Studiul National de Audienta
Regulamentul de organizare si funcționare al
Departamentului pentru Studii de Audienta

- Actualizat la data de 05.07.2018 -
 
 

Preambul

Având în vedere:

a)   prevederile Statutului Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT), potrivit cărora intră în obiectul de activitate al Asociației și „oferirea către membrii Asociației de servicii de marketing, complementare scopului Asociației“,
b)   Hotărârea Adunării Generale BRAT din data de 26.11.1999 prin care s-a aprobat demararea acestei activități în cadrul BRAT prin constituirea Departamentului pentru Studii de Audiență;
c)   Acordul de constituire din data de 27 aprilie 2000 prin care mai mulți membri ai BRAT au convenit să pună bazele Departamentului pentru Studii de Audiență în cadrul BRAT și s-au angajat să susțină financiar funcționarea acestui departament

s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Departamentului pentru Studii de Audiență.


Capitolul 1. Dispozitii generale

Art.1. În vederea aducerii la îndeplinire a scopului BRAT, obiectivul Departamentului pentru Studii de Audiență în cadrul BRAT reprezintă stabilirea de către membrii departamentului a unor definiții comune privind indicatorii de performanță ai produselor media tipărite și crearea unui set de reguli, standarde și proceduri de realizare a studiilor referitoare la performanțele publicațiilor.

Convențional, în textul regulamentului Departamentul pentru Studii de Audiență va fi denumit „Departamentul“ sau „DSA“.

Departamentul pentru Studii de Audiență se constituie din membri BRAT care îndeplinesc condițiile prezentului regulament.
 
Art.2. Studiul Național de Audiență FOCUS (SNA FOCUS) este denumirea convențională a studiului de măsurare a audienței publicațiilor și de măsurare a consumului de produse și servicii desfășurat de Departamentul pentru Studii de Audiență al BRAT.
 
Art.3. Activitatea privind studiile pentru măsurarea audienței publicațiilor și a altor studii de marketing conexe se desfășoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unei instituții agreate de BRAT.
Pentru a participa la studiu, toți membrii departamentului trebuie să semneze cu furnizorul/furnizorii desemnați de AG DSA un contract pentru realizarea studiilor desfășurate în cadrul DSA, contractul având aceeași formă și urmând același model de finanțare, conform prevederilor prezentului regulament.
 
Art.4. Departamentul pentru Studii de Audiență va funcționa în cadrul BRAT potrivit Statutului asociației, Regulamentului de Organizare și Functionare a BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului de Administrație al asociației, Acordului și dispozițiilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.
 
Art.5. Rezultatele studiilor realizate în cadrul DSA vor fi puse doar la dispoziția membrilor activi ai departamentului, potrivit procedurilor stabilite de prezentul regulament și prevederilor contractului semnat de membri pentru realizarea studiilor desfășurate în cadrul DSA.
 
Punerea la dispoziția terților a rezultatelor studiilor desfășurate de DSA, se va face potrivit hotărârii Adunării Generale a membrilor departamentului.
 
Art.6. Termenii, definițiile și noțiunile din prezentul regulament se completează cu cele din Regulamentul de Organizare și Funcționare al BRAT.
 
Art.7. Prevederile prezentului regulament se completează cu cele din Statutul BRAT și Regulamentul de Organizare și Funcționare al BRAT.
 
Art.8. Membrii cunosc și acceptă faptul că SNA FOCUS poate înregistra erori sau greșeli, care nu sunt produse cu intenție de către BRAT sau furnizorii săi.
 
Art.9. Membrii activi DSA care beneficiază, în baza prezentului regulament, de rezultatele SNA FOCUS, au dreptul de a utiliza rezultatele SNA FOCUS în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor proprii, conform calității lor în raport cu DSA:

a)   Agențiile de publicitate – în scopul evaluării performanțelor publicațiilor, planificării media, prezentării clienților de publicitate de rezultate privind performanțele publicațiilor sau a altor servicii de marketing conexe, în scopul studierii pieței de presă scrisă și a tendințelor acesteia.

b)   Editorii și regiile de publicitate – în scopul evaluării performanțelor publicațiilor proprii (sau pe care le administrează) și ale celor cu care intră în competiție, a presei scrise în general, în vederea vinderii de spațiu publicitar sau a desfășurarii de activități de marketing conexe.

c)   Clienții de publicitate - în scopul evaluării performanțelor publicațiilor, planificării media, obținerii de rezultate privind performanțele presei scrise, desfășurarii unor acțiuni de marketing conexe, în scopul studierii presei scrise și a tendintelor acesteia.

Membrii activi DSA care beneficiază, în baza prezentului regulament, de rezultatele SNA FOCUS, nu au dreptul de a utiliza rezultatele SNA FOCUS în scopul punerii la dispoziție a nici unui terț, sub nici un alt scop sau formă decât cea prezentată în prezentul regulament.


Art.10. Departamentul pentru Studii de Audiență funcționează în cadrul BRAT ca un departament specializat pentru realizarea standardelor și procedurilor de efectuare a studiilor de audiență pentru presa scrisă.

Raporturile juridice ale departamentului cu terții se vor realiza prin intermediul BRAT.

Art.11. Potrivit prezentului Regulament și în vederea realizării obiectului de activitate, departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:

a) Adunarea membrilor departamentului;
b) Comisia Tehnică;
c) Grupul Operational al DSA.

Art.12. Cheltuielile necesare funcționării departamentului și realizării studiilor pentru măsurarea audienței publicațiilor sau altor studii decise de adunarea generală a membrilor vor fi suportate de membrii departamentului.Art.13. Dobândirea calității de membru a departamentului se realizează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 
a)   Solicitantul trebuie să dețină calitatea de membru BRAT,
b)   Solicitantul trebuie sa depună o cerere de aderare la DSA, în formatul standard care se gasește pe site-ul BRAT,
c)   Solicitantul trebuie să achite taxa de aderare la DSA, în condițiile stabilite de adunarea membrilor DSA,
d)   Solicitantul se angajează să participe la realizarea studiilor de  măsurare a audienței publicațiilor și a altor studii de marketing referitoare la publicitatea în presa scrisă în cadrul DSA, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Departamentului pentru Studii de Audiență, prin semnarea contractelor aferente studiilor desfășurate de DSA,
e)   Solicitantul îndeplinește și celelalte condiții ori obligații prevăzute în Statutul BRAT și în prezentul Regulament,
f)   Solicitantul susține financiar funcționarea departamentului și își asumă obligațiile de respectare a regulamentului DSA,
g)   Solicitantul nu desfășoara acțiuni care contravin obiectivelor departamentului,

Art.14. Directorul de Departament sau Directorul General BRAT constată îndeplinirea condițiilor menționate mai sus și certifică calitatea de membru a Departamentului.

Art.15. În situația în care Directorul de Departament/Directorul General apreciază că solicitantul nu îndeplinește ultima conditie (g), cererea de aderare la DSA va fi discutată cu ocazia următoarei ședințe a Consiliului Director BRAT, care va lua o decizie cu privire la acordarea sau nu a calității de membru DSA.
    
Art.16. Calitatea de membru DSA se pierde la momentul la care membrul DSA nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile menționate la art 13, cu excepția conditiei d, care este reglementată de articolul următor.

Art.17. Departamentul pentru Studii de Audiență este compus din membri activi sau membri observatori.
Membrii activi ai DSA sunt acei membri care au în vigoare un contract de studii de audiență pentru publicații (SNA FOCUS), încheiat în conformitate cu art. 13. În situația în care un membru DSA activ nu are un contract de studii în vigoare, încheiat în conformitate cu art. 13, pentru o perioadă de 30 de zile, membrul DSA activ devine membru observator.
La momentul în care membrul observator are în vigoare un contract de studii pentru măsurarea audienței publicațiilor, în condițiile art. 13, membrul observator devine membru activ.

Membrul observator ce nu devine membru activ pentru o perioadă mai lungă de 6 luni, calculat de la data la care a devenit membru observator, iși pierde calitatea de membru al Departamentului.

În cadrul Departamentului membrii activi au drept de vot, iar membrii observatori nu au drept de vot.

La momentul la care un membru activ devine membru observator, acesta își pierde si calitatea de membru al Grupului Operational al DSA, precum și pe cea de membru al Comisiei Tehnice DSA. În situatia în care membrul respectiv nu mai este membru al unui alt departament BRAT, acesta va pierde calitatea de membru al Consiliului Director BRAT.

Un membru BRAT din categoria “terți interesați” care dorește sa beneficieze de rezultatele SNA FOCUS nu are drept de vot în cadrul ședințelor Adunării Generale a membrilor DSA BRAT și nu poate fi ales în Comisia Tehnică DSA. 
Art.18. Membrii Departamenului pentru Studii de Audiență au următoarele drepturi:
 
a)    de a fi informați cu privire la desfășurarea activității în cadrul departamentului,
b)    sa facă recomandări și propuneri cu privire la modul de desfășurare al activității DSA, al realizării SNA FOCUS sau în vederea amendării regulamentelor aplicabile,
c)    de a utiliza rezultatele puse la dispoziție de DSA, cu respectarea prevederilor regulamentelor aplicabile,
d)    să utilizeze sigla SNA în condițiile regulamenelor aplicabile,
e)    să solicite și să primească de la DSA documente care să îi sprijine în desfășurarea activității proprii, în conformitate cu regulile, regulamentele aplicabile și deciziile Consiliului Director BRAT sau altor foruri de conducere și/sau funcționare a BRAT.

