Studiul de Audienta si Trafic Internet

Regulamentul de organizare si functionare al
Departamentului Internet

 
- Aprobat la data de 02.02.2012 -PREAMBUL

 
Având în vedere:
 
a)   Prevederile Statutului Biroului Roman de Audit al Tirajelor (BRAT), potrivit cărora intră în obiectul de activitate al Asociaţiei şi „oferirea către membrii Asociaţiei de servicii de marketing, complementare scopului Asociaţiei“,
b)   Hotărârea Adunării Generale din data de 30.11.2001 prin care s-a aprobat demararea acestei activităţi în cadrul BRAT prin constituirea unui Departament Internet;
c)   Acordul de constituire din data de 05.09.2006 prin care mai mulţi membri ai BRAT au convenit să pună bazele Departamentului Internet din cadrul BRAT şi s-au angajat să susţină financiar funcţionarea acestui departamen
t;
 
s-a elaborat prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Departamentului Internet.
 


Art.1. In vederea aducerii la indeplinire a scopului BRAT, obiectivul Departamentului Internet in cadrul BRAT reprezinta stabilirea de catre membrii departamentului a unor definitii comune privind indicatorii de performanta ai produselor media online si crearea unui set de reguli, standarde şi proceduri de realizare a studiilor referitoare la performanţele siteurilor web desfasurate în cadrul BRAT prin intermediul Departamentului Internet.

Convenţional, în textul regulamentului Departamentul Internet va fi denumit „Departamentul“ sau „DI“.

Departamentul Internet se constituie din membri BRAT care indeplinesc conditiile prezentului regulament.
 
Art.2. Activitatea privind studiile pentru măsurarea performanţelor siteurilor web si a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online se desfăşoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unei instituţii agreate de BRAT.
Pentru a participa la studiu, toţi membrii departamentului trebuie să semneze cu furnizorul/furnizorii desemnati de AG DI un contract pentru realizarea studiilor desfasurate in cadrul DI, contractul avand aceeasi formă si urmand acelasi model de finanţare, conform prevederilor prezentului regulament.
 
Art.3. Departamentul Internet va funcţiona în cadrul BRAT potrivit Statutului asociaţiei, Regulamentului de Organizare si Functionare a BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului de Administraţie al asociaţiei, Acordului şi dispoziţiilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
 
Art.4. Rezultatele Studiilor referitoare la performanţele site-urilor web vor fi puse doar la dispoziţia membrilor activi ai departamentului, potrivit procedurilor stabilite de prezentul regulament si  prevederilor contractului semnat de membri pentru realizarea studiilor de masurare a performantelor site-urilor web, desfasurate in cadrul DI.
 
Punerea la dispoziţia tertilor a rezultatelor studiilor de masurare a performantelor site-urilor web, se va face potrivit hotărârii adunării generale a membrilor departamentului.
 
Art.5. Termenii, definitiile si notiunile din prezentul regulament se completeaza cu cele din Regulamentul Tehnic al DI si Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT.
 
Art.6. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu cele din Statutul BRAT,  Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT si Regulamentul Tehnic al DI.
 
Art.7. Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI) este denumirea conventionala a studiului de masurare a performantelor siteurilor web si de monitorizare a publicitatii online, desfasurat de Departamentul Internet al BRAT.
 
Art.8. Membri cunosc si accepta faptul ca SATI poate inregistra erori sau greseli, care nu sunt produse cu intentie de catre BRAT sau furnizorii sai.
 
Art.9. Membri activi DI care beneficiaza, in baza prezentului regulament, de rezultatele SATI, au dreptul de a utiliza rezultatele SATI in vederea aducerii la indeplinire a obiectivelor proprii, conform calitatii lor in raport cu DI:

a)   Agentiile de publicitate – in scopul evaluarii performantelor siteurilor web, planificarii media, prezentarii clientilor de publicitate de rezultate privind performantele siteurilor web sau a altor servicii de marketing conexe, in scopul studierii pietei online si a tendintelor acesteia.
b)   Editorii si regiile de publicitate – in scopul evaluarii performantelor siteurilor web proprii (sau pe care le administreaza) si ale celor cu care intra in competitie, a mediului online in general,  in vederea vinderii de spatiu publicitar sau a desfasurarii de activitati de marketing conexe
c)   Clientii de publicitate - in scopul evaluarii performantelor siteurilor web, planificarii media, obtinerii de rezultate privind performantele siteurilor web, desfasurarii unor actiuni de marketing conexe, in scopul studierii pietei online si a tendintelor acesteia.
 
Membri activi DI care beneficiaza, in baza prezentului regulament, de rezultatele SATI, nu au dreptul de a utiliza rezultatele SATI in scopul punerii la dispozitie a nici unui tert, sub nici un alt scop sau forma decat cea prezentata in prezentul regulament.Capitolul 2. RAPORTURILE DEPARTAMENTULUI CU BRAT

Art.10. Departamentul Internet funcţionează în cadrul BRAT ca un departament specializat pentru realizarea standardelor şi procedurilor de efectuare a studiilor pentru măsurarea performanţelor siteurilor web. Raporturile juridice ale departamentului cu terţii se vor realiza prin intermediul BRAT.
 
Art.11. Potrivit prezentului Regulament şi în vederea realizării obiectului de activitate, departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:

a)   Adunarea membrilor departamentului;
b)   Comisia Tehnică;
c)   Grupul Operational al DI.
 
Art.12. Cheltuielile necesare funcţionării departamentului şi realizării studiilor pentru măsurarea performanţelor siteurilor web sau altor studii decise de adunarea generala a membrilor vor fi suportate de membrii departamentului.Capitolul 3. MEMBRII DEPARTAMENTULUI INTERNET

Art.13. Dobandirea calitatii de membru a departamentului se realizeaza prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)   Solicitantul trebuie sa detina calitatea de membru BRAT,
b)   Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de aderare la DI, in formatul standard care se gaseste pe site-ul BRAT,
c)   Solicitantul trebuie sa achite taxa de aderare la DI, in conditiile stabilite de adunarea membrilor DI,
d)   Solicitantul se angajează să participe la realizarea studiilor de  măsurare a performanţelor siteurilor web si a altor studii de marketing referitoare la publicitatea online în cadrul DI, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Departamentului Internet, prin semnarea contractelor aferente studiilor desfasurate de DI,
e)   Solicitantul indeplineste şi celelalte condiţii ori obligaţii prevăzute în Statutul BRAT şi în prezentul Regulament,
f)   Solicitantul susţine financiar funcţionarea departamentului si isi asuma obligaţiile de respectare a regulamentului Departamentului Internet,
g)   Solicitantul nu desfasoara actiuni care contravin obiectivelor departamentului,
 
Art.14. Directorul de Departament sau Directorul General BRAT constata indeplinirea conditiilor mentionate mai sus si certifica calitatea de membru a Departamentului.
 
Art.15. In situatia in care Directorul de Departament/Directorul General apreciaza ca solicitantul nu indeplineste ultima conditie (g.), cererea de aderare la DI va fi discutata cu ocazia urmatoarei sedinte a Consiliului Director BRAT, care va lua o decizie cu privire la acordarea sau nu a calitatii de membru DI.
               
