Studiul de Audienta si Trafic Internet

Regulamentul de organizare si functionare al
Departamentului Internet

 
- Aprobat la data de 30.03.2017 -PREAMBUL

 
Având în vedere:
 
Având în vedere:
a.    prevederile Statutului Biroului Roman de Audit Transmedia (BRAT), potrivit cărora intră în obiectul de activitate al Asociației și „oferirea către membrii Asociației de servicii de marketing, complementare scopului Asociației“;
b.    Hotărârea Adunării Generale din data de 30.11.2001 prin care s-a aprobat demararea acestei activități în cadrul BRAT prin constituirea unui Departament Internet;
c.    Acordul de constituire din data de 05.09.2006 prin care mai mulți membri ai BRAT au convenit să pună bazele Departamentului Internet din cadrul BRAT și s-au angajat să susțină financiar funcționarea acestui departament;
d.    Acordul de constituire a Grupului de Initiativa din data de 17.02.2016, prin care s-a decis lansarea unei platforme de management a datelor online (SATI DMP)
 
s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Departamentului Internet.
 


Art.1 In vederea aducerii la indeplinire a scopului BRAT, obiectivul Departamentului Internet in cadrul BRAT reprezinta stabilirea de catre membrii departamentului a unor definitii comune privind indicatorii de performanta ai produselor media online si crearea unui set de reguli, standarde și proceduri de realizare a studiilor referitoare la performanțele site-urilor web desfasurate în cadrul BRAT prin intermediul Departamentului Internet. 
 
Convențional, în textul regulamentului Departamentul Internet va fi denumit „Departamentul“ sau „DI“. 
 
Departamentul Internet se constituie din membri BRAT care indeplinesc conditiile prezentului regulament. 
 
Art.2 Activitatea privind studiile pentru măsurarea performanțelor site-urilor web, a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online, prelucrari si/sau exploatari specifice de date online se desfășoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unei instituții agreate de BRAT.
 
Pentru a participa la oricare dintre studiile Departamentului Internet si/sau pentru a avea acces la rezultatele acestora, toți membrii Departamentului trebuie să semneze cu societatea/ile desemnata/e de AG DI un contract pentru realizarea studiilor desfasurate in cadrul DI, contractul avand aceeasi formă si urmand acelasi model de finanțare, conform prevederilor prezentului regulament.
 
Art.3 Departamentul Internet va funcționa în cadrul BRAT potrivit Statutului asociației, Regulamentului de Organizare si Functionare a BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociației, Acordului și dispozițiilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. 
 
Art.4 Rezultatele Studiilor Departamentului vor fi puse doar la dispoziția membrilor activi ai Departamentului, potrivit procedurilor stabilite de prezentul regulament si prevederilor contractelor semnate de membri pentru realizarea studiilor, desfasurate in cadrul DI.
 
Art.5 Termenii, definitiile si notiunile din prezentul regulament se completeaza cu cele din Regulamentul Tehnic al DI si Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT.
 
Art.6 Prevederile prezentului regulament se completeaza cu cele din Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si Regulamentul Tehnic al DI.
 
Art.7 Sistemul de Audienta si Trafic Internet (SATI) este denumirea conventionala a Sistemului de masurare desfasurat de Departamentul Internet al BRAT, ce permite:
- furnizarea rezultatelor de performanta a site-urilor web cu privire la audienta si trafic (SATI);
- monitorizarea investitiilor in publicitatea online (SATI MIPO);
- realizarea unei platforme de management a datelor online (SATI DMP). 
 
Art.8 Membrii cunosc si accepta faptul ca SATI poate inregistra erori sau greseli, care nu sunt produse cu intentie de catre BRAT sau furnizorii sai.
 

Capitolul 2. RAPORTURILE DEPARTAMENTULUI CU BRAT

Art.9 Departamentul Internet funcționează în cadrul BRAT ca un Departament specializat pentru realizarea standardelor și procedurilor de efectuare a Sistemului SATI.
 
Raporturile juridice ale Departamentului cu terții se vor realiza prin intermediul BRAT.
 
Art.10 Potrivit prezentului Regulament și în vederea realizării obiectului de activitate, Departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:
a) Adunarea membrilor Departamentului;
b) Comisia Tehnică;
c) Grupul Operational al DI
 
Partile componente ale Sistemului (SATI, SATI MIPO, SATI DMP), pot avea propriile adunari generale in cadrul Departamentului, formate din membrii activi ai Departamentului Internet ce au contracte in vigoare pentru realizarea respectivelor componente ale Sistemului SATI.
 
Art.11 Cheltuielile necesare funcționării Departamentului și realizării Sistemului pentru măsurarea performanțelor site-urilor web sau altor studii decise de Adunarea Generala a membrilor vor fi suportate de membrii Departamentului.
 
Art.12 Membrii oricarora dintre organele de conducere din cadrul DI (fie la nivel general, fie la nivel de parti componente ale Sistemului SATI) sau membrii oricaror comisii infiintate ad-hoc pentru diverse obiective se obliga sa pastreze confidentiale, atat pe parcursul detinerii calitatii de membru al unui organ de conducere, cat si dupa incetarea, in orice mod, a acestei calitati, toate informatiile (scrise sau verbale) referitoare la afacerile BRAT, informatii cu care vor fi intrat in contact prin prisma respectivei calitati de membru. De asemenea, acestia se obliga sa pastreze secretul comercial si sa nu dezvaluie, fara aprobarea scrisa a BRAT, niciun fel de informatii confidentiale, totale sau partiale, catre oricare persoana, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic BRAT. Informatiile confidentiale nu vor fi furnizate niciunui tert, inclusiv dar nu limitat la ceilalti membri BRAT. 
 
Orice incalcare a obligatiei de confidentialitate sus-mentionata va avea ca efect imediat:
a. pierderea calitatii de membru al organului de conducere din cadrul DI (precum si din cadrul oricarui alt departament BRAT, daca este cazul);
b. pierderea calitatii de membru al oricarui organ general de conducere BRAT (daca este cazul);
c. informarea societatii membre BRAT al carei reprezentant este asupra incalcarii clauzei si solicitarea schimbarii reprezentantului.
Orice reprezentant al unei societati membre BRAT care ia la cunostinta ca se afla in conflict de interese in raport cu obiectivul organului de conducere sau comisiei la care vrea sa acceada este obligat sa nu accepte desemnarea in cadrul acestui organ de conducere/comisii, sau, respectiv, sa renunte la aceasta calitate.


Capitolul 3. MEMBRII DEPARTAMENTULUI INTERNET

Art.13 Dobandirea calitatii de membru a Departamentului se realizeaza prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a. Solicitantul trebuie sa detina calitatea de membru BRAT,
b. Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de aderare la DI, in formatul standard care se gaseste pe site-ul BRAT,
c. Solicitantul trebuie sa achite taxa de aderare la DI, in conditiile stabilite de adunarea membrilor DI,
d. Solicitantul se angajează să participe la realizarea Sistemului de măsurare si a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online în cadrul DI, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Departamentului Internet, prin semnarea contractelor aferente,
e. Solicitantul indeplineste și celelalte condiții ori obligații prevăzute în Statutul BRAT și în prezentul Regulament,
f. Solicitantul susține financiar funcționarea Departamentului si isi asuma obligațiile de respectare a regulamentului Departamentului Internet,
g. Solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor Departamentului.
 
Art.14 Directorul de Departament sau Directorul General BRAT constata indeplinirea conditiilor mentionate mai sus si certifica calitatea de membru a Departamentului.
 
Art.15 In situatia in care Directorul de Departament/Directorul General apreciaza ca solicitantul nu indeplineste ultima conditie (g), cererea de aderare la DI va fi discutata cu ocazia urmatoarei sedinte a Consiliului Director BRAT, care va lua o decizie cu privire la acordarea sau nu a calitatii de membru DI.
 
Art.16 Calitatea de membru DI se pierde la momentul la care membrul DI nu mai indeplineste oricare dintre conditiile mentionate la Art.13, cu exceptia conditiei d., care este reglementata de articolul urmator.
 
Art.17 Departamentul Internet este compus din membri activi si membri observatori.
 
Membrii activi ai DI sunt acei membri care au în vigoare un contract pentru Sistemul de Audienta si Trafic Internet, incheiat în conformitate cu Art.13. Prin semnarea unui contract pentru Sistem se intelege semnarea contractului cel putin pentru studiile SATI si SATI MIPO. Semnarea contractului si pentru studiul SATI DMP este optionala pentru membrii activi ai Departamentului. Membrii activi al caror Contract SATI include si studiul optional SATI DMP se numesc in continuare „membrii DMP”. În situația în care un membru DI activ nu are un contract în vigoare, încheiat în conformitate cu Art.13, pentru o perioada de 30 de zile, membrul DI activ devine membru observator.
 
La momentul în care membrul observator are in vigoare un contract în condițiile Art.13, membrul observator devine membru activ.
 