Art.19. Membrii Departamentului pentru Studii de Audiență au următoarele obligații:

a)    să respecte scopul și obiectivele BRAT și DSA,
b)    să sprijne direct sau prin acțiunile proprii activitatea BRAT și a Departamentului,
c)    să nu inițieze sau desfășoare acțiuni care să prejudicieze în mod direct sau indirect activitatea BRAT sau DSA,
d)    să semneze și mențină în vigoare contractul pentru realizarea SNA FOCUS, în forma sa decisă de către Adunarea Generală a membrilor DSA,
e)    nu aduc la cunostința nici unui terț informațiile care le sunt puse la dispoziție, în orice formă, ca urmare a calității de membru BRAT sau DSA, cu excepția rezultatelor studiului pentru care se aplică prevederile prezentului regulament,
f)    nu realizează și nu participă la studii de măsurare a audienței publicațiilor, studii care utilizează metodologia utilizată de BRAT pentru realizarea studiilor proprii, așa cum a fost ea stabilită de membrii Departamentului pentru Studii de Audiență la desemnarea contractului cu furnizorii pentru realizarea SNA FOCUS,
g)    fac demersurile necesare soluționării pe cale amiabilă a oricărui posibil diferent cu BRAT sau DSA,
h)    cunosc și respectă regulamentele BRAT și DSA aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociației și pe site-ul oficial al acesteia.


Art.20. Conducerea departamentului va fi asigurată de:

a)   Adunarea membrilor DSA;
b)   Comisia Tehnică,
c)   Grupul Operational al Departamentului

Art.21. Adunarea membrilor departamentului este formată din reprezentanții membrilor departamentului și are următoarele atribuții:

 
1.   stabilește obiectivele studiului
2.   stabilieste standardele, metodologia și condițiile tehnice generale de realizare a studiului de audiență, care sunt:
-    metoda de calcul a audientei presei scrise
-    universul studiului
-    metoda de intervievare
-    marimea esantionului si modalitatea de extragere
-    proceduri de control
-    sectiunile chestionarului, tipurile de informatii culese și gradul de detaliere a acestora
3.   aprobă toate costurile legate de realizarea studiului, obținerea și publicarea rezultatelor,
4.   stabileste modalitatea de finanțare a tuturor costurilor studiului,
5.   discută și aprobă proiectul anual de activitate al departamentului;
6.   elaborează Regulamentul Departamentului pentru Studii de Audiență și modificările acestuia, pe care le supune apoi aprobării Consiliului Director al BRAT;
7.   aprobă anual componența membrilor Comisiei Tehnice DSA;
8.   aprobă proiectele de contracte ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT în vederea realizării studiului;
9.   validează licitația și rezultatul acesteia pentru desemnarea instituției/instituțiilor cu sprijinul căreia/cărora va fi efectuat studiul;
10.   decide asupra destinației sumelor colectate în fondul special al departamentului;
11.   desemneaza membri in vederea alegerii lor in cadrul Consiliului Director, ca reprezentanti ai DSA.

12. aprobă strategia de securitate, masurile generale si/sau procedurile interne ce vor fi implementate de BRAT (in calitate de Persoana Împuternicita de Operator), in vederea respectării prevederilor GDPR cu privire la activitatea Departamentului pentru Studii de Audienţă si a studiilor realizate in cadrul acestuia;
13. aprobă componenţa Acordului Operatorilor Asociați (AOA) aferent studiilor realizate in cadrul Departamentului pentru Studii de Audienţă, părțile componente ale AOA urmând a fie decise după caz, de forurile competente conform regulamentelor aplicabile.
 

Art.22. Pentru ședintele adunării membrilor, fiecare membru  va fi reprezentat de catre reprezentantul sau in relatia cu Departamentul pentru Studii de Audienta, desemnat in conditiile Regulamentului de Organizare si Functionare BRAT, reprezentant care prin votul său va exprima poziția membrului care l-a desemnat.

Modalitatea de vot în cadrul departamentului este cea definită în articolele urmatoare ale prezentului regulament.

Art.23. La adunarea generală toți membrii vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de departament sau a directorului general, cu cel puțin sapte zile înainte de data stabilită pentru adunarea generala

În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței. Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizand un mod de acces personalizat. Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.

Art.24. Adunarea generală a membrilor este valabil  întrunită cu majoritatea simplă a membrilor activi. Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de catre membrii activi în adunarea generală valabil constituită, cu exceptia aprobării conținutului și semnării contractului pentru măsurarea audientei publicatiilor, care se aprobă cu votul a două treimi din numărul total de voturi exprimat de membrii activi în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform articolelor urmatoare.

La adunarea generală pot lua parte toți membrii DSA, dar au drept de vot numai membrii activi.

Art.25. Votul în cadrul ședințelor adunării membrilor departamentului va fi exercitat de catre membrii activi astfel:

Fiecare editor, membru activ, va avea un număr de voturi, calculat după cum urmează:

-    pentru o singură publicație înscrisă în studiu: 1 vot;
-    pentru două sau trei publicații înscrise în studiu: 2 voturi;
-    pentru patru sau mai multe publicații înscrise în studiu: 3 voturi;

Suma voturilor exercitate de către editorii prezenți  în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.

Agențiile si regiile de publicitate membri activi si prezenti în adunarea generală legal constituită exprimă 25% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor, între agențiile si regiile de publicitate prezente voturile fiind distribuite în mod egal.

Clienții de publicitate membri activi prezenți în adunarea generală legal constituită exprimă 25% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor, între clienții de publicitate prezenți voturile fiind distribuite în mod egal.

Un membru DSA BRAT din categoria “terti interesati” nu are drept de vot in sedintele Adunarii Generale a membrilor DSA BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a departamentului.

Art. 26. In ceea ce privește deciziile care au implicații financiare și care au drept urmare directa plată unor sume de bani de către membrii departamentului, votul se va distribui astfel:
Fiecare membru activ al departamentului va avea un procent de voturi egal cu participarea sa financiara la proiectul in discuție (ex: participarea financiara a unui membru in proporție de 1% din suma alocata pentru acest proiect va da dreptul respectivului membru activ de a exercita un vot egal cu 1% din totalul voturilor membrilor, indiferent de categoria de membrii din care face parte)
In aceasta situație, hotărârile se vor lua cu majoritate absoluta (peste 50%) din suma voturilor tuturor membrilor activi ai departamentului.

Un membru DSA BRAT din categoria “terti interesati” nu are drept de vot in sedintele Adunarii Generale a membrilor DSA BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a departamentului.

Art.27. Comisia Tehnică a Departamentului pentru Studii de Audiență este formata din:

 
a)   5 agenții sau clienti de publicitate, membri activi ai DSA;
b)   5 editori, membri activi ai DSA;
c)   Directorul de proiect / Directorii de proiecte

Art.28. Calitatea de membru al Comisiei Tehnice a Departamentului pentru Studii de Audienta poate înceta in urmatoarele situatii:
 
a)   prin revocare de către Adunarea Generală a DSA al BRAT,
b)   prin pierderea calității de reprezentant in DSA al BRAT al membrului asociatiei,
c)   prin retragere motivată în scris, adresată directorului de departament,
d)   in cazul neparticipării la 3 ședințe consecutive ale Comisiei Tehnice, sau la 5 ședințe pe parcursul unui an calendaristic.
    
Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnica a DSA al BRAT locul acestuia va deveni vacant, pina la data urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a DSA BRAT.

Art.29. Membrii Comisiei Tehnice DSA vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de departament sau a directorului general, cu cel puțin trei zile înainte de data stabilită pentru sedinta.
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței.
Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizand un mod de acces personalizat.
Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.

Art.30. Comisia tehnică este valabil constituita în prezența a cel puțin jumătate dintre membrii săi și a directorului de proiect SNA FOCUS/Directorul general al BRAT. Comisia tehnică ia decizii cu majoritate simplă a membrilor prezenti.
Directorul de proiect /Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.


