Audit Tiraje

 


Regulamentul de organizare si functionare al
Departamentului de Audit al Tirajelor

- Aprobat la data de 05.12.2014 -


Capitolul 1. Dispoziţii generale
Capitolul 2. Raporturile Departamentului de audit al tirajelor cu BRAT
Capitolul 3. Membrii Departamentul de audit al tirajelor
Capitolul 4. Conducerea departamentului (organizarea departamentului)
Capitolul 5. Drepturile membrilor DAT
Capitolul 6. Obligatiile membrilor DAT
Capitolul 7. Obligatii si sanctiuni privind auditul tirajelor
Capitolul 8. Contributii financiare
Capitolul 9. Publicarea datelor
Capitolul 10. Sigla
Capitolul 11. Dispoziţii finaleCapitolul 1. Dispoziţii generale
 
Art.1 Activitatea privind stabilirea standardelor şi procedurilor de realizare a auditului publicaţiilor se desfăşoară în cadrul BRAT, prin intermediul Departamentului de Audit al Tirajelor.
 
Convenţional, în textul regulamentului, Departamentul de Audit al Tirajelor  va fi denumit „Departamentul“ sau „DAT“.
 
Departamentul de Audit al Tirajelor se constituie din membri BRAT care se afla in una din categoriile de mai jos:
 
a) editori care au calitatea de:
- membri editori care la data 12.11.2007 editeaza cel putin o publicatie tiparita sau
- membri editori ce adera prin completarea unei cereri de aderare la DAT, dupa data de 12.11.2007 sau,
 
b) agentie de publicitate sau,
c) regie de publicitate sau ,
d) client de publicitate sau 
e) difuzor de presa.
 
si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) se angajează să susţină financiar funcţionarea departamentului;
b) se angajează să participe la auditul cifrelor de difuzare, în condiţiile stabilite de Regulamentul de control al cifrelor de difuzare şi prezentul regulament;
c) îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Statutul BRAT, Regulamentul de Organizare si Functionare BRAT şi de prezentul Regulament.
 
Art.2 Activitatea privind auditul tirajelor se desfăşoară de către BRAT, prin personal propriu sau prin intermediul unei instituţii agreate de BRAT.
 
Efectuarea auditului tirajelor prin intermediul unei instituţii agreate de BRAT obligă membrii să realizeze auditul tirajelor cu firma agreată, în condiţiile stabilite de BRAT, Regulamentul de control al cifrelor de Difuzare, prezentul Regulament si orice alte dispozitii aplicabile.
 
Contractul BRAT cu instituţii agreate in vederea realizarii auditului este negociat de Comisia Tehnica DAT şi este accesibil  membrilor DAT.
 
Art.3 Departamentul de Audit al Tirajelor va funcţiona în cadrul BRAT potrivit Statutului asociaţiei, Regulamentului de organizare si Functionare al BRAT, hotărârilor Adunării Generale a BRAT, hotărârilor Consiliului Director al asociaţiei şi dispoziţiilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
 
Art.4 Rezultatele auditării cifrelor de difuzare vor fi puse la dispoziţia membrilor departamentului sau a tertilor potrivit prevederilor prezentului regulament.
 


Capitolul 2. Raporturile Departamentului de audit al tirajelor cu BRAT
 
Art.5 Departamentul de Audit al Tirajelor funcţionează în cadrul BRAT ca departament specializat pentru realizarea standardelor si procedurilor de auditare a cifrelor de difuzare a produselor media.
 
Raporturile juridice ale departamentului cu terţii se vor realiza prin intermediul BRAT.
 
Art.6 Potrivit prezentului Regulament şi în vederea realizării obiectului de activitate, departamentul va avea organe proprii de conducere reprezentate de:
a) Adunarea Generala a membrilor departamentului;
b) Comisia Tehnică.
 
Art.7 Un membru al Comisiei Tehnice va fi desemnat membru în Consiliul de Administraţie al BRAT. Acesta va fi desemnat de către adunarea membrilor, prin vot, cu majoritate simplă.
 
Art.8 Cheltuielile necesare funcţionării DAT şi realizarii auditului tirajelor vor fi suportate de catre membrii departamentului
 


Capitolul 3. Membrii Departamentul de audit al tirajelor
 
Art.9 Pot fi membri ai Departamentului de Audit al Tirajelor numai acei membri BRAT care sunt agenţii de publicitate, regii de publicitate, clienţi de publicitate editori sau difuzori de presa.
 
Art.10 Dobândirea ulterioară constituirii departamentului a calităţii de membru se face în baza unei cereri tip de aderare şi prin asumarea obligaţiilor de respectare a regulamentelor Departamentului de Audit al Tirajelor.
 
Art.11 Fiecare membru DAT va desemna reprezentantul sau in relatia cu DAT, persoana fizica, in conditiile prevazute de statutul asociatiei si Regulamentul de Organizare si Functionare al BRAT. Acesta se va numi “Reprezentantul DAT”. 
 
Datele de contact ale “Reprezentantului DAT” vor fi transmise catre Directorul DAT o data cu cererea de aderare la asociatie.
 