Membrul observator ce nu devine membru activ pentru o perioadă mai lungă de 3 luni, calculat de la data la care a devenit membru observator, isi pierde calitatea de membru al Departamentului Internet.
 
În cadrul Departamentului Internet, membrii activi au drept de vot, iar membrii observatori nu au drept de vot.
 
La momentul la care un membru activ devine membru observator, acesta isi pierde si calitatea de membru al Grupului Operational al DI, precum si pe cea de membru al Comisiei Tehnice DI. In situatia in care membrul respectiv nu mai este membru al unui alt departament BRAT, acesta va pierde calitatea de membru al Consiliului Director BRAT.

 


Art.18 Membrii Departamentului Internet au urmatoarele obligatii:
a.  respecta scopul si obiectivele BRAT si DI,
b.  sprijna direct sau prin actiunile proprii activitatea BRAT si a Departamentului Internet,
c.  nu initiaza sau desfasoara actiuni care sa prejudicieze in mod direct sau indirect activitatea BRAT sau DI,
d.  semneaza si mentin in vigoare contractul pentru realizarea SATI, in forma sa decisa de catre Adunarea Generala a membrilor DI,
e.  nu aduc la cunostinta nici unui tert informatiile care le sunt puse la dispozitie, in orice forma, ca urmare a calitatii de membru BRAT sau DI, cu exceptia rezultatelor studiului pentru care se aplica prevederile prezentului regulament,
f.  fac recomandari si propuneri cu privire la modul de desfasurare al activitatii BRAT sau DI, al realizarii SATI sau in vederea amendarii regulamentelor aplicabile,
g.  nu realizeaza si nu participa la alte studii, in afara de cele realizate de BRAT, de masurare a performantelor site-urilor care utilizeaza metodologia utilizata de BRAT pentru realizarea studiilor proprii, asa cum a fost ea stabilita de membrii Departamentului Internet la desemnarea contractului cu furnizorii solutiei tehnice pentru realizarea SATI
h.  fac demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila a oricarui posibil diferend cu BRAT sau DI,
i.  cunosc si respecta regulamentele BRAT si DI aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociatiei si pe site-ul oficial al acesteia.


Art.19 Conducerea Departamentului va fi asigurată de:
a) Adunarea membrilor;
b) Comisia Tehnică,
c) Grupul Operational al Departamentului
 
Art.20 Adunarea membrilor Departamentului este formată din reprezentanții membrilor Departamentului și are următoarele atribuții:
a. stabilește standardele, metodologia și condițiile tehnice generale de realizare a Sistemului de Audienta si Trafic Internet (SATI);
b. stabilește obiectivele SATI;
c. validează metoda de calcul a traficului și audienței site-urilor web;
d. aprobă toate costurile legate de realizarea Sistemului, obținerea și publicarea rezultatelor, cu exceptia celor care se refera exclusiv la parti ale Sistemului ale caror beneficiari nu sunt toti membrii DI. Acestea din urma vor fi aprobate de adunarile generale proprii respectivelor componente ale Sistemului;
e. stabileste modalitatea de finanțare a tuturor costurilor Sistemului, cu exceptia celor care se refera exclusiv la parti ale Sistemului ale caror beneficiari nu sunt toti membrii DI. Acestea din urma vor fi stabilite de adunarile generale proprii respectivelor componente ale Sistemului;
f. discută și aprobă proiectul anual de activitate al Departamentului;
g. elaborează Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului Internet, Regulamentul Tehnic al Departamentului de Internet și modificările acestora, pe care le supune aprobării Consiliului Director al BRAT;
h. aprobă anual componența membrilor Comisiei Tehnice;
i. aprobă proiectele de contracte ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT în vederea realizării Sistemului;
j. aproba forma acordului de reprezentare a unui site de catre un editor sau regie de publicitate, care nu este proprietarul site-ului;
k. validează licitația și rezultatul acesteia pentru desemnarea instituției/instituțiilor cu sprijinul căreia/cărora va fi efectuat Sistemul, cu exceptia celor care se refera exclusiv la parti ale Sistemului ale caror beneficiari nu sunt toti membrii DI. Acestea din urma vor fi validate de adunarile generale proprii respectivelor componente ale Sistemului;
l. desemneaza membri in vederea alegerii lor in cadrul Consiliului Director, ca reprezentanti ai DI.
 
Art.21 La adunarea generală toți membrii vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de Departament sau a Directorului General, cu cel puțin sapte zile înainte de data stabilită pentru adunarea generala. 
 
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței.
 
Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT. Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei. 
 
Art.22 Adunarea generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor activi. Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de catre membrii activi în adunarea generală valabil constituită, cu exceptia aprobării conținutului și semnării contractului pentru măsurarea performanțelor site-urilor web, care se aprobă cu votul a două treimi din numărul total de voturi exprimat de membri activi în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform Art.23.
 
La adunarea generală pot lua parte toți membrii DI, dar au drept de vot numai membrii activi.
 
In situatia deciziilor care privesc exclusiv aspecte de SATI DMP, se vor intruni adunări generale ale membrilor DMP, dupa reguli specifice, ce vor fi detaliate la capitolul aferent.
 
Art.23 Votul în cadrul ședintelor adunării membrilor Departamentului va fi exercitat de catre membrii activi astfel:
suma voturilor exercitate de către regiile și editorii prezenți în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor;
suma voturilor exercitate de către agențiile de media și clienții prezenți în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
Agențiile și clienții de publicitate membri activi și prezenți în adunarea generală legal constituită împart în mod egal cele 50% voturi care le revin, respectiv un vot fiecărei agenții, un vot fiecărui client.
 
Editorii și regiile de publicitate membri activi și prezenți în adunarea generală legal constituită împart în mod egal cele 50% voturi care le revin, respectiv un vot fiecărui editor, un vot fiecărei regii.
 
Un membru DI BRAT din categoria “terti interesati” nu are drept de vot in sedintele Adunarii Generale a membrilor DI BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a Departamentului.
 
Art.24 Pentru ședintele adunării membrilor, fiecare membru va fi reprezentat de catre reprezentantul sau in relatia cu Departamentul Internet, desemnat in conditiile Regulamentului de Organizare si Functionare BRAT, reprezentant care prin votul său va exprima poziția membrului care l-a desemnat. 
 
Art.25 Comisia Tehnică a Departamentului Internet este formată din reprezentanții membrilor activi DI, astfel:
a) 5 agenții sau clienți de publicitate, membri activi ai DI;
b) 5 editori sau regii de publicitate, membri activi ai DI;
c) Directorul de proiect/Directorul General BRAT.
 
Art.26 Calitatea de membru al Comisiei Tehnice a Departamentului Internet poate înceta in urmatoarele situatii:
a. prin revocare de către Adunarea Generală a Departamentului Internet al BRAT,
b. prin pierderea calității de reprezentant in Departamentul Internet al BRAT al membrului asociatiei, 
c. prin retragere motivată în scris, adresată directorului de Departament,
d. in cazul neparticipării la 3 ședințe consecutive ale Comisiei Tehnice, sau la 5 ședințe pe parcursul unui an calendaristic.
 
Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnica a Dep Internet al BRAT locul acestuia va deveni vacant, pana la data urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Dep Internet BRAT.
 
Art.27 Membrii Comisiei Tehnice DI vor fi convocați în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de Departament sau a directorului general, cu cel puțin trei zile înainte de data stabilită pentru sedinta. 
 
În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul și ora ședinței.
 
Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT.
 
Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.
 
Art.28 Comisia Tehnică este valabil constituita în prezența a cel puțin jumătate dintre membrii săi, minim 2 reprezentanți ai fiecărei categorii editori/regii, respectiv agenții/clienti, și a directorului de proiect internet al BRAT, membrii care si-au exprimat votul in scris fiind considerati prezenti. Sedintele pot fi tinute daca cel putin 3 membri sunt fizic prezenti, in caz contrar, pentru validitatea constituirii fiind necesar ca toti membrii sa-si fi exprimat votul in scris. 
 
Comisia Tehnică ia decizii cu majoritate simplă a voturilor exprimate, luandu-se in considerare si voturile exprimate in scris, inclusiv prin mijloace electronice.
 
Directorul de proiect /Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.
 