Art.31. Atribuțiile Comisiei Tehnice DSA:
 
1.   supraveghează derularea contractului studiului de audiență;
2.   propune schimbarea prestatorului și organizarea unei noi licitații pentru această schimbare;
3.   propune modificări ale regulamentului;
4.   propune adunării membrilor departamentului standarde, metodologii, strategii de lucru și condiții tehnice generale pentru realizarea studiului, conform Art 21, pct.1
5.   prezintă rapoarte periodice asupra situației departamentului către Consiliul Director BRAT și către adunarea membrilor;
6.   colaborează cu directorul de proiect SNA FOCUS la realizarea obiectului de activitate al departamentului;
7.   propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității departamentului;
8.   supune aprobării adunării membrilor și  CD BRAT măsurile ce trebuie luate în situații care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
9.   urmărește aplicarea regulamentului;
10.   supraveghează îndeplinirea de către prestator a contractului;
11.   elaborează și supune aprobării adunării membrilor caietul de sarcini în baza căruia se efectuează licitația și/sau studiul, precum și modificări ale acestuia;
12.   colaboreaza cu directorul de proiect SNA FOCUS la elaborarea strategiei și a modalităților de finanțare a studiului;
13.   prezintă Adunării membrilor și Consiliului Director al BRAT rapoarte asupra activității și problemelor apărute în activitatea departamentului;
14.   pe baza propunerilor directorului de proiect SNA FOCUS, aprobă stabilirea și modificarea detaliilor metodologice și procedurale de realizare a SNA FOCUS, în vederea aplicării și respectării prevederilor Art. 21 pct.1;
15.   actualizeaza lista de publicații ce face obiectul SNA FOCUS;

16. stabilește masuri si modalități de punere in aplicare a AOA aferent studiilor realizate in cadrul DSA si a strategiilor stabilite de Adunarea Generala a membrilor DSA in vederea respectării GDPR in cadrul prelucrării de date cu caracter personal de către BRAT (ca Persoana Împuternicita de Operator).

Art.32. Grupul Operational functioneaza in cadrul DSA conform prevederilor ROF BRAT si are urmatoarele atributii:
 
1.   organizeaza licitatiile in vederea identificarii furnizorilor pentru contractele Departamentului, cu respectarea prevederilor regulamentelor;
2.   negociaza contractele Departamentului cu prestatorii;
3.   supraveghează derularea contractelor Departamentului;
4.   propune schimbarea prestatorilor și organizarea unei noi licitații pentru această schimbare;
5.   prezintă rapoarte periodice asupra situației departamentului către Consiliul Director BRAT și către adunarea membrilor BRAT;
6.   colaborează cu directorul de proiect al Departamentului si Directorul General BRAT la realizarea obiectului de activitate al departamentului;
7.   propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității departamentului;
8.   colaboreaza cu directorul de proiect al Departamentului si Directorul General BRAT la elaborarea strategiei și a modalităților de finanțare ale departamentului;
9.   inițiază și organizează licitația pentru contractarea serviciilor de realizare a studiului;
10.   negociază costurile legate de realizarea studiului, de obținerea și publicarea rezultatelor și modalitatea de acoperire a acestor costuri;

11. ia decizii, in timp util, in numele Operatorilor Asociati din cadrul DSA, in privinta unor aspecte privind prelucrarea de date cu caracter personal (DCP) de catre BRAT (in calitate de Persoana Imputernicita de Operator), astfel:
  11.1 decide solutionarea cererilor sau plângerilor primite de către BRAT de la Persoanele Vizate sau de la terți, cu excepția cererilor la care BRAT poate formula in mod direct un răspuns, in baza legii;
  11.2 evaluează orice încălcare a securității DCP in legatura cu studiile DSA si stabileste măsurile de remediere și corecție ce urmeaza a fi puse in aplicare de BRAT. 
  11.3 evaluează riscul privind incalcarea drepturilor și libertăților Persoanelor Vizate in baza respectarii GDPR si decide notificarea autoritatii de supraveghere competenta si/sau a Persoanelor Vizate;
  11.4 decide orice alte masuri in situații excepționale si care impun masuri de urgenta.
 

Art.33. Vicepresedintele BRAT al Departamentului activeaza in cadrul DSA conform prevederilor ROF BRAT si are urmatoarele atributii:
1. preia partial atributiile Presedintelui BRAT, in chestiunile ce privesc strict activitatile DSA, fara a-l inlocui pe Presedintele BRAT;
2. in privinta prelucrarii de catre BRAT de DCP (in calitate de Persoana Imputernicita de Operator), are urmatoarele atributii specifice:
  2.1 notifica in scris, in timp util, autoritatea de supraveghere competenta, in situația in care Grupul Operational al DSA a decis notificarea;
  2.2 notifica prompt Persoanele Vizate, in situația in care Grupul Operational al DSA a decis notificarea;
  2.3 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai DSA cu autoritatea de supraveghere competenta, 
  2.4 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai DSA cu Persoanele Vizate;
  2.5 colaboreaza cu responsabilul cu protectia datelor din cadrul BRAT cu privire la indeplinirea obligatiilor specifice GDPR.
 
In situații excepționale, in care Vicepreședintele BRAT al Departamentului nu își poate exercita oricare dintre atribuțiile legate de prelucrarea de DCP de catre BRAT, in caz de urgenta, atribuțiile sale vor fi preluate, temporar, de către un membru al Grupului Operațional al DSA.
 


Art.34. Atribuțiile Directorului de Proiect SNA FOCUS:
 
1.   convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2.   elaborează și pregătește materialele supuse analizei Comisiei Tehnice și le transmite membrilor Comisiei Tehnice cu cel puțin trei zile lucratoare înainte de data ședinței;
3.   organizează și conduce ședințele Comisiei Tehnice;
4.   prezintă directorului executiv al BRAT și Comisiei Tehnice rapoarte asupra activității și problemelor apărute în derularea contractului;
5.   urmărește colectarea fondurilor necesare efectuării studiului și a obținerii și publicării rezultatelor;
6.   supraveghează derularea contractului de realizare a studiului, păstrând în permanență legătura cu prestatorul/prestatorii;
7.   consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea și modificarea detaliilor metodologice și procedurale de realizare a SNA FOCUS;
8.   stabilește și modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice și procedurale de realizare a SNA FOCUS în vederea aplicării și respectării prevederilor Art. 21 pct. 1.
Art.35. Membrii editori care solicită înscrierea în studiu a unor publicații neauditate la zi vor depune la BRAT, la data înregistrării cererii de aderare, o declarație asupra cifrelor de difuzare, în conformitate cu standardele BRAT. Cifrele din declarația de difuzare de mai sus nu pot fi făcute publice și vor fi folosite în vederea calculării costurilor studiului de audiență.

Art.36. Contribuțiile financiare ale membrilor departamentului sunt:

a)   costurile studiului;
b)   taxa de aderare;

Taxa de aderare se va plăti de către membrii BRAT care doresc să adere la departament și este cel puțin egală cu valoarea contribuției plătite de membrii fondatori începând cu data semnării acordului și până la data aprobării inițiale a prezentului regulament și va fi stabilită anual de către adunarea membrilor.

Taxa de aderare va fi colectată în fondul special al departamentului.

Art.37. Pentru cheltuieli excepționale, membrii departamentul pentru Studii de Audiență vor constitui, pe baza hotărârii Adunării Membrilor, un fond special, evidențiat separat în bugetul BRAT. Fondul special este la dispoziția Adunării Membrilor departamentului.

Art.38. În afara respectării reglementărilor legale cu privire la evidența contabilă a unei instituții, veniturile și cheltuielile departamentului vor fi înregistrate și evidențiate și separat de celelalte cheltuieli efectuate de BRAT, pentru facilitarea controlului de către membrii departamentului.
Art.39. Costul total al studiului este format din următoarele componente:

1.   Costuri de realizare a studiului SNA FOCUS.
2.   Servicii și costuri de control al calității studiului SNA FOCUS.
3.   Costuri de publicare a studiului SNA FOCUS și costuri de marketing.

Costul total al studiului SNA FOCUS va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii departamentului.
Se vor crea doua categorii de costuri:

COSTUL 1 cuprinde:

-    80% costurile de realizare a partii SNA a studiului
-    5% din costurile de realizare ale partii FOCUS a studiului.

COSTUL 2 cuprinde:

-    20% costurile de realizare a partii SNA a studiului
-    95% din costurile de realizare ale partii FOCUS a studiului.

