Studiul National de Audienta
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL GRUPULUI DEPARTAMENTAL PENTRU STUDII DE AUDIENŢĂ

- Actualizat la data de 23.11.2021 -
 
 

Preambul

Având în vedere:
a. prevederile Statutului Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT), potrivit cărora intră în obiectul de activitate al Asociaţiei şi „oferirea către membrii Asociaţiei de servicii de marketing, complementare scopului Asociaţiei“,
b. Hotărârea Adunării Generale BRAT din data de 26.11.1999 prin care s-a aprobat demararea acestei activităţi în cadrul BRAT prin constituirea Departamentului pentru Studii de Audienţă;
c. Acordul de constituire din data de 27 aprilie 2000 prin care mai mulţi membri ai BRAT au convenit să pună bazele Departamentului pentru Studii de Audienţă în cadrul BRAT şi s-au angajat să susţină financiar funcţionarea acestui departament; Hotărârea Adunării Generale BRAT din 29.03.2018, de înființare a Departamentului Presa Scrisa („DPS”) in cadrul BRAT prin cumularea i) Departamentului de Audit  Tiraje si ii) Departamentului pentru Studii de Audienta 
s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă.
Toate referirile la Departamentul pentru Studii de Audienţă facute anterior datei de 28.11.2018, in orice tip de document întocmit, vor fi considerate făcute la Grupul Departamental pentru Studii de Audienţă.
 

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 1 In vederea aducerii la indeplinire a scopului BRAT, obiectivul Grupului Departamental pentru Studii de Audienta in cadrul BRAT reprezinta stabilirea de catre membrii grupului departamental a unor definitii comune privind indicatorii de performanta ai produselor media tiparite si crearea unui set de reguli, standarde şi proceduri de realizare a studiilor referitoare la performanţele publicatiilor.
Convenţional, în textul regulamentului Grupul Departamental pentru Studii de Audienţă va fi denumit „Grupul Departamental“ sau „Grupul DSA“ sau „GDSA”. 
Grupul Departamental pentru Studii de Audienţă se constituie din membri BRAT care indeplinesc conditiile prezentului regulament.
 
Art. 2 Studiul National de Audienta FOCUS (SNA FOCUS) este denumirea conventionala a studiului de masurare a audientei publicatiilor si studiului de strategie si consum, care include masurarea consumului de produse si servicii desfasurat de Grupul Departamental pentru Studii de Audienţă al BRAT.
 
Studiul National de Audienta (SNA) este denumirea conventionala a studiului de masurare a audientei publicatiilor.
 
FOCUS este numele studiului de consum si strategie multimedia, care include masurarea consumului de produse si servicii si consumul media.
 
Art. 3 Activitatea privind studiile pentru măsurarea audientei publicatiilor si a altor studii de marketing conexe se desfăşoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unor instituţii agreate de BRAT.
Pentru a participa la studiu, toţi membrii Grupului Departamental trebuie să semneze cu furnizorul/furnizorii desemnati de AG a Grupului DSA un contract pentru realizarea studiilor desfasurate in cadrul GDSA, contractul avand aceeasi formă si urmand acelasi model de finanţare pentru toti membrii Grupului DSA apartinand unei categorii de membrii, conform calitatii lor in raport cu GDSA si prevederilor prezentului regulament.
 
Art. 4 Grupul Departamental pentru Studii de Audienţă va funcţiona în cadrul BRAT potrivit Statutului asociaţiei, Regulamentului de Organizare si Functionare al BRAT, Regulamentului de Organizare si Functionare al Departamentului Presa Scrisa, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociaţiei, Acordului de constituire şi dispoziţiilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
 
Art. 5 Rezultatele studiilor realizate in cadrul Grupului DSA vor fi puse la dispoziţia membrilor activi ai Grupului Departamental, potrivit procedurilor stabilite de prezentul regulament si prevederilor contractului semnat de membri pentru realizarea studiilor desfasurate in cadrul GDSA.
 
Conditiile generale de punere la dispoziţia tertilor a rezultatelor studiilor desfasurate de Grupul DSA, se va face potrivit hotărârii adunării generale a membrilor Grupului Departamental.
 
Art. 6 Termenii, definitiile si notiunile din prezentul regulament se completeaza cu cele din Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si din Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului Presa Scrisa.
 
Art. 7 Prevederile prezentului regulament se completeaza cu cele din Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului Presa Scrisa.
 
Art. 8 Membrii cunosc si accepta faptul ca SNA FOCUS poate inregistra erori sau greseli, care nu sunt produse cu intentie de catre BRAT sau furnizorii sai.
 
Art. 9 Membrii activi GDSA care beneficiaza, in baza prezentului regulament, de rezultatele SNA FOCUS, au dreptul de a utiliza rezultatele SNA FOCUS in vederea aducerii la indeplinire a obiectivelor proprii, conform calitatii lor in raport cu GDSA, asa cum sunt definite in Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT:
a. Agentiile de media.
b. Agentiile de PR sau Creatie.
c. Editorii si regiile de publicitate.
d. Clientii de publicitate.
 
Membrii activi GDSA care beneficiaza, in baza prezentului regulament, de rezultatele SNA FOCUS, nu au dreptul de a utiliza rezultatele SNA FOCUS in scopul punerii la dispozitie a nici unui tert, sub nici un alt scop sau forma decat cea prezentata in prezentul regulament
 

Art.10 Grupul Departamental pentru Studii de Audienta funcţionează în cadrul BRAT ca un grup in cadrul Departamentului Presa Scrisa, specializat pentru realizarea standardelor şi procedurilor de efectuare a studiilor de audienta pentru presa scrisa.
 
Raporturile juridice ale grupului departamental cu terţii se vor realiza prin intermediul BRAT.
 
Art.11 Potrivit prezentului Regulament şi în vederea realizării obiectului de activitate, Grupul Departamental va avea organe proprii de conducere reprezentate de:
a) Adunarea Generala a membrilor GDSA;
b) Comisia Tehnică a GDSA;
c) Grupul Operational al GDSA;
d) Vicepresedintele Departamentului Presa Scrisa
 
Grupul Operational al GDSA este acelasi cu Grupul Operational al Departamentului Presa Scrisa.
 
Art.12 Cheltuielile necesare funcţionării Grupului Departamental şi realizării studiilor pentru măsurarea audientei publicatiilor sau altor studii decise de adunarea generala a membrilor vor fi suportate de membrii Grupului Departamental
 

Art.13 Dobandirea calitatii de membru a Grupului Departamental se realizeaza prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a. Solicitantul trebuie sa detina calitatea de membru BRAT,
b. Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de aderare la GDSA, in formatul standard care se gaseste pe site-ul BRAT,
c. Solicitantul trebuie sa achite taxa de aderare la GDSA, in conditiile stabilite de adunarea membrilor GDSA,
d. Solicitantul se angajează să participe la realizarea studiilor de măsurare a audientei publicatiilor si a altor studii de marketing referitoare la publicitatea in presa scrisa în cadrul GDSA, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Grupului Departamental pentru Studii de Audienta, prin semnarea contractelor aferente studiilor desfasurate de GDSA; 
e. Solicitantul indeplineste şi celelalte condiţii ori obligaţii prevăzute în Statutul BRAT şi în prezentul Regulament,
f. Solicitantul susţine financiar funcţionarea Grupului Departamental si isi asuma obligaţiile de respectare a regulamentului GDSA,
g. Solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor grupului departamental,
 
Art.14 Directorul de Grup Departamental sau Directorul General BRAT constata indeplinirea conditiilor mentionate mai sus si certifica calitatea de membru a Grupului Departamental.
 
Art.15 In situatia in care Directorul de Grup Departamental /Directorul General apreciaza ca solicitantul nu indeplineste ultima conditie (g.), cererea de aderare la GDSA va fi discutata cu ocazia urmatoarei sedinte a Consiliului Director BRAT, care va lua o decizie cu privire la acordarea sau nu a calitatii de membru GDSA.
 
Art.16 Calitatea de membru GDSA se pierde la momentul la care membrul GDSA nu mai indeplineste oricare dintre conditiile mentionate la art 13, cu exceptia conditiei d., care este reglementata de articolul urmator.
 
Art.17 Grupul Departamental pentru Studii de Audienta este compus din membri activi sau membri observatori.
Membrii activi ai GDSA sunt acei membri care au în vigoare un contract de studii de audienta pentru publicatii (SNA FOCUS), incheiat în conformitate cu art. 13. În situaţia în care un membru GDSA activ nu are un contract de studii în vigoare, încheiat în conform cu art. 13, pentru o perioada de 30 de zile, membrul GDSA activ devine membru observator.
La momentul în care membrul observator are in vigoare un contract de studii pentru măsurarea audientei publicatiilor, în condiţiile art. 13, membrul observator devine membru activ.
 
Membrul observator ce nu devine membru activ pentru o perioadă mai lungă de 6 luni, calculata de la data la care a devenit membru observator, isi pierde calitatea de membru al Grupului Departamental.
 
În cadrul Grupului Departamental membrii activi au drept de vot, iar membrii observatori nu au drept de vot.
 
La momentul la care un membru activ devine membru observator, acesta isi pierde si calitatea de membru al Grupului Operational al GDSA, precum si pe cea de membru al Comisiei Tehnice a GDSA. In situatia in care membrul respectiv nu mai este membru al unui alt departament/grup departamental BRAT, acesta va pierde calitatea de membru al Consiliului Director BRAT, in situatia in care acesta detinea un loc in forurile de conducere mentionate. 
 
Un membru BRAT din categoria “terti interesati” care doreste sa beneficieze de rezultatele SNA FOCUS nu are drept de vot in cadrul sedintelor Adunarii Generale a membrilor GDSA BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica GDSA.
 
