Monitorizarea Investitiilor in Publicitate 
PREAMBUL
 
Având în vedere:

 
a.prevederile Statutului Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT), potrivit cărora intră în obiectul de activitate al Asociației și „oferirea către membrii Asociației de servicii de marketing, complementare scopului Asociației“,
b.Acordul de constituire din data de 29.03.2012 prin care mai mulți membri ai BRAT au convenit să pună bazele Departamentului OOH în cadrul BRAT și s-au angajat să susțină financiar funcționarea acestui departament
c.Hotărârea Adunării Generale BRAT din data de 29.03.2012 prin care s-a aprobat demararea activității de realizare a unui studiu de monitorizare a investitiilor in publicitate pentru panotaj în cadrul BRAT, prin intermediul Departamentului OOH;
d.Hotărârea Adunării Generale BRAT din data de 26.03.2014 prin care s-a aprobat demararea activității de realizare a unui studiu de masurare a audientei panotajului în cadrul BRAT, prin intermediul Departamentului OOH;

s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Departamentului OOH.

Art.1 In vederea aducerii la indeplinire a scopului BRAT, obiectivul Departamentului OOH in cadrul BRAT este reprezentat de:
a. Stabilirea, de catre membrii departamentului, a unor definitii comune privind indicatorii de performanta ai panotajului si crearea unui set de reguli, standarde și proceduri de realizare a studiilor referitoare la performanțele panourilor publicitare;
b. Stabilirea, de catre membrii departamentului, a unor definitii comune privind monitorizarea investitiilor in publicitatea OOH si crearea unui set de reguli, standarde și proceduri de realizare a studiilor referitoare la monitorizarea investitiilor in publicitatea OOH.
 
In cadrul prezentului regulament, Departamentul OOH va fi denumit „Departamentul” sau Dep OOH.
 
Departamentul OOH se constituie din membri BRAT care indeplinesc conditiile prezentului regulament.
 
Art.2  Studiul de  Audienta OOH (SAO) este denumirea convențională a studiului de măsurare a audienței panotajului desfășurat de Departamentul OOH al BRAT.
 
Monitorizarea Investitiilor in Publicitatea OOH (MIP OOH) este denumirea convențională a studiului de masurare a investitilor in publicitatea OOH desfasurat in cadrul Departamentului OOH al BRAT.
 
Art.3 SAO si MIP OOH se realizeza integrat in cadrul departamentului OOH, realizarea unuia dintre studii fiind interdependenta de realizarea celuilalt. Modul de realizare al celor doua studii este corelat, accesul la rezultatele studiilor va fi corelat, la fel si conditiile de acces, publicare si exploatare a rezultatelor celor doua studii.
 
Art.4 Departamentul OOH al BRAT va funcționa în cadrul BRAT potrivit Statutului asociației, Regulamentului de Organizare și Functionare al BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociației și dispozițiilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.
 
Art.5 Pentru a participa la studiu, toți membrii departamentului trebuie să semneze cu furnizorul/furnizorii desemnati de AG Dep OOH contractul pentru realizarea studiilor desfasurate in cadrul Dep OOH, contractul avand aceeasi formă si urmand acelasi model de finanțare, conform prevederilor prezentului regulament.
 
Art.6 Rezultatele studiilor realizate în cadrul departamentului vor fi puse la dispoziția membrilor departamentului, potrivit procedurilor stabilite de prezentul regulament și prevederilor contractului semnat de membri pentru realizarea studiilor desfășurate în cadrul departamentului.
 
Punerea la dispoziția tertilor a rezultatelor studiilor desfasurate de Dep OOH, se va face numai potrivit hotărârii adunării generale a membrilor departamentului.
 
Art.7 Termenii, definițiile și noțiunile din prezentul regulament se completează cu cele din Regulamentul de Organizare și Funcționare al BRAT precum si cu cele stabilite de Regulamentele tehnice de realizare a studiilor SAO si MIP OOH.
 