Cele doua categorii de costuri vor fi distribuite diferit membrilor DSA, dupa cum urmeaza:

A. Publicațiile vor acoperi prin contribuțiile lor costul 1 al studiului.
Aceste contribuții vor fi calculate separat pentru fiecare publicație, fiecare contribuție având următoarele trei componente:

a) O componentă fixă, diferențiată pe tipuri de publicații, rezultată prin împărțirea unui procent de 33,33% din contribuția totală a publicațiilor la costul 1. Această componentă fixă este formată din suma a două componente: o componentă fixă, egală pentru toate publicațiile incluse în studiu, și una diferențiată în funcție de tipul publicației.
Componentă fixă, egală pentru toate publicațiile incluse în studiu, se obține prin împărțirea a 16,66% din contribuția totală a publicațiilor la numărul de publicații înscrise în studiu.
Componentă diferențiată în funcție de tipul publicației rezultată prin înmulțirea unui procent de 16,66% din contribuția totală a publicațiilor cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de puncte al publicației din totalul punctelor tuturor publicațiilor înscrise în studiu. Prin numărul de puncte al unei publicații se înțelege următoarea valoare, pe tipuri de publicații:
•    publicație cu o apatiție pe lună sau care are între 4 și 11 apariții pe an: 1 punct;
•    publicație cu o apatiție la 2 săptămâni: 2 puncte;
•    publicație națională cu o apatiție pe săptămână: 4 puncte;
•    publicație națională cotidiană: 25 puncte;
•    publicație locală sau regională cu o apatiție pe săptămână: 1 punct;
•    publicație locală sau regională cotidiană: 6 puncte;

Minimul de puncte pentru o publicație este de 1 punct.

b) O componentă variabilă, rezultată prin înmulțirea unui procent de 33,33% din contribuția totală a publicațiilor la costul 1 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de copii tipărite ale publicației din totalul copiilor tipărite ale tuturor publicațiilor înscrise în studiu.
Numărul de copii tipărite luate în calcul vor fi cele din ultima perioadă auditată BRAT. Publicațiile care nu au Certificat de audit pe perioada respectivă vor înainta către BRAT o Declarație de difuzare pe proprie răspundere, conform standardelor BRAT, asumându-și obligația de a înscrie la audit publicația respectivă cel mai târziu pentru perioada de audit imediat următoare.

c) O componentă variabilă, rezultată prin înmulțirea unui procent de 33,33% din contribuția totală a publicațiilor la costul 1 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de încasările de publicitate realizate de publicație din totalul încasărilor de publicitate realizate de toate publicațiile înscrise în studiu.

Încasările de publicitate luate în calcul sunt cele pentru anul calendaristic imediat anterior perioadei la care se referă studiul, așa cum reies acestea dintr-o monitorizare specializată, efectuată de o companie agreată de Adunarea Membrilor.


Amendament 1. (Hotararea Adunarii Membrilor din data de 19 aprilie 2002) Editorii membri ai DSA ce doresc să includă o publicație în lista de publicații pentru care se vor oferi date de audiență, după momentul începerii studiului pentru anul în curs, trebuie să platească o contribuție ce va fi calculată ca sumă a urmatoarelor trei componente:

a) O componentă fixă egală cu contributia fixa a publicațiilor de același tip (aceeași frecvență de apariție și aceeași arie de distribuție) incluse în studiu înaintea începerii lui.
b) O componentă variabilă, rezultată prin înmulțirea numărului mediu de copii difuzate pe ediție al publicatiei cu un coeficient ce reprezintăa costul mediu pe copia difuzată calculat pentru studiul anului în curs.

Costul mediu  pe copia difuzată se calculează ca raport între suma aferentă de plată editorilor, în funcție de tiraj, și suma numerelor medii de copii difuzate pe ediție pentru toate publicațiile înscrise în studiu înainte de începerea lui. Acest coeficient se stabilește de către directorul de proiect SNA FOCUS la maxim 5 zile lucrătoare după ce s-a încheiat semnarea contractelor pentru editorii ce au inclus publicații în studiu înainte de începerea lui si este adoptat in cadrul Comisiei Tehnice a DSA.

Numărul de copii difuzate luate în calcul vor fi cele din ultima perioadă auditată BRAT pentru care cifrele sunt disponibile. Publicațiile care nu au Certificat de audit pentru perioada respectivă vor înainta către BRAT o Declarație de difuzare pe proprie răspundere, conform standardelor BRAT, asumându-și obligația de a înscrie la audit publicația respectivă cel mai târziu pentru perioada de audit imediat următoare. În cazul în care editorul nu își înscrie publicația la audit, acesta nu va primi date de audiență.
Directorul de proiect sau Directorul General BRAT va stabli la fiecare calculare a contributiilor financiare ale membrilor perioada de referinta utilizata. Indicatorul utilizat este acela de numar mediu de copii difuzate pe editie.

Tirajul mediu difuzat pe editie este plafonat superior cu 100.000 exemplare, respectiv 25.000 exemplare pentru publicatiile cu distributie locală sau regională.

c) O componentă variabilă, rezultată prin înmulțirea venitului brut din publicitate obținut pentru publicația respectivă cu un coeficient ce reprezintă costul mediu pentru un Euro din venitul brut încasat de editor.

Costul mediu pentru un Euro din venitul brut încasat de editor se calculează ca raport între suma aferentă de plată editorilor, în funcție de veniturile brute din publicitate, și totalul veniturilor brute din publicitate realizate de publicațiile înscrise în studiu înainte de începerea lui. Acest coeficient se stabilește de către directorul de proiect SNA FOCUS la maxim 5 zile lucrătoare după ce s-a încheiat semnarea contractelor pentru editorii ce au inclus publicații în studiu înainte de începerea lui si este adoptat in cadrul Comisiei Tehnice a DSA.

Încasările din publicitate luate în calcul sunt cele pentru anul calendaristic anterior perioadei la care se referă studiul, așa cum reies acestea dintr-o monitorizare specializată, efectuată de o companie agreată de Comisia Tehnică a DSA, conform Anexei 1

În cazul în care o publicație care a fost monitorizată pe parcursul ultimului an calendaristic inregistreaza valori ale veniturilor mai mici decat 200.000 Euro pe an, dacă este o publicație cu distribuție națională, și 50.000 Euro dacă este o publicație cu distribuție locală sau regională, atunci aceste sume minime vor fi considerate in calculul costurilor.

În cazul în care o publicație nu a fost monitorizată pe parcursul ultimului an calendaristic de către respectiva compania ce efectuează monitorizări de publicitate, acestei publicații i se va atribui prin conventie o suma, egala cu valoarea medie a investitiilor in publicitate, per publicatie, pentru categoria de publicatii din care aceasta face parte, definita prin periodicitate, tip si arie de difuzare. (de exemplu, cotidian, national, platit, sau lunar, national, platit, sau saptamanal, local, gratuit). Daca este singura publicatie dintr-o categorie de acest tip monitorizata, categoria se va extinde, prin excluderea unui criteriu, in aceasta ordine: tip, arie de difuzare.

Art.40. Contributia la studiu pe care o va plati un editor pentru o retea de publicatii va fi calculata dupa acelasi model de calcul utilizat in cazul titlurilor individuale incluse in studiu, cu urmatoarele particularitati:

1.   contributia fixa va fi stabilita conform periodicitatii retelei si a ariei sale de difuzare,
2.   tirajul mediu difuzat pe editie va fi cel cumulat al tuturor titlurilor ce compun reteauna, cu aplicarea plafoanelor maxime prevazute de regulament,
3.   veniturile brute din publicitate se vor calcula ca suma veniturilor tuturor titlurilor ce formeaza reteaua, cu aplicarea plafoanelor minime prevazute de regulament.

B. Agențiile de publicitate, regiile de publicitate, tertii interesati și clienții de publicitate vor acoperi Costul 2 al studiului.

Contribuția fiecarui membru va fi calculata prin împărțirea costului 2 la numărul total al agențiilor, regiilor de publicitate si tertilor interesati.

Contributia unei regii de publicitate va fi calculata in functie de numarul publicatiilor pe care aceasta le reprezinta, publicatii care sunt incluse in SNA FOCUS pentru aceeasi perioada contractuala ca si cea pentru care regia semneaza un contract de realizare a SNA FOCUS, si care este de acord sa semneze un acord de reprezentare (conform Anexei 2) cu respectiva regie, astfel:
-    pentru regiile ce reprezinta 2 sau mai putine publicatii, ponderea contributiei unei regii de publicitate este de 70% din contributia platita de o agentie de publicitate.
-    pentru regiile ce reprezinta 3 sau mai multe publicatii, contributia  anuala a unei regii de publicitate va fi de 1200 EURO pentru 1 (una) licenta a softului de exploatare a rezultatelor, sau 1000 EURO per licenta, in cazul in care regia solicita 2 sau mai multe licente de exploatare a rezultatelor studiului.
(ex, pentru 1 licenta, suma va fi de 1200 EURO, pentru 2 licente, suma va fi de 2000 EURO, pentru 3 licente, suma va fi de 3000 EURO, etc)

Ponderea contributiei unui tert interesat este de 50% din contributia platita de o agentie de publicitate. In cazul in care compania care este membru BRAT in categoria „terti interesati” este o companie de cercetare de piata, contributia sa la costul SNA FOCUS va fi egala cu cea a unei agentii de publicitate.

Contributia unui client de publicitate este de 2.000 EURO  pentru un an al studiului.

Clientii de publicitate ce au contract de cumparare a spațiului pulicitar cu o agenție de publicitate ce nu este membru BRAT și DSA vor plati o contribuție egală cu 33% din contribuția platită de o agenție de publicitate din costul 2. Ceilalți clienți de publicitate vor plăti o sumă fixă de 2.000 EURO pe an de studiu.

Contribuțiile plătite de clienții de publicitate pentru SNA FOCUS vor fi scăzute din contribuțiile plătite de agențiile și regiile de publicitate aferente costului 2.