 
Art.18 Membrii Grupului Departamental pentru Studii de Audienta au urmatoarele drepturi:
a. de a fi informati cu privire la desfasurarea activitatii in cadrul grupului departamental,
b. sa faca recomandari si propuneri cu privire la modul de desfasurare al activitatii GDSA, al realizarii SNA FOCUS sau in vederea amendarii regulamentelor aplicabile,
c. de a utiliza rezultatele puse la dispozitie de GDSA, cu respectarea prevederilor regulamentelor aplicabile,
d. sa utilizeze sigla SNA si sigla FOCUS in conditiile regulamentelor aplicabile,
e. sa solicite si sa primeasca de la GDSA documente care sa ii sprijine in desfasurarea activitatii proprii, in conformitate cu regulile, regulamentele aplicabile si deciziile Consiliului Director BRAT sau altor foruri de conducere si/sau functionare a BRAT.
 
Art.19 Membrii Grupului Departamental pentru Studii de Audienta au urmatoarele obligatii:
a. sa respecte scopul si obiectivele BRAT, DPS si GDSA 
b. sa sprijine direct sau prin actiunile proprii activitatea BRAT, a DPS si a GDSA,
c. sa nu initieze sau desfasoare actiuni care sa prejudicieze in mod direct sau indirect activitatea BRAT, a DPS sau  GDSA,
d. sa semneze si sa mentina in vigoare contractul pentru realizarea SNA FOCUS, in forma sa decisa de catre Adunarea Generala a membrilor GDSA,
e. nu aduc la cunostinta nici unui tert informatiile care le sunt puse la dispozitie, in orice forma, ca urmare a calitatii de membru BRAT, GDSA sau DPS, cu exceptia rezultatelor studiului pentru care se aplica prevederile prezentului regulament,
f. nu realizeaza si nu participa la studii de masurare a audientei publicatiilor, studii care utilizeaza metodologia utilizata de BRAT pentru realizarea studiilor proprii, asa cum a fost ea stabilita de membrii Grupului Departamental pentru Studii de Audienta la desemnarea contractului cu furnizorii pentru realizarea SNA FOCUS
g. fac demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila a oricarui posibil diferent cu BRAT, GDSA sau DPS,
h. cunosc si respecta regulamentele BRAT, GDSA si DPS aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociatiei si pe site-ul oficial al acesteia

Art.20 Conducerea Grupului Departamental va fi asigurată de:
a) Adunarea Generala a membrilor GDSA;
b) Comisia Tehnică a GDSA;
c) Grupul Operational al GDSA;
d) Vicepresedintele Departamentului Presa Scrisa.
 
Grupul Operational al GDSA este acelasi cu Grupul Operational al Departamentului Presa Scrisa.
 
Art.21 Adunarea generala a membrilor Grupului Departamental este formată din reprezentanţii membrilor Grupului Departamental si are următoarele atribuţii:
 
1. stabileşte obiectivele studiului
2. stabilieste standardele, metodologia şi condiţiile tehnice generale de realizare a studiului de audienţă, care sunt:
metoda de calcul a audientei presei scrise
universul studiului
metoda de intervievare
marimea esantionului si modalitatea de extragere
proceduri de control
sectiunile chestionarului, tipurile de informatii culese şi gradul de detaliere a acestora
3. aprobă toate costurile legate de realizarea studiului, obţinerea şi publicarea rezultatelor,
4. stabileste modalitatea de finanţare a tuturor costurilor studiului,
5. discută şi aprobă proiectul anual de activitate al Grupului Departamental;
6. elaborează Regulamentul Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă şi modificările acestuia, pe care le supune apoi aprobării Consiliului Director al BRAT;
7. aprobă anual componenţa membrilor Comisiei Tehnice GDSA;
8. aprobă proiectele de contracte ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT în vederea realizării studiului;
9. validează licitaţia şi rezultatul acesteia pentru desemnarea instituţiei/instituţiilor cu sprijinul căreia/cărora va fi efectuat studiul;
10. decide asupra destinaţiei sumelor colectate în fondul special al Grupului Departamental;
11. aprobă strategia de securitate, masurile generale si/sau procedurile interne ce vor fi implementate de BRAT (in calitate de Persoana Împuternicita de Operator), in vederea respectării prevederilor GDPR cu privire la activitatea Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă si a studiilor realizate in cadrul acestuia;
12. aprobă componenţa Acordului Operatorilor Asociați (AOA) aferent studiilor realizate in cadrul Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă, părțile componente ale AOA urmând a fie decise după caz, de forurile competente conform regulamentelor aplicabile.
 
Art.22 Pentru şedintele adunării membrilor, fiecare membru  va fi reprezentat de catre reprezentantul sau in relatia cu Grupul Departamental pentru Studii de Audienta, desemnat in conditiile Regulamentului de Organizare si Functionare BRAT, reprezentant care prin votul său va exprima poziţia membrului care l-a desemnat.
 
Modalitatea de vot în cadrul Grupului Departamental este cea definită în articolele urmatoare ale prezentului regulament.
 
Art.23 La adunarea generală toţi membrii vor fi convocaţi în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de Grup Departamental sau a Directorului General, cu cel puţin sapte zile înainte de data stabilită pentru adunarea generala. 
 
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.
Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizand un mod de acces personalizat. Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.
 
Art.24 Adunarea generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor activi. Dupa trecerea a 30 de minute de la ora convocata pentru sedinta, adunarea generala va fi considerata valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot din categoriile de membri editori si agentii.
 
Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de catre membrii activi în adunarea generală valabil constituită, cu exceptia aprobării conţinutului şi semnării contractului pentru măsurarea audientei publicatiilor, care se aprobă cu votul a două treimi din numărul total de voturi exprimat de membrii activi în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform articolelor urmatoare.
 
La adunarea generală pot lua parte toţi membrii GDSA, dar au drept de vot numai membrii activi.
 
Art.25 Votul în cadrul şedinţelor adunării membrilor Grupului Departamental va fi exercitat de catre membrii activi astfel:
 
Fiecare editor sau regie, membru activ, va avea un număr de voturi, calculat după cum urmează:
- pentru o singură publicaţie înscrisă în studiu: 1 vot;
- pentru două sau trei publicaţii înscrise în studiu: 2 voturi;
- pentru patru sau mai multe publicaţii înscrise în studiu: 3 voturi;
In cazul regiilor de publicitate ce nu au nicio publicatie inscrisa in studiu, acestea vor avea 1 vot.
Suma voturilor exercitate de către editorii si regiile prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
Agenţiile de media, agentiile de PR sau Creatie membri activi si prezenti în adunarea generală legal constituită exprimă 25% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor, între agenţiile de media si agentiile de PR sau Creatie prezente voturile fiind distribuite în mod egal.
 
Clienţii de publicitate membri activi prezenţi în adunarea generală legal constituită exprimă 25% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor, între clienţii de publicitate prezenţi voturile fiind distribuite în mod egal.
 
Un membru GDSA BRAT din categoria “terti interesati” nu are drept de vot in sedintele Adunarii Generale a membrilor GDSA BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a Grupului Departamental.
 
Art. 26 In ceea ce priveşte deciziile care au implicaţii financiare şi care au drept urmare directa plata unor sume de bani de către membrii Grupului Departamental, votul se va distribui astfel:
Fiecare membru activ al Grupului Departamental va avea un procent de voturi egal cu participarea sa financiara la proiectul in discuţie (ex: participarea financiara a unui membru in proporţie de 1% din suma alocata pentru acest proiect va da dreptul respectivului membru activ de a exercita un vot egal cu 1% din totalul voturilor membrilor, indiferent de categoria de membrii din care face parte).
In aceasta situaţie, hotărârile se vor lua cu majoritate absoluta (peste 50%) din suma voturilor tuturor membrilor activi ai Grupului Departamental.
 
Un membru GDSA BRAT din categoria “terti interesati” nu are drept de vot in sedintele Adunarii Generale a membrilor GDSA BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a Grupului Departamental.
 
Art.27 Comisia Tehnică a Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă este formata din:
a) 4 agenţii sau clienti de publicitate, membri activi ai GDSA;
b) 4 editori sau regii, membri activi ai GDSA;
c) Directorul de proiect / Directorii de proiecte
 
Art.28 Calitatea de membru al Comisiei Tehnice a Grupului Departamental pentru Studii de Audienta poate înceta in urmatoarele situatii:
a. prin revocare de către Adunarea Generală a GDSA al BRAT,
b. prin pierderea calităţii de reprezentant in GDSA al BRAT al membrului asociatiei, 
c. prin retragere motivată în scris, adresată directorului de Grup Departamental,
d. in cazul neparticipării la 3 şedinţe consecutive ale Comisiei Tehnice, sau la 5 şedinţe pe parcursul unui an calendaristic.
Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnica a GDSA al BRAT locul acestuia va deveni vacant, pina la data urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a GDSA BRAT.
 
Art.29 Membrii Comisiei Tehnice GDSA vor fi convocaţi în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura Directorului de Grup Departamental sau a Directorului General, cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru sedinta. 
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.
Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizand un mod de acces personalizat.
Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.
 
Art.30 Comisia tehnică este valabil constituita în prezenţa a cel puţin jumătate dintre membrii săi şi a directorului de proiect SNA FOCUS/Directorul general al BRAT. Comisia tehnică ia decizii cu majoritate simplă a membrilor prezenti.
Directorul de proiect /Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.
Comisia Tehnica poate lua decizii in scris, cu majoritate calificata a membrilor Comisiei Tehnice.
 
