Biroul Roman de Audit Transmedia
Statutul Asociatiei

Aprobat in AG BRAT din 24.03.2016  -
 

Capitolul I 
FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
 

Art.1
FORMA JURIDICĂ

Asociaţia „Biroul Român de Audit Transmedia“ (denumită în acest statut asociaţia sau BRAT) este înfiinţată şi funcţionează ca persoană juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial (nonprofit), neguvernamentală, fără caracter politic şi fără scopuri religioase.
Asociaţia este o asociaţie de persoane juridice reunite pentru realizarea unui scop unitar.
Asociaţia a dobândit personalitate juridică prin Sentinţa civilă nr.69 PJ/07.04.1998 a Tribunalului  Bucureşti – Secţia a III a civilă şi prin înscrierea în Registrul Persoanelor Juridice ţinut de Grefa Tribunalului Bucureşti.
Asociatia va functiona potrivit legislatiei romane, a prezentului Statut si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Asociatiei.
 
Art.2
DENUMIREA
Asociaţia va purta denumirea de „BIROUL ROMÂN DE AUDIT TRANSMEDIA“. Denumirea asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele pe care aceasta le întocmeşte, cu menţionarea numărului de înregistrare în registrul persoanelor juridice, a sediului, a codului fiscal şi a conturilor asociaţiei.
Asociatia isi poate schimba denumirea cu aprobarea Adunarii Generale a asociatilor.
 

Art.3
SEDIUL

Asociaţia are sediul în Bucureşti, Calea Grivitei Nr. 6-10, Et. 3, Sector 1, Bucuresti.
Asociaţia va putea înfiinţa filiale şi sucursale pe întreg teritoriul ţării, precum şi în străinătate.
Adresa poate fi schimbată prin decizia Consiliului Director.
 
Art.4
DURATA
Asociaţia va funcţiona pe perioadă nelimitată

Capitolul II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI
 
Art.5
SCOPUL ASOCIAŢIEI
Asociaţia este constituită în scopul masurarii si verificării independente şi obiective a indicatorilor de performanta a diverselor produse media în funcţie de criterii convenţionale, standardizate la nivel naţional, stabilite de membrii asociaţiei. Informaţiile obţinute sunt destinate în special industriei de publicitate.
 
Masurarea si verificarea independentă se va realiza prin stabilirea de către membrii asociaţiei a unor definiţii comune privind indicatorii de performanta şi prin crearea unui set de reguli si standarde, metodologii de masurare si de verificare acceptate de membrii asociatiei.
 
Rezultatele masuratorilor si verificărilor independente urmăresc să devină o sursă de date corecte şi credibile privind diversele produse media.
 
Astfel, editorii de presă, agenţiile de publicitate, clienţii de publicitate precum si tertii interesati vor beneficia de un control independent al indicatorilor de performanta ai produselor media, de compararea lor pe bază de standarde unanim acceptate de industria de publicitate, standarde care vor fi stabilite de comun acord de către membrii asociaţiei.
 
În vederea realizării scopurilor propuse, asociaţia se va putea asocia cu alte asemenea organizaţii române sau străine, respectând dispoziţiile legale.
 
Art.6
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI
Asociaţia îşi va realiza scopul propus prin:
a)   stabilirea unor metode si standarde comune privind modul de masurare a indicatorilor de performanta a produselor media;
b)    crearea unui standard pentru verificarea independentă a diferitilor indicatori de performanta ai produselor media, stabilit de comun acord de către membrii asociaţiei;
c)   sprijinirea activităţii industriei de publicitate prin punerea la dispoziţie a rezultatelor masurarilor si verificarilor efectuate;
d)  efectuarea de masuratori si verificari ale diversilor indicatori specifici diverselor produse media, la cererea membrilor asociaţiei, în condiţiile regulamentelor asociaţiei;
e)   colaborarea cu asociaţii şi alte persoane juridice cu profil asemănător, în vederea realizării scopului propus;
f)    participarea la toate evenimentele industriei de publicitate, organizarea de seminarii, simpozioane, colocvii şi alte manifestări in domeniul industriei de publicitate, în tară şi străinătate,
g)   editarea, tipărirea şi difuzarea, prin mijloace proprii sau prin colaborare, de reviste, cataloage, publicaţii informative, material publicitar şi documentar pentru realizarea şi cunoaşterea activităţilor proprii sau privind activităţile altor instituţii aflate în legătură cu scopul asociaţiei;
h)   oferirea către membrii asociaţiei de servicii de marketing complementare scopului asociaţiei, pe bază de standarde stabilite de membrii asociaţiei;
i)     activitati economice care conduc la indeplinirea obiectivelor enuntate mai sus;
j)     organizarea de cursuri de formare profesionala in beneficiul industriei de media si publicitate.
 