Art.16. Calitatea de membru DI se pierde la momentul la care membrul DI nu mai indeplineste oricare dintre conditiile mentionate la art 13, cu exceptia conditiei d., care este reglementata de articolul urmator.
 
Art.17. Departamentului Internet este compus din membri activi sau membri observatori.
Membrii activi ai DI sunt acei membri care au în vigoare un contract de studii a performanţelor site-urilor web incheiat în conform cu art. 13. În situaţia în care un membru DI activ nu are un contract de studii în vigoare, încheiat în conform cu art. 13, pentru o perioada de 30 de zile, membrul DI activ devine membru observator.

La momentul în care membrul observator are in vigoare un contract de studii pentru măsurarea performanţelor siteurilor web, în condiţiile art. 13, membrul observator devine membru activ.
 
Membrul observator ce nu devine membru activ pentru o perioadă mai lungă de 3 luni, calculat de la data la care a devenit membru observator, isi pierde calitatea de membru al Departamentului Internet.
 
În cadrul Departamentului Internet membrii activi au drept de vot, iar membrii observatori nu au drept de vot.
 
La momentul la care un membru activ devine membru observator, acesta isi pierde si calitatea de membru al Grupului Operational al DI, precum si pe cea de membru al Comisiei Tehnice DI. In situatia in care membrul respectiv nu mai este membru al unui alt departament BRAT, acesta va pierde calitatea de membru al Consiliului Director BRAT.

 Art.18. Membri Departamenului Internet au urmatoarele obligatii:

a)   sa respecte scopul si obiectivele BRAT si DI,
b)   sa sprijne direct sau prin actiunile proprii activitatea BRAT si a Departamentului Internet,
c)   nu initiaza sau desfasoara actiuni care sa prejudicieze in mod direct sau indirect activitatea BRAT sau DI,
d)   semneaza si mentin in vigoare contractul pentru realizarea SATI, in forma sa decisa de catre Adunarea Generala a membrilor DI,
e)   nu aduc la cunostinta nici unui tert informatiile care le sunt puse la dispozitie, in orice forma, ca urmare a calitatii de membru BRAT sau DI, cu exceptia rezultatelor studiului pentru care se aplica prevederile prezentului regulament,
f)   fac recomandari si propuneri cu privire la modul de desfasurare al activitatii BRAT sau DI, al realizarii SATI sau in vederea amendarii regulamentelor aplicabile,
g)   nu realizeaza si nu participa la studii de masurare a performantelor site-urilor care utilizeaza metodologia utilizata de BRAT pentru realizarea studiilor proprii, asa cum a fost ea stabilita de membrii Departamentului Internet la desemnarea contractului cu furnizorii solutiei tehnice pentru realizarea SATI
h)   fac demersurile necesare solutionarii pe cale amiabila a oricarui posibil diferent cu BRAT sau DI,
i)   cunosc si respecta regulamentele BRAT si DI aplicabile, acestea fiind disponibile la sediul asociatiei si pe site-ul oficial al acesteia. 

 Art.19. Conducerea departamentului va fi asigurată de:

a) Adunarea membrilor;
b) Comisia Tehnică,
c) Grupul Operational al Departamentului
 
Art.20. Adunarea membrilor departamentului este formată din reprezentanţii membrilor departamentului şi are următoarele atribuţii:

a)   stabileşte standardele, metodologia şi condiţiile tehnice generale de realizare a Studiului de Audienta si Trafic Internet (SATI),
b)   stabileşte obiectivele SATI,
c)   validează metoda de calcul a traficului şi audienţei siteurilor web,
d)   aprobă toate costurile legate de realizarea studiului, obţinerea şi publicarea rezultatelor,
e)   stabileste modalitatea de finanţare a tuturor costurilor studiului,
f)   discută şi aprobă proiectul anual de activitate al departamentului;
g)   elaborează Regulamentul Departamentului Internet şi modificările acestuia pe care le supune aprobării Consiliului de Administraţie al BRAT;
h)   aprobă anual componenţa membrilor Comisiei Tehnice;
i)   aprobă proiectele de contracte ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT în vederea realizării studiului;
j)   aproba forma acordului de reprezentare a unui site de catre un editor sau regie de publicitate, care nu este proprietarul siteului.
k)   validează licitaţia şi rezultatul acesteia pentru desemnarea instituţiei/instituţiilor cu sprijinul căreia/cărora va fi efectuat studiul;
l)   desemneaza membri in vederea alegerii lor in cadrul Consiliului Director, ca reprezentanti ai DI.
 
Art.21. La adunarea generală toţi membrii vor fi convocaţi în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de departament sau a directorului general, cu cel puţin sapte zile înainte de data stabilită pentru adunarea generala.

În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.

Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizand un mod de acces personalizat. Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.
 
Art.22. Adunarea generală a membrilor este valabil  întrunită cu majoritatea simplă a membrilor activi. Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de catre membri activi în adunarea generală valabil constituită, cu exceptia aprobării conţinutului şi semnării contractului pentru măsurarea performanţelor siteurilor web, care se aprobă cu votul a două treimi din numărul total de voturi exprimat de membri activi în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform art 23.
 
La adunarea generală pot lua parte toţi membrii DI, dar au drept de vot numai membrii activi.
 
Art.23. Votul în cadrul şedintelor adunării membrilor departamentului va fi exercitat de catre membrii activi astfel:
Suma voturilor exercitate de către regiile şi editorii prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.

Suma voturilor exercitate de către agenţiile de publicitate şi clienţii prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
Agenţiile şi clienţii de publicitate membri activi şi prezenţi în adunarea generală legal constituită împart în mod egal cele 50% voturi care le revin, respectiv un vot fiecărei agenţii, un vot fiecărui client.

Editorii şi regiile de publicitate membri activi şi prezenţi în adunarea generală legal constituită împart în mod egal cele 50% voturi care le revin, respectiv un vot fiecărui editor, un vot fiecărei regii.
 
Un membru DI BRAT din categoria “terti interesati” nu are drept de vot in sedintele Adunarii Generale a membrilor DI BRAT si nu poate fi ales in Comisia Tehnica sau alte organe de conducere a departamentului.
 
Art.24. Pentru şedintele adunării membrilor, fiecare membru  va fi reprezentat de catre reprezentantul sau in relatia cu Departamentul Internet, desemnat in conditiile Regulamentului de Organizare si Functionare BRAT, reprezentant care prin votul său va exprima poziţia membrului care l-a desemnat.

Modalitatea de vot în cadrul departamentului este cea definită în art.23 al prezentului regulament.
 
Art.25. Comisia Tehnică a Departamentului Internet este formată din reprezentanţii membrilor activi DI, astfel:

a)   5 agenţii sau clienţi de publicitate, membri activi ai DI;
b)   5 editori sau regii de publicitate, membri activi ai DI;
c)   Directorul de proiect/Directorul General BRAT.
 
