul SATI poate crea un “grup editor” ce conține exclusiv site-uri pe care le deține (societatea sau un terț afiliat dețin domeniul site-ului). Contractorul SATI poate crea un “grup regie” ce conține site-uri pe care le deține (direct sau terți) sau pentru care are un acord de regie semnat cu BRAT.

Membrul DI care dorește declararea și măsurarea în SATI a unui grup de site-uri, va fi de acord cu menținerea grupului în SATI minimum 6 luni de la crearea acestuia în SATI.

Nu există nicio legătură între Editor, Contractor sau Regie și nicio regulă ca un site trebuie să fie inclus în “grupul regie” al Editorului/Contractorului SATI. 

b) Subgrupurile de site-uri

Subgrupuri de site-uri – orice combinație de siteuri ce aparțin aceluiași Contractor SATI.

Orice Contractor SATI poată solicita crearea de subgrupuri de siteuri formate din siteurile pe care le-a inclus în SATI, respectând următoarele reguli:

• subgrupurile de siteuri rezultate vor putea avea în componenta doar combinații de siteuri din cele înscrise de compania respectiva în studiu;
• fiecare Contractor SATI va putea solicita  crearea de noi subgrupuri de siteuri, în limita a de 2 ori numărul de siteuri pentru care respectiva companie are un contract SATI valabil (de ex, pentru 4 siteuri incluse în SATI, numărul maxim de subgrupuri este 8). În cazul în care aceasta limită va fi depășită, respectivul Contractor SATI va achita un cost anual suplimentar de 1% din

Costul total SATI anual (calculat conform prezentului Regulament, Art 41), dar nu mai puțin de 100 de euro pe an, taxa aplicabila pentru fiecare an când are loc depășirea. 

Capitolul 9. EXPLOATAREA DATELOR

Art.65 Membrii activi ai Departamentului decid în cadrul adunării generale a membrilor DI asupra modului și condițiilor de folosire a rezultatelor SATI.

Art.66 Membrii activi DI care beneficiază, în baza prezentului regulament și Contractului SATI, de rezultatele studiilor SATI sau SATI MIPO, au dreptul de a utiliza rezultatele SATI și SATI MIPO în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor proprii, conform calității lor în raport cu DI:

a. Agențiile de media – în scopul evaluării performantelor site-urilor web, planificații media, prezentării clienților de publicitate de rezultate privind performantele site-urilor web sau a altor servicii de marketing conexe, în scopul studierii pieței online și a tendințelor acesteia.
b. Editorii și regiile de publicitate – în scopul evaluării performantelor site-urilor web proprii (sau pe care le administrează) și ale celor cu care intră în competiție, a mediului online în general,  în vederea vinderii de spațiu publicitar sau a desfășurării de activități de marketing conexe
c. Clienții de publicitate - în scopul evaluării performantelor site-urilor web, planificării media, obținerii de rezultate privind performantele site-urilor web, desfășurării unor acțiuni de marketing conexe, în scopul studierii pieței online și a tendințelor acesteia.

Art.67 Membrii activi ai Departamentului, prin Adunarea membrilor DI, stabilesc natura, cantitatea, frecvența, modalitatea și formatul rezultatelor studiului care sunt puse la dispoziția membrilor Departamentului sau terților.

Punerea la dispoziția terților a rezultatelor studiilor de măsurare a performantelor site-urilor web, se va face potrivit hotărârii adunării generale a membrilor Departamentului.

Membrii activi DI care beneficiază, în baza prezentului regulament, de rezultatele SATI, nu au dreptul de a utiliza rezultatele SATI în scopul punerii la dispoziție a nici unui terț, sub nici un alt scop sau forma decât cea prezentată în prezentul regulament.

Art.68 Un membru activ DI BRAT care a inclus site-ul în studiu poate utiliza rezultatele studiului în scopul publicării lor cu citarea sursei datelor, perioadei de măsurare, indicatorilor prezentați, după următorul model: “Rezultate obținute în Studiul de Audienta și Trafic Internet, realizat în perioada:..............., care prezintă: numărul de afișări /numărul de clienți unici/numărul de vizitatori/etc.” Cifrele citate vor fi preluate conform sursei, fara aproximari sau rotunjiri.

Valabilitatea rezultatelor de trafic, audiență sau utilizare a materialelor audio/video, de la momentul publicării acestora de către BRAT, este de maximum 1 an. După aceasta dată, editorul nu va putea publica aceste rezultate pentru a prezenta performantele propriului site, ci doar în scopul comparării lor cu alte perioade de timp.

Membrul activ DI BRAT care a inclus site-ul în studiu poartă în totalitate răspunderea pentru corectitudinea datelor publicate și a formatului în care au fost publicate. Beneficiarul poate transmite datele ce urmează a le publica la BRAT, care se obligă să răspundă asupra corectitudinii datelor ce urmează a fi publicate în maxim 2 zile lucrătoare.