Pentru realizarea obiectivelor sale, asociatia a creat propriul set de reguli de organizare, functionare si realizare a standardelor, metodelor si procedurilor, care se materializeaza in regulamente proprii
Capitolul III
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art.7
Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie prin contribuţia în cote egale în numerar a membrilor fondatori.

Art.8
Patrimoniul asociaţiei se va completa prin noi contribuţii ale membrilor asociaţiei, prin cotizaţiile membrilor asociaţiei, cotizaţii ce se vor stabili şi se vor modifica de Consiliul Director, precum şi prin alte bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, sume de bani dobândite de asociaţie sau provenite din donaţii, legate, subvenţii,dividende, sponsorizări şi alte fonduri colectate din ţară sau străinătate, de la persoane fizice, persoane juridice sau instituţii bugetare, alte instituţii.
 
Cotizaţia anuala datorată de fiecare membru este stabilită de catre Consiliul Director într-un cuantum iniţial care poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale. Cotizatia se plateste conform conditiilor stabilite de Consiliul Director.
 
Patrimoniul asociaţiei se completează cu veniturile realizate din exploatarea proprietăţilor acesteia, din sumele percepute pentru serviciile angajate pe bază de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi din sumele percepute pentru participarea la manifestări organizate de asociaţie.

Art.9
Asociaţia va ţine evidenţa tuturor donaţiilor.
Bilanţul contabil se întocmeşte în conformitate cu legile în vigoare în materie.

Art.10
Patrimoniul va fi folosit în vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei.
 
Mijloacele asociaţiei nu pot fi folosite decât în scopurile determinate în Statut. Membrii asociaţiei nu au voie să aibă cota parte din veniturile asociaţiei şi este interzisă favorizarea acestora prin cheltuieli de administrare străine scopului asociaţiei
Capitolul IV
MEMBRI. DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI . DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art.11
Sunt membri fondatori persoanele juridice care au participat la constituirea patrimoniului iniţial al organizaţiei şi la înfiinţarea acesteia, figurând ca atare în actele de constituire.
 
Art.12
Pot fi membri de onoare persoanele fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei sau pe baza unor merite deosebite în relaţia cu asociaţia.
 
Calitatea de membru de onoare se acordă si se retrage de către Preşedintele asociaţiei, la propunerea Consiliului Director.
 
Membrii de onoare nu au drept de vot în Adunarea Generală, nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale asociaţiei.
 
Art.13
Membru al asociaţiei poate fi orice persoană juridică română sau străină care, cunoscând şi acceptând Statutul, este de acord cu scopul asociaţiei şi înţelege ca prin propria activitate să contribuie la realizarea lui, indeplinand cumulativ urmatoarele conditii:
a.       Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de aderare la BRAT, in formatul standard care se gaseste la sediul asociatiei sau pe website-ul BRAT,
b.      Solicitantul trebuie sa faca dovada inregistrarii persoanei juridice la organele competente si sa prezinte alte acte pe care consilierul juridic sau avocatul BRAT le consideră necesare în cazul unor membri cu statut juridic atipic (persoane juridice străine, asociaţii etc.),
c.       Solicitantul trebuie sa achite cotizatia BRAT pe anul in curs, in conditiile stabilite de Consiliul Director BRAT,
d.      Solicitantul cunoaste si este de acord să participe la realizarea obiectului de activitate al BRAT,
e.       Solicitantul indeplineste şi respecta condiţii si obligaţii prevăzute în Statutul BRAT şi în Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, disponibile la sediul asociatiei sau pe website-ul BRAT Solicitantul susţine financiar funcţionarea BRAT si a departamentelor din care solicita sa faca parte, si isi asuma obligaţiile de respectare a regulamentelor proprii fiecarui departament la care adera,
f.       Solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor BRAT.
 