Art.26. Calitatea de membru al Comisiei Tehnice a Departamentului Internet poate înceta in urmatoarele situatii:

a)   prin revocare de către Adunarea Generală a Departamentului Internet al BRAT,
b)   prin pierderea calităţii de reprezentant in Departamentul Internet al BRAT al membrului asociatiei,
c)   prin retragere motivată în scris, adresată directorului de departament,
d)   in cazul neparticipării la 3 şedinţe consecutive ale Comisiei Tehnice, sau la 5 şedinţe pe parcursul unui an calendaristic.
Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnica a Dep Internet al BRAT locul acestuia va deveni vacant, pina la data urmatoarei sedinte a Adunarii Generale a Dep Internet BRAT.
 
Art.27. Membrii Comisiei Tehnice DI vor fi convocaţi în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice, sub semnătura directorului de departament sau a directorului general, cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru sedinta.

În convocare trebuie specificate ordinea de zi, data, locul şi ora şedinţei.

Materialele in vederea sustinerii ordinii de zi pot fi consultate de catre membri la sediul BRAT si pe site-ul BRAT, utilizand un mod de acces personalizat. Materialele sedintei vor fi disponibile cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei.
 
Art.28. Comisia tehnică este valabil constituita în prezenţa a cel puţin jumătate dintre membrii săi, minim 2 reprezentanţi ai fiecărei categorii editori/regii, respectiv agenţii/clienti, şi a directorului de proiect internet al BRAT. Comisia tehnică ia decizii cu majoritate simplă a membrilor prezenti. Directorul de proiect /Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.
 
Art.29. Atribuţiile Comisiei Tehnice:


1.   supraveghează derularea contractului SATI;
2.   propune schimbarea furnizorului/furnizorilor şi organizarea unei noi licitaţii pentru această schimbare;
3.   propune modificări ale regulamentului;
4.   propune adunării membrilor departamentului standarde, metodologii, strategii de lucru şi condiţii tehnice generale pentru realizarea studiului, metode de calcul, conform Art 37, pct.1, 2, 3
5.   colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la realizarea obiectului de activitate al departamentului;
6.   propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii departamentului;
7.   supune aprobării adunării membrilor măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost reglementate prin prezentul regulament;
8.   urmăreşte aplicarea regulamentului;
9.   supraveghează îndeplinirea de către furnizor/furnizori a contractului;
10.   elaborează şi supune aprobării adunării membrilor caietul de sarcini în baza căruia se efectuează licitaţia şi/sau studiul, precum şi modificări la acesta;
11.   colaborează cu directorul de proiect internet al BRAT la elaborarea strategiei şi a modalităţilor  de finanţare a studiului;
12.   iniţiază şi organizează licitaţia pentru contractarea serviciilor de realizare a studiului;
13.   negociază costurile legate de realizarea SATI, de obţinerea şi publicarea rezultatelor şi modalitatea de acoperire a acestor costuri;
14.   prezintă Adunării membrilor şi Consiliului de Administraţie al BRAT rapoarte asupra activitătii şi problemelor apărute în activitatea departamentului;
15.   Pe baza propunerilor directorului de proiect internet al BRAT, aprobă stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare a SATI, în vederea aplicării şi respectării prevederilor Art. 37 pct.1, 2, 3;
 
Art.30. Grupul Operational functioneaza in cadrul DI conform prevederilor ROF BRAT.
 
Art.31. Atribuţiile directorului Departamentului Internet al BRAT:


1.   convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2.   elaborează şi pregăteşte materialele supuse analizei Comisiei Tehnice si Adunarii Generale a membrilor DI şi le pune la dispozitia membrilor in conditiile prezentului regulament;
3.   organizează şi conduce şedintele Comisiei Tehnice;
4.   prezintă directorului general BRAT şi organelor de conducere a departamentului sau BRAT, rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în derularea contractului;
5.   urmăreşte colectarea fondurilor necesare efectuării studiului şi a obţinerii şi publicării rezultatelor;
6.   supraveghează derularea contractului de realizare a studiului, păstrând în permanenţă legătura cu furnizorul/furnizorii;
7.   consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare ale SATI;
8.   stabileşte şi modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice şi procedurale de realizare ale SATI în vederea aplicării şi respectării prevederilor Art. 37 pct. 1, 2, 3.
9.   actualizarea listei de siteuri ce face obiectul SATI.
10.   prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei departamentului către Consiliul de Administraţie BRAT şi către adunarea membrilor;
  

Capitolul 6. SANCTIUNI
 
Art.32. Directorul DI BRAT urmareste respectarea de catre membri DI BRAT a Regulamentului de organizare si functionare DI BRAT si a Regulamentului Tehnic al DI BRAT. In cazul in care se observa nerespectarea prevederilor regulamentare, directorul DI BRAT va sesiza organelor competente a lua masuri asupra nerespectatii regulamentelor si a cauzelor care a dus la acestea.
 
Art.33. In situatia in care un editor implementeaza tagul de masurare al studiului de masurare al performantelor site-urilor web fara respectarea revederilor prezentului regulament sau ale Regulamentului Tehnic pentru masurarea siteurilor web, Directorul DI va sesiza membrul editor cu privire la nerespectarea regulamentelor in vigoare.

Daca, dupa primirea sesizarii de la directorul DI, editorul nu modifica, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea sesizarii, implementarea tagului in sensul respectarii regulamentului, directorul DI va realiza urmatoarele:

a)   Va informa membrii DI BRAT de nerespectarea prevederilor regulamentare privind implementarea tagului, si
b)   rezultatele siteului in care a fost observata neregula nu vor mai fi publicate in aplicatia specializata  de raportare a rezultatelor de trafic, incepind cu urmatoarea zi, si
c)   incepind de a doua zi, pe www.sati.ro, rezultatele de trafic ale siteului vor fi inlocuite cu un avertisment referitor la problema identificata.
 
Indiferent daca editorul remediaza sau nu problema in termen de 3 zile lucratoare, la prima sedinta a Comisiei Tehnice se va lua in discutie raportul directorului DI si CT poate propune Consiliului Director sanctionarea siteului in culpa, prin nepublicarea rezultatelor siteului respectiv.
 
Consiliul Director al BRAT poate decide nepublicarea rezultatelor siteului pentru o perioada cuprinsa intre 15 zile si 3 luni.
 
In cazul in care editorul remediaza situatia care a dus la nerespectarea regulamentului pentru implementarea tagului, rezultatele siteului vor incepe sa fie publicate in termen de 2 zile lucratoare, de la momentul la care membrul respecta prevederile regulamentare, dar nu si pentru perioada in care tagul nu a fost implementat corect.
 
Nepublicarea rezultatelor siteului se realizeaza pin nepublicarea lor in aplicatia specializata de raportare a traficului, nepublicarea lor pe www.sati.ro / www.brat.ro si netransmiterea rezultatelor sub nici o alta forma catre membrii sau terti.Capitolul 7. SECTIUNEA 1. FINANTARE
 
Art.34. Contributiile financiare ale membrilor departamentului sunt:

a) costurile studiului;
b) taxa de aderare;
 
Taxa de aderare se va plăti de către membrii BRAT care doresc să adere la departament şi este cel puţin egală cu valoarea contribuţiei plătite de membrii fondatori începând cu data semnării acordului şi până la data aprobării iniţiale a prezentului regulament. Cuantumul taxei va fi stabilit anual de către adunarea membrilor.
Taxa de aderare va fi colectată în fondul special al departamentului.
Taxa de aderare va fi platita o singura data, la aderarea la DI.
 