Art.8    Departamentul OOH este format din membri BRAT care se regasesc intr-una din categoriile de mai jos:

a)    companii de outdoor sau,
b)    agentie de media/publicitate sau,
c)    regie de publicitate sau,
d)    client de publicitate sau
e)    terti interesati

si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)    îndeplinesc toate condițiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT și de prezentul Regulament.
b)    respecta deciziile AG BRAT si CD BRAT, in conditiile prezentului regulament,
c)    se angajează să susțină financiar funcționarea departamentului;
d)    se angajează să participe la studiile realizate in cadrul departamentului in conditiile stabilite de prezentul regulament, regulamentul tehnic si oricare alta prevedere stabilita de forurile competente.

 
dispozițiilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.
 
Art.13    Cheltuielile necesare funcționării departamentului si realizarii studiilor SAO si MIP OOH vor fi suportate de catre membrii departamentului.

Art.14    Raporturile juridice ale departamentului cu terții se vor realiza prin intermediul BRAT.

 
Art.1      Potrivit prezentului Regulament și în vederea realizării obiectului de activitate, departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:
a)       Adunarea Generala a membrilor departamentului;
b)       Comisia Tehnică a departamentului.
 
Art.2      Atributiile Adunarii Generale a membrilor Departamentului sunt urmatoarele:
 
a)       Stabilirea obiectivelor studiilor departamentului.
b)       Stabilirea conditiilor, standardelor, metodologiilor si criteriilor de realizare SAO si MIP OOH, in concordanta cu prevederile Statutului asociației, Regulamentului de Organizare și Functionare a BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului de Director al asociației și dispozițiilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționarea,
c)       Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului OOH și a  modificărilor acestuia, pe care, dupa aprobare, le supune validarii Consiliului Director BRAT,
d)       Aprobarea componenței membrilor Comisiei Tehnice;
e)       Aprobarea formelor generale de contracte de prestări servicii, ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT in vederea realizării SAO si MIP OOH.
f)        Aprobarea formelor generale de contracte intre BRAT si membrii Dep. OOH,
g)       Validarea licitației și rezultatul acesteia pentru desemnarea furnizorilor implicati in realizare SAO si MIP OOH.
h)       Aprobarea costurilor legate de realizarea SAO si MIP OOH.
i)         Modul de finantare a studiilor realizate in cadrul departamentului.
 
Art.3      Adunarea generală a membrilor este considerata valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor.
 
Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu peste 50% din voturile exprimate în adunarea generală valabil constituită.
In cazul stabilirii modelului de finantare a studiului SAO, Adunarea generala a Departamentului va lua decizii cu minim 75% din voturile exprimate in adunarea generală valabil constituită.
 
Daca la prima convocare Adunarea Generala nu este valabil intrunita, la a doua convocare Adunarea Generala a membrilor este valabil constituita prin prezenta unui numar minim de 30% din membri Departamentului.
 
Art.4.     In cadrul Departamentului, suma voturilor exercitate de către companiile de outodoor si regiilor de publicitate prezente în Adunarea generală valabil constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
Fiecare companie de OOH/ regie de publicitate OOH, va avea un număr de voturi, calculat după cum urmează:
 
-    pana in 500 de fete suport înscrisă în SAO si MIP OOH - 1 vot;
-    501- 1500 de fete suport inscrise in SAO si MIP OOH - 2 voturi;
-    peste 1501 de fete suport înscrise în SAO si MIP OOH - 3 voturi;
 