Art.14
Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană juridică dacă îndeplineşte condiţiile articolului precedent şi îşi manifestă expres, prin cerere scrisă, această dorinţă, achitând la data inaintarii cererii de aderare si cotizaţia pe anul in curs, in conditiile stabilite de Consiliul Director BRAT.
 
Cererea de aderare la asociaţie se face de către fiecare persoană juridică, cu aprobarea organelor de conducere proprii, prin reprezentantul lor legal.
 
Calitatea de membru este inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.
 
Art.15
Decizia asupra acordării calităţii de membru o are Consiliul Director al asociaţiei sau Directorul General al asociatiei, decizie ce nu trebuie motivată.
Faţă de această decizie se poate face contestaţie, care va fi discutată în prima Adunare Generală ordinară a asociaţiei. Decizia asupra acordării calităţii de membru are caracter definitiv după aprobarea ei de către Adunarea Generală.
 
Art.16
Calitatea de membru se pierde:
a) prin excludere, în următoarele cazuri:
-   producerea de prejudicii morale sau materiale asociaţiei prin activitatea proprie desfăşurată;
-   angajarea persoanei juridice respective în acţiuni ce contravin scopului asociaţiei;
-   angajarea persoanei juridice respective în acţiuni contrare legii şi ordinii de drept;
-   încălcarea Statutului şi a normelor recunoscute de asociaţie în regulamentele proprii, faptele fiind sanctionate cu excluderea membrilor;
-   neplata cotizaţiei la termenele şi în condiţiile stabilite de Consiliul Director si de prezentul Statut;
-   nu are calitatea de membru al niciunui departament al BRAT pentru o perioada mai mare de 6 luni;
-   membrul a fost exclus dintr-un departament al BRAT, ca urmare a aplicarii unor sanctiuni grave, de natura sa aduca atingere intereselor sau imaginii asociatiei.
b) prin retragere la cerere, care este oricând la latitudinea oricărui membru şi se face printr-o declaraţie scrisă adresată Consiliului Director, respectând prevederile legale;
c) prin dizolvarea persoanei juridice membre.
Decizia asupra excluderii din asociatie a unui membru, in baza literei a) o are Consiliul Director al asociaţiei.
 
Art.17
Membrii asociaţiei ori membrii excluşi sau retraşi din asociaţie nu pot revendica întoarcerea veniturilor aduse asociaţiei.
 
Art.18
Membrii BRAT au urmatoarele drepturi:
a.       de a participa la toate activităţile asociaţiei, precum şi dreptul de a vota în Adunarea Generală, conform Statutului;
b.      de a fi informati cu privire la desfasurarea activitatii in cadrul asociatiei si a departamentelor sale;
c.       de a face recomandari si propuneri cu privire la modul de desfasurare al activitatii BRAT sau in vederea amendarii regulamentelor aplicabile;
d.      de a utiliza rezultatele puse la dispozitie de BRAT, cu respectarea prevederilor regulamentelor aplicabile;
e.       de a utiliza sigla BRAT in conditiile regulamentelor aplicabile;
f.       de a solicita si a primi de la BRAT documente care sa ii sprijine in desfasurarea activitatii proprii, in conformitate cu regulile, regulamentele aplicabile si deciziile Consiliului Director BRAT sau altor foruri de conducere si/sau functionare a BRAT.
 