Art.31 Atribuţiile Comisiei Tehnice GDSA:
 
1. supraveghează derularea contractului studiului de audienţă;
2. propune schimbarea prestatorului şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
3. propune modificări ale regulamentului;
4. propune adunării membrilor Grupului Departamental standarde, metodologii, strategii de lucru şi condiţii tehnice generale pentru realizarea studiului, conform Art 21, pct.1
5. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Grupului Departamental către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor;
6. colaborează cu directorul de proiect SNA FOCUS la realizarea obiectului de activitate al Grupului Departamental;
7. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Grupului Departamental;
8. supune aprobării adunării membrilor şi CD BRAT măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
9. urmăreşte aplicarea regulamentului;
10. supraveghează îndeplinirea de către prestator a contractului;
11. elaborează şi supune aprobării adunării membrilor caietul de sarcini în baza căruia se efectuează licitaţia şi/sau studiul, precum şi modificări ale acestuia;
12. colaboreaza cu directorul de proiect SNA FOCUS la elaborarea strategiei şi a modalităţilor de finanţare a studiului;
13. prezintă Adunării membrilor şi Consiliului Director al BRAT rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în activitatea Grupului Departamental;
14. pe baza propunerilor directorului de proiect SNA FOCUS, aprobă stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a SNA FOCUS, în vederea aplicării şi respectării prevederilor Art. 21 pct.1;
15. actualizeaza lista de publicaţii ce face obiectul SNA FOCUS;
16. stabilește masuri si modalități de punere in aplicare a AOA aferent studiilor realizate in cadrul DSA si a strategiilor stabilite de Adunarea Generala a membrilor DSA in vederea respectării GDPR in cadrul prelucrării de date cu caracter personal de către BRAT (ca Persoana Împuternicita de Operator).
 
Art.32 Grupul Operational al GDSA functioneaza in cadrul GDSA conform prevederilor ROF BRAT si are urmatoarele atributii:
1. organizeaza licitatiile in vederea identificarii furnizorilor pentru contractele Grupului Departamental, cu respectarea prevederilor regulamentelor;
2. negociaza contractele Grupului Departamental cu prestatorii;
3. supraveghează derularea contractelor Grupului Departamental;
4. propune schimbarea prestatorilor şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
5. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei Grupului Departamental către Consiliul Director BRAT şi către adunarea membrilor BRAT;
6. colaborează cu directorul de proiect al Grupului Departamental si Directorul General BRAT la realizarea obiectului de activitate al Grupului Departamental;
7. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii Grupului Departamental;
8. colaboreaza cu directorul de proiect al Grupului Departamental si Directorul General BRAT la elaborarea strategiei şi a modalităţilor de finanţare ale Grupului Departamental;
9. iniţiază şi organizează licitaţia pentru contractarea serviciilor de realizare a studiului;
10. negociază costurile legate de realizarea studiului, de obţinerea şi publicarea rezultatelor şi modalitatea de acoperire a acestor costuri;
11. ia decizii, in timp util, in numele Operatorilor Asociati din cadrul GDSA, in privinta unor aspecte privind prelucrarea de date cu caracter personal (DCP) de catre BRAT (in calitate de Persoana Imputernicita de Operator), astfel:
11.1 decide solutionarea cererilor sau plângerilor primite de către BRAT de la Persoanele Vizate sau de la terți, cu excepția cererilor la care BRAT poate formula in mod direct un răspuns, in baza legii;
11.2 evaluează orice încălcare a securității DCP in legatura cu studiile GDSA si stabileste măsurile de remediere și corecție ce urmeaza a fi puse in aplicare de BRAT. 
11.3 evaluează riscul privind incalcarea drepturilor și libertăților Persoanelor Vizate in baza respectarii GDPR si decide notificarea autoritatii de supraveghere competenta si/sau a Persoanelor Vizate;
11.4 decide orice alte masuri in situații excepționale si care impun masuri de urgenta.
 
Art.33 Vicepresedintele BRAT al Departamentului Presa Scrisa activeaza in cadrul Grupului DSA conform prevederilor ROF BRAT si are urmatoarele atributii:
1. preia partial atributiile Presedintelui BRAT, in chestiunile ce privesc strict activitatile GDSA, fara a-l inlocui pe Presedintele BRAT;
2. in privinta prelucrarii de catre BRAT de DCP (in calitate de Persoana Imputernicita de Operator), are urmatoarele atributii specifice:
2.1 notifica in scris, in timp util, autoritatea de supraveghere competenta, in situația in care Grupul Operational al GDSA a decis notificarea;
2.2 notifica prompt Persoanele Vizate, in situația in care Grupul Operational al GDSA a decis notificarea;
2.3 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai GDSA cu autoritatea de supraveghere competenta, 
2.4 indeplineste rolul de punct de contact al Operatorilor Asociati ai GDSA cu Persoanele Vizate;
2.5 colaboreaza cu responsabilul cu protectia datelor din cadrul BRAT cu privire la indeplinirea obligatiilor specifice GDPR.
 
In situații excepționale, in care Vicepreședintele BRAT al Departamentului Presa Scrisa nu își poate exercita oricare dintre atribuțiile legate de prelucrarea de DCP de catre BRAT, in caz de urgenta, atribuțiile sale vor fi preluate, temporar, de către un membru al Grupului Operațional al GDSA.
 
Art.34 Atribuţiile Directorului de Proiect SNA FOCUS
1. convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2. elaborează şi pregăteşte materialele supuse analizei Comisiei Tehnice şi le transmite membrilor Comisiei Tehnice cu cel puţin trei zile lucratoare înainte de data şedinţei;
3. organizează şi conduce şedinţele Comisiei Tehnice;
4. prezintă directorului executiv al BRAT şi Comisiei Tehnice rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în derularea contractului;
5. urmăreşte colectarea fondurilor necesare efectuării studiului şi a obţinerii şi publicării rezultatelor;
6. supraveghează derularea contractului de realizare a studiului, păstrând în permanenţă legătura cu prestatorul/prestatorii;
7. consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a SNA FOCUS;
8. stabileşte şi modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice şi procedurale de realizare a SNA FOCUS în vederea aplicării şi respectării prevederilor Art. 21 pct. 1.
 
Art.35 Membrii editori care solicită înscrierea în studiu a unor publicaţii neauditate la zi vor depune la BRAT, la data înregistrării cererii de aderare, o declaraţie asupra cifrelor de difuzare, în conformitate cu standardele BRAT. Cifrele din declaraţia de difuzare de mai sus nu pot fi făcute publice şi vor fi folosite în vederea calculării costurilor studiului de audienţă.
 
Art.36 Contribuţiile financiare ale membrilor Grupului Departamental sunt:
a) costurile studiului;
b) taxa de aderare;
 
Taxa de aderare se va plăti de către membrii BRAT care doresc să adere la Grupul Departamental şi este cel puţin egală cu valoarea contribuţiei plătite de membrii fondatori începând cu data semnării acordului şi până la data aprobării iniţiale a prezentului regulament şi va fi stabilită anual de către adunarea membrilor.
Taxa de aderare va fi colectată în fondul special al Grupului Departamental.
 
Art.37 Pentru cheltuieli excepţionale, membrii Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă vor constitui, pe baza hotărârii Adunării Membrilor, un fond special, evidenţiat separat în bugetul BRAT. Fondul special este la dispoziţia Adunării Membrilor Grupului Departamental.
 
Art.38 În afara respectării reglementărilor legale cu privire la evidenţa contabilă a unei instituţii, veniturile şi cheltuielile Grupului Departamental vor fi înregistrate şi evidenţiate şi separat de celelalte cheltuieli efectuate de BRAT, pentru facilitarea controlului de către membrii Grupului Departamental.
Art.39 Costul total al studiului este format din următoarele componente:
1. Costuri de realizare a studiului SNA FOCUS.
2. Servicii şi costuri de control al calităţii studiului SNA FOCUS.
3. Costuri de publicare a studiului SNA FOCUS şi costuri de marketing.
 
Costul total al studiului SNA FOCUS va fi acoperit în mod diferenţiat de către membrii Grupului Departamental.
Se vor crea doua categorii de costuri:
 
COSTUL 1 cuprinde:
- 50% din costurile de realizare a partii SNA a studiului
- 0% din costurile de realizare a partii FOCUS a studiului.
 
COSTUL 2 cuprinde:
- 50% din costurile de realizare a partii SNA a studiului
- 100% din costurile de realizare a partii FOCUS a studiului.
 