Valoarea contractului agențiilor de publicitate care devin clienți SNA FOCUS după data începerii studiului pentru anul în curs este egală cu valoarea contractului agențiilor de publicitate care au devenit clienți SNA FOCUS înainte de data menționată.

Art.41. Toate contribuțiile pentru realizarea studiului vor fi achitate către instituția agreată de Adunarea membrilor departamentului și de către CA BRAT, în rate, conform eșalonării convenite contractual cu prestatorul/prestatorii care efectuează studiul.

Art.42. Recalcularea valorii transelor studiului se va efectua trimestrial, conform calendarului stabilit la inceputul fiecarui an de studiu, in functie de numarul de beneficiari ai studiului de la data efectuarii calculului.

Art.43. Daca un membru DSA inregistreaza restante la plata facturilor SNA FOCUS pentru 3 transe consecutive, cu mai mult de 2 luni, BRAT poate solicita rezilierea unilaterala a contractului, membrul DSA urmand sa respecte prevederile regulamentare in consecinta.

Art.44. Dupa data incetarii contractului SNA FOCUS, beneficiarul studiului mai are dreptul de a utiliza rezultatele istorice ale SNA FOCUS, prin intermediul softului de exploatare a rezultatelor, pentru o perioada de maxim 3 luni. Dupa aceasta perioada rezultatele pot fi utilizate in continuare, dar softul de vizualizare si exploatare a rezultatelor nu va mai putea fi utilizat de fostul beneficiar. Respectivul beneficiar poate opta pentru utilizarea softului in continuare, cu bazele de date istorice, pentru perioade de minim 1 an. Astfel, cumpararea licentei pentru exploatarea datelor istorice va fi de 300 EUR, pentru fiecare an, fara a putea beneficia de dezvoltarile ulterioare ale softului sau de actualizari ale bazelor de date.
Aceste prevederi se aplica atat pentru membrii departamentului cat si pentru companiile care nu mai sunt membre in Departament dar sunt membre BRAT.
In cazul in care fostul beneficiar si-a pierdut calitatea de membru BRAT, fie ca s-a retras fie ca a fost exclus din Asociatie, acesta mai are dreptul de a utiliza rezultatele istorice ale SNA FOCUS, prin intermediul softului de exploatare a rezultatelor, pentru o perioada de maxim 3 luni de la incetarea contractului. Dupa aceasta perioada respectivul beneficiar nu va mai putea utiliza softul si nici nu va putea opta pentru cumpararea unei licente de utilizare a datelor istorice.

Art.45. O publicatie care isi inceteaza aparitia este obligata sa achite contravaloarea studiului pentru trimestrul in cadrul caruia si-a incetat aparitia. Trimestrele sunt stabilite la inceputul fiecarui an de studiu, in functie de activitatea de teren a anului respectiv de studiu.

Art.46a. Pentru ca un titlu să fie inclus în Studiului Național de Audiență FOCUS, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:
 
1.   editorul titlului trebuie să fie membru al Departamentului pentru Studii de Audiență al BRAT;
2.   editorul trebuie sa semneze contractul SNA FOCUS pentru titlul in cauza, inainte de data inceperii masurarii efective a titlului in activitatea de teren,
3.   editorul membru DSA BRAT care a inclus publicatia in studiu trebuie sa suporte costurile studiului calculate conform Sectiunii 2 a Capitolului VI al prezentului regulament,
4.   editorul titlului trebuie să furnizeze BRAT un tarif de publicitate oficial pentru titlul în cauză;
5.   publicatia trebuie sa aiba o existenta minima pe piata, astfel:
a)   cel putin 2 numere de aparitie, in cazul publicatiilor cu aparitie mai rara decat cea lunara,
b)   de cel puțin 6 numere de aparitie, in cazul publicatiilor lunare, bilunare si saptamanale, dar nu mai putin de 3 luni calendaristice
c)   de cel putin 60 de numere de aparitie, dar nu mai putin de 3 luni de la aparitie in cazul cotidianelor,
d)   în cazul titlurilor locale, aceste perioade vor fi injumatatite: 3 numere de aparitie, dar nu mai putin de 2 luni calendaristice, in cazul publicatiilor lunare, bilunare si saptamanale, si 40 de numere de aparitie, dar nu mai putin de 2 luni de la aparitie, in cazul cotidianelor locale.
6)   titlul trebuie să aibă o aparitie regulata, dar nu mai putin de 4 apariții pe an;
7)   membrul editor are obligația de a furniza o data cu semnarea contractului, directorului de proiect SNA FOCUS, logo-urile color ale publicațiilor incluse în SNA FOCUS într-o formă electronică corespunzătoare în vederea includerii în chestionar;
8)   în cazul modificării logo-urilor unor publicații, membrul editor are obligația să comunice directorului de proiect SNA FOCUS logo-ul modificat al publicației respective cu cel puțin 2 săptămâni înainte de momentul includerii acestuia pe piață.
9)   în cazul modificării periodicitatii unei publicații, membrul editor are obligația să comunice directorului de proiect SNA FOCUS acest fapt in maxim 14 zile de la producerea modificarii. Priodicitatea titlului va fi modificata in chestionarul SNA FOCUS cu ocazia urmatoarei tipariri a chestionarului SNA FOCUS. Chestionarul SNA FOCUS este tiparit trimestrial.
10)   editorul membru DSA BRAT care a inclus publicatia in studiu trebuie sa respecte prevederile regulamentelor in vigoare aplicabile.

Art.46b. Pentru ca o extensie pe un alt mediu decat cel tiparit a unei publicatii tiparite  sa fie inclusa în Studiului Național de Audiență FOCUS, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:
  1. Editorul trebuie sa aiba inclusa in SNA publicatia tiparita de la care provine respectiva extensie;
  2. Editorul trebuie sa solicite in scris includerea in SNA a extensiilor dorite;
  3. Editorul trebuie sa suporte un cost suplimentar de 5% pentru fiecare extensie in parte, din costul publicatiei tiparite de baza incluse in studiu pentru fiecare an de studiu;
  4. In cazul extensiilor pentru mediul online, editorul trebuie sa se angajeze ca va include respectiva extensie si in studiul dedicat masurarii specializate a mediului online;
  5. Editorul declara ca are cunostinta si este de acord cu metodologia utilizata de catre BRAT;
  6. Membrul editor are obligatia de a furniza inainte de includerea extensiei in chestionar, directorului de proiect SNA FOCUS, denumirea exacta a extensiilor si logo-urile color ale acestora intr-o forma electronica corespunzatoare in vederea includerii in chestionar;
  7. In cazul modificarii logo-urilor unor extensii, membrul editor are obligatia sa comunice directorului de proiect SNA FOCUS logo-ul modificat al extensiei respective cu cel putin 2 saptamani inainte de momentul includerii acestuia pe piata;
  8. editorul membru DSA BRAT care a inclus extensia in studiu trebuie sa respecte prevederile regulamentelor in vigoare aplicabile.
Art.47. Directorul de proiect va verifica indeplinirea conditiilor mentionate in articolul anterior si va efectua demersurile necesare in vederea includerii titlului in SNA FOCUS.

Art.48. Editorii pot forma retele de publicatii in conditiile stabilite de Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si completate de prezentul regulamet. Publicatiile incluse intr-o retea, vor apartine retelei pentru o perioada cel putin egala cu un an de studiu. Data la care editorii pot anunta crearea unei retele va fi inceputul anului de studiul SNA FOCUS. Exceptie fac publicatiile care isi inceteaza aparitia sau nu mai apartin editorului.

Art.49. Un titlu nu poate face parte decat dintr-o singura retea de publicatii.

Art.50. Modificarea componentei unei retele de publicatii prin includerea sau excluderea de publicatii se poate efectua doar la inceputul unui an de studiu SNA FOCUS.

Art.51. Pentru ca un titlu sa poata fi inclus intr-o retea inclusa deja in studiu SNA FOCUS, sau care urmeaza a fi inclusa in studiu, titlul trebuie sa respecte individual toate conditiile prevazute de Cap. VI. Art. 40. al prezentului regulament.

Art.52. In urma declararii unei retele de publicatii, editorul poate solicita masurarea acesteia in SNA FOCUS. Modul de masurare al retelei in studiu va fi acelasi cu al oricarui titlu, exceptie facand retelele formate din publicatii care se distribuie in zone geografice diferite, caz in care o siglă individuală cu fiecare titlu se va utiliza pentru fiecare arie geografica individual.

Art.53. Un editor ce a inclus un titlu intr-o retea de publicatii inscrisa in SNA, nu poate solicita si includerea titlului, individual, in studiu, pentru aceeasi perioada de masurare.

Art.54. Prin publicarea rezultatelor de audienta a unei publicatii masurate in cadrul SNA FOCUS se intelege punerea la dispozitia membrilor sau tertilor, conform prevederilor prezentului regulament, a rezultatelor de audienta obtinute pentru respectivul titlu, ca urmare a realizarii SNA FOCUS.