Numarul de fete suport este numarul de fete suport incluse in SAO si MIP OOH pentru anul anterior de studiu. Pentru primul an al studiului numarul de fete va fi declarat de compania de panotaj sau regia de publicitate OOH.
O companie OOH membra a Departamentului OOH are obligatia includerii in SAO si MIP OOH a tuturor fetelor suport pe care le opereaza, fie ca le detine fie ca are activitate de tranzactionare a spatiului publicitar pe respectivele fete pentru o perioada de minim 6 luni din cele 12 luni ale studiului SAO. Pentru panourile pentru care perioada de tranzactionare a spatiului publicitar va fi mai mica de 6 luni, compania are dreptul sa decida includerea in studiu a respectivelor panouri.  In situatia in care universul studiul SAO este mai mic decat intreg teritoriul Romaniei, prevederea anterioara se restrange in cazul studiului SAO (nu si a MIP OOH) doar la aria de masurare (universul) studiului SAO.
O regie de publicitate OOH membra a Departamentului OOH are obligatia includerii in MIP OOH a tuturor fetelor suport pe care le opereaza (fie ca le detine fie ca are activitate de tranzactionare a spatiului publicitar pe respectivele fete.
O regie de publicitate OOH membra a Departamentului OOH are obligatia includerii in SAO a tuturor fetelor suport pe care le detine si se regasesc in aria de masurare a studiului SAO.
 O regie de publicitate OOH membra a Departamentului OOH are dreptul includerii in SAO a tuturor fetelor suport pe care le opereaza prin tranzactionarea spatiului publicitar si care se regasesc in universul studiul SAO, doar prin semnarea unui acord de reprezentare cu compania ce detine fetele publicitare, intr-un format stabilit de BRAT si anexat la prezentul regulament. In aceasta situatie, regia va fi singura ce va fi tinuta de obligatiile nascute prin operarea SAO si singura ce va beneficia de drepturile nascute din realizarea SAO pentru respectivele fete suport. In acest caz, regia va include toate fetele pe care le tranzactioneaza in numele respectivei companii, si nu o selectie a acestora.
Dupa finalizarea fiecarui an de studiu SAO, BRAT va realiza pe baza rezultatelor studiului MIP OOH o analiza a numarului de fete suport tranzactionate de companie si care puteau fi include in SAO conform conditiilor metodologice legate de univers sau caracteristicile panoului. In situatia in care se inregistreaza o diferenta mai mare de 5% intra numarul de fete inscrise in SAO de compania de OOH si cel ce rezulta din cadrul MIP OOH, compania OOH va avea obligatia sa includa in SAO, pentru urmatorul an de studiu, un numar de fete asa cum rezulta la inceputul perioadei de masurare din cadrul MIP OOH, fara a se putea prevala de conditia celor 6 luni de tranzactionare.
In situatia in care o companie are in studiul MIP OOH un numar de fete incluse in monitorizare, iar in SAO un alt numar de fete, ca urmare a restrangerii acestora la universul studiului, numarul de voturi al companiei va fi stabilit de numarul del mai mare de fete (adica de studiul MIP OOH).
 
Art.5      In cadrul Departamentului suma voturilor exercitate de agențiile si clienții de publicitate prezenți în adunarea generală valabil constituită reprezinta 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
Fiecare agentie / client de publicitate prezent in adunarea generala valabil consitutita va avea cate 1 vot, suma voturilor reprezentand 50% din total.
 
Art.6      Comisia Tehnică a Departamentului este formata din:
a)       4 reprezentanti ai agențiilor sau clienților de publicitate, membrii ai Dep OOH
b)       4 reprezentanti ai companiilor de oudoor si regiilor de publicitate
c)       Directorul de departament sau Directorul General BRAT.
 
Art.7      Atribuțiile Comisiei Tehnice Dep. OOH sunt următoarele:
 
a)       supraveghează derularea contractului incheiat in vederea prestarii serviciilor necesare realizarii studiilor,
b)       propune adunării membrilor departamentului modificări ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Dep. OOH
c)       propune adunării membrilor departamentului strategii de lucru și condiții tehnice generale pentru realizarea SAO si MIP OOH.
d)       propune metodologia, standardele, definitiile și conditiile pentru realizarea SAO si MIP OOH si decide modul de implementare si detaliile procedurale ale acestora.
e)       propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității departamentului;
f)        supune aprobării adunării generale a  membrilor departamentului măsurile ce trebuie luate în situații care nu au fost prevazute de prezentul Regulament;
g)       prezintă Adunării membrilor departamentului și Consiliului Director al BRAT informari asupra desfasurarii activităților in cadrul SAO si MIP OOH, a evolutiilor și problemelor apărute în activitatea departamentului;
 
Art.8      Comisia tehnică lucrează în prezența a cel puțin jumătate dintre membrii săi, dar minim un reprezentant al fiecarei categorii de membri: companii de OOH/regii de publicitate sau agentii/clienti de publicitate. Comisia Tehnică ia decizii cu majoritate simplă.
 