Art.35. Membrii departamentului internet al BRAT vor constitui, pe baza hotărârii Adunării Membrilor, un fond special, evidenţiat separat în bugetul BRAT. Fondul special este la dispoziţia Adunării Membrilor departamentului.
 
Art.36. În afara respectării reglementărilor legale cu privire la evidenţa contabilă a unei instituţii, veniturile şi cheltuielile departamentului vor fi înregistrate şi evidenţiate şi separat de celelalte cheltuieli efectuate de BRAT, pentru facilitarea controlului de către membrii departamentului.

 

SECTIUNEA 2. COSTURILE STUDIULUI

 
Modelul de finantare a studiului

Art.37. Costul total al studiului este format din următoarele componente:

 1.   Costuri de realizare a studiului.
 2.   Servicii şi costuri de control al calităţii studiului.
 3.   Costuri de publicare a studiului şi costuri de marketing.
 4.   Costuri administrative.
 
Costul total al studiului va fi acoperit în mod diferenţiat de către membrii Departamentului Internet, după cum urmează:
 
A. 
Agenţiile de publicitate, regiile de publicitate, clienţii de publicitate si tertii interesati vor acoperi un procent de 10% din costul total al studiului (notat cu COST 1), in conditii specificate in prezentul regulament.
 
Regiile de publicitate care includ in studiu spre masurare 2 sau mai putine siteuri, vor plati o contributie egala cu cea a unei agentii de publicitate.
 
Contribuţia agentiilor si regiilor de publicitate care includ in studiu 2 sau mai putine siteuri va fi calculata prin împărţirea COSTULUI 1 (procentul de 10% din costul total al studiului) la numărul total al agenţiilor si regiilor din aceasta categorie.
 

Contributia SATI a unui membru al Departamentului Internet din categoria "Terti interesati" este egala cu contributia unei agentii de publicitate. In baza contributiei de mai sus, o companie din categoria "terti interesati" are acces direct numai la rezultate de trafic si audienta ale SATI. Accesul la rezultatele MIPO va fi realizat conform preturilor specifice MIPO decise de AG DI. Un tert interesat nu poate opta pentru achizitionarea MIPO integrala.
 

Regiile de publicitate care includ in studiu spre masurare 3 sau mai multe siteuri vor plati o contributie calculata pentru fiecare site separat, conform prevederilor de la punctul B.
 
B. 
Editorii si regiile de publicitate care inscriu in studiu 3 sau mai multe siteuri spre a fi masurate, vor acoperi prin contribuţiile lor un procent de 90% din costul total al studiului, notat COSTUL 2.

Un editor sau o regie care include mai multe siteuri in studiu, va plati suma contributiilor calculate separat pentru fiecare site, mobisite sau grup de siteuri inclus in studiu.

Aceste contribuţii vor fi calculate separat pentru fiecare site sau mobisite, dupa modelul de mai jos, fiecare contribuţie având următoarele trei componente:
 
a)   O componentă fixă, rezultată prin împărţirea unui procent de 40% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiului) la numărul de siteuri, mobisiteuri si grupuri de siteuri înscrise în studiu.
b)   O componentă variabilă de trafic, rezultată prin inmultirea unui procent de 30% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiului) cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe ultimele 6 luni al siteului, din totalul traficului siteurilor înscrise în studiu.
Traficul mediu calculat pe ultimele 6 luni va fi exprimat in numar de afisari pe luna si este calculat ca medie a ultimelor 6 luni, sau a perioadei de existenta a siteului din ultimele 6 luni calendaristice.
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 20.000.000 afisari pe luna.
c)   O componentă variabilă de audienta, rezultată prin inmultirea unui procent de 30% din COSTUL 2 (90% din costul total al studiului) cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe ultimele 6 luni al siteului, din totalul traficului siteurilor înscrise în studiu.
 
Traficul mediu calculat pe ultimele 6 luni va fi exprimat in numar de afisari pe luna si este calculat ca medie a ultimelor 6 luni, sau a perioadei de existenta a siteului din ultimele 6 luni calendaristice.
 
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 20.000.000 afisari pe luna. In situatia in care un site inregistreaza valori ale traficului sub 500.000 afisari pe luna, aceasta valoare va fi inlocuita cu valoarea 0 (zero) afisari pe luna.
 
Calculul contributiilor membrilor DI se efectueaza o data la 6 luni, utilizind pentru aceasta rezultatele de trafic din studiu pentru o perioada anterioara de 6 luni calendaristice, anterioare momentului calcularii.
 
Siteurile care nu au fost masurate prin SATI in ultimele 6 luni vor înainta către BRAT, la momentul solicitarii semnarii contractului pentru studiu, o declaraţie pe proprie răspundere, intr-un format decis de BRAT, prin care vor declara traficul mediu lunar,  in ultimele 6 luni sau pe perioada anterioara de functionare a siteului, cu un continut similar.
 
Pentru siteurile pentru care s-a utilizat in calculul costurilor declaratia pe propria raspundere, o data cu calculul semestrial al contributiei va fi recalculata contributia la studiu in conformitate cu rezultatele de trafic masurate de SATI pentru site-ul in cauza, recalculandu-se contributia conform acestei noi sume, pe care editorul sau regia o accepta ca si cost al studiului pentru perioada deja masurata.
 
Contributia SATI a unui mobisite este compusa dintr-o componenta fixa, egala cu o treime din componenta fixa a unui site, si o componenta variabila, rezultată prin înmulţirea unui procent de 60% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar calculat pe ultimele 6 luni al mobisiteului din totalul traficului tuturor siteurilor înscrise în studiu.
 
Art.38. Editorii sau regiile membri ai DI ce doresc să includă un site în lista siteurilor incluse in studiu, după momentul calculului semestrial al contributiilor, trebuie să platească o contribuţie ce va fi calculată ca sumă a urmatoarelor doua componente:

 
a)   O componentă fixă egală cu contributia fixa a siteurilor incluse în studiu pentru perioada de 6 luni anterioara.
b)   O componentă variabilă de trafic, rezultată prin înmulţirea unui procent de 30% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar declarat pe ultimele 6 luni al siteului din totalul traficului tuturor siteurilor înscrise în studiu.
c)   O componentă variabilă de audienta, rezultată prin înmulţirea unui procent de 30% din COSTUL 2 cu un coeficient egal cu procentul reprezentat de traficul mediu lunar declarat pe ultimele 6 luni al siteului din totalul traficului tuturor siteurilor înscrise în studiu.
 
Traficul mediu lunar este plafonat superior la 20.000.000 afisari pe luna.
Traficul mediu lunar cu valori de sub 500.000 afisari pe luna este inclus in calcul cu o valoare injumatatita.
 