Art.29 Atribuțiile Comisiei Tehnice:
1. supraveghează derularea contractului semnat de asociatie pentru indeplinirea SATI si indeplinirea obiectivelor acestuia;
2. propune schimbarea furnizorului/furnizorilor și organizarea unei noi licitații pentru această schimbare;
3. propune modificări ale Regulamentului de Organizare si Functionare DI si ale Regulamentului Tehnic SATI ;
4. propune adunării membrilor Departamentului standarde, metodologii, strategii de lucru și condiții tehnice generale pentru realizarea studiului, metode de calcul;
5. colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la realizarea obiectului de activitate al Departamentului;
6. propune și susține soluții pentru îmbunătățirea activității Departamentului;
7. supune aprobării adunării membrilor măsurile ce trebuie luate în situații care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
8. urmărește aplicarea regulamentului;
9. elaborează și supune aprobării adunării membrilor caietul de sarcini în baza căruia se efectuează licitația și/sauSistemul, precum și modificări la acesta;
10. colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la elaborarea strategiei și a modalităților de finanțare a Sistemului;
11. inițiază și organizează licitația pentru contractarea serviciilor de realizare a Sistemului;
12. negociază costurile legate de realizarea Sistemului SATI, de obținerea și publicarea rezultatelor și modalitatea de acoperire a acestor costuri;
13. prezintă Adunării membrilor și Consiliului Director BRAT rapoarte asupra activitătii și problemelor apărute în activitatea Departamentului;
14. Pe baza propunerilor directorului de proiect internet al BRAT, aprobă stabilirea și modificarea detaliilor metodologice și procedurale de realizare a Sistemului SATI.
 
Art.30 Grupul Operational functioneaza in cadrul DI conform prevederilor ROF BRAT.
 
Art.31 Atribuțiile directorului Departamentului Internet al BRAT
1. convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2. elaborează și pregătește materialele supuse analizei Comisiei Tehnice si Adunarii Generale a membrilor DI și le pune la dispozitia membrilor in conditiile prezentului regulament;
3. organizează și conduce ședintele Comisiei Tehnice;
4. prezintă directorului general BRAT și organelor de conducere a Departamentului sau BRAT, rapoarte asupra activității și problemelor apărute în derularea contractului;
5. urmărește colectarea fondurilor necesare efectuării Sistemului și a obținerii și publicării rezultatelor;
6. supraveghează derularea contractului de realizare a Sistemului, păstrând în permanență legătura cu furnizorul/furnizorii;
7. consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea și modificarea detaliilor metodologice și procedurale de realizare ale Sistemului SATI;
8. stabilește și modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice și procedurale de realizare ale Sistemului SATI;
9. actualizarea listei de site-uri ce face obiectul SATI si SATI DMP;
10. prezintă rapoarte periodice asupra situației Departamentului către Consiliul Director BRAT și către adunarea membrilor.
  

Capitolul 6. SANCTIUNI
 

Art.32 Directorul DI BRAT urmareste respectarea de catre membrii DI BRAT a Regulamentului de organizare si functionare DI BRAT si a Regulamentului Tehnic al DI BRAT. In cazul in care se observa nerespectarea prevederilor regulamentare, directorul DI BRAT va sesiza organele competente, pentru a lua masuri asupra nerespectarii regulamentelor si a cauzelor care a dus la acestea.
 
Art.33 In situatia in care un editor implementeaza tagul de masurare al studiului de masurare al performantelor site-urilor web fara respectarea revederilor prezentului regulament sau ale Regulamentului Tehnic pentru masurarea site-urilor web, Directorul DI va sesiza membrul editor cu privire la nerespectarea regulamentelor in vigoare si va suspenda publicarea rezultatelor pana la clarificarea situatiei si remedierea problemei.
 
Daca, dupa primirea sesizarii de la directorul DI, editorul nu modifica, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea sesizarii, implementarea tagului in sensul respectarii regulamentului, directorul DI va informa membrii DI BRAT de nerespectarea prevederilor regulamentare privind implementarea tagului, si, incepand cu a doua zi lucratoare, va efectua urmatoarele:
a. rezultatele site-ului in care a fost observata neregula nu vor mai fi publicate in aplicatia specializata de raportare a rezultatelor de trafic, si
b. pe www.brat.ro/sati/rezultate, rezultatele de trafic ale site-ului vor fi inlocuite cu un avertisment referitor la problema identificata pentru rezultatele aferente intregii perioade pentru care neregula si-a produs efecte.
 
Indiferent daca editorul remediaza sau nu problema in termen de 3 zile lucratoare, la prima sedinta a Comisiei Tehnice se va lua in discutie raportul directorului DI si CT poate propune Consiliului Director sanctionarea site-ului in culpa, prin nepublicarea rezultatelor site-ului respectiv.
 
Consiliul Director al BRAT poate decide nepublicarea rezultatelor site-ului pentru o perioada cuprinsa intre 15 zile si 3 luni.
 
In cazul in care editorul remediaza situatia care a dus la nerespectarea regulamentului pentru implementarea tagului, rezultatele site-ului vor incepe sa fie publicate in termen de 2 zile lucratoare, de la momentul la care membrul respecta prevederile regulamentare, dar nu si pentru perioada in care tagul nu a fost implementat corect.
 
Nepublicarea rezultatelor site-ului se realizeaza pin nepublicarea lor in aplicatia specializata de raportare a traficului, nepublicarea lor pewww.brat.ro/sati/rezultate si netransmiterea rezultatelor sub nici o alta forma catre membrii sau terti.
 
Art.34 Penalizari in cazul unei implementari neconforme a tagului de masurare pentru campaniile publicitare
 
In situatia unei implementari neconforme a tagului de masurare SATI MIPO, in functie de gravitatea neconformitatii, penalizarile aplicate celui responsabil cu implementarea vor fi:
a. daca tagul nu a fost implementat intr-o campanie, pentru mai mult de 4 zile, sau tagul nu a fost implementat in 2 campanii pentru mai mult de 2 zile, operatorul ad-server (daca acesta este participant la studiu, daca nu - editorul site-ului pe care este livrata campania) nu va mai avea acces la rezultatele studiului pentru o perioada de o luna;
b. daca tagul implementat intr-o campanie are identificatorul gresit (al altei campanii) sau daca sunt implementate 2 sau mai multe taguri pentru o campanie, rezultatele pentru segmentul de campanie corespunzator operatorului ad-server care a implementat campania nu vor mai fi publicate.
 
Art.35 Penalizari in cazul nedeclararii campaniilor publicitare la BRAT
 
Pentru societatile ce depasesc media lunara a campaniilor nedeclarate in sistemul SATI MIPO per societate, societatea responsabila cu declararea va fi penalizata prin restrictionarea accesului la rezultatele studiului SATI MIPO pentru o luna. In cazul campaniilor ce nu au fost declarate nici de catre agentie si nici de catre editor (in cazul in care agentia este membru BRAT), sanctiunea va fi aplicata agentiei ce nu a declarat Campania, suplimentar fata de sanctiunea aplicata editorului.


Capitolul 7. SECTIUNEA 1. FINANTARE
 
Art.36 Contributiile financiare ale membrilor Departamentului sunt:
a) costurile studiilor din cadrul Sistemului la care au acces;
b) taxa de aderare.
 
Taxa de aderare se va plăti de către membrii BRAT care doresc să adere la Departament și este cel puțin egală cu valoarea contribuției plătite de membrii fondatori începând cu data semnării acordului și până la data aprobării inițiale a prezentului regulament. Cuantumul taxei va fi stabilit anual de către adunarea membrilor.
 
Taxa de aderare va fi colectată în fondul special al Departamentului.
 
Taxa de aderare va fi platita o singura data, la aderarea la DI.
 
Art.37 Membrii Departamentului internet al BRAT vor constitui, pe baza hotărârii Adunării Membrilor, un fond special, evidențiat separat în bugetul BRAT. Fondul special este la dispoziția Adunării Membrilor Departamentului.
 
Art.38 În afara respectării reglementărilor legale cu privire la evidența contabilă a unei instituții, veniturile și cheltuielile Departamentului vor fi înregistrate și evidențiate și separat de celelalte cheltuieli efectuate de BRAT, pentru facilitarea controlului de către membrii Departamentului.

 

SECTIUNEA 2. COSTURILE STUDIULUI

 
Modelul de finantare a studiului


Art.39 Costul total al studiilor este format din următoarele componente:
1. Costuri de realizare a studiilor.
2. Servicii și costuri de control al calității studiilor.
3. Costuri de publicare a studiilor și costuri de marketing.
4. Costuri administrative.
 
Costul total al studiilor va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii Departamentului Internet, după cum urmează:
 
A. 
Agențiile de media, agentiile de PR, regiile de publicitate, clienții de publicitate si tertii interesati vor acoperi un procent de 10% din costul total al studiilor (notat cu COSTUL 1), in conditii specificate in prezentul regulament.
 
Contribuția agentiilor de PR care au optat la aderare doar pentru achizitionarea unui singur tip de date (SATI sau SATI MIPO), va fi egala cu cea platita de agentiile de media pentru tipul de date achizitionat.
 
Regiile de publicitate care includ in studiu spre masurare 2 sau mai putine site-uri, vor plati o contributie egala cu cea a unei agentii de media.
 
Contribuția agentiilor si regiilor de publicitate care includ in Sistem 2 sau mai putine site-uri va fi calculata prin împărțirea COSTULUI 1 (procentul de 10% din costul total al studiului) la numărul total al agențiilor si regiilor din aceasta categorie.
 