Cele doua categorii de costuri vor fi distribuite diferit membrilor GDSA, dupa cum urmeaza:
 
A. Publicaţiile vor acoperi prin contribuţiile lor costul 1 al studiului.
Aceste contribuţii vor fi calculate separat pentru fiecare publicaţie, fiecare contribuţie având următoarele trei componente:
 
a) O componentă fixă, diferenţiată pe tipuri de publicaţii, rezultată prin împărţirea unui procent de 33,33% din contribuţia totală a publicaţiilor la costul 1. Această componentă fixă este formată din suma a două componente: o componentă fixă, egală pentru toate publicaţiile incluse în studiu, şi una diferenţiată în funcţie de tipul publicaţiei.
Componentă fixă, egală pentru toate publicaţiile incluse în studiu, se obţine prin împărţirea a 16,66% din contribuţia totală a publicaţiilor la numărul de publicaţii înscrise în studiu.
Componentă diferenţiată în funcţie de tipul publicaţiei rezultată prin înmulţirea unui procent de 16,66% din contribuţia totală a publicaţiilor cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de puncte al publicaţiei din totalul punctelor tuturor publicaţiilor înscrise în studiu. Prin numărul de puncte al unei publicaţii se înţelege următoarea valoare, pe tipuri de publicaţii:
publicaţie cu o apariţie pe lună sau care are între 4 şi 11 apariţii pe an: 1 punct;
publicaţie cu o apariţie la 2 săptămâni: 2 puncte;
publicaţie naţională cu o apariţie pe săptămână: 4 puncte;
publicaţie naţională cotidiană: 25 puncte;
publicaţie locală sau regională cu o apariţie pe săptămână: 1 punct;
publicaţie locală sau regională cotidiană: 6 puncte;
 
Minimul de puncte pentru o publicaţie este de 1 punct.
 
b) O componentă variabilă, rezultată prin înmulţirea unui procent de 33,33% din contribuţia totală a publicaţiilor la costul 1 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de numărul de copii tipărite ale publicaţiei din totalul copiilor tipărite ale tuturor publicaţiilor înscrise în studiu.
Numărul de copii tipărite luate în calcul vor fi cele din ultima perioadă auditată BRAT. Publicaţiile care nu au Certificat de audit pe perioada respectivă vor înainta către BRAT o Declaraţie de difuzare pe proprie răspundere, conform standardelor BRAT, asumându-şi obligaţia de a înscrie la audit publicaţia respectivă cel mai târziu pentru perioada de audit imediat următoare.
 
c) O componentă variabilă, rezultată prin înmulţirea unui procent de 33,33% din contribuţia totală a publicaţiilor la costul 1 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de încasările de publicitate realizate de publicaţie din totalul încasărilor de publicitate realizate de toate publicaţiile înscrise în studiu.
In cazul publicatiilor din categoria ghiduri de timp liber si lifestyle, in calculul contributiei la studiu vor fi luate 50% din veniturile brute aferente anului calendaristic anterior perioadei la care se refera studiul.

 
Încasările de publicitate luate în calcul sunt cele pentru anul calendaristic imediat anterior perioadei la care se referă studiul, aşa cum reies acestea dintr-o monitorizare specializată, efectuată de o companie agreată de Adunarea Membrilor.
 
Amendament 1. (Hotararea Adunarii Membrilor din data de 19 aprilie 2002) Editorii membri ai GDSA ce doresc să includă o publicaţie în lista de publicaţii pentru care se vor oferi date de audienţă, după momentul începerii studiului pentru anul în curs, trebuie să platească o contribuţie ce va fi calculată ca sumă a urmatoarelor trei componente:
 
a) O componentă fixă egală cu contributia fixa a publicaţiilor de acelaşi tip (aceeaşi frecvenţă de apariţie şi aceeaşi arie de distribuţie) incluse în studiu înaintea începerii lui.
b) O componentă variabilă, rezultată prin înmulţirea numărului mediu de copii tiparite pe ediţie al publicatiei cu un coeficient ce reprezintă costul mediu pe copia tiparită calculat pentru studiul anului în curs.
 
Costul mediu pe copia tiparită se calculează ca raport între suma aferentă de plată editorilor, în funcţie de tiraj, şi suma numerelor medii de copii tiparite pe ediţie pentru toate publicaţiile înscrise în studiu înainte de începerea lui. Acest coeficient se stabileşte de către directorul de proiect SNA FOCUS la maxim 5 zile lucrătoare după ce s-a încheiat semnarea contractelor pentru editorii ce au inclus publicaţii în studiu înainte de începerea lui si este adoptat in cadrul Comisiei Tehnice a GDSA.
 
Numărul de copii tiparite luate în calcul vor fi cele din ultima perioadă auditată BRAT pentru care cifrele sunt disponibile. Publicaţiile care nu au Certificat de audit pentru perioada respectivă vor înainta către BRAT o Declaraţie de difuzare pe proprie răspundere, conform standardelor BRAT, asumându-şi obligaţia de a înscrie la audit publicaţia respectivă cel mai târziu pentru perioada de audit imediat următoare. În cazul în care editorul nu îşi înscrie publicaţia la audit, acesta nu va primi date de audienţă.
Directorul de proiect sau Directorul General BRAT va stabili la fiecare calculare a contributiilor financiare ale membrilor perioada de referinta utilizata. Indicatorul utilizat este acela de numar mediu de copii tiparite pe editie.
 
Tirajul mediu tiparit pe editie este plafonat superior cu 100.000 exemplare, respectiv 25.000 exemplare pentru publicatiile cu distributie locală sau regională.
 
c) O componentă variabilă, rezultată prin înmulţirea venitului brut din publicitate obţinut pentru publicaţia respectivă cu un coeficient ce reprezintă costul mediu pentru un Euro din venitul brut încasat de editor.
 
Costul mediu pentru un Euro din venitul brut încasat de editor se calculează ca raport între suma aferentă de plată editorilor, în funcţie de veniturile brute din publicitate, şi totalul veniturilor brute din publicitate realizate de publicaţiile înscrise în studiu înainte de începerea lui. Acest coeficient se stabileşte de către directorul de proiect SNA FOCUS la maxim 5 zile lucrătoare după ce s-a încheiat semnarea contractelor pentru editorii ce au inclus publicaţii în studiu înainte de începerea lui si este adoptat in cadrul Comisiei Tehnice a GDSA.
 
Încasările din publicitate luate în calcul sunt cele pentru anul calendaristic anterior perioadei la care se referă studiul, aşa cum reies acestea dintr-o monitorizare specializată, efectuată de o companie agreată de Comisia Tehnică a GDSA, conform Anexei 1.
 
În cazul în care o publicaţie care a fost monitorizată pe parcursul ultimului an calendaristic inregistreaza valori ale veniturilor mai mici decat 200.000 Euro pe an, dacă este o publicaţie cu distribuţie naţională, şi 50.000 Euro dacă este o publicaţie cu distribuţie locală sau regională, atunci aceste sume minime vor fi considerate in calculul costurilor.
 
În cazul în care o publicaţie nu a fost monitorizată pe parcursul ultimului an calendaristic de către respectiva companie ce efectuează monitorizări de publicitate, acestei publicaţii i se va atribui prin conventie o suma, egala cu valoarea medie a investitiilor in publicitate, per publicatie, pentru categoria de publicatii din care aceasta face parte, definita prin periodicitate, tip si arie de difuzare. (de exemplu, cotidian, national, platit, sau lunar, national, platit, sau saptamanal, local, gratuit). Daca este singura publicatie dintr-o categorie de acest tip monitorizata, categoria se va extinde, prin excluderea unui criteriu, in aceasta ordine: tip, arie de difuzare.
 
Art.40 Contributia la studiu pe care o va plati un editor pentru o retea de publicatii va fi calculata dupa acelasi model de calcul utilizat in cazul titlurilor individuale incluse in studiu, cu urmatoarele particularitati:
1. contributia fixa va fi stabilita conform periodicitatii retelei si a ariei sale de difuzare,
2. tirajul mediu tiparit pe editie va fi cel cumulat al tuturor titlurilor ce compun reteauna, cu aplicarea plafoanelor maxime prevazute de regulament,
3. veniturile brute din publicitate se vor calcula ca suma veniturilor tuturor titlurilor ce formeaza reteaua, cu aplicarea plafoanelor minime prevazute de regulament.
 
B. Agenţiile de media, agentiile de PR sau Creatie, regiile de publicitate, tertii interesati şi clienţii de publicitate vor acoperi Costul 2 al studiului.
 
Contribuţia fiecarui membru va fi calculata prin împărţirea costului 2 la numărul total al agenţiilor, regiilor de publicitate si tertilor interesati. 
 
Contributia unei regii de publicitate va fi calculata in functie de numarul publicatiilor pe care aceasta le reprezinta, publicatii care sunt incluse in SNA FOCUS pentru aceeasi perioada contractuala ca si cea pentru care regia semneaza un contract de realizare a SNA FOCUS, si care este de acord sa semneze un acord de reprezentare (conform Anexei 2) cu respectiva regie, astfel:
- pentru regiile ce reprezinta 2 sau mai putine publicatii, ponderea contributiei unei regii de publicitate este de 70% din contributia platita de o agentie de media.
- pentru regiile ce reprezinta 3 sau mai multe publicatii, contributia  anuala a unei regii de publicitate va fi de 1200 EURO pentru 1 (una) licenta a softului de exploatare a rezultatelor, sau 1000 EURO per licenta, in cazul in care regia solicita 2 sau mai multe licente de exploatare a rezultatelor studiului.
(ex, pentru 1 licenta, suma va fi de 1200 EURO, pentru 2 licente, suma va fi de 2000 EURO, pentru 3 licente, suma va fi de 3000 EURO, etc)
 
Ponderea contributiei unui tert interesat este de 50% din contributia platita de o agentie de media. In cazul in care compania care este membru BRAT in categoria „terti interesati” este o companie de cercetare de piata, contributia sa la costul SNA FOCUS va fi egala cu cea a unei agentii de media.
 
Ponderea contributiei unei Agentii de PR sau Creatie este de 60% din contributia platita de o agentie de media.
 
Contributia unui client de publicitate pentru un an de studiu este decisa anual de catre Adunarea Generala a GDSA.
 
Contribuţiile plătite de clienţii de publicitate pentru SNA FOCUS vor fi scăzute din contribuţiile plătite de agenţiile de media, agentiile de PR sau Creatie şi regiile de publicitate aferente costului 2.
 
Valoarea contractului agenţiilor de media sau a agentiilor de PR sau Creatie care devin clienţi SNA FOCUS după data începerii studiului pentru anul în curs este egală cu valoarea contractului agenţiilor de media sau a agentiilor de PR sau Creatie care au devenit clienţi SNA FOCUS înainte de data menţionată.