Membrii DAT sunt obligaţi să anunţe directorul DAT, în scris, în termen de 7 zile de la data producerii oricarei modificari care ar interveni cu privire la, cu titlu exemplificativ, inlocuirea reprezentantul DAT sau datele de contact ale acestuia.
 
Toate informarile/solicitarile/comunicarile si alte asemenea actiuni, facute in cadrul DAT se vor efectua catre “Reprezentantul DAT” în scris, inclusiv pe fax sau mijloacele electronice in conditii legale vor fi transmise de catre asociatie la datele de contact ale acestuia si vor fi considerate primite in termen de 3 zile de la transmitere.
 
In lipsa desemnarii de catre membrul DAT a unui Reprezentant DAT sau in cazul in care acesta este indisponibil, locul acestuia in relatia cu DAT va fi preluat de catre reprezentantul unic al membrului DAT in relatia cu asociatia BRAT.
 
Art.12 In cadrul Departamentului, suma voturilor exercitate de către editorii si difuzorii de presa prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezintă 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor.
 
In cadrul Departamentului, fiecare editor va avea un număr de voturi, calculat după cum urmează:
 
- difuzorii de presa: 1 vot
- editorii ce editeaza 1 singura publicatie pentru care s-a eliberat, de catre BRAT, un certificat de audit, pentru ultima perioada de audit: 1 vot;
- editorii ce editeaza 2 – 5 publicatii pentru care s-a eliberat, de catre BRAT, cate un certificat de audit pentru fiecare publicaţie, pentru ultima perioada de audit: 2 voturi;
- editorii ce editează 6 sau mai multe publicatii pentru care s-a eliberat, de catre BRAT, cate un certificat de audit pentru fiecare publicaţie, pentru ultima perioada de audit: 4 voturi;
- editorii ce nu au niciun certificat de audit eliberat pentru vreuna dintre publicaţiile editate, pentru ultima perioada de audit, nu au drept de vot.
 
Suma voturilor exercitate de agenţiile, regiile si clienţii de publicitate prezenţi în adunarea generală legal constituită reprezinta 50% din numărul total de voturi necesare în luarea deciziilor. Fiecare agentie / regie / client de publicitate prezent in adunarea generala legal consitutita va avea cate 1 vot
 


Capitolul 4. Conducerea departamentului (organizarea departamentului)
 
Art.13 Conducerea departamentului va fi asigurată de:
 
a) Adunarea generala a membrilor Departamentului;
b) Comisia Tehnică.
 
Art.14 Atributiile Adunarii Generale a membrilor Departamentului sunt urmatoarele:
 
1. Stabilirea conditiilor, standardelor, metodologiilor si criteriilor de realizare a auditul tirajelor;
2. aprobarea Regulamentul de Organizare si Functionare al Departamentului şi modificările acestuia, pe care, dupa aprobare, le supune validarii Consiliului Director;
3. aprobarea componenţei membrilor Comisiei Tehnice;
4. aprobarea formelor generale de contracte de prestări servicii, ce urmează a fi semnate de către organele de conducere ale BRAT in vederea realizării auditului tirajelor;
5. validarea licitaţiei şi rezultatul acesteia pentru desemnarea auditorilor ce vor efectua auditul tirajelor;
6. aprobarea costurilor legate de realizarea auditului tirajelor;
7. modul de publicare al rezultatelor auditului tirajelor
 
Art.15 Adunarea generală a membrilor este valabil întrunită cu majoritatea simplă a membrilor ce au cel putin 1 vot, in conditiile prevazute de articolul 12 al prezentului regulament.
 
Adunarea generală a membrilor poate lua decizii valabile cu majoritatea simplă a voturilor exprimate în adunarea generală valabil constituită. Voturile sunt distribuite conform art.12.
 
Art.16 Comisia Tehnică a Departamentului de Audit al Tirajelor este formata din:
 
a) 4 agenţii, regii sau clienţi de publicitate, membrii ai DAT;
b) 8 editori, membri DAT;
c) 1 difuzor de presa;
d) Directorul de proiect / Directorul DAT/ Directorul General BRAT.
In modul de alegere al editorilor se va avea in vedere reprezentarea, pe cat posibil, a tuturor categoriilor de publicatii ale editorilor membri DAT.
 
Art.17 Atribuţiile Comisiei Tehnice a Departamentului de Audit al Tirajelor sunt următoarele:
 
1. supraveghează derularea contractului incheiat in vederea prestarii serviciilor de audit;
2. propune adunării membrilor departamentului modificări ale Regulamentului de Organizare si Functionare al DAT;
3. propune adunării membrilor departamentului strategii de lucru şi condiţii tehnice generale pentru realizarea auditului tirajelor;
4. decide metodologia, standardele, definitiile şi conditiile pentru realizarea auditului tirajelor;
5. propune şi susţine soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii departamentului;
6. supune aprobării adunării generale a  membrilor departamentului măsurile ce trebuie luate în situaţii care nu au fost prevazute de prezentul Regulament;
7. prezintă Adunării membrilor departamentului şi Consiliului Director al BRAT informari asupra desfasurarii activităţilor in cadrul DAT, a evolutiilor şi problemelor apărute în activitatea departamentului;
8. aproba si modifica Regulamentul de Control al Cifrelor de difuzare.
 