Art.55a. Pentru ca sa fie publicate rezultatele studiului pentru un titlu inclus în Studiului Național de Audiență FOCUS, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 
1.   la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus publicatia in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit al Tirajelor si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit al Tirajelor.
2.   la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus publicatia in studiu trebuie sa fie membru activ al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT.
3.   la data publicarii rezultatelor, editorul titlului trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SNA FOCUS,
4.   titlul trebuie să facă obiectul a cel puțin 9 luni de observare în teren si să aibă cel puțin 3 apariții in această perioadă de 9 luni;
5.   considerand perioada de masurare a studiului, editorul trebuie să auditeze titlul în cauză pentru ultima perioada de audit sau pentru minim 6 luni din ultima perioada de audit, in cazul publicatiilor noi lansate pe piata;
6.   titlul trebuie sa inregistreze un numar minim de 50 de cazuri la intrebarea de recenta a citirii;
7.   sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DSA cu privire la publicarea rezultatelor SNA FOCUS, conform anexelor metodologice;
8.   la momentul publicarii rezultatelor studiului, membrul activ DSA nu inregistreaza restante la plata contributiei SNA FOCUS mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.

9.    audienta titlului trebuie sa fie superioara marjei de eroare calculate pentru respectivul titlu.

Art.55b. Pentru ca sa fie publicate rezultatele studiului pentru o extensie pentru un alt mediu decat cel tiparit, a unei publicatii tiparite inclusa în Studiului National de Audienta FOCUS, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

1.    la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus extensia  in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
2.    la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus exdtensia in studiu trebuie sa fie membru activ al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT;
3.    La data publicarii rezultatelor, editorul extensiei trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SNA FOCUS;
4.    Extensia masurata trebuie sa inregistreze un numar minim de 50 de cazuri la intrebarea ce defineste utilizarea recenta a respectivei extensii;
5.    La momentul publicarii rezultatelor studiului, membrul activ DSA nu inregistreaza restante la plata contributiei SNA FOCUS mai vechi de 2 luni de la termenul de plata;
6.    Extensia trebuie să facă obiectul a cel puțin 9 luni de observare în teren;
7.    In cazul extensiilor din mediul online, pentru care exista un studiu realizat de BRAT si dedicat acestui mediu, conditia este ca respectiva extensie sa fie masurata si in studiul specializat al BRAT, pentru o perioada de minim 6 luni din perioada de raportare a rezultatelor in SNA;
8.    In cazul  extensiilor din mediul online, rezultatele acestora se vor calibra cu cele ale studiului dedicat masurarii specializate a acestui mediu. Doar rezultate calibrate se vor publica si se vor pune la dispozitia beneficiarilor;
9.    Sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DSA cu privire la publicarea rezultatelor SNA FOCUS, conform anexelor metodologice.


Art.56. Pentru ca o companie sa aiba acces la o livrare a rezultatelor Studiului Național de Audiență FOCUS, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:
 
1.   la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania este membru al BRAT si nu exista nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit al Tirajelor si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit al Tirajelor.
2.   la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania trebuie sa fie membru activ al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT.
3.   la data publicarii rezultatelor, compania trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SNA FOCUS,  
4.   compania trebuie sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DSA cu privire la publicarea rezultatelor SNA FOCUS,
5.   la momentul publicarii datelor compania nu inregistreaza restante la plata contributiei SNA FOCUS mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.

Art.57. Pentru ca sa fie publicate rezultatele studiului pentru o retea de publicatii, editorul trebuie sa respecte, pe langa cele mentionate anterior, si urmatoarea regula:

-   sa auditeze individual toate publicatiile incluse intr-o retea. Auditul se va desfasura independent pentru fiecare publicatie, confrom prevederile prezentului regulament, Regulamentului de Organizare si Functionare BRAT, Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare si orice alte alte dispozitii incidente.
-   reteaua trebuie sa inregistreze un numar minim de 50 de cazuri la intrebarea de recenta a citirii;

Art.58. In cazul retelelor de publicatii, un singur rezultat va fi publicat pentru retea, indiferent de numarul titlurilor incluse in retea si de tipul lor, indiferent daca acestea au titluri diferite pentru arii geografice diferite. Titlurile individuale ce compun reteaua nu vor beneficia de rezultate SNA FOCUS individual.

Art.59. Prin nepublicarea rezultatelor de audienta ale unui titlu inclus in studiu, se intelege nepublicarea acestora in aplicatia specializata de exploatare a rezultatelor de audienta si in orice alte comunicari publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la siteurile web ale asociatiei.

In ziua livrarii oficiale a rezultatelor SNA FOCUS, pe site-ul oficial al studiului vor fi facute publice urmatoarele rezultate ale studiului: pentru fiecare titlu inclus in SNA FOCUS si care indeplineste conditiile de publicare a rezultatelor, va fi publicat numarul de cititori in medie pe editie, exprimat in procente din univers si in mii persoane.

Citarea acestor date se va face doar insotita de citarea sursei datelor in forma: ’Sursa: Studiul National de Audienta FOCUS, perioada de masurare, BRAT’, specificarea universului studiului – descriere si marime.

Beneficiarul poate utiliza rezultatele SNA FOCUS in scopul publicarii lor daca respecta formatul stabilit de BRAT, dupa cum urmeaza: specificarea sursei datelor in forma ’Sursa: Studiul National de Audienta FOCUS, perioada de masurare, BRAT’, specificarea universului studiului – descriere si marime.

Beneficiarul poarta in totalitate raspunderea pentru corectitudinea datelor publicate si a formatului in care au fost publicate. Beneficiarul poate transmite datele ce urmeaza a le publica la BRAT, care se obliga sa raspunda asupra corectitudinii datelor ce urmeaza a fi publicate in maxim 2 zile lucratoare.

In cazul in care un Beneficiar aduce la cunostinta publica date eronate in legatura cu rezultatele SNA FOCUS, acesta trebuie sa puna la dispozitia BRAT aceleasi canale de comunicare, acelasi spatiu si pozitionare, pentru corectarea publica a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face imediat dupa autosesizarea editorului sau in termen de 3 zile de la sesizarea scrisa a BRAT.

In cazul in care un editor aduce la cunostinta publica rezultate de audienta ale unei publicatii care nu au ca sursa Studiul National de Audienta FOCUS, BRAT are obligatia sa faca public urmatoarele:

„Datele de audienta publicate in ..............., la data ........................., nu au ca sursa Studiul National de Audienta realizat de BRAT. Conform SNA FOCUS, numarul de cititori pe aparitie (CpA) ai publicatiei ................ este de .........................., pentru perioada de masurare ................................”

In cazul in care publicatia in cauza nu este beneficiara a Studiului National de Audienta FOCUS, BRAT va aduce la cunostinta publica urmatoarele:

„Datele de audienta publicate in ..............., la data ........................., nu au ca sursa Studiul National de Audienta FOCUS realizat de BRAT. Publicatia ................ nu beneficiaza in prezent de rezultate de audienta conform SNA FOCUS.”
Fiecare nou participant în studiu este invitat să întâlnească Comisia Tehnică a departamentului, care îi va oferi precizări cu privire la funcționarea departamentului și asupra serviciilor BRAT.
Capitolul 8. Exploatarea datelor

Art.60. Prin contractul încheiat cu prestatorul/prestatorii, toate datele studiului și exploatarea acestora aparțin în totalitate și în exclusivitate BRAT. După analiza calitativă a studiului și certificarea datelor, BRAT va pune la dispoziția membrilor activi ai departamentului rezultatele studiului.

Art.61. Membrii activi ai departamentului decid asupra modului de folosire a rezultatelor studiului, în concordantă cu normele stabilite de adunarea membrilor si aprobate de CA BRAT.

Art.62. Adunarea membrilor stabilește natura, cantitatea, frecvența și formatul datelor studiului care sunt puse la dispoziția membrilor. Adunarea membrilor stabilește natura, cantitatea, frecvența, formatul, precum și condițiile în care datele studiului sunt puse la dispoziția terților.

Art.63. Sigla SNA FOCUS este urmatoarea:
                             
 
Sigla SNA FOCUS va fi folosita pe orice inscris oficial al Studiului National de Audienta FOCUS.

Art.64. Sigla poate fi folosita de orice publicatie ce beneficiaza de rezultatele Studiului Național de Audienta FOCUS incepand cu momentul publicarii rezultatelor sale conform SNA FOCUS si pe o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de audienta masurate prin Studiul National de Audienta, numai alaturi de sintagma:

„Publicatie ce beneficiaza de rezultate de audienta conform Studiului National de Audientă FOCUS masurate in perioada ____”,
menționandu-se ultima perioada de masurare a studiului pentru care publicatia a beneficiat de rezultate.

Art.65. Editorii nu pot publica pe aceeasi pagina unde este publicata sigla SNA FOCUS alte informatii asupra rezultatelor de audienta ale publicatiei, in afara celor obtinute din Studiul National de Audienta FOCUS.