Amendament 2. (Hotararea Adunarii Membrilor din data de 18 februarie 2021) Contributia unui client de publicitate care are incluse una sau mai multe publicatii in studiu, va fi calculata ca suma dintre: contributia aferenta fiecarei publicatii inscrise in studiu (in calitate de editor al acesteia) si contributia in calitate de client de publicitate.
 
Art.41 Toate contribuţiile pentru realizarea studiului vor fi achitate către instituţia agreată de Adunarea membrilor Grupului Departamental şi de către CA BRAT, în rate, conform eşalonării convenite contractual cu prestatorul/prestatorii care efectuează studiul.
 
Art. 42 Recalcularea valorii transelor studiului se va efectua trimestrial, conform calendarului stabilit la inceputul fiecarui an de studiu, in functie de numarul de beneficiari ai studiului de la data efectuarii calculului.
 
Art. 43. Daca un membru GDSA inregistreaza restante la plata facturilor SNA FOCUS pentru 3 transe consecutive, cu mai mult de 2 luni, BRAT poate solicita rezilierea unilaterala a contractului, membrul GDSA urmand sa respecte prevederile regulamentare in consecinta.
 
Art. 44 Dupa data incetarii contractului SNA FOCUS, beneficiarul studiului mai are dreptul de a utiliza rezultatele istorice ale SNA FOCUS, prin intermediul softului de exploatare a rezultatelor, pentru o perioada de maxim 3 luni. Dupa aceasta perioada rezultatele pot fi utilizate in continuare, dar softul de vizualizare si exploatare a rezultatelor nu va mai putea fi utilizat de fostul beneficiar. Respectivul beneficiar poate opta pentru utiliarea softului in continuare, cu bazele de date istorice, pentru perioade de minim 1 an.  Astfel, cumpararea licentei pentru exploatarea datelor istorice va fi de 300 EUR, pentru fiecare an, fara a putea beneficia de dezvoltarile ulterioare ale softului sau de actualizari ale bazelor de date.
Aceste prevederi se aplica atat pentru membrii Grupului Departamental cat si pentru companiile care nu mai sunt membre in GrupulDepartamental dar sunt membre BRAT.
In cazul in care fostul beneficiar si-a pierdut calitatea de membru BRAT, fie ca s-a retras fie ca a fost exclus din Asociatie, acesta mai are dreptul de a utiliza rezultatele istorice ale SNA FOCUS, prin intermediul softului de exploatare a rezultatelor, pentru o perioada de maxim 3 luni de la incetarea contractului. Dupa aceasta perioada respectivul beneficiar nu va mai putea utiliza softul si nici nu va putea opta pentru cumpararea unei licente de utilizare a datelor istorice.
 
Art. 45 O publicatie care isi inceteaza aparitia este obligata sa achite contravaloarea studiului pentru trimestrul in cadrul caruia si-a incetat aparitia. Trimestrele sunt stabilite la inceputul fiecarui an de studiu, in functie de activitatea de teren a anului respectiv de studiu.
 
 
Art.46a Pentru ca un titlu să fie inclus în Studiul Naţional de Audienţă FOCUS, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiţii:
1. editorul titlului trebuie să fie membru al Grupului Departamental pentru Studii de Audienţă al BRAT;
2. editorul trebuie sa semneze contractul SNA FOCUS pentru titlul in cauza, inainte de data inceperii masurarii efective a titlului in activitatea de teren,
3. editorul membru GDSA BRAT care a inclus publicatia in studiu trebuie sa suporte costurile studiului calculate conform Sectiunii 2 a Capitolului VI al prezentului regulament,
4. editorul titlului trebuie să furnizeze BRAT un tarif de publicitate oficial pentru titlul în cauză;
5. publicatia trebuie sa aiba o existenta minima pe piata, astfel:
a. cel putin 2 numere de aparitie, in cazul publicatiilor cu aparitie mai rara decat cea lunara,
b. de cel puţin 6 numere de aparitie, in cazul publicatiilor lunare, bilunare si saptamanale, dar nu mai putin de 3 luni calendaristice
c. de cel putin 60 de numere de aparitie, dar nu mai putin de 3 luni de la aparitie in cazul cotidianelor,
d. In cazul titlurilor locale, aceste perioade vor fi injumatatite: 3 numere de aparitie, dar nu mai putin de 2 luni calendaristice, in cazul publicatiilor lunare, bilunare si saptamanale, si 40 de numere de aparitie, dar nu mai putin de 2 luni de la aparitie, in cazul cotidianelor locale.
6. titlul trebuie să aibă o aparitie regulata, dar nu mai putin de 4 apariţii pe an;
7. membrul editor are obligaţia de a furniza o data cu semnarea contractului, directorului de proiect SNA FOCUS, logo-urile color ale publicaţiilor incluse în SNA FOCUS într-o formă electronică corespunzătoare în vederea includerii în chestionar;
8. în cazul modificării logo-urilor unor publicaţii, membrul editor are obligaţia să comunice directorului de proiect SNA FOCUS logo-ul modificat al publicaţiei respective cu cel puţin 2 săptămâni înainte de momentul includerii acestuia pe piaţă. 
9. în cazul modificării periodicitatii unei publicaţii, membrul editor are obligaţia să comunice directorului de proiect SNA FOCUS acest fapt in maxim 14 zile de la producerea modificarii. Priodicitatea titlului va fi modificata in chestionarul SNA FOCUS cu ocazia urmatoarei tipariri a chestionarului SNA FOCUS. Chestionarul SNA FOCUS este tiparit trimestrial.
10. editorul membru GDSA BRAT care a inclus publicatia in studiu trebuie sa respecte prevederile regulamentelor in vigoare aplicabile.
 
Art.46b Pentru ca o extensie pe un alt mediu decat cel tiparit a unei publicatii tiparite  sa fie inclusa în Studiului Naţional de Audienţă FOCUS, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiţii:
1. Editorul trebuie sa aiba inclusa in SNA publicatia tiparita de la care provine respectiva extensie;
2. Editorul trebuie sa solicite in scris includerea in SNA a extensiilor dorite;
3. Editorul trebuie sa suporte un cost suplimentar de 5% pentru fiecare extensie in parte, din costul publicatiei tiparite de baza incluse in studiu pentru fiecare an de studiu;
4. In cazul extensiilor pentru mediul online, editorul trebuie sa se angajeze ca va include respectiva extensie si in studiul dedicat masurarii specializate a mediului online;
5. Editorul declara ca are cunostinta si este de acord cu metodologia utilizata de catre BRAT;
6. Membrul editor are obligatia de a furniza inainte de includerea extensiei in chestionar, directorului de proiect SNA FOCUS, denumirea exacta a extensiilor si logo-urile color ale acestora intr-o forma electronica corespunzatoare in vederea includerii in chestionar;
7. In cazul modificarii logo-urilor unor extensii, membrul editor are obligatia sa comunice directorului de proiect SNA FOCUS logo-ul modificat al extensiei respective cu cel putin 2 saptamani inainte de momentul includerii acestuia pe piata;
8. editorul membru GDSA BRAT care a inclus extensia in studiu trebuie sa respecte prevederile regulamentelor in vigoare aplicabile.
 
Art.47 Directorul de proiect va verifica indeplinirea conditiilor mentionate in articolul anterior si va efectua demersurile necesare in vederea includerii titlului in SNA FOCUS.
 
Art. 48 Editorii pot forma retele de publicatii in conditiile stabilite de Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si completate de prezentul regulament. Publicatiile incluse intr-o retea, vor apartine retelei pentru o perioada cel putin egala cu un an de studiu. Data la care editorii pot anunta crearea unei retele va fi inceputul anului de studiul SNA FOCUS. Exceptie fac publicatiile care isi inceteaza aparitia sau nu mai apartin editorului.
 
Art.49 Un titlu nu poate face parte decat dintr-o singura retea de publicatii.
 
Art.50 Modificarea componentei unei retele de publicatii prin includerea sau excluderea de publicatii se poate efectua doar la inceputul unui an de studiu SNA FOCUS.
 
Art.51 Pentru ca un titlu sa poata fi inclus intr-o retea inclusa deja in studiu SNA FOCUS, sau care urmeaza a fi inclusa in studiu, titlul trebuie sa respecte individual toate conditiile prevazute de Cap. VI. Art. 40. al prezentului regulament.
 
Art.52 In urma declararii unei retele de publicatii, editorul poate solicita masurarea acesteia in SNA FOCUS. Modul de masurare al retelei in studiu va fi acelasi cu al oricarui titlu, exceptie facand retelele formate din publicatii care se distribuie in zone geografice diferite, caz in care o siglă individuală cu fiecare titlu se va utiliza pentru fiecare arie geografica individual.
 
Art.53 Un editor ce a inclus un titlu intr-o retea de publicatii inscrisa in SNA, nu poate solicita si includerea titlului, individual, in studiu, pentru aceeasi perioada de masurare.
 
Art.54 Prin publicarea rezultatelor de audienta a unei publicatii masurate in cadrul SNA FOCUS se intelege punerea la dispozitia membrilor sau tertilor, conform prevederilor prezentului regulament, a rezultatelor de audienta obtinute pentru respectivul titlu, ca urmare a realizarii SNA FOCUS.
 