Art.18 Comisia tehnică lucrează în prezenţa a cel puţin jumătate dintre membrii săi. Comisia tehnică ia decizii cu majoritate simplă.
 
Directorul Departamentului de Audit al Tirajelor sau Directorul General BRAT are drept de vot în cadrul comisiei.
 
Art.19  Functia unui membru al Comisiei Tehnice DAT poate inceta in urmatoarele situatii: 
 
prin revocare de catre Adunarea Generala DAT, 
prin pierderea calitatii de reprezentant al membrului asociatiei, 
prin retragere motivata in scris, adresata Comisiei Tehnice DAT / Director General BRAT
in cazul neparticiparii la 3 sedinte consecutive ale Comisiei Tehnice DAT, sau la 5 sedinte pe parcursul unui an calendaristic. 
 
Prin incetarea calitatii de membru in Comisia Tehnice DAT locul acestuia devine vacant pana la intrunirea valabila a urmatoarei Adunari Generale DAT
 
Art.20 Atribuţiile directorului Departamentului DAT al BRAT sunt următoarele:
 
1. convoacă, ori de câte ori este nevoie, Comisia Tehnică;
2. elaborează şi pregăteşte materialele supuse analizei Comisiei Tehnice şi le transmite membrilor Comisiei Tehnice cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data şedinţei;
3. organizează şi conduce sedintele Comisiei Tehnice;
4. prezintă directorului general al BRAT şi Comisiei Tehnice rapoarte asupra activităţii şi problemelor apărute în derularea contractului de prestări servicii;
5. păstrează legătura directa cu auditorul/auditorii in vederea rezolvarii situatiilor exceptionale legate de procesul de audit;
6. consultă Comisia Tehnică cu privire la stabilirea şi modificarea detaliilor metodologice şi procedurale de realizare ale auditului tirajelor;
7. stabileşte şi modifică, cu aprobarea Comisiei Tehnice, detaliile metodologice şi procedurale de realizare ale auditului tirajelor în vederea aplicării şi respectării prevederilor incluse in Regulamentele de control ale cifrelor de difuzare BRAT ;
8. informează membrii editori DAT cu privire la obligaţiile si drepturile ce le revin in urma adoptării calitatii de membru DAT;
9. prezintă rapoarte periodice asupra situaţiei departamentului către Directorul General BRAT, Consiliul de Director BRAT şi către adunarea membrilor;
10. pregateste si trimite materialele pentru sedinta Adunarii Generale a DAT cu minim 7 zile calendaristice înaintea datei sedintei;
11. Pentru interpretarea oricăror articole din prezentul regulament, Regulamentul de Control al cifrelor de difuzare ori pentru clarificarea oricărui aspect al  întregului proces de auditare, membrii DAT sau  auditorii vor lua legătura cu directorul  DAT/Directorul general BRAT.
 


Capitolul 5. Drepturile membrilor DAT

Art.21
Membrii DAT au dreptul de a realiza auditul publicatiilor editate conform prevederilor BRAT si DAT.
 
Art.22 Membrii DAT au dreptul de a se folosi in mod public de rezultatele auditului tirajelor realizat de BRAT, in conditiile prezentului Regulament.
 
Art.23 Membrii DAT au dreptul de a solicita informatii in legatura cu desfasurarea procesului de audit

 

Capitolul 6. Obligatiile membrilor DAT

Art.24 Membrii departamentului au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament in forma sa curenta, prevederile Regulamentului de control al cifrelor de Difuzare si orice alte dispozitii incidente.

Art.25 Membrii DAT au obligaţia de a informa Directorul Departamentului de Audit la Tirajelor cu privire la orice situaţie excepţionala care ar duce la imposibilitatea realizarii procesului de audit in conditiile prevazute de Regulamentul de Control al cifrelor de difuzare DAT.
 
Art.26 Difuzorii de presa membri DAT au obligatia de a permite in timp util accesul BRAT si de a facilita accesul BRAT la toate documentatia relevanta procesului de distributie a publicatiilor auditate BRAT, detinuta de difuzorul de presa.
 
De asemenea, tertilor desemnati de BRAT in vederea efectuarii auditului de tiraje li se va permite in timp util accesul, si le va fi facilitat accesul la toate documentatia relevanta procesului de distributie a publicatiilor auditate BRAT, detinuta de catre difuzorul de presa.
 
De asemenea, tertilor desemnati de BRAT in vederea efectuarii controlului pe teren li se va permite in timp util accesul, si le va fi facilitat accesul la toate documentatia relevanta procesului de distributie a publicatiilor auditate BRAT, detinuta de catre difuzorul de presa.
 
Art.27 Difuzorii de presa membrii DAT au obligativitatea de a oferi sprijin consultativ BRAT, ori de cate ori BRAT il va solicita
 

Capitolul 7. Obligatii si sanctiuni privind auditul tirajelor


A. PROCESUL DE AUDIT
 
Art.28. Orice membru DAT are dreptul de a inscrie la audit, in orice moment dupa aderarea la DAT, oricare dintre publicatiile editate in conditiile prezentului regulament si cu respectarea Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare.
 