Directorul de departament sau Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.
 
Art.9      Un membru al Comisiei Tehnice OOH isi poate pierde calitatea de membru al Comisiei Tehnice in urmatoarele situatii:
a)       prin revocare de catre Adunarea Generala Dep. OOH
b)       prin pierderea calitatii de reprezentant al membrului asociatiei,
c)       prin retragere motivata in scris, adresata Comisiei Tehnice Dep OOH / Director General BRAT.
d)       in cazul neparticiparii la 3 sedinte consecutive ale Comisiei Tehnice Dep. OOH, sau la 5 sedinte pe parcursul unui an calendaristic.
 
Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnica Dep. OOH locul acestuia devine vacant pana la intrunirea urmatoarei Adunari Generale Dep. OOH.
 
Art.10    Atribuțiile directorului de proiect SAO/MIP sunt următoarele:
 
a)       convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
b)       elaborează și pregătește materialele supuse analizei Comisiei Tehnice și le transmite membrilor Comisiei Tehnice cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data ședinței;
c)       organizează și conduce sedintele Comisiei Tehnice;
d)       prezintă directorului general al BRAT și Comisiei Tehnice rapoarte asupra activității și problemelor apărute în derularea contractului de prestări servicii;
e)       păstrează legătura directa cu furnizorii de servicii in vederea rezolvarii situatiilor exceptionale.
f)        consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea și modificarea detaliilor metodologice și procedurale de realizare a SAO si MIP OOH.
g)       stabilește și modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice și procedurale de realizare a SAO sau monitorizarii publicitatii OOH in conditiile prevazute de regulament.
h)       informează membrii Dep. OOH cu privire la obligațiile si drepturile ce le revin in urma adoptării calitatii de membru Dep. OOH
i)         prezintă rapoarte periodice asupra situației departamentului către Directorul General BRAT, Consiliul Director BRAT și către adunarea membrilor;
j)        pregateste si trimite materialele pentru sedinta Adunarii Generale a Dep. OOH cu minim 3 zile calendaristice înaintea datei sedintei;
k)       Pentru interpretarea oricăror articole din prezentul regulament, regulamentul tehnic, ori pentru clarificarea oricărui aspect al  întregului proces al monitorizarii si realizarii SAO, membrii Dep. OOH vor lua legătura cu directorul  de proiect / Directorul general BRAT.
 

Capitolul 3. MEMBRII DEPARTAMENTULUI OOH

Art.1 Dobândirea calității de membru a departamentului se realizează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 
a)       Solicitantul trebuie să dețină calitatea de membru BRAT,
b)       Solicitantul trebuie sa depună o cerere de aderare la Departamentul OOH, în formatul standard care se gasește pe site-ul BRAT,
c)       Solicitantul trebuie să achite taxa de aderare la Departamentul OOH, în condițiile stabilite de adunarea membrilor departamentului,
d)       Solicitantul se angajează să participe la realizarea studiilor de  măsurare a audienței panotajului și a altor studii de marketing referitoare la publicitatea OOH în cadrul departamentului, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Departamentului OOH, prin semnarea contractelor aferente studiilor desfășurate de departament,
e)       Solicitantul îndeplinește și celelalte condiții ori obligații prevăzute în Statutul BRAT și în prezentul Regulament,
f)        Solicitantul susține financiar funcționarea departamentului și își asumă obligațiile de respectare a prezentului regulament,
g)       Solicitantul nu desfășoara acțiuni care contravin obiectivelor departamentului.
 
Art.2 Membri Dep. OOH vor desemna reprezentantul companiei in relatia cu Dep. OOH, persoana fizica, in conditiile prevazute de Statutul asociatiei si Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT. Acesta va fi denumit “Reprezentantul Dep. OOH”.

Datele de contact ale “Reprezentantului Dep. OOH” vor fi transmise catre directorul de proiect odata cu cererea de aderare la departament.
 