Art.55a Pentru ca sa fie publicate rezultatele studiului pentru un titlu inclus în Studiului Naţional de Audienţă FOCUS, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus publicatia in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia.
2. la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus publicatia in studiu trebuie sa fie membru activ al Grupului Departamental pentru Studii de Audienta al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Grupului Departamental pentru Studii de Audienta al BRAT.
3. la data publicarii rezultatelor, editorul titlului trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SNA FOCUS, 
4. titlul trebuie să facă obiectul a cel puţin 9 luni de observare în teren si să aibă cel puţin 3 apariţii in această perioadă de 9 luni;
5. considerand perioada de masurare a studiului, editorul trebuie să auditeze titlul în cauză pentru ultima perioada de audit sau pentru minim 6 luni din ultima perioada de audit, in cazul publicatiilor noi lansate pe piata;
6. titlul trebuie sa inregistreze un numar minim de 50 de cazuri la intrebarea de recenta a citirii;
7. sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si GDSA cu privire la publicarea rezultatelor SNA FOCUS, conform anexelor metodologice;
8. la momentul publicarii rezultatelor studiului, membrul activ GDSA nu inregistreaza restante la plata contributiei SNA FOCUS mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
9. audienta titlului trebuie sa fie superioara marjei de eroare calculate pentru respectivul titlu
 
Art.55b Pentru ca sa fie publicate rezultatele studiului pentru o extensie pentru un alt mediu decat cel tiparit, a unei publicatii tiparite inclusa în Studiului National de Audienta FOCUS, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
1. la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus extensia  in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
2. la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania care a inclus exdtensia in studiu trebuie sa fie membru activ al Grupului Departamental pentru Studii de Audienta al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Grupului Departamental pentru Studii de Audienta al BRAT;
3. La data publicarii rezultatelor, editorul extensiei trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SNA FOCUS;
4. Extensia masurata trebuie sa inregistreze un numar minim de 50 de cazuri la intrebarea ce defineste utilizarea recenta a respectivei extensii;
5. La momentul publicarii rezultatelor studiului, membrul activ GDSA nu inregistreaza restante la plata contributiei SNA FOCUS mai vechi de 2 luni de la termenul de plata;
6. Extensia trebuie să facă obiectul a cel puţin 9 luni de observare în teren;
7. In cazul extensiilor din mediul online, pentru care exista un studiu realizat de BRAT si dedicat acestui mediu, conditia este ca respectiva extensie sa fie masurata si in studiul specializat al BRAT, pentru o perioada de minim 6 luni din perioada de raportare a rezultatelor in SNA;
8. In cazul extensiilor din mediul online, rezultatele acestora se vor calibra cu cele ale studiului dedicat masurarii specializate a acestui mediu. Doar rezultate calibrate se vor publica si se vor pune la dispozitia beneficiarilor;
9. Sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si GDSA cu privire la publicarea rezultatelor SNA FOCUS, conform anexelor metodologice.
 
Art.56 Pentru ca o companie sa aiba acces la o livrare a rezultatelor Studiului Naţional de Audienţă FOCUS, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiţii:
1. la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania este membru al BRAT si nu exista nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia.
2. la data publicarii rezultatelor SNA FOCUS, compania trebuie sa fie membru activ al Grupului Departamental pentru Studii de Audienta al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Grupului Departamental pentru Studii de Audienta al BRAT.
3. La data publicarii rezultatelor, compania trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SNA FOCUS,  
4. Compania trebuie sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si GDSA cu privire la publicarea rezultatelor SNA FOCUS,
5. la momentul publicarii datelor compania nu inregistreaza restante la plata contributiei SNA FOCUS mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
 
Art.57 Pentru ca sa fie publicate rezultatele studiului pentru o retea de publicatii, editorul trebuie sa respecte, pe langa cele mentionate anterior, si urmatoarea regula:
- sa auditeze individual toate publicatiile incluse intr-o retea. Auditul se va desfasura independent pentru fiecare publicatie, confrom prevederile prezentului regulament, Regulamentului de Organizare si Functionare BRAT, Regulamentul de Control al Cifrelor de Difuzare si orice alte alte dispozitii incidente.
- reteaua trebuie sa inregistreze un numar minim de 50 de cazuri la intrebarea de recenta a citirii;
 
Art. 58 In cazul retelelor de publicatii, un singur rezultat va fi publicat pentru retea, indiferent de numarul titlurilor incluse in retea si de tipul lor, indiferent daca acestea au titluri diferite pentru arii geografice diferite. Titlurile individuale ce compun reteaua nu vor beneficia de rezultate SNA FOCUS individual.
 
Art.59 Prin nepublicarea rezultatelor de audienta ale unui titlu inclus in studiu, se intelege nepublicarea acestora in aplicatia specializata de exploatare a rezultatelor de audienta si in orice alte comunicari publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la siteurile web ale asociatiei.
 
In ziua livrarii oficiale a rezultatelor SNA FOCUS, pe site-ul oficial al studiului vor fi facute publice urmatoarele rezultate ale studiului: pentru fiecare titlu inclus in SNA FOCUS si care indeplineste conditiile de publicare a rezultatelor, va fi publicat numarul de cititori in medie pe editie, exprimat in procente din univers si in mii persoane.
Citarea acestor date se va face doar insotita de citarea sursei datelor in forma: ’Sursa: Studiul National de Audienta FOCUS, perioada de masurare, BRAT’, specificarea universului studiului – descriere si marime.
Citarea acestor date se poate face de catre orice membru al Grupului Departamental BRAT pentru Studii de Audienta ce beneficiaza de rezultatele Studiului National de Audienta FOCUS incepand cu data la care a intrat in posesia rezultatelor de audienta conform SNA FOCUS si pentru o perioada de cel mult 1 an de la livrarea datelor, respectand regulile de citare prevazute in paragraful anterior.
Citarea datelor nu se poate face de catre un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau GDSA, chiar daca nu a trecut 1 an de la livrarea ultimelor rezultate SNA FOCUS de care a beneficiat.
Beneficiarul poate utiliza rezultatele SNA FOCUS in scopul publicarii lor daca respecta formatul stabilit de BRAT, dupa cum urmeaza: specificarea sursei datelor in forma ’Sursa: Studiul National de Audienta FOCUS, perioada de masurare, BRAT’, specificarea universului studiului – descriere si marime.
Beneficiarul poarta in totalitate raspunderea pentru corectitudinea datelor publicate si a formatului in care au fost publicate. Beneficiarul poate transmite datele ce urmeaza a le publica la BRAT, care se obliga sa raspunda asupra corectitudinii datelor ce urmeaza a fi publicate in maxim 2 zile lucratoare.
In cazul in care un Beneficiar aduce la cunostinta publica date eronate in legatura cu rezultatele SNA FOCUS, acesta trebuie sa puna la dispozitia BRAT aceleasi canale de comunicare, acelasi spatiu si pozitionare, pentru corectarea publica a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face imediat dupa autosesizarea editorului sau in termen de 3 zile de la sesizarea scrisa a BRAT.
In cazul in care un membru al Grupului Departamental BRAT pentru Studii de Audienta aduce la cunostinta publica date mai vechi de 1 an de la publicarea lor, acesta trebuie sa puna la dispozitia BRAT aceleasi canale de comunicare, acelasi spatiu si pozitionare, pentru corectarea publica a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face in termen de 3 zile de la sesizarea scrisa a BRAT.
In cazul in care un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau GDSA aduce la cunostinta publica date ale Studiului National de Audienta, ulterior retragerii sau excluderii lui, acesta trebuie sa puna la dispozitia BRAT aceleasi canale de comunicare, acelasi spatiu si pozitionare, pentru corectarea publica a datelor prezentate public. In cazul in care refuza, BRAT va folosi canalele proprii de comunicare pentru corectarea publica a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face in termen de 3 zile de la sesizarea scrisa a BRAT. 
In cazul in care un editor aduce la cunostinta publica rezultate de audienta ale unei publicatii care nu au ca sursa Studiul National de Audienta FOCUS, BRAT are obligatia sa faca public urmatoarele:
„Datele de audienta publicate in ..............., la data ........................., nu au ca sursa Studiul National de Audienta realizat de BRAT. Conform SNA FOCUS, numarul de cititori pe aparitie (CpA) ai publicatiei ................ este de .........................., pentru perioada de masurare ................................”
In cazul in care publicatia in cauza nu este beneficiara a Studiului National de Audienta FOCUS, BRAT va aduce la cunostinta publica urmatoarele:
„Datele de audienta publicate in ..............., la data ........................., nu au ca sursa Studiul National de Audienta FOCUS realizat de BRAT. Publicatia ................ nu beneficiaza in prezent de rezultate de audienta conform SNA FOCUS.”
Fiecare nou participant în studiu este invitat să întâlnească Comisia Tehnică a Grupului Departamental, care îi va oferi precizări cu privire la funcţionarea Grupului Departamental şi asupra serviciilor BRAT.

Capitolul 8. Exploatarea datelor

Art.60 Prin contractul încheiat cu prestatorul/prestatorii, toate datele studiului şi exploatarea acestora aparţin în totalitate şi în exclusivitate BRAT.
După analiza calitativă a studiului şi certificarea datelor, BRAT va pune la dispoziţia membrilor activi ai Grupului Departamental rezultatele studiului.
 
Art. 61 Membrii activi ai Grupului Departamental decid asupra modului de folosire a rezultatelor studiului, în concordantă cu normele stabilite de adunarea membrilor si aprobate de CA BRAT.
 
Art. 62 Adunarea membrilor stabileşte natura, cantitatea, frecvenţa şi formatul datelor studiului care sunt puse la dispoziţia membrilor.
Adunarea membrilor stabileşte natura, cantitatea, frecvenţa, formatul, precum şi condiţiile în care datele studiului sunt puse la dispoziţia terţilor.
 
Art.63 Sigla SNA este urmatoarea:


 

Sigla FOCUS este urmatoarea:Sigla SNA si/sau sigla FOCUS va fi folosita pe orice inscris oficial al Studiului National de Audienta FOCUS.
 