Solicitarea de audit pentru orice produs media se face în scris de către membri DAT către directorul DAT.
 
Art.29. Orice editor membru DAT are obligatia de a respecta, cumulativ, urmatoarele conditii referitoare la titlurile editate:
1. Orice membru editor DAT are obligatia de a audita cel putin una dintre publicatiile editate, indiferent de periodicitatea, tirajul brut sau alte caracteristici ale acesteia.
2. Orice editor membru DAT are obligatia inscrierii la audit a tuturor publicaţiilor editate si care indeplinesc cel putin una dintre conditiile de mai jos:
 - au un tiraj brut mediu pe apariţie mai mare de plafonul de 7.501 de exemplare pentru publicaţiile naţionale sau
 - au un tiraj brut mediu pe apariţie mai mare de plafonul de 2.501 pentru publicaţiile locale şi regionale.
 
Exceptie de la Art 28. alineatul 2, fac urmatoarele 2 categorii de publicatii:
 
- publicaţiile cu mai puţin de 6 apariţii pe an,
- suplimentele si produsele derivate ale unei publicatii de baza
- publicaţiile care nu au ca obiectiv realizarea de încasări din vânzarea de spaţiu publicitar, in conditiile in care Comisia Tehnica aproba solicitarea scrisa a  editorului in acest sens. 
 
Art.30 Pentru stabilirea caracterului opţional al efectuării auditului ca urmare a situării sub plafonul stabilit de art.29, BRAT poate să solicite editorului acte care să suţină acest lucru. La solicitarea BRAT, editorul va transmite BRAT copii ale facturilor emise de tipografie şi ale notelor de livrare ale tipografiei, pentru trei ediţii ale publicaţiei din perioada la care se referă auditul. 
 
Ediţiile pentru care se vor transmite aceste documente vor fi stabilite în mod aleator de BRAT.  Pentru cotidiane, ediţiile trebuie să fie stabilite în zile diferite ale săptămânii. Cel puţin două din cele trei ediţii verificate trebuie să se situeze sub plafonul stabilit, în caz contrar auditul devenind obligatoriu.
 
Datele furnizate de editor prin această procedură sunt confidenţiale.
 
Art.31. Orice editor membru DAT are obligaţia de a înscrie produsele sale media la audit, in conditiile art. 29, in maxim 6 luni de la data la care a dobandit calitatea de membru DAT.
 
Art.32. Un editor membru DAT care, după scurgerea unei perioade de audit in care a avut calitatea de membru DAT, nu a inscris la audit toate produsele sale media, in conditiile art.28, va fi exclus din departamentul DAT al BRAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru DAT in baza acestui articol, va putea readera la DAT dupa o perioada de minim 12 luni de la data excluderii.
 
Editorii care depasesc 1 perioada de audit fara a inscrie toate produsele media la audit, pot prezenta catre Comisia Tehnica a DAT dovezile  excepţionale care să justifice acest lucru. Comisia Tehnica va decide daca sanctiunea excluderii din DAT va fi aplicata membrului editor sau daca pentru publicatia/publicatiile respective, termenul va fi extins cu o noua perioada de audit.
 
Art.33. Un editor ce a auditat o publicatie tiparita sau digitala pentru o perioada de audit are obligatia să continue auditarea respectivei publicatii în mod regulat, pentru toate perioadele de audit urmatoare.
 
Un editor membru DAT care nu respecta prevederile alineatului anterior, va fi exclus din departamentul DAT al BRAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru DAT in baza acestui articol, va putea readera la DAT dupa o perioada de minim 12 luni de la data excluderii.
 
Editorii care sar o perioada de audit pentru una dintre publicatiile lor, pot prezenta catre Comisia Tehnica a DAT dovezile excepţionale care să justifice acest lucru. Comisia Tehnica va decide daca sanctiunea excluderii din DAT va fi aplicata membului editor. In conditiile in care sanctiunea nu va fi aplicata, Comisia Tehnia poate decide:
- amanarea auditului pentru publicatia respectiva, pana la o data stabilita de Comisia Tehnica, dar care nu poate depasi o perioada de audit.
- neefectuarea auditului pentru publicatia respectiva. In situatia in care pentru respectiva perioada de audit editorul a efectuat Declaratie de Difuzare, BRAT va face publice urmatoarele: „Date de difuzare declarate de editor care nu vor fi auditate de BRAT, datorita imposibilitatii efectuarii auditului”. In situatia in care pentru respectiva perioada de audit editorul nu a efectuat Declaratie de Difuzare, acesta nu va mai avea dreptul de a o efectua.

Pentru publicatiile care au fost transferate de la editorul A la editorul B pe parcursul unei perioade de audit, si pentru care nu se poate audita perioada pentru care publicatia a apartinut editorului A, editorul B poate solicita realizarea auditului pentru  o perioada de minim 6 luni pentru care publicatia i-a apartinut.
 