Contributia SATI a unui membru al Departamentului Internet din categoria "Terti interesati" este egala cu contributia unei agentii de media. In baza contributiei de mai sus, o societate din categoria „terti interesati” are acces direct numai la rezultate de trafic si audienta ale SATI. Accesul la rezultatele SATI MIPO va fi realizat conform preturilor specifice SATI MIPO decise de AG DI. Un tert interesat nu poate opta pentru achizitionarea SATI MIPO integrala.
 
Regiile de publicitate care includ in Sistem spre masurare 3 sau mai multe site-uri vor plati o contributie calculata pentru fiecare site separat, conform prevederilor de la punctul B.
 
B. 
Editorii si regiile de publicitate care inscriu in Sistem 3 sau mai multe site-uri spre a fi masurate, vor acoperi prin contribuțiile lor un procent de 90% din costul total al studiilor, notat cu COSTUL 2.
 
Un editor sau o regie care include mai multe site-uri in Sistem, va plati suma contributiilor calculate separat pentru fiecare site.
 
Aceste contribuții vor fi calculate separat pentru fiecare site, dupa modelul de mai jos, fiecare contribuție având următoarele trei componente:
 
a) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 40% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiilor) la numărul de site-uri.
 
b) O componentă variabilă de trafic, rezultată prin inmultirea unui procent de 30% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiilor) cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe ultimele 6 luni al site-ului, din totalul traficului site-urilor înscrise.
 
Traficul mediu calculat pe ultimele 6 luni va fi exprimat in numar de afisari pe luna si este calculat ca medie a ultimelor 6 luni, sau a perioadei de existenta a site-ului din ultimele 6 luni calendaristice.
 
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 20.000.000 afisari pe luna.
 
c) O componentă variabilă de audienta, rezultată prin inmultirea unui procent de 30% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiilor) cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe ultimele 6 luni al site-ului, din totalul traficului site-urilor înscrise.
 
Traficul mediu calculat pe ultimele 6 luni va fi exprimat in numar de afisari pe luna si este calculat ca medie a ultimelor 6 luni, sau a perioadei de existenta a site-ului din ultimele 6 luni calendaristice.
 
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 20.000.000 afisari pe luna. In situatia in care un site inregistreaza valori ale traficului sub 500.000 afisari pe luna, aceasta valoare va fi inlocuita cu valoarea 0 (zero) afisari pe luna.
 
Calculul contributiilor membrilor DI se efectueaza lunar, utilizand pentru aceasta rezultatele de trafic din studii pentru o perioada de 1 luna calendaristica, anterioara momentului calcularii.
 
Site-urile care nu au fost masurate prin SATI in ultimele 6 luni vor înainta către BRAT, la momentul solicitarii semnarii contractului pentru studii, o declarație pe proprie răspundere, intr-un format decis de BRAT, prin care vor declara traficul mediu lunar, in ultimele 6 luni sau pe perioada anterioara de functionare a site-ului, cu un continut similar. 
 
Pentru site-urile pentru care s-a utilizat in calculul costurilor declaratia pe propria raspundere, o data cu calculul semestrial al contributiei va fi recalculata contributia la studiu in conformitate cu rezultatele de trafic masurate de SATI pentru site-ul in cauza, recalculandu-se contributia conform acestei noi sume, pe care editorul sau regia o accepta ca si cost al studiului pentru perioada deja masurata.
 
Art.40 Editorii sau regiile membri ai DI ce doresc să includă un site în lista site-urilor incluse in studiu, după momentul calculului semestrial al contributiilor, trebuie să platească o contribuție ce va fi calculată ca sumă a urmatoarelor trei componente:
 
a) O componentă fixă egală cu contributia fixa a site-urilor incluse în studiu pentru perioada de 6 luni anterioara.
 
b) O componentă variabilă de trafic, rezultată prin înmulțirea unui procent de 30% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar declarat pe ultimele 6 luni al site-ului din totalul traficului tuturor site-urilor înscrise în studii.
 
c) O componentă variabilă de audienta, rezultată prin înmulțirea unui procent de 30% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar declarat pe ultimele 6 luni al site-ului din totalul traficului tuturor site-urilor înscrise în studii Traficul mediu lunar cu valori de sub 500.000 afisari pe luna este inclus in calcul cu valoarea zero.
 
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 20.000.000 afisari pe luna.
 
In functie de momentul includerii unui site in SATI fata de momentul inceperii unui an de studiu, editorul sau regia care include site-ul in SATI va plati o contributie SATI proportionala cu numarul de luni pentru care beneficiaza de masurare din totalul de 12 luni aferent.
 
Art.41 Agentiile membre ale DI care doresc sa devina beneficiari ai SATI dupa momentul calculului semestrial al contributiilor trebuie sa plateasca o contributie care va fi calculată dupa cum urmeaza:
 
O contributie egala cu cea platita de agentiile de media care au luat parte la calculul initial al contributiilor, pentru fiecare livrare de rezultate de audienta pe care o contracteaza. In cazul a doua livrari de rezultate de audienta pe an, contributia pentru fiecare livrare va fi egala cu jumatate din contributia anuala a unei agentii de media.
 
Art.42 Contributia la bugetul SATI a unui client de publicitate va fi fixa, in cuantum de 1.000 EUR/an de studiu. Sumele incasate de la clientii de publicitate se vor acumula in rezervele studiilor si vor ramane la dispozitia Departamentului Internet.
 
Art.43 In cazul site-urilor pentru care acest lucru este permis, daca un editor membru DI BRAT opteaza sa nu faca publice rezultatele respectivului site, conform Art. 55, dar detine in acelasi timp si calitatea de client de publicitate, sau tert interesat in relatie cu BRAT, si doreste sa poata accesa rezultatele tuturor site-urilor din SATI, acesta va achita pentru SATI suma celor doua contributii calculate pentru cele doua servicii de care beneficiaza: contributia pt masurarea site-ului + contributia de client de publicitate sau tert interesat. In cadrul Adunarii Generale, va avea drept de vot prin calitatea sa de client de publicitate sau tert interesat.
 
Art.44 Toate contribuțiile pentru realizarea studiilor vor fi achitate către instituția agreată de Adunarea membrilor Departamentului și de către CD BRAT, în transe, conform eșalonării convenite contractual cu societatea/ile cu care membrii au semnat un contract pentru realizarea studiilor.
 

Capitolul 8. EFECTUAREA SERVICIULUI PENTRU MÄ‚SURAREA PERFORMANÅ¢ELOR SITEURILOR WEB SI MONITORIZAREA PUBLICITATII ONLINE, FURNIZAREA REZULTATELOR
 
Cadru regulamentar
 

Art.45 Pentru ca un site să fie inclus în SATI, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiții:
1. site-ul trebuie inclus în studiu de către un editor sau o regie de publicitate membru DI BRAT;
2. pentru fiecare site in parte pe care il include in studiu, editorul sau regia trebuie să prezinte dovada proprietatii sau a dreptului de administrare asupra site-ului. In cazul regiilor de publicitate care includ in SATI site-uri pentru care nu au nici drept de proprietate, nici drept de administrare, dovada se face cu un acord de reprezentare semnat de către proprietarul site-ului, acord care este parte din Contractul SATI;
3. editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care a inclus site-ul in studiu trebuie sa suporte costurile studiului calculate conform Sectiunii 2 a Capitolului VII al prezentului regulament;
4. Site-ul trebuie sa respecte conditiile tehnice stabilite de DI BRAT;
5. editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care a inclus site-ul in studiu trebuie sa respecte prevederile regulamentelor in vigoare aplicabile.
 
Art.46 Prin publicarea rezultatelor de trafic sau audienta a unui site masurat in cadrul SATI se intelege punerea la dispozitia membrilor sau tertilor, conform prevederilor prezentului regulament, a rezultatelor de trafic sau audienta obtinute pentru respectivul site ca urmare a realizarii SATI.
 
Art.47 Pentru prima publicare a rezultatelor de trafic pentru un site inclus în SATI, trebuie indeplinite simultan următoarele condiții:
a. la data publicarii rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
b. la data publicarii rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI;
d. rezultatele studiului pentru un site au fost masurate continuu timp de cel putin o luna de la data inceperii masurarii oficiale a site-ului, adica de la punerea la dispozitie a mijloacelor tehnice de masurare;
e. editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
f. editorul sau regia care a inclus site-ul in SATI a achitat deja factura aferenta masurarii rezultatelor site-ului respectiv;
g. pentru perioada in care a fost efectuata masurarea datelor ale caror rezultate urmeaza a fi publicate, editorul sau regia care a inclus site-ul in SATI a respectat prevederile Regulamentului Tehnic DI.
 