Art. 64 Sigla poate fi folosita de orice publicatie ce beneficiaza de rezultatele Studiului Naţional de Audienta FOCUS incepand cu momentul publicarii rezultatelor sale conform SNA FOCUS si pe o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de audienta masurate prin Studiul National de Audienta, numai alaturi de sintagma:
 
„Publicatie ce beneficiaza de rezultate de audienta conform Studiului National de Audientă FOCUS masurate in perioada ____”,
menţionandu-se ultima perioada de masurare a studiului pentru care publicatia a beneficiat de rezultate.
 
Art. 65 Editorii nu pot publica pe aceeasi pagina unde este publicata sigla SNA si/sau sigla FOCUS alte informatii asupra rezultatelor de audienta ale publicatiei, in afara celor obtinute din Studiul National de Audienta FOCUS.
 
Art. 66 Sigla poate fi folosita de orice membru al Grupului Departamental BRAT pentru Studii de Audienta ce beneficiaza de rezultatele Studiului National de Audienta FOCUS incepand cu data la care a intrat in posesia rezultatelor de audienta conform SNA FOCUS si pe o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de audienta masurate prin Studiul National de Audienta, numai alaturi de sintagma:
 
„Membru al Grupului Departamental BRAT pentru Studii de Audienta ce beneficiaza de rezultate de audienta conform Studiului National de Audienta FOCUS masurate in perioada ___”, menţionandu-se ultima perioada de masurare a studiului pentru care membrul a beneficiat de rezultate.
 
Art. 67 Sigla SNA si/sau sigla FOCUS nu poate fi folosita de un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau GDSA, chiar daca nu a trecut 1 an de la livrarea ultimelor rezultate SNA FOCUS.
 
Art. 68 In cazul in care un membru al Grupului Departamental BRAT pentru Studii de Audienta nu utilizeaza sigla SNA si/sau sigla FOCUS in conformitate cu regulile prevazute anterior, el va plati catre BRAT, in Fondul Special al GDSA, o penalizare de pana la 10% din valoarea ultimului an al studiului din contractul SNA FOCUS semnat de membrul GDSA in conditiile articolului 12.
 
Directorul de proiect SNA FOCUS va propune in proxima sedinta a Adunarii Generale a GDSA aplicarea penalizarii de mai sus. Adunarea Generala a GDSA va decide aplicarea penalizarii si valoarea ei, in limita stabilita in paragraful anterior.
 
Pana la plata penalizarii stabilita de Adunarea Generala a GDSA, membrul activ GDSA care a fost penalizat nu va primi rezultatele de audienta conform SNA FOCUS.
 
Pana la plata penalizarii stabilita de Adunarea Generala a GDSA, membrul observator GDSA care a fost penalizat îşi va pierde calitatea de membru GDSA.
 


Art.69. Publicarea rezultatelor SNA pentru publicatiile ce nu inregistreaza minim 50 de cazuri pt recenta citirii

Publicatiile ce nu inregistreaza minim 50 de cazuri la intrebarea de “recenta a citirii” vor beneficia de rezultatele SNA exclusiv sub forma lor tiparita, sub forma tabelului cu informatii socio-demografice  anexat.

Calculul datelor de audienta ale acestor publicatii se va efectua pe un esantion ce poate cuprinde 6 trimestre ale activitatii de teren efectuata pentru SNA.

Livrarea rezultatelor de audienta ale acestor publicatii va avea loc, sub forma lor tiparita, la data livrarilor oficiale SNA.


Art.70. Consecinte ale modificarilor suferite de publicatiile inscrise in SNA
            - publicarea rezultatelor si masuri metodologice -

Modificari de baza
Sub ce forma
Publicarea rezultatelor SNA
Masuri metodologice
Logo
Modificarea dimensiunii, culorii, locului pe pagina.
Nu are consecinte.
In cazul modificarii culorilor se inlocuieste vechiul logo cu cel nou.
 
Modificarea dimensiunii, fonturilor, eventual si a culorilor.
Nu are consecinte.
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
Numele publicatiei
Schimbare completa (A devine B)
Daca noul titlu are 9 luni de observatie in teren, rezultatele vor fi extrapolate la intregul esantion.
Se vor aplica regulile publicatiilor “noi “.
 
Adaugarea sau suprimarea unei parti a numelui.
Nu are consecinte.
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
 
Rearanjarea numelui
(Ex. Evenimentul Zilei Ghid TV devine Ghid TV Evenimentul Zilei)
Nu are consecinte.
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
Periodicitatea
La o frecventa mai mare sau mai mica
Datele vor fi cumulate/ajustate.
Nu are consecinte.
Continutul
Modificare radicala de continut
Nu are consecinte.
Nu are consecinte.


Art.71. Consecinte ale masurarii incorecte a publicatiilor inscrise in SNA
            - publicarea rezultatelor si masuri metodologice -


Elementul ce a fost incorect masurat
Modificarea ce a survenit si nu a fost inclusa in masuratoarea din teren
In ce a constat masurarea incorecta
Pentru ce perioada de timp a fost masurat incorect
Publicarea datelor
Masuri metodologice
Logo
 
In teren a fost utilizat un logo cu alte culori sau fonturi.
Orice perioada de timp
Nu are consecinte.
Se inlocuieste vechiul logo cu cel nou.
Numele publicatiei
Schimbare completa (A devine B)
In teren a fost utilizat numele “vechi”, A.
Daca noul titlu are 9 luni de observatie in teren, rezultatele vor fi extrapolate la intregul esantion.
 
Se vor aplica regulile publicatiilor “noi “.
 
Adaugarea sau suprimarea unei parti a numelui.
 
Nu are consecinte.
 
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
 
Rearanjarea numelui
(Ex. Evenimentul Zilei Ghid TV devine Ghid TV Evenimentul Zilei)
 
Nu are consecinte.
 
Publicarea pe cartonas a celor doua logo-uri pentru o perioada de 6 luni.
Periodicitatea
La o frecventa mai mare sau mai mica
 
Datele vor fi cumulate.
 
Nu are consecinte.
 
 
Art.72. Reguli pentru supraesantionarea ariilor locale

Constructia esantionului:

-    In cadrul stratului Urban >50k, cele 17.000 de interviuri sunt repartizate proportional cu marimea fiecarui oras. Toate orasele din acest strat sunt incluse in esantion.
-    In cadrul stratului Urban 30k-50k, cele 2.000 de interviuri sunt repartizate proportional cu marimea fiecarui oras. Toate orasele din acest strat sunt incluse in esantion.
-    In cadrul stratului Urban 10k-30k, din fiecare judet se selecteaza in mod aleator un numar de orase, proportional cu marimea regiunii in acest strat. Cele 2.500 de interviuri sunt alocate fiecarui oras din fiecare judet proportional cu marimea judetului in cadrul regiunii din stratul Urban 10k-30k.
-    In cadrul stratului Urban <10k, din fiecare judet se selecteaza in mod aleator un numar de orase, proportional cu marimea regiunii in acest strat. Cele 1.000 de interviuri sunt alocate fiecarui oras din fiecare judet proportional cu marimea judetului in cadrul regiunii din stratul Urban <10k.
-    Esantionul astfel realizat va fi reprezentativ la nivel de judet.

Definirea ariei de masurare pentru fiecare titlu local (ariile in care vor fi masurate titlurile locale):

-    Un titlu local va fi masurat doar in judetele in care se distribuie cel putin 100 de copii ale respectivului titlu. Setul de cartonase utilizat in alte orase decat cele din aceste judete nu va contine cartonul cu logoul respectivului titlu local.
-    Un titlu local care difuzeaza minim 100 de copii in cel putin 10 judete va fi considerat titlu national si masurat in toate judetele tarii.
-    Pentru fiecare titlu local se vor identifica urmatoarele doua categorii de judete: judete in care difuzeaza cel putin 20% (judete principale)  din volumul tirajului 
tiparit
 si judete (altele) in care difuzeaza cel ptuin 100 de copii (judete secundare).

Volumul final de chestionare alocat fiecarei arii de masurare:

-    Fiecare arie locala in care se difuzeaza cel putin un titlu local va fi supraesantionata pana la un minim de 700 interviuri SNA FOCUS.

Alocarea numarului de interviuri sulimentar (modul de realizare al supraesantionarii):

1.   in cazul in care un titlu local are un singur judet principal, acestuia ii vor fi alocate un numar de minim 700 de interviuri SNA FOCUS.
2.   vor fi identificate astfel toate ariile de masurare si volumele ce trebuie alocate fiecarei arii de masurare individual.
3.   se vor determina apoi intersectiile dintre ariile de masurare si se va avea in vedere utilizarea interviurilor din intersectia ariilor in fiecare dintre ele.
4.   in acest mod se va decide un numar suplimentar de interviuri pentru fiecare judet.
5.   dupa stabilirea numarul de interviuri final pentru fiecare judet, se vor repartiza aceste interviuri la nivelul judetului, astfel:
   a)   oraselor cu mai mult de 50.000 de locuitori le vor fi alocate un minim de 150 interviuri SNA FOCUS. Oraselor intre 30.000 si 50.000 de locuitori le vor fi alocate un minim de 100 interviuri interviuri SNA FOCUS.
   b)   restul surplusului de interviuri pentru respectivul judet va fi alocat oraselor cu mai putin de 30.000 de locuitori astfel:


  -  se distribuie pe stratul urban astfel:
     i.  urban 10k-30k: se incearca includerea in esantion a unui minim de 70% dintre orasele din univers dar nu mai putin de 4 orase.
     ii.  urban <10k: se incearca includerea in esantion a unui minim de 50% din orasele din univers dar nu mai putin de 3 orase.
  -  dupa realizarea acestei proceduri, se verifica in ce masura distributia numarului de interviuri per strat, in interiorul judetului, respecta stratura reala (din statistica). Prin suplimentarea numarului de interviuri din fiecare strat se incearca echilibrarea ei (se admite un maxim al abaterii de 10%).
  -  pentru fiecare 50 de interviuri suplimentare per strat se mai selecteaza cate un oras.
  -  daca toate orasele dintr-o celula (judetXstrat) au fost incluse in esantion, interviurile suplimentare vor fi alocate proportional tuturor oraselor, in functie de structura stratului in cadrul judetelor.
  -  stratul urban 10k-30k are prioritate la redistribuirea interviuri suplimentare fata de stratul urban <10k.