Art.19
Membrii BRAT au urmatoarele obligatii:
a. sa sprijine direct sau prin actiunile proprii interesele si activitatea BRAT si a departamentelor sale din care acesta face parte;
b. sa nu initieze sau desfasoare actiuni care sa prejudicieze in mod direct sau indirect activitatea BRAT sau a departamentelor sale din care acesta face parte;
c. să nu întreprindă nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul asociatiei;
d. să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, precum şi regulamentele asociaţiei, cum ar fi: Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului de Audit Tiraje, Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare etc.;
e. sa cunoasca si sa respecte regulamentele BRAT si ale departamentelor sale aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociatiei si pe site-ul oficial al acesteia;
f. sa nu aduca la cunostinta niciunui tert informatiile care le sunt puse la dispozitie, in orice forma, ca urmare a calitatii de membru BRAT sau a departamentelor sale din care acesta face parte, cu exceptia rezultatelor auditului tirajelor sau studiilor realizate de BRAT, care sunt reglementate de prevederi speciale ale regulamentelor BRAT;
g. sa faca demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila a oricarui posibil diferend cu BRAT sau departamentele sale;
h. sa actioneze si sa sustina cu buna credinta activitatea BRAT, votand in consecinta deciziile asociatiei si departamentelor sale;
i. sa anunte in scris Directorul General BRAT de lansarea sau retragerea de pe piata a propriilor produse media tiparite sau online, in termen de 7 zile de la producerea evenimentului;
j. sa anunte in scris Directorul General BRAT asupra oricarei modificari ce a avut loc asupra produselor media detinute, cum ar fi de exemplu: periodicitate, arie de distributie, tipul (platit/gratuit), continutul editorial, categoria de site din care face parte etc., in termen de 7 zile de la producerea evenimentului;
k. sa achite cotizatia de membru in cuantumul stabilit de Consiliul Director si in conditiile stabilite prin Statut sau alte sume nascute din desfasurarea activitatilor BRAT sau a departamentelor sale, in conditiile stabilite prin regulamentele aplicabile si forurile competente;
l. membrii BRAT vor realiza recomandarile cu privire la tranzactionarea spatiului publicitar si luarea deciziilor referitoare la aceasta pe baza rezultatelor furnizate de asociatie;
m. membrii asociaţiei care beneficiază de serviciile acesteia sunt obligaţi să pună la dispoziţia persoanelor desemnate de Consiliul Director toate documentele şi informaţiile stipulate în regulamentele asociaţiei.
n. fiecare membru BRAT, indiferent de clasa de membri din care face parte, se obliga ca, in orice manifestare in cadrul obiectului sau de activitate, sa respecte legislatia romana si a Uniunii Europene din domeniul concurentei, sa se abtina de la orice actiune sau inactiune considerate acte sau fapte ori practici care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea in orice fel a liberei concurente (cum ar fi dar fara a se limita la politici de monopol, preturi de produse sau servicii, costuri generate de obiectul de activitate, valori de productie a serviciilor sau produselor, strategii de afaceri si marketing, ori politici comerciale, politici de recrutare de orice natura sau programe ori strategii de investitii, indicii privind contractele derulate sau in curs de derulare sau aspecte in legatura cu procedura de licitatie la care au calitatea de parti).

BRAT nu poate fi tinut sa raspunda in nicio situatie de incalcare a legislatiei concurentei de catre vreunul dintre membrii sai.

Art.20
Membrii asociaţiei vor fi reprezentaţi la Adunările Generale sau în organele de conducere ale asociaţiei printr-un reprezentant unic persoană fizică, desemnat de catre organele competente ale persoanei juridice membre a asociaţiei.

Art.21
Reprezentantul unic ales de persoana juridică membră a asociatiei ia parte la Adunările Generale ale asociaţiei, votează în numele persoanei juridice pe care o reprezintă si este singura persoana care asigura relatia cu asociatia, cu exceptia situatiilor prevazute in prezentul articol. Datele de contact ale reprezentantului unic vor fi transmise catre Directorul General al asociatiei o data cu cererea de aderare la asociatie.
 
Membrii asociaţiei sunt obligaţi să anunţe Directorul General al asociaţiei, în scris, în termen de 7 zile de la data producerii oricarei modificari care ar interveni cu privire la, cu titlu exemplificativ, inlocuirea reprezentantul unic în Adunarea Generală sau datele de contact ale acestuia.
 
Toate informarile/solicitarile/comunicarile si alte asemenea facute catre reprezentantul unic în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale vor fi transmise de catre asociatie la datele de contact ale acestuia si vor fi considerate primite in termen de 3 zile de la transmitere.
 
Membrii asociatiei, persoane juridice, pot sa isi numeasca in departamentele asociatiei alti reprezentanti, diferiti de reprezentantul unic, care vor avea doar drept de vot in cadrul departamentului pentru care au fost desemnati. Cu exceptia acestei situatii, membrii asociatiei vor fi reprezentati in relatia cu asociatia doar de catre reprezentantul unic.
 