Art.48 Dupa prima publicare a rezultatelor de trafic pentru un site inclus în SATI, BRAT are obligatia de a efectua periodic verificari cu privire la respectarea conditiilor de publicare a rezultatelor. In cazul nerespectarii unora dintre conditii, BRAT va intrerupe publicarea rezultatelor, dupa cum urmeaza:
a. in cazul in care editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu nu are calitatea de membru al BRAT si/sau exista un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societatii respective pana la remedierea situatiei;
b. in cazul in care editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu nu are calitatea de membru activ DI si/sau exista un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si acesta cu privire la calitatea de membru DI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societatii respective pana la remedierea situatiei;
c. in cazul in care editorul sau regia nu mai are un contract in vigoare pentru realizarea SATI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societatii respective pana la remedierea situatiei;
d. in cazul in care se constata o nerespectare a prevederilor Regulamentului Tehnic DI pentru oricare dintre site-urile aflate in masurare, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru respectivul site pana la remedierea situatiei;
e. in cazul in care, la inceputul fiecarui trimestru de masurare, BRAT constata ca editorul sau regia inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata, BRAT va intrerupe publicarea rezultatelor tuturor site-urilor incluse de respectiva societate in SATI. Rezultatele vor fi publicate in termen de 5 zile lucratoare de la plata restantelor.
 
Art.49 Pentru a avea acces la rezultatele de trafic furnizate de SATI, membrul DI trebuie sa indeplineasca simultan următoarele condiții:
a. trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
b. trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acestuia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
d. trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI;
e. la momentul publicarii rezultatelor membrul DI nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
 
Art.50 Prin nepublicarea rezultatelor de trafic ale unui site inclus in studiu, se intelege nepublicarea acestora in aplicatia specializata de exploatare a rezultatelor de trafic, in masura in care acest lucru este posibil, si in orice alte comunicari publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la site-urile web ale asociatiei.
 
Art.51 Pentru prima publicare a rezultatelor de audienta pentru un site inclus în SATI, trebuie indeplinite simultan următoarele condiții:
a. la data publicarii rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
b. la data publicarii rezultatelor SATI, editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI;
d. editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
e. la data publicarii rezultatelor de audienta SATI, site-ul sa fi fost masurat pe toata perioada valului de masurare;
f. pe parcursul intregii perioade a valului de masurare a audientei de care a beneficiat, site-ul sa fi avut masurat traficul continuu;
g. site-ul sa inregistreze un minim 50 de chestionare SATI completate pe perioada de masurare.
 
Art.52 Dupa prima publicare a rezultatelor de audienta pentru un site inclus în SATI, BRAT are obligatia de a efectua periodic verificari cu privire la respectarea conditiilor de publicare a rezultatelor. In cazul nerespectarii unora dintre conditii, BRAT va intrerupe publicarea rezultatelor, dupa cum urmeaza:
a. in cazul in care editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu nu are calitatea de membru al BRAT si/sau exista un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile membrului DI respectiv pana la remedierea situatiei;
b. in cazul in care editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu nu are calitatea de membru activ DI si/sau exista un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si acesta cu privire la calitatea de membru DI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societatii respective pana la remedierea situatiei;
c. in cazul in care editorul sau regia care a inclus site-ul in studiu nu mai are un contract in vigoare pentru realizarea SATI, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru toate site-urile societatii respective pana la remedierea situatiei;
d. in cazul in care se constata o nerespectare a prevederilor Regulamentului Tehnic DI pentru oricare dintre site-urile aflate in masurare, BRAT va opri imediat publicarea rezultatelor pentru respectivul site pana la remedierea situatiei;
e. in cazul in care, la inceputul fiecarui trimestru de masurare, BRAT constata ca editorul sau regia inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata, BRAT va intrerupe publicarea rezultatelor tuturor site-urilor incluse de respectivul membru DI in SATI. Rezultatele vor fi publicate in termen de 5 zile lucratoare de la plata restantelor;
f. in cazul in care site-ul nu a inregistrat un minim 50 de chestionare SATI completate pe perioada de masurare, BRAT nu va publica rezultatele aferente respectivului val de masurare.
 
Art.53 Pentru a avea acces la rezultatele de audienta furnizate de SATI, membrul DI trebuie sa indeplineasca simultan următoarele condiții:
a. trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
b. trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI;
d. trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI;
e. la momentul publicarii rezultatelor membrul DI nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
 
Art.54 Prin nepublicarea rezultatelor de audienta ale unui site inclus in studiu, se intelege nepublicarea acestora in aplicatia specializata de exploatare a rezultatelor de audienta si in orice alte comunicari publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la site-urile web ale asociatiei.
 
Art.55 Optiunea de a nu publica rezultate pentru site-urile fara interes direct in publicitatea online
 
In cazul site-urilor pentru care editorul nu are ca obiectiv direct incasarea de venituri din publicitatea online, editorul are dreptul sa solicite nepublicarea rezultatelor de trafic si audienta. 
 
In aceasta situatie, daca editorul doreste sa faca publice aceste rezultate prin alte canale decat cele ale BRAT, rezultatele trebuie validate in prealabil de BRAT.
 
In cazul in care un editor include in SATI doar site-uri pentru care opteaza pentru nepublicarea rezultatelor (conform paragrafului anterior), calculul contributiei SATI pentru site-urile respective se va realiza fara aplicarea plafoanelor de trafic, nici cele superioare, nici cele inferioare, iar editorul nu va avea drept de vot in cadrul Adunarii Generale DI.
 
Editorul unui astfel de site, fara interes direct in publicitatea online, trebuie sa trimita catre BRAT o motivatie scrisa in care justifica lipsa interesului in publicitate si optiunea de nepublicare a rezultatelor, evidentiind motivele pentru care publicarea rezultatelor ar intra in conflict cu propriile interese. Decizia finala cu privire la acceptare a cererii acestuia va fi luata de Comisia Tehnica.
 
Art.56 Retragerea unui site din SATI
Un site poate fi retras din masurarea SATI in una din urmatoarele situatii:
a. site-ul a fost inchis, nu mai functioneaza, situatie in care site-ul va fi exclus din studiu incepand cu prima perioada de 3 luni de masurare, ulterioara inchiderii site-ului. Contributia site-ului la studiu va fi achitata de catre editor sau regia care l-a inclus in studiu pentru intreaga perioada de 3 luni de masurare, pe parcursul careia site-ul a fost inchis;
b. editorul sau regia membru BRAT care a inclus site-ul in SATI anunta BRAT de intentia de a retrage site-ul din masurarea SATI. In aceasta situatie, daca anuntul are loc cu cel putin 1 luna inaintea incheierii unei perioade de masurare de 3 luni, retragerea isi va produce efectele incepand cu urmatoarea perioada de 3 luni de masurare, editorul sau regia achitand contributia financiara la realizarea SATI pentru perioade de 3 luni in curs. In situatia in care anuntul nu se realizeaza cu respectarea termenului prevazut anterior, editorul sau regia va continua plata contributiei financiare la realizarea SATI, aferenta respectivului site, si pentru urmatoarele 3 luni de masurare, ulterioare perioadei de 3 luni in care s-a efectuat anuntul de retragere.
 
Editorul sau regia care prin retragerea unui dintre site-urile sale din SATI nu mai are nici un site inclus in SATI, devine membru observator al SATI, conform prevederilor Art.17, cu toate consecintele aferente.
 
Regia care prin retragerea unuia dintre site-urile sale isi modifica numarul de site-uri sub pragul mentionat in Art.39, pct A, va plati o contributie financiara la realizarea SATI pentru urmatoarea perioada de 3 luni de masurare aplicabila in functie de criteriile mentionate la paragrafele anterioare, calculata dupa modelul prezentat in cap VII.
 
Art.57 In situatia in care site-ul care se doreste a fi retras de catre un membru DI este preluat de catre un alt membru BRAT, care doreste masurarea in continuare a respectivului site in SATI, plata contributiei financiare la SATI pentru perioada de 3 luni ulterioara perioadei in care s-a exercitat dreptul de retragere, potrivit articolulul anterior, va fi efectuata de catre membrul care preia masurarea site-ului in SATI, prin semnarea documentului de masurare a site-ului respectiv in SATI.
 
Art.58 Grupurile de site-uri
 
Grup de site-uri – un numar de site-uri apartinand aceluiasi membru DI BRAT sau pentru care exista acordul editorului fiecarui site in parte de a forma un grup. Numele unui grup de site-uri va fi ales de catre societatea membru DI BRAT care il defineste, dar nu poate fi acelasi cu numele de domeniu al oricaruia din site-urile care il compun.
 
Pe site-ul BRAT grupul editorilor va fi separat de grupul regiilor, in 2 taburi separate. Pentru ca o societate membra BRAT sa poata include un grup in grupul regiilor, societatea trebuie sa aiba inclus in grup cel putin un site care nu ii apartine (societatea sau un tert afiliat nu detine domeniul site-ului).
 
Este permis ca un site sa faca parte in acelasi timp din mai multe grupuri de site-uri. Numarul maxim de grupuri din care poate face parte un site este 5.
 