Art.73. Modalitate de solutionare a solicitarilor referitoare la rezultatele SNA FOCUS
 
Solicitarea primita de catre BRAT va fi solutionata prin respectarea urmatoarelor etape:
 
1. Directorul General va face demersurile necesare in vederea verificarii in principal a urmatoarelor aspecte metodologice:
a. aplicarea in mod corespunzator a metodologiei studiului de catre companiile de cercetare,
b. verificarea corectitudinii schemei de ponderare utilizata pentru rezultatele care fac obiectul solicitarii si identificarea eventualelor fluctuatii produse rezultatelor ca urmare a schimbarii acesteia,
c. verificarea corectitudinii prelucrarii datelor si a furnizarii acestora prin intermediul softului specializat.
2. In urma finalizarii verificarilor Directorul General va formula si transmite un raspuns la solicitare, comunicand rezultatul verificarilor de la punctul 1.
3. Avand in vedere gradul de complexitate/detaliere al solicitarii, Directorul General poate decide daca solicitarea va fi supusa discutiei Comisiei Tehnice a GDSA cu ocazia urmatoarei sedinte, comunicand solicitantului acest aspect.
4. Dupa primirea raspunsului formulat de Dir. Gen BRAT, in cazul in care Dir. Gen a decis netransmiterea solicitarii catre Comisia Tehnica a GDSA, solicitantul poate cere analizarea acesteia si in cadrul Comisiei Tehnice a GDSA cu ocazia urmatoarei sedinte.
5. In cazul in care cererea va fi discutata in Comisia Tehnica GDSA, solicitantul are obligatia de a pune la dispozitia BRAT orice informatii/documente pe care le considera necesare in vederea sustinerii cererii sale, sau care sunt solicitate de BRAT.
6. Comisia Tehnica GDSA, cu ocazia primei sale intalniri, va discuta solicitarea, in baza tuturor documentelor aferente.
7. Comisia Tehnica va formula si transmite un raspuns catre solicitant.
8. In oricare dintre situatii, raspunsul transmis va face referire la corectitudinea aplicarii metodologiei studiului, astfel:
a. In situatia in care se constata ca metodologia a fost aplicata corect, acest lucru va fi transmis solicitantului.
b. In situatia in care se constata ca metodologia nu a fost corect aplicata, BRAT va face cunoscuta membrilor sai greseala si implicatiile sale si va depune toate eforturile in vedere corectarii ei in cel mai scurt timp si furnizarii rezultatelor corecte
Capitolul 10. Dispozitii finale

Art.74 Faţă de împrejurarea că proiectele de contract al studiului de audientă se aprobă de adunarea membrilor Grupului Departamental, obligaţiile născute din aceste contracte şi prevederile lor sunt obligatorii pentru toti membrii Grupului Departamental.
Nu este ţinut de prevederile alin.1 membrul care în termen de 10 zile de la adoptarea unei decizii cu privire la forma contractului pentru realizarea studiilor Grupului Departamental îşi manifestă expres intenţia de a renunţa la calitatea de membru GDSA.
 
Art.75 Versiunea tiparita actuala si aprobata de Adunarea Generala a membrilor GDSA se gaseste in permanenta la sediul asociatiei si poate fi consultata oricand de catre membri GDSA. O varianta electronica a regulamentului poate fi accesata pe site-ul asociatiei.
 
Art.76 Orice membru al Grupului Departamental poate renunta la calitatea de membru la cerere, obligatiile in curs la data renuntarii ramanand in vigoare pana la data executarii lor in totalitate.
 
Art. 77 Prezentul regulament contine si urmatoarele anexe, care fac parte integrala din acesta:
- Anexa nr. 1: Decizie de utilizare date MIPPS
- Anexa nr. 2: Acord de utilizare a rezultatelor Studiului National de Audienta (SNA FOCUS) condus de BRAT pentru publicatia……………
- Anexa nr. 3: Conținutul Acordului Operatorilor Asociați (AOA) aferent studiilor realizate in cadrul GDSA, care este opozabil tuturor membrilor GDSA activi (membrii GDSA cu care BRAT are contracte in vigoare pentru SNA FOCUS).
 

Anexa nr. 1 la ROF DSA
 
 
DECIZIE DE UTILIZARE DATE MIPPS
 
 
Pentru SNA FOCUS 2018 – 2019, datele de monitorizare ale incasarilor din publicitatate obtinute de publicatiile masurate in SNA FOCUS, utilizate in vederea calculului contributiei publicatiei la costul SNA FOCUS, vor fi cele obtinute in MIPPS, pentru perioada ianuarie – decembrie 2017.
 
Suma ce va fi utilizata pentru fiecare publicatie, va suma incasarilor din publicitate, pentru respectiva perioada, pentru urmatoarele tipuri de publicitate:
- Publicitate standard
- Barter
- Advertorial
 

Anexa 2 la ROF DSA
 
Acord de utilizare a rezultatelor Studiului National de Audienta (SNA FOCUS) condus de BRAT pentru publicatia……………
 
 
Partile:
 
SC Regie…., cu sediul…., avand nr de inregistrare la oficiul Registrului Comertului…………., cod de identificare fiscala….., cont bancar……deschis la……….reprezentata legal de………..in calitate de………..
 
Si
 
SC Editura cu sediul…., avand nr de inregistrare la oficiul Registrului Comertului…………., cod de identificare fiscala….., cont bancar……deschis la……….reprezentata legal de………..in calitate de………..
 
Si 
BRAT cu sediul…., avand nr de inregistrare …………., cod de identificare fiscala….., cont bancar……deschis la……….reprezentata legal de………..in calitate de………..
 
 
Cunoscand atat Statutul Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia, precum si regulamentele asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia (denumit in continuare “BRAT”), cum ar fi dar nu limitat la Regulamentul de Organizare si Functionare al  Departamentului  pentru Studii de Audienta al BRAT si Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT, prevederile contractului SNA FOCUS numarul.......din data de ....., calitatea pe care SC .... (regia) o detine de membru al Departamentului pentru Studii de Audienta al BRAT,  precum si in baza acordului incheiat de catre  ..... (regie), cu SC Editura aceasta din urma in calitatea sa de proprietar al publicatiei….. (nume publicatie sau nume publicatii), au convenit ca: 
 
Art. 1 SC REGIA are dreptul de a utiliza rezultatele SNA FOCUS  pentru publicatia .........................., obinute de editor in baza contractului SNA FOCUS nr............ din data de.......
 
Art.6 SC editura si SC regie au cunostiinta, accepta si recunosc toate metodologiile, standardele, regulile si procedurile dupa care se realizeaza SATI, precum si orice modificari viitoare aduse acestora, in conditiile respectarii regulamentelor si statutului BRAT.
 
Art.7  SC Editura si SC Regie  precum si BRAT sunt de accord ca prezentul contract sa constituie act aditional la contractul nr...... si toate partile sa fie tinute responsabile de obligatiile corelative asumate. 
 
Data
 
 
SC …… (Regie)
 
Prin reprezentant legal
 
 
SC ………… (Editor)
 
Prin reprezentant legal
 
 
BRAT 
Arina Ureche
Director General
 

Anexa nr. 3
Continutul AOA privind Studiul SNA FOCUS
 
 
Acordul Operatorilor Asociati (AOA) ai GDSA privind Studiul SNA FOCUS inseamna totalitatea deciziilor luate de către Operatorii Asociați in legătura cu scopul general si mijloacele de prelucrare a DCP in cadrul acestui Studiu si conține totalitatea instrucțiunilor pe care aceștia le transmit Persoanei Împuternicite de Operator (BRAT).
Astfel, AOA al GDSA privind Studiul SNA FOCUS este alcatuit din suma urmatoarelor decizii, in toate aspectele ce pot avea impact asupra prelucrarii DCP de catre BRAT (referirea la documentele/deciziile generale privind toti membrii BRAT este considerata facuta doar la aspectele aplicabile Studiului SNA FOCUS):
 
1. Statutul BRAT;
2. Decizii ale Adunarii Generale BRAT;
3. Decizii ale Consiliului Director BRAT;
4. Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT;
5. Regulamentul de Organizare si Functionare al GDSA;
6. Deciziile Adunărilor Generale ale GDSA;
7. Pachetul Metodologic privind realizarea Studiului SNA FOCUS;
8. Brief-ul cererii de oferta pentru realizarea Studiului SNA FOCUS;
9. Contractele BRAT cu furnizorii pentru realizarea Studiului SNA FOCUS;
10. Deciziile Grupului Operational al GDSA.
 
Fiecare dintre documentele ce alcatuiesc AOA sunt decise de catre forurile competente, conform regulamentelor in vigoare.
Orice modificare a unuia dintre elementele sus-mentionate ale AOA pentru Studiul SNA FOCUS este considerat implicit ca facand parte din AOA, fara a mai fi necesara o Decizie a AG a GDSA in acest sens.