Art.69 Membri observatori ai DI nu au dreptul să publice rezultatele SATI.

Art.70 În cazul în care un membru activ DI BRAT aduce la cunoștința publică date eronate sau în alt format decât cel descris mai sus, în legătură cu rezultatele SATI, acesta trebuie să pună la dispoziția BRAT aceleași canale de comunicare, același spațiu și poziționare, pentru corectarea publică a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face imediat după autosesizarea editorului sau în termen de 3 zile de la sesizarea scrisă a BRAT. In mod suplimentar, orice citare neconforma (fie ca este vorba de rezultate citate in mod eronat, fie ca este vorba de citare a sursei efectuata cu nerespectarea modelului descris la art. 68 se va sanctiona conform art. 74.

În situația în care editorul care a adus la cunoștința publica date eronate nu pune la dispoziția BRAT în termen de 3 zile spațiul necesar prezentării datelor corectate, BRAT va publica pe site-ul asociației și/sau alte surse proprii adecvate, o informare cu privire la datele și formatul corecte.

Art.71 Toate datele obținute ca urmare a realizării studiilor SATI si SATI MIPO realizate de Departamentul Internet al BRAT, rezultatele studiului/studiilor și exploatarea acestora aparțin în totalitate și în exclusivitate BRAT.

BRAT va pune la dispoziția membrilor activi ai Departamentului rezultatele studiilor realizate prin intermediul DI în scopul utilizării lor în interes propriu, în vederea îndeplinirii obiectivelor membrilor. Este interzisă utilizarea de către membri DI a rezultatelor SATI sau ale altor studii realizate de Departamentul Internet în scopul comercializării lor sau obținerii unor avantaje comerciale directe prin transferul către terți a rezultatelor studiului/studiilor.

Art.72 În funcție de modalitatea în care sunt puse la dispoziția membrilor DI sau terților interesați, există mai multe modalități de furnizare a rezultatelor de trafic sau audienta, ca urmare a realizării SATI:

1. acces pe perioada determinată la rezultate preliminare;
2. rezultate destinate informării terților, disponibile la www.brat.ro/sati/rezultate;
3. rezultate disponibile membrilor activi ai Departamentului Internet;
4. rezultate destinate exclusiv uzului editorului sau regiei care a inclus site-ul în studiu;
5. acces general la rezultate de audiență și utilizare a materialelor audio/video prin aplicație specializată.

Editorii membri DI BRAT pot accesa rezultatele site-urilor proprii aflate în perioada de 1 lună de măsurare preliminară. Aceștia au obligația de a nu face publice aceste rezultate decât atunci când perioada de măsurare preliminara se încheie.

Pentru fiecare site sau aplicatie de mobil inclus/a în SATI, care îndeplinește condițiile regulamentare și contractuale de publicare a rezultatelor de trafic, audiență sau utilizare a materialelor audio/video ale studiului, vor fi publicați la www.brat.ro/sati/rezultate, cu frecvența lunară, săptămânală și zilnică următorii indicatori: număr de afișări, număr de vizite și număr de clienți unici, numărul de vizitatori pe luna. Rezultatele de trafic ale fiecărui site sau aplicatie de mobil sau grup de site-uri sunt raportate separat și ca Rezultate trafic România (trafic de pe IP  din Romania), Rezultate trafic desktop (trafic generat de pe browsere de desktop/laptop) și Rezultate trafic mobile (trafic generat de pe browserele dispozitivelor mobile). Rezultatele de audiență publicate sunt numărul de vizitatori pe luna și profilul acestora, determinat după următoarele caracteristici: gen, vârsta, statut social, mediu geografic. 

In cazul utilizarii materialelor audio/video, acestea vor fi publicate individual pentru fiecare site inclus in SATI, indicatorii publicati fiind urmatorii: 

• Numarul de clienti unici si numarul de vizualizari inregistrate de continut, pana la urmatoarele % din total durata:

o 0% (inceput)
o 25%
o 50%
o  75%
o 100% (complet)

In cazul continutului cu durata nedeterminata, indicatorii vor fi afisati doar pentru inceperea consumului continutului (0%).