La solicitarea unui Contractor SATI membru BRAT (care poate fi sau nu editorul site-ului), prin cumularea unuia sau mai multora dintre site-urile inscrise in studiu (proprii sau acord de reprezentare semnat). Contractorul SATI poate crea un “grup editor” ce contine exclusiv site-uri pe care le detine (societatea sau un tert afiliat detin domeniul site-ului). Contractorul SATI poate crea un “grup regie” ce contine site-uri pe care le detine (direct sau terti) sau pentru care are un acord de regie semnat cu BRAT.
 
Membrul DI care doreste declararea si masurarea in SATI a unui grup de site-uri, va fi de acord cu mentinerea grupului in SATI minimum 6 luni de la crearea acestuia in SATI.
 
Nu exista nicio legatura intre Editor, Contractor sau Regie si nicio regula ca un site trebuie sa fie inclus in “grupul regie” al Editorului/Contractorului SATI. 
 

Capitolul 9. EXPLOATAREA DATELOR
 

Art.59 Membrii activi ai Departamentului decid in cadrul adunarii generale a membrilor DI asupra modului si conditiilor de folosire a rezultatelor SATI.
 
Art.60 Membrii activi DI care beneficiaza, in baza prezentului regulament si Contractului SATI, de rezultatele studiilor SATI sau SATI MIPO, au dreptul de a utiliza rezultatele SATI si SATI MIPO in vederea aducerii la indeplinire a obiectivelor proprii, conform calitatii lor in raport cu DI:
a. Agentiile de media – in scopul evaluarii performantelor site-urilor web, planificarii media, prezentarii clientilor de publicitate de rezultate privind performantele site-urilor web sau a altor servicii de marketing conexe, in scopul studierii pietei online si a tendintelor acesteia.
b. Editorii si regiile de publicitate – in scopul evaluarii performantelor site-urilor web proprii (sau pe care le administreaza) si ale celor cu care intra in competitie, a mediului online in general,  in vederea vinderii de spatiu publicitar sau a desfasurarii de activitati de marketing conexe
c. Clientii de publicitate - in scopul evaluarii performantelor site-urilor web, planificarii media, obtinerii de rezultate privind performantele site-urilor web, desfasurarii unor actiuni de marketing conexe, in scopul studierii pietei online si a tendintelor acesteia.
 
Art.61 Membrii activi ai Departamentului, prin Adunarea membrilor DI, stabilesc natura, cantitatea, frecventa, modalitatea și formatul rezultatelor studiului care sunt puse la dispoziția membrilor Departamentului sau tertilor.
 
Punerea la dispoziția tertilor a rezultatelor studiilor de masurare a performantelor site-urilor web, se va face potrivit hotărârii adunării generale a membrilor Departamentului.
 
Membrii activi DI care beneficiaza, in baza prezentului regulament, de rezultatele SATI, nu au dreptul de a utiliza rezultatele SATI in scopul punerii la dispozitie a nici unui tert, sub nici un alt scop sau forma decat cea prezentata in prezentul regulament.
 
Art.62 Un membru activ DI BRAT care a inclus site-ul in studiu poate utiliza rezultatele studiului în scopul publicării lor cu citarea sursei datelor, perioadei de masurare, indicatorilor prezentati, dupa urmatorul model: “Rezultate obtinute in Studiul de Audienta si Trafic Internet, realizat in perioada:..............., care prezinta: numarul de afisari /numarul de clienti unici/numarul de vizitatori/etc.”
 
Valabilitatea rezultatelor de audienta sau de trafic, de la momentul publicarii acestora de catre BRAT, este de maximum 1 an. Dupa aceasta data, editorul nu va putea publica aceste rezultate pentru a prezenta performantele propriului site, ci doar in scopul compararii lor cu alte perioade de timp.
 
Membrul activ DI BRAT care a inclus site-ul in studiu poartă în totalitate răspunderea pentru corectitudinea datelor publicate și a formatului în care au fost publicate. Beneficiarul poate transmite datele ce urmează a le publica la BRAT, care se obligă să răspundă asupra corectitudinii datelor ce urmează a fi publicate în maxim 2 zile lucrătoare.
 
Art.63 Membri observatori ai DI nu au dreptul sa publice rezultatele SATI.
 
Art.64 In cazul în care un membru activ DI BRAT aduce la cunoștința publică date eronate sau in alt format decat cel descris mai sus, în legatură cu rezultatele SATI, acesta trebuie să pună la dispoziția BRAT aceleași canale de comunicare, același spațiu și poziționare, pentru corectarea publică a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face imediat dupa autosesizarea editorului sau în termen de 3 zile de la sesizarea scrisă a BRAT.
 
In situatia in care editorul care a adus la cunostinta publica date eronate nu pune la dispozitia BRAT in termen de 3 zile spatiul necesar prezentarii datelor corectate, BRAT va publica pe site-ul asociatiei si/sau alte surse proprii adecvate, o informare cu privire la datele si formatul corecte.
 
Art.65 Toate datele obtinute ca urmare a realizarii studiului/studiilor realizate de Departamentul Internet al BRAT, rezultatele studiului/studiilor și exploatarea acestora aparțin în totalitate și în exclusivitate BRAT.
 
BRAT va pune la dispoziția membrilor activi ai Departamentului rezultatele studiilor realizate prin intermediul DI in scopul utilizarii lor in interes propriu, in vederea indeplinirii obiectivelor membrilor. Este interzisa utilizarea de catre membri DI a rezultatelor SATI sau ale altor studii realizate de Departamentul Internet in scopul comercializarii lor sau obtinerii unor avantaje comerciale directe prin transferul catre terti a rezultatelor studiului/studiilor.
 
Art.66 In functie de modalitatea in care sunt puse la dispozitia membrilor DI sau tertilor interesati, exista mai multe modalitati de furnizare a rezultatelor de trafic sau audienta, ca urmare a realizarii SATI:
1. acces pe perioada determinata la rezultate preliminare;
2. rezultate destinate informarii tertilor, disponibile la www.brat.ro/sati/rezultate;
3. rezultate disponibile membrilor activi ai Departamentului Internet;
4. rezultate destinate exclusiv uzului editorului sau regiei care a inclus site-ul in studiu;
5. acces general la rezultate de audienta prin aplicatie specializata.
 
1. Editorii membri DI BRAT pot accesa rezultatele site-urilor proprii aflate in perioada de 1 luna de masurare preliminara. Acestia au obligatia de a nu face publice aceste rezultate decit atunci cind perioada de masurare preliminara se incheie.
 
2. Pentru fiecare site inclus in SATI, care indeplineste conditiile regulamentare si contractuale de publicare a rezultatelor de trafic sau audienta ale studiului, vor fi publicati la www.brat.ro/sati/rezultate, cu frecventa lunara, saptamanala si zilnica urmatorii indicatori: numar de afisari, numar de vizite si numar de clienti unici, numarul de vizitatori. Rezultatele de trafic ale fiecarui site sau grup de site-uri sunt raportate separat si ca Rezultate trafic Romania (trafic de pe IPuri romanesti), Rezultate trafic desktop (trafic generat de pe browsere de desktop/laptop) si Rezultate trafic mobile (trafic generat de pe browsere mobile). Rezultatele de audienta publicate sunt numarul de vizitatori si profilul acestora, determinat dupa urmatoarele caracteristici: gen, varsta, statut social, mediu geografic.
 
3. Membrii activi ai Departamentului Internet care indeplinesc conditiile regulamentare si contractuale pentru accesul la rezultatele de trafic ale SATI, vor avea acces la urmatoarele rezultate de trafic ale tuturor site-urilor participante la studiu si pentru care sunt publicate rezultatele de trafic, in conformitate cu prevederile prezentului regulament:
 
- numar de afisari agregate pe zile/ore
- numar de vizite agreagate pe zile/ore
- numar de vizitatori unici agregati pe zile/ore
- durata medie a unei afisari
- durata medie a unei vizite
- numar mediu de afisari/vizita
- procent acceptare cookies pe browserele vizitatorilor
- tipul si versiunea browserelor vizitatorilor
- tipul si versiunea sistemelor de operare ale vizitatorilor
- indicatori geolocatie (minim tara de origine a vizitatorilor)
 
Rezultatele de trafic ale site-urilor furnizate ca urmare a realizarii SATI sunt puse la dispozitia membrilor activi DI sau tertilor interesati, in conditiile prezentului regulament, prin intermediul unui soft specializat de exploatare a rezultatelor. 
 