Membrii Dep. OOH sunt obligați să anunțe directorul de proiect, în scris, în termen de 7 zile de la data producerii oricarei modificari care ar interveni cu privire la, cu titlu exemplificativ, inlocuirea reprezentantul Dep. OOH sau datele de contact ale acestuia.
 
Toate informarile/solicitarile/comunicarile si alte asemenea actiuni, facute in cadrul Dep. OOH se vor efectua catre “Reprezentantul Dep. OOH” în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale. Acestea vor fi transmise de catre asociatie la datele de contact ale reprezentantului si vor fi considerate primite in termen de 3 zile de la transmitere.
 
In lipsa desemnarii de catre membrul Dep. OOH a unui Reprezentant Dep. OOH sau in cazul in care acesta este indisponibil, locul acestuia in relatia cu Dep. OOH va fi preluat de catre reprezentantul unic al membrului Dep. OOH in relatia cu asociatia BRAT, ‚Reprezentantul BRAT’
 

Art.1 Membrii Departamentului OOH au următoarele drepturi:
 
a) de a fi informați cu privire la desfășurarea activității în cadrul departamentului,
b) sa facă recomandări și propuneri cu privire la modul de desfășurare al activității departamentului, al realizării SAO si MIP OOH sau în vederea amendării regulamentelor aplicabile,
c) de a utiliza rezultatele puse la dispoziție de SAO si MIP OOH, cu respectarea prevederilor regulamentelor aplicabile,
d) să solicite și să primească documente care să îi sprijine în desfășurarea activității proprii, în conformitate cu regulile, regulamentele aplicabile și deciziile Consiliului Director BRAT sau altor foruri de conducere și/sau funcționare a BRAT.
 
Art.2 Membrii Departamentului OOH au următoarele obligații:
 
a) să respecte scopul și obiectivele BRAT și ale departamentului,
b) să sprijne direct sau prin acțiunile proprii activitatea BRAT și a Departamentului,
c) să nu inițieze sau desfășoare acțiuni care să prejudicieze în mod direct sau indirect activitatea BRAT sau a departamentului,
d) să semneze și să mențină în vigoare contractele pentru realizarea SAO si MIP OOH, în forma lor decisă de către Adunarea Generală a membrilor departamentului,
e) să nu aduca la cunostința niciunui terț informațiile care le sunt puse la dispoziție, în orice formă, ca urmare a calității de membru BRAT sau a departamentului, cu excepția rezultatelor studiilor pentru care se aplică prevederile prezentului regulament,
f) să nu realizeze și să nu participe la studii de măsurare a audienței panouri sau monitorizare a investitiilor in publicitate, studii care utilizează metodologia utilizată de BRAT pentru realizarea studiilor proprii, așa cum a fost ea stabilită de membrii Departamentului la desemnarea contractului cu furnizorii pentru realizarea SAO si MIP OOH,
g) de a face demersurile necesare soluționării pe cale amiabilă a oricărui posibil diferend cu BRAT sau Departamentul OOH,
h) de a cunoaste și respecta regulamentele BRAT și ale Departamentului OOH aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociației și pe site-ul oficial al acesteia.
i) Sa informeze clientii de publicitate asupra existentei MIP OOH si SAO si a beneficiilor utilizarii in cadrul campaniilor de media a suporturilor publicitare ce beneficiaza de masurarea performnatelor de audienta si profil, conform SAO. Companiile OOH, regiile si agentiile de media vor realiza planuri de media prin evidentierea fetelor masurate prin SAO, separate fata de cele nemasurate. Companiile membre ale Dep OOH au obligatia sa informeze clientii de publicitate asupra riscurilor la care se supun utilizand suporturi media nemasurate.
 
Art.3 Membrii Dep. OOH au dreptul de se inscrie in MIP OOH sau in SAO pentru o perioada de minim 1 an.
 
Art.4 Agentiile, regiile, clientii de publicitate si tertii interesati, membri ai departamentului au dreptul de a beneficia de rezultatele studiilor departamentului cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:
 
• au in vigoare un contract pentru realizarea studiilor, in conditiile prezentului Regulament,
• nu inregistreze intarzieri care sa depaseasca 2 luni, la achitarea contributiei la studiu.
 