In functie de momentul includetii unui site in SATI fata de momentul inceperii unui val de masurare de 6 luni,editorul sau regia care include site-ul in SATI va plati o contributie SATI care va fi calculata astfel:

  -  daca site-ul a fost inclus in SATI la mai putin de 3 luni de la inceperea valului de 6 luni de masurare, acesta va plati integral componenta fixa a contributiei, integral componenta variabila de audienta a contributiei, iar componenta variabila de trafic - proportional cu numarul de zile ramase de masurat din totalul de zile al perioadei de masurare de 6 luni.
  -  daca site-ul a fost inclus la mai mult de 3 luni de la inceperea de 6 luni de masurare, acesta va plati dor urmatoarele: integral componenta fixa a contributiei, iar componenta variabila de trafic - proportional cu numarul de zile ramase de masurat din totalul de zile al perioadei de masurare de 6 luni.
 
Art.39. Agentiile membre ale DI care doresc sa devina beneficiari ai SATI dupa momentul calculului semestrial al contributiilor trebuie sa plateasca o contributie care va fi calculată dupa cum urmeaza:
O contributie egala cu cea platita de agentiile de publicitate care au luat parte la calculul initial al contributiilor, pentru fiecare livrare de rezultate de audienta pe care o contracteaza. In cazul a doua livrari de rezultate de audienta pe an,
contributia pentru fiecare livrare va fi egala cu jumatate din contributia anuala a unei agentii de publicitate.


Art. 40. Contributia la bugetul SATI a unui client de publicitate va fi fixa, in cuantum de 1.000 EUR/an de studiu. Sumele incasate de la clientii de publicitate se vor acumula in rezervele studiului si vor ramane la dispozitia Departamentului Internet.
 
Art.41. Daca un editor membru DI BRAT opteaza sa isi masoare site-ul fara interes in publicitatea internet fara a-i publica rezultatele, cf. Art. 52, dar detine in acelasi timp si calitatea de client de publicitate, sau tert interesat in relatie cu BRAT, si doreste sa poata accesa rezultatele tuturor siteurilor din SATI, acesta va achita pentru SATI suma celor doua contributii calculate pentru cele doua servicii de care beneficiaza: contributia pt masurarea siteului + contributia de client de publicitate sau tert interesat. In cadrul Adunarii Generale, va avea drept de vot prin calitatea sa de client de publicitate sau tert interesat.
 
Art.42. Toate contribuţiile pentru realizarea studiului vor fi achitate către instituţia agreată de Adunarea membrilor departamentului şi de către CA BRAT, în transe, conform eşalonării convenite contractual cu prestatorul/prestatorii care efectuează studiul.
 
Art.43. Membrul DI BRAT care declara un grup de siteuri va plati pentru acesta o suma care reprezinta 20% din suma contributiilor SATI ale siteurilor care compun grupul, in plus fata de contributiile fiecarui site in parte.
 


Capitolul 8. EFECTUAREA SERVICIULUI PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢELOR SITEURILOR WEB SI MONITORIZAREA PUBLICITATII ONLINE, FURNIZAREA REZULTATELOR
 
Cadru regulamentar
 
Art.44. Pentru ca un site să fie inclus în SATI, trebuie îndeplinite simultan următoarele condiţii:

1.   site-ul trebuie inclus în studiu de către un editor sau o regie de publicitate membru DI BRAT,
2.   pentru fiecare site in parte pe care il include in studiu, editorul sau regia trebuie să prezinte dovada proprietatii asupra site-ului sau un acord de reprezentare semnat de către proprietarul site-ului,
3.   in situatia in care editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care include site-ul in studiu este si operator adserver, acesta trebuie sa semneze cu BRAT un acord de cooperare monitorizare online (Anexa 2). In situatia in care editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care include site-ul in studiu nu este operator adserver, acesta trebuie sa se asigure ca operatorul adserver cu care colaboreaza va semna cu BRAT un Acord de cooperare monitorizare, in termen de o luna de la aderarea la DI BRAT, in caz contrar editorul sau regie isi vor pierde calitatea de membru DI BRAT.
4.   editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care a inclus site-ul in studiu trebuie sa suporte costurile studiului calculate conform Sectiunii 2 a Capitolului VII al prezentului regulament.
5.   siteul trebuie sa respecte conditiile tehnice stabilite de DI BRAT.
6.   editorul sau regia de publicitate membru DI BRAT care a inclus site-ul in studiu trebuie sa respecte prevederile regulamentelor in vigoare aplicabile.
 
Art.45. Prin publicarea rezultatelor de trafic sau audienta a unui site masurat in cadrul SATI se intelege punerea la dispozitia membrilor sau tertilor, conform prevederilor prezentului regulament, a rezultatelor de trafic sau audienta obtinute pentru respectivul site ca urmare a realizarii SATI.
 
Art.46. Pentru ca sa fie publicate rezultatele de trafic pentru un site inclus în SATI, editorul, regia care a inclus site-ul in SATI sau site-ul, dupa caz,  trebuie sa indeplinesca simultan următoarele condiţii:


a.   la data publicarii rezultatelor SATI, compania care a inclus siteul in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit al Tirajelor si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit al Tirajelor.
b.   la data publicarii rezultatelor SATI, compania care a inclus site-ul in studiu trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT.
c.   trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI, 
d.   rezultatele studiului pentru un site au fost masurate continuu timp de cel putin o luna de la data inceperii masurarii oficiale a site-ului, adica de la punerea la dispozitie a mijloacelor tehnice de masurare,
e.   sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI
f.   la momentul publicarii datelor membrul DI nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
g.   pentru perioada in care a fost efectuata masurarea datelor ale caror rezultate urmeaza a fi publicate Beneficiarul a respectat cumulativ urmatoarele reguli tehnice de implementare a tagului de masurare:

   1.  Este permis un singur tag de masurare intr-o pagina, indiferent de forma elementelor din pagina,
   2.  In paginile realizate cu frame-uri, tagul de masurare trebuie plasat doar in frame-ul de continut principal,
   3.  Nu este permisa includerea tagului de masurare in fisierele care sunt descarcate in acelasi timp cu pagina de continut care are deja un tag (fisiere flash, tickers, streaming media etc)
   4.  Nu este permisa inserarea tagului de masurare in nici unul din urmatoarele fisiere: pagini deschise automat sau reincarcate automat, pagini redirectate, fisiere CSS sau Javascript, in general fisiere externe executate in browserul client
   5.  Respecta prevederile Regulamentului Tehnic DI
 
Art.47. Pentru a avea acces la rezultatele de trafic furnizate de SATI, membrul DI trebuie sa indeplineasca simultan următoarele condiţii:


a.   trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit al Tirajelor si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit al Tirajelor.
b.   trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acestuia de membru al Departamentului Internet al BRAT.
c.   sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI,
d.   trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI, 
e.   la momentul publicarii rezultatelor membrul DI nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
 
Art.48. Prin nepublicarea rezultatelor de trafic ale unui site inclus in studiu, se intelege nepublicarea acestora in aplicatia specializata de exploatare a rezultatelor de trafic si in orice alte comunicari publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la siteurile web ale asociatiei.
 