In acest caz se vor aplica urmatoarele:
 - declaratiile depuse si neauditate vor fi eliminate de pe site-ul BRAT
 - pentru publicatia in cauza nu se vor putea depune declaratii de difuzare pana la eliberarea primului certificat de audit.
 
În cazul acceptării dovezilor excepţionale de  către Comisia Tehnica, acestea vor fi făcute  publice
 
Art.34. Un editor membru DAT, poate solicita intreruperea procesul de audit, prin adresarea unei solicitari scrise de retragere catre Directorul DAT în care sunt prezentate motivele retragerii, doar in conditiile respectarii Art.29. al prezentului capitol si numai pentru un produs media care se afla in una dintre categoriile urmatoare:
 
- are un tiraj brut mediu pe apariţie mai mic de plafonul de 7.500 de exemplare pentru publicaţiile naţionale sau
- are un tiraj brut mediu pe apariţie mai mic de plafonul de 2.500 pentru publicaţiile locale şi regionale sau
- publicaţiile cu mai puţin de 6 apariţii pe an sau
- publicaţiile care nu au ca obiectiv realizarea de încasări din vânzarea de spaţiu publicitar, 
- suplimentele si produsele derivate ale unei publicatii de baza
 
in conditiile in care Comisia Tehnica aproba solicitarea scrisa a  editorului in acest sens. 
 
Art.35. Dacă un editor nu efectueaza auditul pentru unul din produsele sale media, pentru o perioada de audit, indiferent de cauzele neauditarii, respectivul produs media va putea fi reînscris la audit, ca orice produs media neauditat.
 
Art.36. Toate publicatiile BRAT vor efectua auditul in conformitate cu prevederile Regulamentului de Control al Cifrelor de Difuzare DAT, efectuând în acelaşi timp si Declaraţiile de difuzare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
 
Art.38. Comisia tehnica DAT poate exclude de la audit, pentru o perioada de audit un produs media, în urma constatării încălcării prevederilor prezentului regulament, Regulamentului de control al cifrelor de difuzare, sau a oricaror alte dispozitii incidente.
 
Excluderea prin sancţiune a unui produs media de la audit nu este considerată neauditare intenţionată a respectivului produs media.
 
Un editor poate face către consiliul director contestaţie în scris împotriva sancţiunii prevăzute de  alineatul anterior. Comisia tehnica va analiza contestaţia în şedinţa imediat următoare depunerii ei şi poate decide păstrarea sau ridicarea sancţiunii, iar directorul DAT transmite în scris editorului decizia consiliului director, prin scrisoare  recomandată, în termen de 7 zile de la luarea deciziei.
 
Art.39. Directorul DAT si Directorul General BRAT au dreptul de a participa la orice fază a efectuării oricărui audit.
 
Art.40. Dacă Auditorul descoperă o intenţie a editorului unei publicaţii de denaturare a rezultatelor auditării respectivei publicaţii comunică în scris acest lucru directorului general BRAT, în 72 de ore de la constatare. Directorul general va aduce acest lucru la cunoştinţa Comisiei Tehnice cel târziu în prima şedinţă a sa, Comisia Tehnica putând propune adunării generale DAT excluderea pe termen nelimitat din DAT a membrului editor respectiv.
 
B. CERTIFICATELE DE AUDIT
 
Art.41. Certificatele de audit se elibereaza de catre BRAT in urma finalizarii procesului de audit pentru o publicatie. Cifrele din certificatul de audit sunt publice şi vor fi comunicate membrilor DAT imediat după eliberarea  certificatului de audit. 
 
Art.42. Citarea integrală sau parţială a cifrelor  corespunzătoare termenilor de difuzare din  certificatul de audit se poate face numai cu  menţionarea perioadei de audit căreia îi corespund.
 
Art.43. Certificatul BRAT nu conţine anexe. Raportul de  audit asupra statisticii de difuzare eliberat de Auditor este parte integrantă a Certificatului de Audit.
 
C. DECLARATIILE DE DIFUZARE
 
Art.44. Editorii membri DAT au obligatia să întocmească declaraţiile de difuzare trimestrial, pentru trimestrele ianuarie-martie, aprilie-iunie, iulie-septembrie şi octombrie-decembrie ale fiecărui an. 
 
Completarea declaraţiilor de difuzare va fi făcută pe luni calendaristice, editorii fiind obligaţi să completeze toate cifrele corespunzătoare termenilor de difuzare, pentru intreaga luna.
 
Declaratiile de difuzare se vor face in ordine cronologica, nefiind admise perioade lipsa in declararea cifrelor. 
 
Art.45. Declaraţiile vor fi întocmite şi transmise către BRAT în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
 
Art.46. Editorul va intocmi si transmite catre BRAT declaratia de difuzare trimestriala, insotita de formularul de declaratie de difuzare din pachetul de auditcompletat pentru aceeasi perioada  pentru care este efectuata declaratia de difuzare.
 
Art.47. Editura care nu depune declaratia de difuzare trimestriala pana la expirarea termenului mentionat la 
art.45, pentru o publicatie sau editie digitala, va fi sanctionata prin neeliberarea declaratiei de difuzare pentru respectiva publicatie sau editie digitala, pentru respectiva perioada. BRAT va afisa pe siteul oficial al organizatiei in locul special destinat afisarii declaratiilor de difuzare, un avertisment prin care va exprima faptul ca editorul nu a depus declaratia de difuzare, a respectivei publicatii, in termenele regulamentare. 
 