• Numarul de actionari ale butoanelor “play” si “pause”

Membrii activi ai Departamentului Internet care îndeplinesc condițiile regulamentare și contractuale pentru accesul la rezultatele de trafic ale SATI, vor avea acces la următoarele rezultate de trafic ale tuturor site-urilor participante la studiu și pentru care sunt publicate rezultatele de trafic, în conformitate cu prevederile prezentului regulament:

a) număr de afișări agregate pe zile/ saptamani/luni
b) număr de vizite agregate pe zile/ saptamani/luni
c) număr de vizitatori unici agregați pe zile/ saptamani/luni
d) indicatori geolocatie (minim țara de origine a vizitatorilor)
e) timpul mediu petrecut de unici pe site
f) top 25 articole pe zile/saptamani/luni
g) rezultate agregate la nivel de categorie de continut, sau intreg sistem SATI: refereri, sistem de operare, rezolutie ecran, browser si limba setata in browser, date de trafic la nivel de ora, publicate cu rezolutie saptamanala si lunara
h) rezultate agregate la nivel de lună: număr de persoane, penetrare, structura, index de afinitate
i) rezultate agregate de trafic la nivel de categorie de conținut, sau întreg sistem SATI pentru intervale orare
j) număr de clienți unici și număr de vizualizări înregistrate de materialele audio/video până la următoarele % din total durată: 0% (început), 25%, 50%, 75%, 100%
k) număr de acțiuni ale butoanelor „play” și „pause” și număr de clienți unici ce acționează respectivele butoane

Rezultatele de trafic ale site-urilor furnizate ca urmare a realizării SATI sunt puse la dispoziția membrilor activi DI sau terților interesați, în condițiile prezentului regulament, prin intermediul unei aplicatii specializate de raportare a rezultatelor. 

Pentru site-ul/site-urile pentru care au un contract în vigoare pentru realizarea SATI, editorii sau regiile care includ un site în studiu vor avea acces exclusiv la  rezultatele complete de trafic.

Membrii activi ai Departamentului Internet care îndeplinesc condițiile regulamentare și contractuale pentru accesul la rezultatele de audienta, profilelor sociodemografice ale vizitatorilor si la rezultatele utilizării materialelor audio/video ale site-urilor incluse în SATI, vor avea acces prin intermediul unei aplicații specializate la rezultatele tuturor site-urilor participante la studiu și pentru care sunt publicate rezultatele de audiență și/sau rezultatele utilizării materialelor audio/video, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Rezultatele de audiență și profilele sociodemografice ale utilizatorilor site-urilor furnizate ca urmare a realizării SATI sunt puse la dispoziția membrilor activi DI sau terților interesați, în condițiile prezentului regulament, prin intermediul unei aplicatii specializate de raportare.

Art.73 Reguli-cadru de publicare a rezultatelor de trafic, audiență si/sau utilizare a materialelor audio/video, in functie de categoria acestora:

1)  datele publice destinate informării terților, disponibile la www.brat.ro/sati, pot fi publicate oricand de catre un membru activ DI, cu conditia citarii corecte a sursei si cu conditia preluarii datelor conform sursei, fara aproximari sau rotunjiri, conform art. 68. 

2)  datele fara caracter public aferente exclusiv site-urilor pentru care membrul activ DI ce publica rezultatele are un contract în vigoare pentru realizarea SATI si la care are acces prin intermediul aplicatiilor specializate, pot fi publicate oricand de catre respectivul membru cu conditia citarii corecte a sursei si cu conditia preluarii datelor conform sursei, fara aproximari sau rotunjiri, conform art. 68.

3) datele fara caracter public aferente altor site-uri decat cele pentru care un membru activ DI are un contract în vigoare pentru realizarea SATI nu pot fi publicate de catre respectivul membru in nicio situatie, indiferent de categoria din care fac parte site-urile respective sau tipul de date ce se doresc a fi publicate

Art.74 În cazul în care un membru activ DI nu respectă una sau mai multe dintre prevederile de mai sus,  BRAT va restrictiona accesul respectivului membru la rezultatele de trafic, audiență și utilizare a materialelor audio/video ale altor site-uri decat cele pentru care membrul are un contract în vigoare pentru realizarea SATI. Durata restrictionarii poate fi intre 1 si 6 luni, in functie de gravitatea incalcarii, durata de aplicare a sanctiunii fiind decisa de catre Comisia Tehnica. Aplicarea sanctiunii se va realiza imediat dupa decizia Comisiei Tehnice si se refera la perioada imediat urmatoare acestei decizii.

Art.75 În cazul în care un membru observator nu respectă prevederea de mai sus, membrul observator DI își va pierde calitatea de membru DI, putând readera la Departament după o perioada de minim 3 luni de la data pierderii calității de membru.

Sigla SATI și regulile de utilizare

Art.76 Sigla studiului SATI este următoarea:

Aceasta siglă va fi folosită pe orice înscris oficial al SATI.

Art.77 Sigla SATI poate fi utilizată de către orice membru activ DI, cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

Art.78 Sigla SATI poate fi folosită de orice agenție, regie sau client de publicitate care este membru activ al DI, în cadrul comunicărilor sale referitoare la SATI, cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

Art.79 Sigla SATI poate fi folosită de editorul oricărui site sau de către regia care a inclus un site în SATI, și care beneficiază de rezultatele SATI, începând cu data publicării rezultatelor sale de trafic sau audiența și pentru o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de trafic sau audiență măsurate prin studiul SATI.