Art. 22
Orice reprezentant al persoanelor juridice membre ale asociaţiei poate fi ales membru în Consiliul Director al asociaţiei, la propunerea oricărei persoane juridice membre sau pe baza candidaturii depuse si prin votul şi cu aprobarea Adunării Generale a asociaţiei, acordată în condiţiile acestui Statut.

Capitolul V
CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Art.23
Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:
- Adunarea Generală,
- Consiliul Director,
- Cenzorul asociatiei sau, dupa caz, Comisia de Cenzori.
 
ADUNAREA GENERALĂ
 
Art.24
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei. Adunarea Generală este constituită din totalitatea reprezentanţilor membrilor asociaţiei, hotărăşte asupra tuturor problemelor legate de activitatea asociaţiei şi stabileşte termenii mandatului ce va fi dat Consiliului Director pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri.
 
Art.25
Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an sau în şedinţă extraordinară, convocată de Preşedintele asociaţiei sau de catre Directorul General al asociatiei, la solicitarea Consiliului Director sau la cererea a cel puţin 1/5 din membrii cu drept de vot.
 
Art.26
Atât pentru Adunarea Generală ordinară, cât şi pentru cea extraordinară, toţi membrii vor fi convocaţi în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale, sub semnătura Preşedintelui sau a Directorului General, cu cel puţin sapte zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generala.
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.
 
Art.27
La Adunările Generale participă toţi membrii asociaţiei prin reprezentanţii unici sau prin delegarea unei alte persoane fizice pe calea unei împuterniciri scrise.
 
Fiecare membru are dreptul la un singur vot în Adunarea Generală, voturile fiind egale. Membrii de onoare nu au drept de vot.
 
Votul în Adunarea Generală este oral. Majoritatea membrilor prezenţi poate decide votul secret.
 
Votul poate fi exprimat si in scris, chiar daca membrul care transmite astfel votul nu este prezent sau reprezentat in Adunarea Generala.
 
Adunarea Generală se consideră constituită la prima convocare dacă majoritatea simplă (jumătate plus unu) a numărului total de membri cu drept de vot este prezentă/reprezentata sau a transmis votul in scris. Dacă la ora stabilită Adunarea Generală nu este numeric capabilă să ia decizii atunci, ea va avea loc 10 zile mai târziu cu aceeaşi ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi/reprezentati sau care si-au exprimat in scris votul, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi/reprezentati la şedinţă sau care si-au exprimat in scris votul.
 
Art.28
Deciziile în adunarea generală se iau cu majoritate simplă de voturi din numarul membrilor prezenti/ reprezentati sau care si-au exprimat in scris votul, iar deciziile prin care se hotărăşte dizolvarea acesteia necesită votul a două treimi din numărul total al membrilor asociaţiei.
 
Art.29
În Adunarea Generală conducerea îi revine Preşedintelui, iar în absenţa lui, unui membru al Consiliului Director.
 
Art.30
Adunării Generale îi revin următoarele atribuţii:
a) stabileşte prestaţiile şi poate modifica cotizaţiile datorate de membrii asociaţiei;
b) primeşte şi aprobă darea de seamă a Consiliului Director şi bilanţul financiar;
c) decide asupra formelor de convocare a Adunării Generale şi asupra modului de votare (quorumului şi majorităţii cu care se iau hotărârile);
d) decide cu caracter definitiv admiterea unui membru in asociaţie, potrivit Statutului;
e) numeşte şi revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director şi al Cenzorului sau ale membrilor Comisiei de Cenzori şi stabileşte atribuţiile acestor organe;
f) hotaraste si aproba infiintarea de societati comerciale in conditiile legii si desemneaza prin hotarare organele de conducere si de administratie ale acestora;
g) aproba structura organizatorica a asociatiei;
h) alege presedintele consiliului de administratie;
i) hotărăşte modificarea Statutului asociaţiei, cu exceptia schimabrii sediului sau a oricarei alte modificari de Statut care este prevazuta de prezentul document sau de catre lege in seama Consiliului Director sau a altui organ;
j) hotărăşte dizolvarea asociaţiei, potrivit legii si Statutului;
k) obligaţiile asociaţiei, în calitate de asociat sau asociat unic al unei societăţi comerciale înfiinţate de asociaţie vor fi duse la îndeplinire de către Comitetul de reprezentare al asociaţiei, care va avea aceeaşi componenţă ca şi Consiliul Director BRAT. Aceste obligatii sunt:
i) sa aprobe bilanţul contabil şi sa stabileasca repartizarea profitului brut;
ii) sa desemneze pe administratori şi pe cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor;
iii) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
iv) să modifice actul constitutiv.
Adunarea Generală hotărăşte asupra punctelor enumerate la art. 30, alin. 1, litera k), iar hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către Comitetul de reprezentare al asociaţiei, prin decizii.
 