Art.66. Sigla poate fi folosita de orice membru al Departamentului BRAT pentru Studii de Audienta ce beneficiaza de rezultatele Studiului National de Audienta FOCUS incepand cu data la care a intrat in posesia rezultatelor de audienta conform SNA FOCUS si pe o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de audienta masurate prin Studiul National de Audienta, numai alaturi de sintagma:

„Membru al Departamentului BRAT pentru Studii de Audienta ce beneficiaza de rezultate de audienta conform Studiului National de Audienta FOCUS masurate in perioada ___”, menționandu-se ultima perioada de masurare a studiului pentru care membrul a beneficiat de rezultate.

Art.67. Sigla SNA FOCUS nu poate fi folosita de un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau DSA, chiar daca nu a trecut 1 an de la livrarea ultimelor rezultate SNA FOCUS.

Art.68. In cazul in care un membru al Departamentului BRAT pentru Studii de Audienta nu utilizeaza sigla SNA FOCUS in conformitate cu regulile prevazute anterior, el va plati catre BRAT, in Fondul Special al DSA, o penalizare de pana la 10% din valoarea ultimului an al studiului din contractul SNA FOCUS semnat de membrul DSA in conditiile articolului 12.

Directorul de proiect SNA FOCUS va propune in proxima sedinta a Adunarii Generale a DSA aplicarea penalizarii de mai sus. Adunarea Generala a DSA va decide aplicarea penalizarii si valoarea ei, in limita stabilita in paragraful anterior.

Pana la plata penalizarii stabilita de Adunarea Generala a DSA, membrul activ DSA care a fost penalizat nu va primi rezultatele de audienta conform SNA FOCUS.

Pana la plata penalizarii stabilita de Adunarea Generala a DSA, membrul observator DSA care a fost penalizat își va pierde calitatea de membru DSA.Art.69. Publicarea rezultatelor SNA pentru publicatiile ce nu inregistreaza minim 50 de cazuri pt recenta citirii

Publicatiile ce nu inregistreaza minim 50 de cazuri la intrebarea de “recenta a citirii” vor beneficia de rezultatele SNA exclusiv sub forma lor tiparita, sub forma tabelului cu informatii socio-demografice  anexat.

Calculul datelor de audienta ale acestor publicatii se va efectua pe un esantion ce poate cuprinde 6 trimestre ale activitatii de teren efectuata pentru SNA.

Livrarea rezultatelor de audienta ale acestor publicatii va avea loc, sub forma lor tiparita, la data livrarilor oficiale SNA.


Art.70. Consecinte ale modificarilor suferite de publicatiile inscrise in SNA
            - publicarea rezultatelor si masuri metodologice -

Modificari de baza
Sub ce forma
Publicarea rezultatelor SNA
Masuri metodologice
Logo
Modificarea dimensiunii, culorii, locului pe pagina.
Nu are consecinte.
In cazul modificarii culorilor se inlocuieste vechiul logo cu cel nou.
 
Modificarea dimensiunii, fonturilor, eventual si a culorilor.
Nu are consecinte.
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
Numele publicatiei
Schimbare completa (A devine B)
Daca noul titlu are 9 luni de observatie in teren, rezultatele vor fi extrapolate la intregul esantion.
Se vor aplica regulile publicatiilor “noi “.
 
Adaugarea sau suprimarea unei parti a numelui.
Nu are consecinte.
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
 
Rearanjarea numelui
(Ex. Evenimentul Zilei Ghid TV devine Ghid TV Evenimentul Zilei)
Nu are consecinte.
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
Periodicitatea
La o frecventa mai mare sau mai mica
Datele vor fi cumulate/ajustate.
Nu are consecinte.
Continutul
Modificare radicala de continut
Nu are consecinte.
Nu are consecinte.


Art.71. Consecinte ale masurarii incorecte a publicatiilor inscrise in SNA
            - publicarea rezultatelor si masuri metodologice -


Elementul ce a fost incorect masurat
Modificarea ce a survenit si nu a fost inclusa in masuratoarea din teren
In ce a constat masurarea incorecta
Pentru ce perioada de timp a fost masurat incorect
Publicarea datelor
Masuri metodologice
Logo
 
In teren a fost utilizat un logo cu alte culori sau fonturi.
Orice perioada de timp
Nu are consecinte.
Se inlocuieste vechiul logo cu cel nou.
Numele publicatiei
Schimbare completa (A devine B)
In teren a fost utilizat numele “vechi”, A.
Daca noul titlu are 9 luni de observatie in teren, rezultatele vor fi extrapolate la intregul esantion.
 
Se vor aplica regulile publicatiilor “noi “.
 
Adaugarea sau suprimarea unei parti a numelui.
 
Nu are consecinte.
 
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
 
Rearanjarea numelui
(Ex. Evenimentul Zilei Ghid TV devine Ghid TV Evenimentul Zilei)
 
Nu are consecinte.
 
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
Periodicitatea
La o frecventa mai mare sau mai mica
 
Datele vor fi cumulate.
 
Nu are consecinte.
 
 
Art.72. Reguli pentru supraesantionarea ariilor locale

Constructia esantionului:

-    In cadrul stratului Urban >50k, cele 17.000 de interviuri sunt repartizate proportional cu marimea fiecarui oras. Toate orasele din acest strat sunt incluse in esantion.
-    In cadrul stratului Urban 30k-50k, cele 2.000 de interviuri sunt repartizate proportional cu marimea fiecarui oras. Toate orasele din acest strat sunt incluse in esantion.
-    In cadrul stratului Urban 10k-30k, din fiecare judet se selecteaza in mod aleator un numar de orase, proportional cu marimea regiunii in acest strat. Cele 2.500 de interviuri sunt alocate fiecarui oras din fiecare judet proportional cu marimea judetului in cadrul regiunii din stratul Urban 10k-30k.
-    In cadrul stratului Urban <10k, din fiecare judet se selecteaza in mod aleator un numar de orase, proportional cu marimea regiunii in acest strat. Cele 1.000 de interviuri sunt alocate fiecarui oras din fiecare judet proportional cu marimea judetului in cadrul regiunii din stratul Urban <10k.
-    Esantionul astfel realizat va fi reprezentativ la nivel de judet.

Definirea ariei de masurare pentru fiecare titlu local (ariile in care vor fi masurate titlurile locale):

-    Un titlu local va fi masurat doar in judetele in care se distribuie cel putin 100 de copii ale respectivului titlu. Setul de cartonase utilizat in alte orase decat cele din aceste judete nu va contine cartonul cu logoul respectivului titlu local.
-    Un titlu local care difuzeaza minim 100 de copii in cel putin 10 judete va fi considerat titlu national si masurat in toate judetele tarii.
-    Pentru fiecare titlu local se vor identifica urmatoarele doua categorii de judete: judete in care difuzeaza cel putin 20% (judete principale)  din volumul tirajului difuzat si judete (altele) in care difuzeaza cel ptuin 100 de copii (judete secundare).

Volumul final de chestionare alocat fiecarei arii de masurare:

-    Fiecare arie locala in care se difuzeaza cel putin un titlu local va fi supraesantionata pana la un minim de 700 interviuri SNA FOCUS.

Alocarea numarului de interviuri sulimentar (modul de realizare al supraesantionarii):

1.   in cazul in care un titlu local are un singur judet principal, acestuia ii vor fi alocate un numar de minim 700 de interviuri SNA FOCUS.
2.   vor fi identificate astfel toate ariile de masurare si volumele ce trebuie alocate fiecarei arii de masurare individual.
3.   se vor determina apoi intersectiile dintre ariile de masurare si se va avea in vedere utilizarea interviurilor din intersectia ariilor in fiecare dintre ele.
4.   in acest mod se va decide un numar suplimentar de interviuri pentru fiecare judet.
5.   dupa stabilirea numarul de interviuri final pentru fiecare judet, se vor repartiza aceste interviuri la nivelul judetului, astfel:
   a)   oraselor cu mai mult de 50.000 de locuitori le vor fi alocate un minim de 150 interviuri SNA FOCUS. Oraselor intre 30.000 si 50.000 de locuitori le vor fi alocate un minim de 100 interviuri interviuri SNA FOCUS.
   b)   restul surplusului de interviuri pentru respectivul judet va fi alocat oraselor cu mai putin de 30.000 de locuitori astfel:


  -  se distribuie pe stratul urban astfel:
     i.  urban 10k-30k: se incearca includerea in esantion a unui minim de 70% dintre orasele din univers dar nu mai putin de 4 orase.
     ii.  urban <10k: se incearca includerea in esantion a unui minim de 50% din orasele din univers dar nu mai putin de 3 orase.
  -  dupa realizarea acestei proceduri, se verifica in ce masura distributia numarului de interviuri per strat, in interiorul judetului, respecta stratura reala (din statistica). Prin suplimentarea numarului de interviuri din fiecare strat se incearca echilibrarea ei (se admite un maxim al abaterii de 10%).
  -  pentru fiecare 50 de interviuri suplimentare per strat se mai selecteaza cate un oras.
  -  daca toate orasele dintr-o celula (judetXstrat) au fost incluse in esantion, interviurile suplimentare vor fi alocate proportional tuturor oraselor, in functie de structura stratului in cadrul judetelor.
  -  stratul urban 10k-30k are prioritate la redistribuirea interviuri suplimentare fata de stratul urban <10k.