Art.49. Pentru ca sa fie publicate rezultatele de audienta pentru un site inclus în SATI, editorul, regia care a inclus site-ul in SATI sau site-ul, dupa caz,   trebuie sa îndeplineasca simultan următoarele condiţii:


a.   la data publicarii rezultatelor SATI, compania care a inclus siteul in studiu trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit al Tirajelor si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit al Tirajelor.
b.   la data publicarii rezultatelor SATI, compania care a inclus site-ul in studiu trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT.
c.   sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI,
d.   sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI,
e.   la momentul publicarii rezultatelor membrul DI nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.
f.   la data publicarii rezultatelor de audienta SATI, site-ul sa fi fost masurat toate cele 3 luni care compun un val de masurare sau, in cazul in care aceste conditii de publicare a datelor se modifica de catre furnizorul serviciilor de masurare, atunci sa indeplineasca noile conditiile tehnice de publicare a datelor stabilite de catre acesta,
g.   pe parcursul perioadei de masurare a audientei de care a beneficiat, site-ul sa fi avut masurat traficul continuu,
h.   site-ul sa inregistreze un minim 50 de chestionare SATI completate pe perioada de masurare.
 
Art.50. Pentru a avea acces la rezultatele de audienta furnizate de SATI, membrul DI trebuie sa indeplineasca simultan următoarele condiţii:

a.   trebuie sa fie membru al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre Asociatia Biroul Roman de Audit al Tirajelor si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Asociatiei Biroul Roman de Audit al Tirajelor.
b.   trebuie sa fie membru activ al Departamentului Internet al BRAT si sa nu existe nici un litigiu intre BRAT si aceasta cu privire la calitatea acesteia de membru al Departamentului Internet al BRAT.
c.   sa respecte prevederile regulamentelor aplicabile BRAT si DI cu privire la publicarea rezultatelor SATI,
d.   trebuie sa aiba un contract in vigoare pentru realizarea SATI, 
e.   la momentul publicarii rezultatelor membrul DI nu inregistreaza restante la plata contributiei SATI mai vechi de 2 luni de la termenul de plata.

Art.51. Prin nepublicarea rezultatelor de audienta ale unui site inclus in studiu, se intelege nepublicarea acestora in aplicatia specializata de exploatare a rezultatelor de audienta si in orice alte comunicari publice ale BRAT, inclusiv dar nu limitat la siteurile web ale asociatiei.

Art. 52. Optiunea de a nu publica rezultate pentru siteurile fara interes in publicitatea online
Siteurile care nu au ca obiectiv direct incasarea de venituri din publicitatea online au dreptul sa opteze intre a avea rezultate de trafic si audienta publicate, avind totodata acces prin aplicatiile specializate la rezultatele de trafic si audienta ale celorlalte siteuri masurate in SATI, sau sa nu isi publice rezultatele de trafic si audienta, in aceasta situatie urmand sa nu aiba acces la rezultatele celorlaltor siteuri masurate in SATI. Indiferent de optiune, siteul are dreptul sa foloseasca sigla SATI si sa comunice rezultatele proprii de trafic si audienta. In situatia in care alege sa faca publice rezultatele, acestea trebuie validate in prealabil de BRAT.
In situatia in care editorul unui unui astfel de site opteaza sa fie singurul beneficiar al datelor proprii, contributia SATI a siteului in cauza va reprezenta dublul valorii contributiei calculate pentru un site care are rezultate publice, in conditii tehnice similare. Editorul siteului in cauza devine membru observator al DI BRAT (fara drept de vot). Optiunea de a avea rezultate publice se face pentru perioade minime de cate 1 an.
Editorul unui site fara interes direct in publicitatea online trebuie sa trimita BRAT o motivatie scrisa pentru a nu avea rezultate publicate. Decizia finala de publicare sau nu a rezultatelor va fi luata de Grupul Operational Internet din Consiliul Director BRAT.

Art.53. Retragerea unui site din SATI
Un site poate fi retras din masurarea SATI in una din urmatoarele situatii:

a.   siteul a fost inchis, nu mai functioneaza, situatie in care site-ul va fi exclus din studiu incepand cu prima perioada de 6 luni de masurare, ulterioara inchiderii site-ului. Contributia siteului la studiu va fi achitata de catre editor sau regia care l-a inclus in studiu pentru intreaga perioada de 6 luni de masurare, pe parcursul careia site-ul a fost inchis.
b.   editorul sau regia membru BRAT care a inclus siteul in SATI anunta BRAT de intentia de a retrage site-ul din masurarea SATI. In aceasta situatie, daca anuntul are loc cu cel putin 2 luni inaintea incheierii unei perioade de masurare de 6 luni, retragerea isi va produce efectele incepand cu urmatoarea perioada de 6 luni de masurare, editorul sau regia achitand contributia financiara la realizarea SATI pentru perioade de 6 luni in curs. In situatia in care anuntul nu se realizeaza cu respectarea termenului prevazut anterior, editorul sau regia va continua plata contributiei financiare la realizarea SATI, aferenta respectivului site, si pentru urmatoarele 6 luni de masurare, ulterioare perioadei de 6 luni in care s-a efectuat anuntul de retragere.
 
Editorul sau regia care prin retragerea unui dintre siteurile sale din SATI nu mai are nici un site inclus in SATI, devine membru observator al SATI, conform prevederilor art. 17, cu toate consecintele aferene.
 
Regia care prin retragerea unui dintre siteurile sale isi modifica numarul de siteuri sub pragul mentionat in art.37, pct A, va plati o contributie financiara la realizarea SATI pentru urmatoarea perioada de 6 luni de masurare aplicabila in functie de criteriile mentionate la paragrafele anterioare, calculata dupa modelul prezentat in cap VII.
 
Art.54. In situatia in care siteul care se doreste a fi retras de catre un membru DI este preluat de catre un alt membru BRAT, care doreste masurarea in continuare a respectivului site in SATI, plata contributiei financiare la SATI pentru perioada de 6 luni ulterioara perioadei in care s-a exercitat dreptul de retragere, potrivit articolulul anterior, va fi efectuata de catre membrui care preia masurarea site-ului in SATI, prin semnarea documentului de masurare a siteului respectiv in SATI.
 
Art.55. Grupurile de siteuri
Grup de siteuri – un numar de siteuri apartinand aceluiasi membru DI BRAT sau pentru care exista acordul editorului fiecarui site in parte de a forma un grup. Numele unui grup de siteuri va fi ales de catre compania membru DI BRAT care il defineste, dar nu poate fi acelasi cu numele de domeniu al oricaruia din siteurile care il compun.
 
Un site nu poate face parte in acelasi timp decat dintr-un singur grup de siteuri. In situatia in care un site declarat ca facand parte din grup este identificat ca facand deja parte dintr-un alt grup, pentru aceeasi perioada de masurare, site-ul nu va fi luat in considerare in cadrul celui de-al doilea grup.
 