Art.31
Hotarârile luate de Adunarea Generala, în limitele legii, ale Actului Constitutiv si/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care, prin reprezentantii lor, nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva.
 
CONSILIUL DIRECTOR

Art.32
Consiliul Director este organul de conducere al asociaţiei şi este format dintr-un număr de 7 până la 19 membri din care un preşedinte.
 
La constituirea Consiliului Director, Adunarea Generală va avea în vederea reprezentarea, pe cât posibil, a tuturor categoriilor de membri si a departamentelor functionale.
 
Art.33
Consiliul Director se numeşte de Adunarea Generală pentru un mandat de doi ani. Membrii Consiliului Director pot fi realeşi.
Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală dintre reprezentanţii fiecarei persoane juridice membră a asociaţiei.
 
Art.34
Sedinta Consiliului Director este convocata în scris, inclusiv pe fax sau prin mijloace electronice, de către Preşedinte sau Directorul General cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării acesteia.
 
Art.35
Funcţia unui membru al Consiliului Director poate înceta in urmatoarele situatii:
a)    prin revocare de către Adunarea Generală;
b)   prin pierderea calităţii de reprezentant al membrului asociatiei;
c)    in cazul pierderii calitatii de membru activ (sau membru pentru departamentele care nu impart membri in activi si observatori) al tuturor Departamentelor BRAT pe care le reprezinta in cadrul CD BRAT;
d)   prin retragere motivată în scris, adresată Consiliului Director sau Directorului General;
e)    in cazul neparticipării la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului Director sau la 5 şedinţe pe parcursul unui an calendaristic.
 
Art.36
In cazul in care in cadrul Consiliului Director un loc devine vacant, indiferent din ce cauza, ocuparea acestuia se va face astfel:
a)   daca locul vacant provine dintr-un loc care apartinea unui Departament BRAT, pozitia va fi ocupata de catre urmatorul reprezentant nominalizat de catre Adunarea Generala a respectivului Departament, care la Adunarea Generala BRAT nu a ocupat una dintre cele 4 pozitii aferente Departamentului, in conditiile in care acest reprezentant nu face deja parte dintre membrii Consiliului Director, statutul de membru al companiei pe care o reprezinta nu a suferit modificari, reprezentantul in BRAT al companiei nu s-a modificat de la data Adunarii Generale la care a fost desemnat Consiliul Director, iar respectiva persoana accepta sa preia pozitia din Consiliul Director.
b)   Daca locul vacant provine dintr-un loc care apartinea unui Departament BRAT, dar respectand criteriile prevazute la punctul a) al prezentului articol nu este posibila desemnarea unui nou membru al CD BRAT dintre cei nominalizati de respectivul Departament, Adunarea Generala a Departamentului de la care provine locul vacant va desemna, in urmatoarea sa Adunare Generala, prin vot, un candidat pentru a ocupa locul vacant. Candidatul va fi apoi validat in cadrul urmatoarei Adunari Generale BRAT.
c)   daca locul vacant nu provine dintr-un loc al unui Departament BRAT, in urmatoarea Adunare Generala BRAT se va desemna prin vot un reprezentant care sa ocupe respectivul loc.
 
Art. 37
Dacă un membru al Consiliului Director îşi pierde această calitate, poziţia sa în Consiliul Director este considerată vacantă. Dacă numărul poziţiilor vacante este mai mare de jumătate din numărul total al membrilor Consiliului Director, Preşedintele asociaţiei sau, în lipsa acestuia, Directorul General convoacă in termen de 1 luna Adunarea Generală extraordinară a asociaţiei, pentru organizarea de alegeri pentru ocuparea poziţiilor vacante din Consiliul Director.
 