Art.5 Tertii interesati care nu sunt membri Dep. OOH pot beneficia de rezultatele studiului de monitorizare (MIP OOH) cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:
 
•  semneaza un contract pentru furnizarea rezultatelor MIP OOH
• sa achite obligatiile financiare, prevazute prin prezentul regulament sau alte decizii ale forurilor competente,
 
Art.6 Membri Dep. OOH au obligatia sa furnizeze cu buna credinta si in timp util informatiile solicitate de catre BRAT, in vederea realizarii monitorizarii investitiilor in publicitate.
 
Art.7 La solicitarea BRAT, agentiile de publicitate au obligatia de a comunica orice informatie relevanta in vederea realizarii MIP OOH, cum ar fi dar nu limitat la: numele clientului, marcii, modelului, tipul campaniei, cobranding, etc.
 
Exceptie de la aceasta regula o fac camapniile de tip “Teasing”,  pentru care agentiile au obligatia de a comunica catre BRAT informatiile mentionate anterior in maxim 30 de zile de la finalizarea campaniei.
 
Art.8  Membrii Departamentului OOH au obligativitatea utilizarii datelor de monitorizare si datele de audienta doar in scopul realizarii obiectului de activitate propriu si  cu respectarea prevederilor prezentului regulament, Regulamentulului Tehnic MIP OOH, precum si cele ale contractului MIP OOH si SAO.
 
Art.9 Membrii Departamentului OOH au obligativitatea utilizarii aplicatiei Media Monitor in conditiile stabilite prin prezentul regulament, Regulamentul Tehnic, contractul MIP OOH si alte prevederi aplicabile in acest sens.
 
Art.10 In cazul in care o companie nu respecta prevederile prezentului Capitol, Directorul BRAT va prezenta o analiza a situatiei in cadrul urmatoarei sedinte a Consiliului Director BRAT, care poate decide incetarea contractului de monitorizare sau realizare studii de audienta cu respectivul membru, in conditiile stabilite contractual cu acesta.

Art.1 Costul total al studiilor realizate de departament este format din următoarele componente:
 
a)       Costuri de realizare a studiului.
b)       Servicii și costuri de control al calității studiului.
c)       Costuri de publicare a rezultatelor  studiului și costuri de marketing.
d)       Costuri administrative.
 
Art.2 Costul total al studiului SAO va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii departamentului dupa cum urmeaza:
 
A. Anul 1, 2 si 3 de realizare a studiului
 
Agentii de publicitate:
 
Agențiile de publicitate și clienții de publicitate vor acoperi un procent de 25% din costul anual al studiului.
 
Contribuția anuala a fiecarei agentii de publicitate va fi calculata prin împărțirea procentului de 25% din costul anual al studiului la numărul total al agențiilor de publicitate inscrise in studiu.
 
Clientii de publicitate vor achita o contributie echivalenta cu suma de 1.000 (una mie) EURO pe an pentru studiul SAO. Sumele incasate de la clientii de publicitate vor fi reduse din suma totala pe care o vor imparti in mod egal agentiile de publicitate.
 
In cazul agentiilor de publicitate ce vor adera la SAO dupa momentul inceperii anului de studiu, acestea vor plati o contributie calculata astfel: contributia totala achitata de agentiile de publicitate ce au aderat la studiu de la inceputul respectivului an de studiu la care se aplica un discount de 20% pentru fiecare livrare de date aferenta respectivului an de studiu de care agentia nu a beneficiat la momentul primei publicari (de ex: daca sunt 2 livrari de date intr-un an de studiu, si o agentie primeste doar 1, aceasta va achita 80% din costul total al studiului).
Perioada minima pentru care o agentie de publicitate poate semna un contract SAO este de 1 an de studiu.
 
Companii de outdoor
 
Companiile de outdoor și regiile de publicitate outdoor vor acoperi un procent de 75% din costul total anual al studiului.
 