Cifrele de difuzare ale publicatiei aferente perioadei pentru care editura  a fost sanctionata vor fi publicate odata cu urmatoarea declaratie de difuzare depusa in termenele si conditiile prevazute de prezentul regulament.
 
Art.48 BRAT va publica pe site-ul BRAT toate declaratiile de difuzare intocmite si depuse in conditiile prevazute de prezentul regulament, si de Regulamentul de control al cifrelor de difuzare, in termen de cinci zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere mentionat in prezentul regulament
 
Art 49. Dupa primirea declaratiilor de difuzare de la editori, BRAT poate decide nepublicarea unei declaratii de difuzare in urmatoarele conditii:
 
- In cazul in care declaratia contine greseli de calcul sau de inregistrare a datelor (ex: nume editor, pret de coperta, numar de aparitii, etc) ce pot fi identificate de catre BRAT fara verificari suplimentare,
- in cazul in care declaratia de difuzare depusa de editor inregistreaza diferente fata de cifrele constatate de BRAT in urma controlului efectuat pe teren, diferente ce pot fi identificate de catre BRAT fara verificari suplimentare,
- in cazul in care in urma controlului pe teren BRAT descopera neconcordante sau situatii atipice care pot duce la denaturarea cifrelor de difuzare in general, aferente perioadei de audit pentru care se emite declaratia de difuzare, Directorul DAT va face un raport referitor la aceasta situatie, pe care il va prezenta Comisiei Tehnice DAT. CT DAT se va intruni in maxim 7 zile de la expirarea termenului prevazut de regulament pentru publicarea declaratiilor, va analiza raportul prezentat de Directorul DAT si va decide publicarea sau nepublicarea declaratiei de difuzare a respectivei publicatii. In acest caz, daca CT DAT decide publicarea declaratiei de difuzare, publicarea va avea loc in maxim 15 zile de la termenul de publicare prevazut in regulament pentru publicarea respectivelor declaratii de difuzare,
- in cazul in care editorul nu a notificat BRAT conform art.7.1.7 al RCCD  si in cadrul declaratiei de difuzare depusa de editor, media tirajelor editiilor neverificate in teren de catre BRAT se observa a fi  mai mare cu mai mult de 25% fata de media tirajele editiilor controlate in teren de catre BRAT. In acest caz situatia va fi prezentata in cadrul  primei sedinte a Comisiei Tehnice  DAT, care poate decide nepublicarea declaratiei de difuzare aferente trimestrului respectiv,
- In cazul in care intre cifrele declarate de editor si rezultatul controlului in teren exista diferente mai mari decat marjele adminse de prezentul regulament
- orice alta situatie descrisa in prezentul regulament.
 
Art.50. Datele din declaraţiile de difuzare nu pot fi modificate ulterior de către editor şi vor fi auditate în perioada imediat următoare perioadei de audit pentru care s-a făcut declaraţia.
 
Art.51. Marjele de eroare admise dintre datele cuprinse in Declaraţia de Difuzare si Certificatul de audit, pentru aceeaşi perioada, sunt urmatoarele:
 
plus sau minus 2% fata de datele din Certificatul de Audit pentru fiecare dintre cifrele lunare pentru termenul de Tiraj brut din Declaratia de Difuzare.
- plus sau minus 10% fata de datele din Certificatul de Audit pentru fiecare dintre cifrele lunare din următorii temeni de difuzare cuprinşi în declaraţie: Total vânzări; Total difuzat. 
 
Art.52. Daca un editor observa ca a efectuat o declaraţie de difuzare ce conţine date eronate, acesta are obligaţia de a sesiza BRAT si de a transmite către BRAT o explicaţie a cauzelor ce au dus la efectuarea unei declaraţii ce conţine date eronate de difuzare.
 
Daca BRAT observa ca un editor a efectuat o Declaratie de difuzare ce conţine date eronate, BRAT are obligaţia de a sesiza editorul cu privire la acest aspect si de a solicita acestuia o explicaţie cu privire la cauzele ce au dus la aceasta situaţie.
 
Doar pentru cazurile in care diferenţa dintre datele cuprinse in declaraţia de difuzare si cele comunicate ulterior de editor depaseste marja de eroare admisa se va elibera o noua declaratie ce va purta inscrisul “Declaratie de difuzare modificata de catre BRAT ca urmare a depasirii marjelor regulamentare admise”.
 
Editorul are obligatia de a semna noua declaratie de difuzare eliberata de BRAT si de a o face publica. De asemenea editorul are obligatia de a face public faptul ca declaratia de difuzare anterioara nu este valida.
 
Editorul are obligaţia sa pună la dispoziţia BRAT copia originala a declaraţiei de difuzare eliberata anterior.
 