Art.38
Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot în cadrul sedintelor Consiliului Director, voturile fiind egale. In caz de egalitate, votul Presedintelui este decisiv.
 
Votul poate fi exprimat si in scris, chiar daca membrul care transmite astfel votul nu este prezent in sedinta Consiliului Director. Votul exprimat in scris este valabil exprimat.
 
Sedinta Consiliul Director se consideră constituita dacă cel putin jumatate din numarul total de membri sunt prezenti sau si-au exprimat votul in scris si cel putin 3 dintre ei fiind prezenti la sedinta. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate din numarul total de membri ai Consiliului Director, indiferent de numarul membrilor prezenti la sedinta. Independent de majoritatea rezultata in urma exprimarii votului, Presedintele are drept de veto cu privire la orice hotarare despre care ar considera ca ameninta iminent sau pune in pericol unitatea, scopul, interesele si obiectivele ori imaginea publica a Asociatiei.
 
Art. 39
Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea puterea de decizie, dacă vor fi semnate de unanimitatea membrilor Consiliului Director.
 
Art.40
Atribuţiile Consiliului Director:
a) schimba sediul asociatiei;
b) urmăreşte, supraveghează şi controlează aplicarea şi respectarea Statutului asociaţiei;
c) asigură conducerea operativă a asociaţiei între Adunările Generale şi realizează actele de administrare a patrimoniului asociaţiei, urmărind îndeplinirea scopului acesteia;
d) hotărăşte asupra excluderii membrilor din asociaţie;
e) asigură întocmirea bilanţului şi bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;
f) stabileste cotizatiile membrilor si conditiile in care acestea sunt achitate;
g) primeste de la Directorul General informarile cu privire la standardele si procedurile aprobate in cadrul fiecarui Departament al asociatiei;
h) verifica conformarea standardelor si procedurilor stabilite de catre Departamentele asociatiei cu principiile fundamentale si scopurile acesteia, precum si cu obiectivele respectivelor Departamente ale asociatiei. In cazul in care acestea nu se dovedesc a fi conforme, le returneaza catre respectivele Departamente in vederea conformarii lor, iar, in situatia in care, in continuare nu se conformeaza cu cerintele enuntate, Consiliul Director va supune aprobarii Adunarii Generale aceste standarde si proceduri ale Departamentelor;
i) aproba regulamentul de functionare al asociatiei precum si regulamentele de functionare ale fiecarui Departament din cadrul asociatiei;
j) întocmeşte regulamentul de organizare si funcţionare al asociaţiei şi urmăreşte aplicarea şi respectarea acestuia;
k) hotărăşte convocarea Adunării Generale ordinare şi extraordinare, conform prevederilor Statutului;
l) angajează personalul necesar funcţionării asociaţiei (director general, contabil, avocat şi alte categorii de personal în funcţie de necesităţi) şi stabileşte şi asigură condiţiile de lucru ale acestuia;
m) angajeaza patrimonial asociatia ca urmare a derularii proiectelor Departamentelor prin negocierea contractelor necesare aducerii la indeplinire a proiectelor Departamentelor;
n) decide asupra aspectelor necesare functionarii unitare a proiectului de Monitorizare a Investitiilor in Publicitate realizat de asociatie;
o) orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de Adunarea Generală.
 
Art.41
Preşedintele conduce sedintele Adunarii Generale şi ale Consiliului Director.
Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii. În lipsa Preşedintelui, asociaţia este reprezentată de Directorul General.
Preşedintele este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani. La expirarea mandatului, Preşedintele poate fi reales.
Preşedintele Consiliului Director este Preşedintele asociatiei.
Presedintele are obligatia de a veghea permanent si de a dispune si implementa de urgenta orice masuri pe care le considera necesare pentru indeplinirea scopului BRAT, inclusiv prin exercitarea, dupa caz, a dreptului de veto in sedintele Consiliului Director al Asociatiei, conform prevederilor art. 38.
 
CENZORUL/COMISIA DE CENZORI
 
Art.42
Comisia de Cenzori este compusă din maxim trei reprezentanţi a trei dintre persoanele juridice membre ale asociaţiei, desemnaţi de Adunarea Generală, alţii decât membrii Consiliului Director.
 