Contributia anuala a fiecarei companii de outdoor si/sau de regie de publicitate va fi calculata dupa urmatorul algoritm:
 
a)       25%  din contributia totala a companiilor de outdoor si a regiilor de publicitate va fi impartita in mod egal tuturor companiilor de outdoor si regiilor participante in studiu.
 
b)       25% din contributia totala a companiilor de outdoor si a regiilor de publicitate OOH va fi impartita proportional cu numarul de fete inscrise in studiu, in aria de masurare, de fiecare dintre companiile de outdoor si regiile de publicitate OOH participante in studiu.
 
Pe parcursul unui an de studiu, orice companie de OOH sau regie de publicitate OOH poate decide includerea unui numar suplimentar de fete in studiu. Solicitarile de includere in studiu a unor noi fete se vor putea oricand, dar livrarea rezultatelor de audienta pentru panourile incluse dupa lansarea anului de studiu se va realiza doar trimestrial, la perioade stabilite impreuna cu BRAT. Calculul contributiei pentru fetele suplimentare incluse in studiu se va realiza astfel:
-          Daca umarul fetelor incluse nu depaseste 10% din totalul fetelor incluse deja de respectiva companie in studiu la inceputul anului, contributia companiei ramane nemodificata.
-          Daca numarul fetelor depaseste 10% din total, se va calcula costul suplimentar dupa aceeasi regula ca cea de mai sus, calculand un cost mediu per fata inclusa in studiu, conform calculelor de la inceputul anului de studiu, dupa modelul: 25% din total contributie companii de OOH si regii, impartit la numarul total de fete incluse in studiu.
 
Pe parcursul unui an de studiu, orice companie de OOH poate decide excluderea  unui numar de fete din studiu. Solicitarile de excludere din studiu a unor fete se vor putea face doar trimestrial, la date agreate cu BRAT. Calculul contributiei anuale pentru compania de OOH pe parcursul caruia are loc excluderea fetelor din studiu nu va fi modificat, calculul contributiei companiei OOH ce exclude fete din studiu va fi recalculat la inceputul urmatorului an de studiu, luand ca referinta numarul de fete din studiu de la inceputul respectivului an de studiu.
 
 
c)       50% din contributia totala a companiilor de outdoor si a regiilor de publicitate OOH va fi impartita proportional cu cifra de afaceri anuala a companiei membra BRAT (fie companie OOH sau regie de publicitate OOH) ce inscrie fetele in studiu, conform ultimelor inregistrari disponibile la Registrul Comertului Roman.
 
 
In cazul in care o companie de OOH sau regie de publicitate OOH doreste sa adere la SAO si nu dispune de date publice referitoare la cifra de afaceri anuala (de exemplu este o companie nou infiintata sau nu a functionat pentru intreg anul aferent ultimelor cifre disponibile la RECOM), compania va declara cifra de afaceri anuala aferenta perioadei ce a fost luata in calcul pentru cifra de afaceri a tuturor celorlalte companii ce au aderat la studiu, iar BRAT va utiliza respectiva cifra ca valoare in calculul contributiei la SAO.
 
In situatia in care compania OOH sau regia de publicitate OOH inregistreaza pe compania membra BRAT ce semneaza contractul SAO activitati fara nicio legatura cu industria OOH (de exemplu afaceri imobiliare), activitate ce este operata din conturi ce pot fi identificate distinct in inregistrarile financiar contabile publice ale companiei, cifra de afaceri utilizata in calculul contributiei SAO va fi ajustata cu respectiva suma aferente activitatilor independente de industria de OOH. In aceasta situatie nu se regaseste, de exemplu dar nu limitat la: productia, decorarea, iluminarea, inchirierea de panouri publicitare.
 
Prevederea aliniatului anterior se va aplica si in cazul companiilor noi infiintate, prin declaratii pe proprie raspundere a companiilor ce urmeaza a semna contractul SAO.
 
B.  Anul 4 de studiu si urmatorii
 
Impartirea costului total al studiului incepand cu anul 4 de studiu intre cele doua categorii de membri: agentii si clienti de publicitate pe de o parte, companii OOH si regii de publicitate OOH pe de alta, va fi rediscutat in vederea descresterii cotei ce reveni agentiilor de publicitate si clientilor.
Restul prevederilor de la punctul A. Vor fi aplicate si pentru anul 4 de studiu si urmatorii.
 