4. Editorii sau regiile care includ un site in studiu vor avea acces exclusiv la urmatoarele rezultate de trafic, doar pentru site-ul/site-urile pentru care au un contract in vigoare pentru realizarea SATI:
- cuvinte cheie folosite in motoarele de cautare care au generat vizitele pe site
- domeniile referrer
 
5. Membrii activi ai Departamentului Internet care indeplinesc conditiile regulamentare si contractuale pentru accesul la rezultatele de audienta si profilelor sociodemografice ale vizitatorilor site-urilor incluse in SATI, vor avea acces prin intermediul unei aplicatii specializate la rezultatele tuturor site-urilor participante la studiu si pentru care sunt publicate rezultatele de audienta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Rezultatele de audienta si profilele sociodemografice ale utilizatorilor site-urilor furnizate ca urmare a realizarii SATI sunt puse la dispozitia membrilor activi DI sau tertilor interesati, in conditiile prezentului regulament, prin intermediul unui soft specializat de exploatare a rezultatelor si realizare a planurilor de media.
 
Art.67 Un membru activ DI poate face publice rezultatele SATI, respectand cumulativ urmatoarele conditii de publicare:
a. rezultatele de trafic furnizate de SATI pot fi facute publice cu frecventa zilnica sau saptamanala doar in propriile produse media si doar pentru site-urile proprii pentru care membrul activ respectiv are un contract in vigoare pentru realizarea SATI si pentru site-urile din aceeasi categorie cu cele ale site-ului inscris in SATI de respectivul membru activ. In aceasta situatie, membrul activ DI este obligat sa utilizeze aceiasi indicatori, aceeasi periodicitate a agregarii datelor si aceeasi clasificare cu cea utilizata de SATI, sa reflecte in mod corect ierarhia site-urilor in respectiva categorie de site-uri si trebuie sa citeze sursa datelor, conform prezentului regulament. Un membru activ DI care aplica aceasta prevedere regulamentara nu are dreptul de a publica cu frecventa zilnica sau saptamanala rezultatele de trafic pentru mai mult de 30% din totalul site-urilor cu rezultate de trafic publicate de SATI;
 
b. rezultatele de trafic furnizate de SATI pot fi facute publice cu frecventa lunara sau oricand membrul activ DI decide aceasta (dar nu cu frecventa zilnica sau saptamanala) doar pentru site-urile pentru care membrul activ respectiv are un contract in vigoare pentru realizarea SATI si pentru site-urile din categoria de site-uri din care acesta face parte. In aceasta situatie, membrul activ DI este obligat sa utilizeze aceiasi indicatori, cu o periodicitate a agregarii datelor admisa de softurile specializate puse la dispozitia membrilor si aceeasi clasificare cu cea utilizata de SATI si trebuie sa citeze sursa datelor, conform prezentului regulament;
 
c. rezultatele de audienta si profilele sociodemografice furnizate de SATI pot fi facute publice oricand membrul activ DI decide aceasta. In aceasta situatie, membrul activ DI este obligat sa utilizaze aceiasi indicatori, cu o periodicitate a agregarii datelor admisa de softurile specializate puse la dispozitia membrilor, sa reflecte in mod corect ierarhia site-urilor in respectiva categorie de site-uri si aceeasi clasificare cu cea utilizata de SATI si trebuie sa citeze sursa datelor, conform prezentului regulament. Un membru activ DI care aplica aceasta prevedere regulamentara nu are dreptul de a publica cu rezultatele de audienta sau profilul sociodemografic al vizitatorilor site-urilor pentru mai mult de 30% din totalul site-urilor cu rezultate de audienta publicate de SATI;
 
d. membrii DI nu au dreptul de a face publice rezultatele SATI, fie cele de trafic sau cele de audienta, in totalitatea lor sau intr-o cantitate care sa permita utilizarea lor de catre terti.
 
Art.68 In cazul in care un membru activ DI nu respecta una sau mai multe dintre prevederile de mai sus, directorul de proiect SATI va propune in urmatoarea sedinta a Comisiei Tehnice penalizarea editorului in culpa prin plata unei amenzi de pana la 10% din valoarea contractului sau SATI. Daca membrul DI publica rezultatele, fara respectarea prezentului regulament, pentru o perioada mai lunga de 3 luni, rezultatele site-urilor pentru care membrul DI respectiv are un contract SATI in vigoare nu vor mai fi publicate de catre BRAT, sau accesul sau la rezultatele studiului va fi restrictionat (prin restrictionarea accesului la softurile specializate de exploatare a rezultatelor SATI).
 
Art.69 In cazul in care un membru observator nu respecta prevederea de mai sus, membrul observator DI își va pierde calitatea de membru DI, putand readera la Departament dupa o perioada de minim 3 luni de la data pierderii calitatii de membru.
 
Sigla SATI si regulile de utilizare
 
Art.70 Sigla studiului SATI este următoarea:

Aceasta siglă va fi folosită pe orice înscris oficial al SATI.
 
Art.71 Sigla SATI poate fi utilizata de catre orice membru activ DI, cu respectarea conditiilor prezentului regulament.
 
Art.72 Sigla SATI poate fi folosită de orice agentie, regie sau client de publicitate care este membru activ al DI, in cadrul comunicarilor sale referitoare la SATI, cu respectarea conditiilor prezentului regulament.
 
Art.73 Sigla SATI poate fi folosită de editorul oricarui site sau de catre regia care a inclus un site in SATI, si care beneficiază de rezultatele SATI, începand cu data publicării rezultatelor sale de trafic sau audienta si pentru o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de trafic sau audiență masurate prin studiul SATI.
 
Art.74 Sigla SATI nu poate fi folosită de un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau DI.
 
Art.75 Sigla SATI va fi inclusa in toate paginile site-urilor pentru care exista un contract SATI in vigoare si in care este implementat tagul SATI. Este interzisa inserarea siglei SATI in paginile in care nu este implementat tagul SATI.
 
Art.76 În cazul în care un membru al Departamentului Internet al BRAT nu utilizează sigla SATI în conformitate cu regulile prevăzute anterior, el va plăti către BRAT, o penalizare de până la 10% din valoarea ultimului an al studiului din contractul SATI semnat de membrul DI în condițiile Art. 13.
 
Directorul de proiect SATI va propune în proxima ședință a Adunarii Generale a DI aplicarea penalizării de mai sus. Adunarea Generala a DI va decide aplicarea penalizării și valoarea ei, in limita stabilită în paragraful anterior.
 
Până la plata penalizării stabilite de Adunarea Generală a DI, membrul activ DI care a fost penalizat nu va avea acces la rezultatele SATI, nici cele de trafic si nici cele de audienta.
 
Până la plata penalizării stabilite de Adunarea Generala a DI, membrul observator DI care a fost penalizat își va pierde calitatea de membru DI.
 

Capitolul 10. DREPTURI SI OBLIGATII SPECIFICE MEMBRILOR DMP
 

Art.77 Prevederile acestui capitol se aplica exclusiv studiului SATI DMP si membrilor DMP din cadrul DI conform definitiei din cadrul Art.17, regulile aplicandu-se in completarea prevederilor generale ale prezentului Regulament. In caz de neconcordanta, regulile din prezentul capitol vor prevala.
 
Membrii DMP sunt parte din DI, se supun prevederilor prezentului Regulament, iar Contractul SATI al acestora include si studiul optional SATI DMP.
 
Prin prevederile prezentului capitol se administreaza in mod exclusiv studiul SATI DMP si legatura acestuia cu Sistemul SATI.
 
Orice decizie cu privire la SATI DMP care nu are impact asupra intregului sistem SATI va fi reglementata in cadrul acestui capitol.
 
Art.78 Adunarea membrilor DMP este formată din membrii DMP și are următoarele atribuții:
a. stabilește standardele, metodologia și condițiile tehnice generale de realizare a SATI DMP;
b. stabilește obiectivele SATI DMP;
c. aprobă toate costurile legate de realizarea SATI DMP, obținerea și publicarea rezultatelor;
d. stabileste modalitatea de finanțare a tuturor costurilor SATI DMP;
e. elaborează continutul Capitolului X al prezentului Regulament și modificările acestuia, pe care le supune validarii Adunarii Generale DI BRAT;
f. validează licitația și rezultatul acesteia pentru desemnarea instituției/instituțiilor cu sprijinul căreia/cărora va fi efectuat SATI DMP;
 
Art.79 Adunarea generală a membrilor DMP este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor DMP. Adunarea generală a membrilor DMP poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de catre membrii DMP în adunarea generală DMP valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform Art 80.
 
Art.80 Votul în cadrul ședintelor adunării membrilor DMP va fi exercitat de catre membrii DMP astfel:
suma voturilor exercitate de către regiile de publicitate și editorii prezenți în adunarea generală DMP legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor;
suma voturilor exercitate de către agențiile de media și clienții de publicitate prezenți în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
Exceptie de la sistemul de vot descris anterior o constituie deciziile care reglementeaza modalitatea de acces la rezultatele din cadrul SATI DMP, pentru care, in mod suplimentar, editorii si regiile de publicitate vor avea drept de veto. Dreptul de veto se exprima in mod colectiv de catre categoria editori si regii de publicitate.
 
Agențiile de media și clienții de publicitate membri DMP și prezenți în adunarea generală DMP legal constituită împart în mod egal cele 50% voturi care le revin, respectiv un vot fiecărei agenții, un vot fiecărui client.
 