Tiparirea unei noi declaratii de difuzare care contine datele rectificate de difuzare nu exclude aplicarea prevederilor alineatelor anterioare ale acestui capitol din prezentul regulament
 
Art.53. Daca pentru o publicatie sau editie digitala, intre declaratiile de difuzare cele mai favorabile editorului si certficatul de audit aferente aceleasi perioade, se inregistreaza diferente mai mari decat marjele de eroare admise, Comisia Tehnica DAT poate sanctiona editura prin decizia de a intensifica controlul in teren pentru 30-60 de editii in cazul cotidienelor si 3-6 editii in cazul periodicelor.

 
Art.54 BRAT va transmite periodic tuturor membrilor DAT un raport cu publicatiile pentru care se inregistreaza diferente in favoarea editorului peste marja admisa de prezentul regulament intre declaratia de difuzare si certificatul de audit pentru aceeasi perioada
 
Art.55. Editorul care se foloseşte în mod public de datele din declaraţia de difuzare a unui produs media fără a o  transmite spre semnare Directorului General BRAT, va fi  sancţionat prin excluderea din DAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru DAT in baza acestui articol, va putea readera la DAT dupa o perioada de minim 12 luni de la data excluderii.
 
Art.56. Editorul care a efectuat o declaratie de difuzare indiferent pentru ce perioada de timp, pentru un produs media, este obligat sa auditeze produsul media respectiv pentru perioada de audit care include intreaga perioada pentru care declaratia a fost efectuata.
 
Exceptia de la art.56 o constituie declaratiile de difuzare depuse pentru o perioada de maxim 6 luni din ultima perioada de audit, pentru publicatiile care si-au incetat aparitia pana la expirarea termenului de depunere al pachetelor de audit aferent perioadei la care face referire declaratia. In aceasta situatie editorul are dreptul de a alege auditarea publicatiei.
 
In cazul declaratiilor de difuzare depuse de editor pentru o perioada mai mare de 6 luni din ultima perioada de audit pentru publicatiilor care si-au incetat aparitia, editorul poate opta ca auditul acestora sa fie efectuat de catre BRAT prin personal propriu, conform metodologiei de audit descrisa in anexa 3 la Regulamentul de control al cifrelor de difuzare
 
 
Art.57. Editorul care refuză să auditeze  respectivul produs media pentru o perioada de audit pentru care a făcut declaraţie de Difuzare, va fi sancţionat prin excluderea din DAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru DAT in baza acestui articol, va putea readera la DAT dupa o perioada de minim 12 luni de la data excluderii.
 
Art.58. Cifrele corespunzătoare unuia din termenii de difuzare ai Certificatului de audit publicate într-o ediţie a unei publicaţii auditate sunt considerate ca făcând parte din Declaraţia de difuzare a editorului. 
 
Aceste cifre vor fi verificate aleator de auditor în cursul auditului perioadei la care s-au referit şi sunt supuse prevederilor Art.51 al prezentului regulament. 
 
În cazul în care cifra de difuzare publicată într-o ediţie a unei publicaţii auditate cu privire la tirajul respectivei ediţii a publicaţiei nu corespunde realităţii din motive independente de editor, cifra nu va fi consemnată în Declaraţia de Difuzare, BRAT trebuind să fie anunţat în termen de 72 de ore asupra erorii de publicare şi asupra motivelor care au determinat-o.
 
Art.59.  Un editor nu are dreptul sa intocmeasca Declaratii de Difuzare in urmatoarele situatii:
 
- inaintea eliberarii Certificatului de Audit aferent primul audit efectuat de catre un produs media
- pentru nici un trimestru in care cel putin o luna nu a avut calitatea de membru DAT.
 
Art.60.  BRAT nu va elibera Declaratii de Difuzare pentru toate produsele media care nu au finalizat auditul de tiraje prin eliberarea certificatului de audit, in maxim 6 luni de la expirarea termenului de efectuare a auditului prevazaut de Regulamentul de control al cifrelor de difuzare
 
Art.61. Cotidianele care au efectuat auditul şi declaratiile de difuzare la zi, pot efectua declaraţii de difuzare pentru oricare dintre ediţiile dintr-o anumită zi a săptămânii (Ex. Ediţia de duminică / luni / etc. a cotidianului X), chiar dacă aceste ediţii nu au efectuat încă un audit. O dată ce o declaraţie de difuzare a unei ediţii dintr-o anumită zi a săptămânii este efectuată, declaraţia trebuie auditată şi respectiva ediţie a cotidianului va fi inclusă şi va rămâne înscrisă la audit ca orice altă publicaţie.
 
Art.62 Editorii care refuză să auditeze toate publicaţiile editate conform prevederilor prezentului capitol va fi sancţionat prin excluderea din DAT. Membrul editor care a pierdut calitatea de membru DAT in baza acestui articol, va putea readera la DAT dupa o perioada de minim 12 luni de la data excluderii.

Art.63 In cazul in care o publicatie nu finalizeaza auditul de tiraje in maxim 6 luni de la expirarea termenului prevazut de Regulamentul de control al cifrelor de difuzare, toate declaratiile de difuzare neauditate vor fi sterse de pe site-ul BRAT. Aceste declaratii vor fi republicate, la primul termen de publicare a declaratiilor de difuzare  daca sunt indeplinite toate conditiile de publicare prevazute de prezentul regulament.