Membrul DI care doreste declararea si masurare in SATI a unui grup de siteuri, va respecta cumulativ urmatoarele conditii:
a. grupul declarat va fi mentinut in masurarea SATI, pentru perioade de cate 6 luni, prima perioada fiind de minim 6 luni de la includerea lui in masurarea SATI.
b. membrului DI care declara un grup este obligat sa obtina si sa prezinte catre BRAT acordul scris al editorilor siteurilor componente cu privire la apartenenta la grup.
 


Capitolul 9. EXPLOATAREA DATELOR
 
Art.56. Membrii activi ai departamentului decid in cadrul adunarii generale a membrilor DI asupra modului si conditiilor de folosire a rezultatelor SATI.
 
Art.57. Membrii activi ai departamentului, prin Adunarea membrilor DI,  stabilesc natura, cantitatea, frecventa, modalitatea şi formatul rezultatelor studiului care sunt puse la dispoziţia membrilor departamentului sau tertilor.
 
Art.58. Un membru activ DI BRAT care a inclus siteul in studiu poate utiliza rezultatele studiului în scopul publicării lor cu citarea sursei datelor, perioadei de masurare, indicatorilor prezentati, dupa urmatorul model: “Rezultate obtinute in Studiul de Audienta si Trafic Internet, realizat in perioada:..............., care prezinta: numarul de afisari /numarul de clienti unici/numarul de vizitatori pe saptamana/etc”
 
Membrul activ DI BRAT care a inclus siteul in studiu poartă în totalitate răspunderea pentru corectitudinea datelor publicate şi a formatului în care au fost publicate. Beneficiarul poate transmite datele ce urmează a le publica la BRAT, care se obligă să răspundă asupra corectitudinii datelor ce urmează a fi publicate în maxim 2 zile lucrătoare.

Art.59. Membri observatori ai DI nu au dreptul sa publice rezultatele SATI.

Art.60. In cazul în care un membru activ DI BRAT aduce la cunoştinţa publică date eronate sau in alt format decat cel descris mai sus, în legatură cu rezultatele SATI, acesta trebuie să pună la dispoziţia BRAT aceleaşi canale de comunicare, acelaşi spaţiu şi poziţionare, pentru corectarea publică a datelor eronate prezentate public. Aceasta se va face imediat dupa autosesizarea editorului sau în termen de 3 zile de la sesizarea scrisă a BRAT.

In situatia in care editorul care a adus la cunostinta publica date eronate nu pune la dispozitia BRAT in termen de 3 zile spatiul necesar prezentarii datelor corectate, BRAT va publica pe site-ul asociatiei si/sau alte surse proprii adecvate, o informare cu privire la datele si formatul corecte.
 
Art.61. Toate datele obtinute ca urmare a realizarii studiului/studiilor realizate de Departamentul Internet al BRAT, rezultatele studiului/studiilor şi exploatarea acestora aparţin în totalitate şi în exclusivitate BRAT.
BRAT va pune la dispoziţia membrilor activi ai departamentului rezultatele studiilor realizate prin intermediul DI in scopul utilizarii lor in interes propriu, in vederea indepliniri obiectivelor membrilor. Este interzisa utilizarea de catre membri DI a rezultatelor SATI sau ale altor studii realizate de departamentul DI in scopul comercializarii lor sau obtinerii unor avantaje comerciale directe prin transferul catre terti a rezultatelor studiului/studiilor.
 
Art.62. In functie de modalitatea in care sunt puse la dispozitia membrilor DI sau tertilor interesati, exista 3 modalitati de furnizate a rezultatelor de trafic, ca urmare a realizarii SATI:

1.   rezultate destinate informarii tertilor, disponibile pe site-ul www.sati.ro
2.   rezultate disponibile membrilor activi ai Departamentului Internet
3.   rezultate destinate exclusiv uzului editorului sau regiei care a inclus siteul in studiu
 
1.   Pentru fiecare site inclus in SATI, care indeplineste conditiile regulamentare si contractuale de publicare a rezultatelor de trafic ale studiului, vor fi publicati pe site-ul www.sati.ro lunar, saptamanal si zilnic urmatorii indicatori: numar de afisari, numar de vizite si numar de vizitatori unici.
 
2.   Membrii activi ai Departamentului Internet care indeplinesc conditiile regulamentare si contractuale pentru accesul la rezultatele de trafic ale SATI, vor avea acces la urmatoarele rezultate de trafic ale tuturor siteurilor participante la studiu si pentru care sunt publicate rezultatele de trafic, in conformitate cu prevederile prezentului regulament :
 
  -  numar de afisari agregate pe zile/ore
  -  numar de vizite agreagate pe zile/ore
  -  numar de vizitatori unici agregati pe zile/ore
  -  durata medie a unei afisari
  -  durata medie a unei vizite
  -  numar mediu de afisari/vizita
  -  procent acceptare cookies pe browserele vizitatorilor
  -  tipul si versiunea browserelor vizitatorilor
  -  tipul si versiunea sistemelor de operare ale vizitatorilor 
  -  indicatori geolocatie (minim tara de origine a vizitatorilor)
 
Rezultatele de trafic ale siteurilor furnizate ca urmare a realizarii SATI sunt puse la dispozitia membrilor activi DI sau tertilor interesati, in conditiile prezentului regulament, prin intermediul unui soft specializat de exploatare a rezultatelor.
 
3.   Editorii sau regiile care includ un site in studiu vor avea acces exclusiv la urmatoarele rezultate de trafic, doar pentru siteul/siteurile pentru care au un contract in vigoare pentru realizarea SATI:

  -  cuvinte cheie folosite in motoarele de cautare care au generat vizitele pe site
  -  domeniile referrer

4.   Membrii activi ai Departamentului Internet care indeplinesc conditiile regulamentare si contractuale pentru accesul la rezultatele de audienta si profilelor sociodemografice ale vizitatorilor siteurilor incluse in SATI, vor avea acces la rezultatelor tuturor siteurilor participante la studiu si pentru care sunt publicate rezultatele de audienta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Rezultatele de audienta si profilele sociodemografice ale utilizatorilor siteurilor furnizate ca urmare a realizarii SATI sunt puse la dispozitia membrilor activi DI sau tertilor interesati, in conditiile prezentului regulament, prin intermediul unui soft specializat de exploatare a rezultatelor si realizare a planurilor de media.
 
5.   Editorii membri DI BRAT pot accesa rezultatele siteurilor proprii aflate in perioada de 2 luni de masurare preliminara. Acestia au obligatia de a nu face publice aceste rezultate decit atunci cind perioada de masurare preliminara se incheie.
 