Art.73. Modalitate de solutionare a solicitarilor referitoare la rezultatele SNA FOCUS

Solicitarea primita de catre BRAT va fi solutionata prin respectarea urmatoarelor etape:

1.   Directorul General va face demersurile necesare in vederea verificarii in principal a urmatoarelor aspecte metodologice:
   a)   aplicarea in mod corespunzator a metodologiei studiului de catre companiile de cercetare,
  b)   verificarea corectitudinii schemei de ponderare utilizata pentru rezultatele care fac obiectul solicitarii si identificarea eventualelor fluctuatii produse rezultatelor ca urmare a schimbarii acesteia,
  c)   verificarea corectitudinii prelucrarii datelor si a furnizarii acestora prin intermediul softului specializat.

2.   in urma finalizarii verificarilor Directorul General va formula si transmite un raspuns la solicitare, comunicand rezultatul verificarilor de la punctul 1.
3.   avand in vedere gradul de complexitate/detaliere al solicitarii, Directorul General poate decide daca solicitarea va fi supusa discutiei Comisiei Tehnice a DSA cu ocazia urmatoarei sedinte, comunicand solicitantului acest aspect.
4.   dupa primirea raspunsului formulat de Dir. Gen BRAT, in cazul in care Dir. Gen a decis netransmiterea solicitarii catre Comisia Tehnica a DSA, solicitantul poate cere analizarea acesteia si in cadrul Comisiei Tehnice a DSA cu ocazia urmatoarei sedinte.
5.   in cazul in care cererea va fi discutata in Comisia Tehnica DSA, solicitantul are obligatia de a pune la dispozitia BRAT orice informatii/documente pe care le considera necesare in vederea sustinerii cererii sale, sau care sunt solicitate de BRAT.
6.   Comisia Tehnica DSA, cu ocazia primei sale intalniri, va discuta solicitarea, in baza tuturor documentelor aferente.
7.   Comisia Tehnica va formula si transmite un raspuns catre solicitant.
8.   in oricare dintre situatii, raspunsul transmis va face referire la corectitudinea aplicarii metodologiei studiului, astfel:
  a)   in situatia in care se constata ca metodologia a fost aplicata corect, acest lucru va fi transmis solicitantului.
  b)   in situatia in care se constata ca metodologia nu a fost corect aplicata, BRAT va face cunoscuta membrilor sai greseala si implicatiile sale si va depune toate eforturile in vedere corectarii ei in cel mai scurt timp si furnizarii rezultatelor corecte.Capitolul 10. Dispozitii finale

Art.74. Față de împrejurarea că proiectul de contract al studiului de audientă se aprobă de adunarea membrilor departamentului, obligațiile născute din acest contract și prevederile lui sunt obligatorii pentru toti membri departamentului.

Nu este ținut de prevederile alin.1 membrul care în termen de 10 zile de la adoptarea unei decizii cu privire la forma contractului pentru realizarea studiilor departamentului își manifestă expres intenția de a renunța la calitatea de membru DSA.

Art.75. Versiunea tiparita actuala si aprobata de Adunarea Generala a membrilor DSA se gaseste in permanenta la sediul asociatiei si poate fi consultata oricand de catre membri DSA. O varianta electronica a regulamentului poate fi accesata pe site-ul asociatiei.

Art.76. Orice membru al departamentului poate renunta la calitatea de membru la cerere, obligatiile in curs la daa renuntarii ramanand in vigoare pana la data executarii lor in totalitate.


Art. 77 Prezentul regulament contine si urmatoarele anexe, care fac parte integrala din acesta:
- Anexa nr. 1: Decizie de utilizare date MIPPS
- Anexa nr. 2: Acord de utilizare a rezultatelor Studiului National de Audienta (SNA FOCUS) condus de BRAT pentru publicatia……………
- Anexa nr. 3: Conținutul Acordului Operatorilor Asociați (AOA) aferent studiilor realizate in cadrul DSA, care este opozabil tuturor membrilor DSA activi (membrii DSA cu care BRAT are contracte in vigoare pentru SNA FOCUS)


Anexa nr. 1 la ROF DSA
 
 
DECIZIE DE UTILIZARE DATE MIPPS
 
 
Pentru SNA FOCUS 2018 – 2019, datele de monitorizare ale incasarilor din publicitatate obtinute de publicatiile masurate in SNA FOCUS, utilizate in vederea calculului contributiei publicatiei la costul SNA FOCUS, vor fi cele obtinute in MIPPS, pentru perioada ianuarie – decembrie 2017.
 
Suma ce va fi utilizata pentru fiecare publicatie, va suma incasarilor din publicitate, pentru respectiva perioada, pentru urmatoarele tipuri de publicitate:
- Publicitate standard
- Barter
- Advertorial
 

Anexa 2 la ROF DSA
 
Acord de utilizare a rezultatelor Studiului National de Audienta (SNA FOCUS) condus de BRAT pentru publicatia……………
 
 
Partile:
 
SC Regie…., cu sediul…., avand nr de inregistrare la oficiul Registrului Comertului…………., cod de identificare fiscala….., cont bancar……deschis la……….reprezentata legal de………..in calitate de………..
 
Si
 
SC Editura cu sediul…., avand nr de inregistrare la oficiul Registrului Comertului…………., cod de identificare fiscala….., cont bancar……deschis la……….reprezentata legal de………..in calitate de………..
 
Si 
BRAT cu sediul…., avand nr de inregistrare …………., cod de identificare fiscala….., cont bancar……deschis la……….reprezentata legal de………..in calitate de………..
 
 
Cunoscand atat Statutul Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia, precum si regulamentele asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia (denumit in continuare “BRAT”), cum ar fi dar nu limitat la Regulamentul de Organizare si Functionare al  Departamentului  pentru Studii de Audienta al BRAT si Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, prevederile contractului SNA FOCUS numarul.......din data de ....., calitatea pe care SC .... (regia) o detine de membru al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT,  precum si in baza acordului incheiat de catre  ..... (regie), cu SC Editura aceasta din urma in calitatea sa de proprietar al publicatiei….. (nume publicatie sau nume publicatii), au convenit ca: 
 
Art. 1 SC REGIA are dreptul de a utiliza rezultatele SNA FOCUS  pentru publicatia .........................., obinute de editor in baza contractului SNA FOCUS nr............ din data de.......
 
Art.6 SC editura si SC regie au cunostiinta, accepta si recunosc toate metodologiile, standardele, regulile si procedurile dupa care se realizeaza SATI, precum si orice modificari viitoare aduse acestora, in conditiile respectarii regulamentelor si statutului BRAT.
 
Art.7  SC Editura si SC Regie  precum si BRAT sunt de accord ca prezentul contract sa constituie act aditional la contractul nr...... si toate partile sa fie tinute responsabile de obligatiile corelative asumate. 
 
Data
 
 
SC …… (Regie)
 
Prin reprezentant legal
 
 
SC ………… (Editor)
 
Prin reprezentant legal
 
 
BRAT 
Arina Ureche
Director General
 

Anexa nr. 3
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DEPARTAMENTULUI PENTRU STUDII DE AUDIENTA
 
 
Continutul AOA privind Studiul SNA FOCUS:
 
Acordul Operatorilor Asociati (AOA) ai DSA privind Studiul SNA FOCUS inseamna totalitatea deciziilor luate de către Operatorii Asociați in legătura cu scopul general si mijloacele de prelucrare a DCP in cadrul acestui Studiu si conține totalitatea instrucțiunilor pe care aceștia le transmit Persoanei Împuternicite de Operator (BRAT).
Astfel, AOA al DSA privind Studiul SNA FOCUS este alcatuit din suma urmatoarelor decizii, in toate aspectele ce pot avea impact asupra prelucrarii DCP de catre BRAT (referirea la documentele/deciziile generale privind toti membrii BRAT este considerata facuta doar la aspectele aplicabile Studiului SNA FOCUS):
 
1. Statutul BRAT;
2. Decizii ale Adunarii Generale BRAT;
3. Decizii ale Consiliului Director BRAT;
4. Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT;
5. Regulamentul de Organizare si Functionare al DSA;
6. Deciziile Adunărilor Generale ale DSA;
7. Pachetul Metodologic privind realizarea Studiului SNA FOCUS;
8. Brief-ul cererii de oferta pentru realizarea Studiului SNA FOCUS;
9. Contractele BRAT cu furnizorii pentru realizarea Studiului SNA FOCUS;
10. Deciziile Grupului Operational al DSA.
 
Fiecare dintre documentele ce alcatuiesc AOA sunt decise de catre forurile competente, conform regulamentelor in vigoare.

Orice modificare a unuia dintre elementele sus-mentionate ale AOA pentru Studiul SNA FOCUS este considerat implicit ca facand parte din AOA, fara a mai fi necesara o Decizie a AG a DSA in acest sens.