Capitolul 8. Contributii financiare

Art.64
Contributiile financiare specifice calitatii de membru al DAT sunt:
 
a) costurile auditului;
b) taxa de aderare la departament.
 
Valoarea taxei de aderarea la departament este stabilita anual de către Adunarea Generala a DAT.
 
Costurile auditului vor fi suportate de fiecare membru editor al departamentului de Audit al Tirjajelor, in functie de numarul si tipul publicatiilor auditate.Capitolul 9. Publicarea datelor
 

Art.65  Membrii DAT pot face publice cifrele de difuzare aferente oricarei perioade pentru care au depus declaratii de difuzare sau care beneficiaza de certificat de audit, declaratii de difuzare sau certificate de audit publicate de catre BRAT in termenele si conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulamentul de control al cifrelor de difuzare si orice alta dispozitie incidenta.

Art.66 In cazul in care un membru BRAT face publice date de difuzare ale publicatiilor detinute, date care nu au fost cuprinse in declaratiile de difuzare publicate de catre BRAT conform termenelor regulamentare, acestea vor fi considerate ca facand parte din declaratia de difuzare a publicatiei respective si vor fi supuse verificarilor in cadrul auditului de tiraje cu respectarea procedurilor standard de audit.
 
Art.67. In cazul in care un membru DAT nu respecta prevederile articolelor 63 si 64 a prezentului regulament situatia va fi discutata in cadrul urmatoarei sedinte a Comisiei Tehnice DAT care poate hotara excluderea respectivului membru din DAT pentru o perioada de maxim 12 luni.

 


Capitolul 10. Sigla

Art.68 Sigla Departamentului Audit al Tirajelor este următoarea:Art.69 Orice membru DAT poate utiliza sigla departamentului pe orice document emis in legătura cu apartenenţa lor la asociaţie, cu următoarele excepţii:
i) editorii nu pot publica sigla DAT in continutul produselor media editate decat cu respectarea urmatoarelor conditii suplimentare:
a. pentru publicatiile ce sunt inscrise pe lista de audit si care au efectuat cel putin un audit, sigla DAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţie auditată pe perioada _____’’, menţionându-se ultima perioadă pentru care a fost auditată publicaţia.
b. pentru publicatiile locale si regionale care au un tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 2.501 copii si nu s-au inscris pe lista de audit, sigla DAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţie cu tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 2.501 copii’’.
c. pentru publicatiile nationale care au un tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 7.501 copii si nu s-au inscris pe lista de audit, sigla DAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţie cu tiraj brut mediu pe aparitie mai mic decat 7.501 copii’’.
d. pentru publicatiile care au declarat ca nu au ca obiectiv realizarea de incasari din vanzarea de spatiu publicitar si nu s-au inscris pe lista de audit, sigla DAT trebuie insotita de sintagma ‘‘Publicaţia nu are ca obiectiv realizarea de incasari din vanzarea de spatiu publicitar’’.
e.  Alte publicatii decat cele de mai sus nu pot utiliza sigla BRAT (ex: publicatii ce nu au efectuat nici un audit)
 
ii) Editorii nu pot publica alte informaţii asupra cifrelor de tiraj neauditate pe aceeaşi pagină unde este publicata sigla DAT.
iii) membrii nu vor integra/incorpora/utiliza sigla DAT in/ca parte componenta a niciunei alte sigle/marci.
 
Art 70. In cazul in care un membru BRAT nu respecta prevederile acestui capitol, situatia va fi discutata in cadrul urmatoarei sedinte a CD BRAT care poate hotara excluderea respectivului membru din BRAT pentru o perioada de maxim 12 luni

 


Capitolul 11. Dispoziţii finale

Art.71. În cazul în care un editor aduce la cunoştinţă publică date eronate în legătură cu termenii de difuzare cuprinşi în certificatul de audit sau în declaraţia de difuzare a unuia din produsele media ale unui membru BRAT, acesta trebuie să facă publice datele corecte folosind aceleaşi canale de comunicare şi aceleaşi condiţii de vizibilitate (pagină, spaţiu alocat, corp de literă) ca şi pentru comunicarea iniţială.
Corectarea publică a datelor eronate prezentate public se va face imediat după autosesizarea editorului sau în termen de 3 zile de la sesizarea scrisă a BRAT. Refuzul se sancţionează cu excluderea din DAT.
 
Art.72. Orice membru al departamentului poate renunţa la calitatea de membru DAT în condiţiile transmiterii unei cereri in scris de renunţare la respectiva calitate.
 
Art.73. Încetarea calitatii de membru va opera in termen de 10 zile de la data transmiterii cererii către DAT, obligaţiile asumate pana la data încetării calitatii de membru DAT urmând a fi aduse la îndeplinire pana la finalizarea acestora.
 
Art.74. In cazul in care un membru DAT isi pierde calitatea de membru, indiferent din ce cauza, Directorul DAT va transmite Consiliului Director BRAT o informare in acest sens, care va conţine si cauzele ce au dus la acest fapt.