Art.80 Sigla SATI nu poate fi folosită de un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau DI.

Art.81 Sigla SATI va fi inclusă în toate paginile site-urilor pentru care există un contract SATI în vigoare și în care este implementat tagul SATI. Este interzisă inserarea siglei SATI în paginile în care nu este implementat tagul SATI.

Art.82 În cazul în care un membru al Departamentului Internet al BRAT nu utilizează sigla SATI în conformitate cu regulile prevăzute anterior, el va plăti către BRAT, o penalizare de până la 10% din valoarea ultimului an al studiului din contractul SATI semnat de membrul DI în condițiile Art. 13.

Directorul de proiect SATI va propune în proxima ședință a Adunării Generale a DI aplicarea penalizării de mai sus. Adunarea Generala a DI va decide aplicarea penalizării și valoarea ei, în limita stabilită în paragraful anterior.

Până la plata penalizării stabilite de Adunarea Generală a DI, membrul activ DI care a fost penalizat nu va avea acces la rezultatele SATI, nici cele de trafic, nici cele de audiență și nici cele de utilizare a materialelor audio/video.

Până la plata penalizării stabilite de Adunarea Generala a DI, membrul observator DI care a fost penalizat își va pierde calitatea de membru DI.

Capitolul 10. DISPOZIȚII FINALE

Art.83 Față de împrejurarea că proiectul de contract pentru diferite categorii de membri beneficiari privind Sistemul SATI se aprobă de adunarea membrilor Departamentului, obligațiile născute din acest contract și prevederile lui sunt obligatorii pentru toți membrii Departamentului, in functie de categoria corespunzatoare din care fac parte.

Nu este ținut de prevederile alin.1 membrul care în termen de 10 zile de la adoptarea unei decizii cu privire la forma contractului pentru realizarea studiilor si serviciilor din cadrul Departamentului își manifestă expres intenția de a renunța la calitatea de membru DI.

Art.84 Versiunea tiparita actuala și aprobata de Adunarea Generala a membrilor DI se gaseste în permanenta la sediul asociației și poate fi consultata oricand de către membrii DI. O varianta electronica a regulamentului poate fi accesata pe site-ul asociației.

Art.85 Orice membru al Departamentului poate renunta la calitatea de membru la cerere, obligatiile în curs la data renuntarii ramanand în vigoare până la data executarii lor în totalitate.

Art.86 Prezentul regulament contine și urmatoarea anexa, care face parte integrala din acesta:

- Anexa nr. 1: Conținutul Acordului Operatorilor Asociați (AOA) ai DI, aferent studiului SATI, care este opozabil tuturor membrilor DI activi (membrii DI cu care BRAT are contracte în vigoare pentru SATI), cu exceptia membrilor din categoria agentii sau clienti de publicitate.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DEPARTAMENTULUI INTERNET

Conținutul AOA privind Studiul SATI:

Acordul Operatorilor Asociati (AOA) ai DI privind Studiul SATI inseamna totalitatea deciziilor luate de către Operatorii Asociați în legătura cu scopul general și mijloacele de prelucrare a DCP în cadrul acestui Studiu și conține totalitatea instrucțiunilor pe care aceștia le transmit Persoanei Împuternicite de Operator (BRAT). In categoria Operatorilor Asociati ai DI intra membrii DI care nu fac parte din categoria agentii sau clienti de publicitate.

Astfel, AOA ai DI privind Studiul SATI este alcatuit din suma urmatoarelor decizii, în toate aspectele ce pot avea impact asupra prelucrarii DCP de catre BRAT (referirea la documentele/deciziile generale privind toti membrii BRAT este considerata facuta doar la aspectele aplicabile Studiului SATI):

1. Statutul BRAT;
2. Decizii ale Adunarii Generale BRAT;
3. Decizii ale Consiliului Director BRAT;
4. Regulamentul de Organizare și Functionare al BRAT;
5. Regulamentul de Organizare și Functionare al DI;
6. Regulamentul Tehnic al DI;
7. Deciziile Adunărilor Generale ale membrilor DI (inclusiv deciziile aferente subiectelor pe care dreptul de vot îl au doar membrii care au calitatea de editori sau regii);
8. Metodologia privind realizarea Studiului SATI;
9. Brief-ul cererii de oferta pentru realizarea Studiului SATI;
10. Contractele BRAT cu furnizorii pentru realizarea Studiului SATI;
11. Deciziile Grupului Operational al DI.

Fiecare dintre documentele ce alcatuiesc AOA sunt decise de catre forurile competente, conform regulamentelor în vigoare. 

Orice modificare a unuia dintre elementele sus-mentionate ale AOA pentru Studiul SATI este considerat implicit ca facand parte din AOA, fara a mai fi necesara o Decizie a AG a DI în acest sens.