Editorii și regiile de publicitate membri DMP și prezenți în adunarea generală DMP legal constituită împart în mod proportional cele 50% voturi care le revin, astfel:
Editorii sau regiile ce platesc sub 5% din totalul bugetului DMP pentru un an de studiu – 2 voturi 
Editorii sau regiile ce platesc 5% sau peste 5% din totalul bugetului pentru un an de studiu, dar nu mai mult de 10% - 3 voturi 
Editorii sau regiile ce platesc 10% sau mai mult din totalul bugetului DMP pentru un an de studiu – 4 voturi 
 
Suma tuturor voturilor editorilor/regiilor de publicitate prezenti la o adunare generala DMP va reprezenta 50% din voturi, procentul fiecarui vot fiind calculat ca raportul dintre 50% si suma tuturor voturilor editorilor sau regiilor prezente.
 
Modelul de finantare DMP
 
Art.81 Costul total al SATI DMP este format din următoarele componente:
1. Costuri de realizare a studiului.
2. Servicii și costuri de control al calității studiului.
3.Costuri de publicare a studiului și costuri de marketing.
4. Costuri administrative.
 
Costul total al SATI DMP va fi acoperit în mod diferențiat de către membrii DMP, după cum urmează:
 
A. 
Agențiile de media, agentiile de PR si clienții de publicitate vor acoperi un procent de 0% din costul total al SATI DMP (notat cu COSTUL 1), in conditii specificate in prezentul regulament.
 
B. 
Editorii si regiile de publicitate vor acoperi un procent de 100% din costul total al SATI DMP (notat cu COSTUL 2), in conditii specificate in prezentul regulament.
 
Un editor sau o regie care include unul sau mai multe site-uri in SATI DMP, va plati o suma compusa din:
1. o componenta fixa, rezultata prin impartirea unui procent de 10% din COSTUL 2 la numarul total de membri DMP din categoria editorilor/regiilor de publicitate;
2. o componenta variabila, rezultata din suma contributiilor calculate separat pentru fiecare site, dupa modelul de mai jos fiecare contribuție având următoarele componente:
 
2a) O componentă fixă, rezultată prin împărțirea unui procent de 15% din COSTUL 2 la numărul de site-uri din SATI DMP;
2b) O componentă variabilă de trafic, rezultată prin inmultirea unui procent de 75% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar al site-ului, calculat pe ultimele 3 luni, din totalul traficului site-urilor înscrise. 
 
Traficul mediu lunar se calculeaza astfel: numarul de afisari pe luna calculat ca medie a ultimelor 3 luni, sau a perioadei de existenta a site-ului din ultimele 3 luni calendaristice. Traficul mediu lunar este plafonat superior la 40.000.000 afisari pe luna, iar pentru valorile ce depasesc acest plafon se adauga un numar de afisari rezultat prin inmultirea unui procent de 30% cu numarul mediu lunar de afisari al site-ului respectiv.
 
Calculul contributiilor membrilor DMP se efectueaza trimestrial, utilizand pentru aceasta rezultatele de trafic din SATI.
 
Dupa primul trimestru de la intrarea fiecarui site in studiu, se va recalcula contributia totala aferenta site-ului respectiv, utilizand in calcul traficul real inregistrat pentru respectivul trimestru.
 
La finalul fiecarui trimestru, BRAT va compara traficul inregistrat in calculul contributiei cu cel inregistrat efectiv de catre site-uri si, in situatia in care traficul efectiv este mai mare, editorul va fi obligat sa achite costul unitar de trafic suplimentar la tariful unitar prevazut in Contractul SATI, sectiunea DMP.
 
Art.82 Editorii sau regiile membri DMP ce doresc să includă un site in SATI DMP, după momentul calculului trimestrial al contributiilor, trebuie să platească o contribuție ce va fi calculată dupa modelul de la Art. 81.
 
In functie de momentul includerii unui site in SATI DMP fata de momentul inceperii unui an de studiu, editorul sau regia care include site-ul va plati o contributie SATI DMP proportionala cu numarul de luni pentru care beneficiaza de masurare din totalul de 12 luni aferent anului de studiu.
 
Art.83 Agentiile membre DI care doresc sa devina beneficiari ai SATI DMP dupa momentul calculului trimestrial al contributiilor, vor plati o contributie egala cu cea platita de agentiile de media care au luat parte la calculul initial al contributiilor.
 
Art. 84 Toate contribuțiile pentru realizarea studiului SATI DMP vor fi achitate către instituția agreată de Adunarea membrilor DMP, în transe, conform eșalonării convenite contractual cu societatea/ile cu care membrii au semnat un contract pentru realizarea studiului.
 
Desfasurarea SATI DMP
 
Art. 85 Pentru a avea acces la rezultatele SATI DMP, membrul DMP trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a. trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit Transmedia;
b. trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT;
c. sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI si SATI DMP;
d. trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI si SATI DMP;
e. la momentul publicarii rezultatelor, membrul DMP nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI DMP mai vechi de 1 luna de la termenul de plata.
 
Art.86 Retragerea unui site din SATI DMP
 
Un site poate fi retras din SATI DMP in una din urmatoarele situatii:
a) site-ul a fost retras din SATI;
b) membrul DMP care a inclus site-ul in SATI DMP anunta BRAT de intentia de a retrage site-ul. In aceasta situatie, daca anuntul are loc cu cel putin 1 luna inaintea incheierii unei perioade de masurare de 3 luni, retragerea isi va produce efectele incepand cu urmatoarea perioada de 3 luni de masurare, editorul sau regia achitand contributia financiara la SATI DMP pentru perioada de 3 luni in curs. In situatia in care anuntul nu se realizeaza cu respectarea termenului prevazut anterior, editorul sau regia va continua plata contributiei financiare la realizarea SATI, aferenta respectivului site, si pentru urmatoarele 3 luni de masurare, ulterioare perioadei de 3 luni in care s-a efectuat anuntul de retragere.
 
Art.87 Grupurile de site-uri
 
Grup de site-uri DMP – un numar de site-uri inscrise de acelasi membru DMP sau pentru care exista acordul societatilor care au inscris in SATI DMP fiecare site in parte de a forma un grup. Numele unui grup de site-uri va fi ales de catre societatea membru DMP care il defineste. 
 
Grupurile de site-uri DMP pot avea componenta diferita fata de grupurile de site-uri din SATI.
 
Exploatarea datelor
 
Art.88 Membrii DMP decid in cadrul adunarii generale a membrilor DMP asupra modului si conditiilor de folosire a rezultatelor SATI DMP.
 
Art.89 Membrii DMP, prin Adunarea membrilor DMP, stabilesc natura, cantitatea, frecventa, modalitatea și formatul rezultatelor studiului care sunt puse la dispoziția membrilor DMP sau tertilor.
 
Punerea la dispoziția tertilor a rezultatelor studiului SATI DMP se va face potrivit hotărârii adunării generale a membrilor DMP.
 
Membrii DMP care beneficiaza, in baza prezentului regulament, de rezultatele SATI DMP, nu au dreptul de a utiliza aceste rezultatele in scopul punerii la dispozitie a nici unui tert, sub nici un alt scop sau forma decat cea prezentata in prezentul regulament.
 
Art.90 Toate datele obtinute ca urmare a realizarii studiului SATI DMP realizat de Departamentul Internet al BRAT, rezultatele studiului și exploatarea acestora aparțin în totalitate și în exclusivitate BRAT. 
 
BRAT va pune la dispoziția membrilor DMP rezultatele studiului realizate prin intermediul DI in scopul utilizarii lor in interes propriu, in vederea indeplinirii obiectivelor membrilor. Este interzisa utilizarea de catre membri DMP a rezultatelor SATI DMP in scopul comercializarii lor sau obtinerii unor avantaje comerciale directe prin transferul catre terti a rezultatelor studiului.
 

Capitolul 11. DISPOZITII FINALE

Art.91 Față de împrejurarea că proiectul de contract privind Sistemul SATI se aprobă de adunarea membrilor Departamentului, obligațiile născute din acest contract și prevederile lui sunt obligatorii pentru toti membrii Departamentului.
 
Nu este ținut de prevederile alin.1 membrul care în termen de 10 zile de la adoptarea unei decizii cu privire la forma contractului pentru realizarea studiilor Departamentului își manifestă expres intenția de a renunța la calitatea de membru DI.
 
Art.92 Versiunea tiparita actuala si aprobata de Adunarea Generala a membrilor DI se gaseste in permanenta la sediul asociatiei si poate fi consultata oricand de catre membrii DI. O varianta electronica a regulamentului poate fi accesata pe site-ul asociatiei.
 
Art.93 Orice membru al Departamentului poate renunta la calitatea de membru la cerere, obligatiile in curs la data renuntarii ramanand in vigoare pana la data executarii lor in totalitate.