Art.63. Un membru activ DI poate face publice rezultatele SATI, respectand cumulativ urmatoarele conditii de publicare:

a)   rezultatele de trafic furnizate de SATI pot fi facute publice cu frecventa zilnica sau saptaminala doar in propriile produse media si doar pentru siteurile proprii pentru care membrul activ respectiv are un contract in vigoare pentru realizarea SATI si pentru siteurile din aceeasi categorie cu cele ale siteului inscris in SATI de respectivul membru activ. In aceasta situatie, membrul activ DI este obligat sa utilizeze aceiasi indicatori, aceeasi periodicitate a agregarii datelor si aceeasi clasificare cu cea utilizata de SATI, sa reflecte in mod corect ierarhia siteurilor in respectiva categorie de siteuri si trebuie sa citeze sursa datelor, conform prezentului regulament. Un membrul activ DI care aplica aceasta prevedere regulamentara nu are dreptul de a publica cu frecventa zilnica sau saptamanala rezultatele de trafic pentru mai mult de 30% din totalul site-urilor cu rezultate de trafic publicate de SATI.
 
b)   rezultatele de trafic furnizate de SATI pot fi facute publice cu frecventa lunara sau oricand membrul activ DI decide aceasta (dar nu cu frecventa zilnica sau saptamanala) doar pentru siteurile pentru care membrul activ respectiv are un contract in vigoare pentru realizarea SATI si si pentru siteurile din categoria de siteuri din care acesta face parte. In aceasta situatie, membrul activ DI este obligat sa utilizeze aceiasi indicatori, cu o periodicitate a agregarii datelor admisa de softurile specializate puse la dispozitia membrilor si aceeasi clasificare cu cea utilizata de SATI si trebuie sa citeze sursa datelor, conform prezentului regulament.
 
c)   rezultatele de audienta si profilele sociodemografice furnizate de SATI pot fi facute publice oricand membrul activ DI decide aceasta. In aceasta situatie, membrul activ DI este obligat sa utilizaze aceiasi indicatori, cu o periodicitate a agregarii datelor admisa de softurile specializate puse la dispozitia membrilor, sa reflecte in mod corect ierarhia siteurilor in respectiva categorie de siteuri si aceeasi clasificare cu cea utilizata de SATI si trebuie sa citeze sursa datelor, conform prezentului regulament. Un membrul activ DI care aplica aceasta prevedere regulamentara nu are dreptul de a publica cu rezultatele de audienta sau profilul sociodemografic al vizitatorilor siteurilor pentru mai mult de 30% din totalul site-urilor cu rezultate de audienta publicate de SATI.
 
d)   membrii DI nu au dreptul de a face publice rezultatele SATI, fie cele de trafic sau cele de audienta, in totalitatea lor sau intr-o cantitate care sa permita utilizarea lor de catre terti.
 
Art.64. In cazul in care un membru activ DI nu respecta una sau mai multe dintre prevederile de mai sus, directorul de proiect SATI va propune in urmatoarea sedinta a Comisiei Tehnice penalizarea editorului in culpa prin plata unei amenzi de pina la 10% din valoarea contractului sau SATI. Daca membrul DI publica rezultatele, fara respectarea prezentului regulament, pentru o perioada mai lunga de 3 luni, rezultatele siteurilor pentru care membrul DI respectiv are un contract SATI in vigoare nu vor mai fi publicate de catre BRAT, sau accesul sau la rezultatele studiului va fi restrictionat (prin restrictionarea accesului la softurile specializare de exploatare a rezultatelor SATI).
 
Art.65. In cazul in care un membru observator nu respecta prevederea de mai sus membrul observator DI îşi va pierde calitatea de membru DI, putand readera la departament dupa o perioada de minim 3 luni de la data pierderii calitatii de membru.
 
Sigla SATI si regulile de utilizare
 
Art.66. Sigla studiului SATI este următoarea:
 
Aceasta siglă va fi folosită pe orice înscris oficial al SATI.
 
Art.67. Sigla SATI poate fi utilizata de catre orice membru activ DI, cu respectarea conditiilor prezentului regulament.
 
Art.68. Sigla SATI poate fi folosită de orice agentie, regie sau client de publicitate care este membru activ al DI, in cadrul comunicarilor sale referitoare la SATI, cu respectarea conditiilor prezentului regulament.
 
Art.69. Sigla SATI poate fi folosită de editorul oricarui site sau de catre regia care a inclus un site in SATI, si care beneficiază de rezultatele SATI, începînd cu data publicării rezultatelor sale de trafic sau audienta si pentru o perioada de cel mult 1 an de la livrarea ultimelor rezultate de trafic sau audienţă masurate prin studiul SATI.
 
Art.70. Sigla SATI nu poate fi folosită de un membru care s-a retras sau a fost exclus din BRAT sau DI.
 
Art.71. Sigla SATI va fi inclusa in toate paginile siteurilor pentru care exista un contract SATI in vigoare si in care este implementat tagul SATI. Este interzisa inserarea siglei SATI in paginile in care nu este implementat tagul SATI.
 
Art.72. În cazul în care un membru al Departamentului Internet al BRAT nu utilizează sigla SATI în conformitate cu regulile prevăzute anterior, el va plăti către BRAT, o penalizare de până la 10% din valoarea ultimului an al studiului din contractul SATI semnat de membrul DI în condiţiile articolului 13.

Directorul de proiect SATI va propune în proxima şedinţă a Adunarii Generale a DI aplicarea penalizării de mai sus. Adunarea Generala a DI va decide aplicarea penalizării şi valoarea ei, in limita stabilită în paragraful anterior.

Până la plata penalizării stabilite de Adunarea Generală a DI, membrul activ DI care a fost penalizat nu va avea acces la rezultatele SATI, nici cele de trafic si nici cele de audienta.

Până la plata penalizării stabilite de Adunarea Generala a DI, membrul observator DI care a fost penalizat îşi va pierde calitatea de membru DI.
 


Capitolul 10. DISPOZIŢII FINALE
 
Art.73. Faţă de împrejurarea că proiectul de contract al studiului de audientă se aprobă de adunarea membrilor departamentului, obligaţiile născute din acest contract şi prevederile lui sunt obligatorii pentru toti membri departamentului.

Nu este ţinut de prevederile alin.1 membrul care în termen de 10 zile de la adoptarea unei decizii cu privire la forma contractului pentru realizarea studiilor departamentului îşi manifestă expres intenţia de a renunţa la calitatea de membru DI.
 
Art.74. Versiunea tiparita actuala si aprobata de  Adunarea Generala a membrilor DI se gaseste in permanenta la sediul asociatiei si poate fi consultata oricand de catre membri DI. O varianta electronica a regulamentului poate fi accesata pe site-ul asociatiei.
 
Art.75. Orice membru al departamentului poate renunta la calitatea de membru la cerere, obligatiile in curs la data renuntarii ramanand in vigoare pana la data executarii lor in totalitate.
 


ANEXA 1PROCEDURA DE CLALCULARE A NUMARULUI DE CLIENTI UNICI DEDUPLICATI PE UN GRUP DE SITEURI

Un editor poate solicita lunar calcularea numarului de clienti unici deduplicati la nivelul unei luni, pe un grup de siteuri din SATI, doar cu acordul scris al tuturor editorilor siteurilor cuprinse in respectivul grup/grupuri. Solicitarea calculului trebuie transmisa catre BRAT pina cel tirziu la data de 15 a lunii pentru care se doreste calcularea. Costurile suplimentare aferente realizarii acestui calcul vor fi impartite la numarul total de grupuri de siteuri pentru care se solicita calcularea clientilor unici deduplicati pentru luna in cauza. In cazul SATI 2008 - 2009, costul total al acestui calcul este de 1.200 EURO.