Art. 3 In situatia in care dupa calculul contributiei anuale a fiecarui membru a Dep OOH se constata o crestere cu mai mult de 50% a costului anului de studiu urmator fata de anul anterior de studiu, crestere care sa rezulte exclusiv din modificarea numarului de beneficiari ai studiului (si nu din alte cauze, cum ar fi dau nu limitat la: modificari de metodologie, schimbarea furnizorilor, modificarea universului studiului), fiecare beneficiar are dreptul sa anunte in termen de maxim 10 zile de la data Adunarii generale in care a fost aprobata contributia crescuta, decizia de a se retrage din cadrul Dep OOH. 
 
Art. 4 In aceasta situatia, va fi organizata o noua Adunare Generala in vederea stabilirii noilor contributii anuale ale studiului. Doar cu ocazia Adunarii Generale constituite in aceast scenariu, Adunarea Generala a Departamenului OOH va decide prin unanimitatea membrilor prezenti daca continua realizarea studiului SAO in conditiile noilor contributii rezultate prin retragerea membrilor nominalizati la paragraful anterior.
 
Art.5      Costul total al studiului MIP OOH va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii
departamentului dupa cum urmeaza:
 
Agentii de publicitate:
 
Agențiile de publicitate și clienții de publicitate vor acoperi un procent de 85% din costul anual al studiului.
 
Contribuția anuala a fiecarei agentii de publicitate va fi calculata prin împărțirea procentului de 85% din costul anual al studiului la numărul total al agențiilor de publicitate inscrise in studiu.
 
Companii de outdoor
 
Companiile de outodoor și regiile de publicitate outdoor vor acoperi un procent de 15% din costul anual al studiului.
 
Contribuția anuala a fiecarei companii de OOH su regii va fi calculata prin împărțirea procentului de 15% din costul anual al studiului la numărul total al companiilor de outdoor si a regiilor de publicitate outdoor inscrise in studiu
 
In cazul in care contributia oricaruia dintre membrii se modifica cu + sau – 25% impartirea costurilor intre categoriile de membrii se va rediscuta in cadrul AG Dep OOH.
 
Art.6 Preturile aferente fiecarei categorii de beneficiari ai studiilor, realizate in cadrul departamentului, in parte, vor fi decise la inceputul fiecarui an de studiu de catre Adunarea Generala a Departamentului.
 
Art.7 Companiile care vor semna contractele aferente studiului SAO dupa data de ../..../2016 ( 1 an) vor achita o taxa de aderare la studiu, in valoare de 500 EURO. Valoarea taxei de aderare poate fi modificata de catre Adunarea Generala a Dep. OOH. Aceste sume se vor colecta intr-un cont special al BRAT si vor fi la dispozitia membrilor departamentului pentru realizarea de dezvoltari si proiecte special destinate Dep. OOH.
 
Art.8 Companiile care vor semna contractele aferente studiului MIP OOH dupa data de 1 iulie 2012 vor achita o taxa de aderare la studiu, in valoare de 500 EURO. Valoarea taxei de aderare  poate fi modificata anual de catre Adunarea Generala a Dep. OOH. Aceste sume se vor colecta intr-un cont special al BRAT, si vor fi la dispozitia membrilor departamentului.

Art.1 Orice membru al departamentului poate renunța la calitatea de membru Dep. OOH în condițiile transmiterii unei cereri in scris de renunțare la respectiva calitate.
 
Art.2 Încetarea calitatii de membru va opera in termen de 10 zile de la data transmiterii cererii către Dep. OOH, obligațiile asumate pana la data încetării calitatii de membru MIP OOH urmând a fi aduse la îndeplinire pana la finalizarea acestora.
 
Art.3  In cazul in care un membru Dep. OOH isi pierde calitatea de membru, indiferent din ce cauza, Directorul MIP OOH va transmite Consiliului Director BRAT o informare in acest sens, care va conține si cauzele ce au dus la acest fapt.