Art.43
Cenzorul sau Comisia de Cenzori este obligat/ă să examineze cel puţin o dată la 6 luni conturile şi registrele asociaţiei, să informeze Consiliul Director şi Adunarea Generală despre acestea şi să verifice bilanţul şi raportul de gestiune înaintea prezentării acestora în şedinţa Adunării Generale.

Capitolul VI
ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art.44
BRAT este organizat si functioneaza avand structura departamentala. Adunarea Generala BRAT decide infiintarea Departamentelor in cadrul BRAT in conformitate cu interesele asociatiei, la initiativa Consiliului Director sau a 10% dintre membrii BRAT.
 
Departamentele se vor desfiinta de catre Adunarea Generala in urmatoarele conditii :
a)      la propunerea Consiliului Director;
b)      pe baza hotararii adunarii membrilor Departamentului;
c)      ca urmare a imposibilitatii realizarii scopurilor propuse.
 
Art. 45
Departamentele sunt constituite ca urmare a apartenentei/exprimarii interesului de catre o parte a membrilor BRAT cu privire la una sau mai multe activitati desfasurate de catre asociatie sau care urmeaza a fi realizate in cadrul asociatiei.
 
Art. 46
Pot fi membri ai Departamentelor numai membrii BRAT care îndeplinesc următoarele condiţii cumulativ:
a) si-au exprimat dorinta de apartenenta la un Departament;
b) nu au obligaţii neonorate către BRAT;
c) respecta procedura de aderare conform regulamentului propriu fiecarui Departament.
 
Art. 47
Principala activitate a Departamentelor va consta in elaborarea standardelor si procedurilor specifice acestora, fiind urmarite scopurile comune Departamentului si ale asociatiei . Prin activitati specifice membrii Departamentelor urmaresc atingerea obiectivelor comune asumate prin regulamentele proprii si regulamentele si Statutul asociatiei.
Activitatea Departamentelor se va desfasura potrivit regulamentelor elaborate de membrii Departamentelor, in conformitate cu prevederile Statutului si ale Regulamentului de Functionare si Organizare BRAT.
 
Art. 48
Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a obiectivelor proprii fiecarui Departament vor fi suportate de membrii Departamentului, din contributii separate de cotizatia BRAT si/sau prin cotizatii diferentiate stabilite in functie de apartenenta la diferite departamente ale asocatiei, in conditiile stabilite de Consiliul Director. Fiecare Departament va functiona prin eforturile financiare ale membrilor sai, dupa un buget propriu aprobat de membrii Departamentului si inclus in bugetul BRAT.
 
Art. 49
De beneficiile obtinute ca urmare a derularii de proiecte de catre fiecare Departament vor profita numai membrii respectivelor Departamente, conform prevederilor regulamentelor proprii fiecarui Department, fara ca asociatia sa aiba un scop patrimonial.
 
Art. 50
Pentru desfasurarea activitatilor specifice fiecarui Departament, fiecare adunare a membrilor Departamentului va avea propriile regulamente, propriile organe de conducere, aprobate de Consiliul Director.

Capitolul VII
LITIGII

Art.51
Litigiile apărute între membrii asociaţiei în legătură cu activitatea asociaţiei sau între membri şi asociaţie, precum şi litigiile asociaţiei cu terţe persoane fizice sau juridice se vor soluţiona pe cale amiabilă, în conformitate cu prevederile regulamentelor asociaţiei. În caz de nesoluţionare litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente.

Capitolul VIII
DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

Art.52
Dizolvarea asociaţiei se poate efectua fie prin hotărârea Adunării Generale luată cu majoritatea calificată, fie în alte cazuri prevăzute de lege.
 
Art.53
În cazul dizolvării asociaţiei, în urma lichidării bunurile rămase vor fi atribuite unei persoane juridice de drept public, reprezentând în statul român interesele servite de asociaţie sau unei persoane juridice de drept privat din România, cu scop similar.
Art.54
Statutul si regulamentele asociatiei, cuantumul cotizatiei si conditiile de plata ale cotizatiei, sunt disponibile la sediul asociatiei, precum si pe website-ul asociatiei (www.brat.ro) .

Art.55
Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare